Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

assignment


Meanings of "assignment" in Turkish : 45 result(s)

Category English Turkish
1 Common Usage n. assignment görevlendirme >
2 Common Usage n. assignment ödev >
3 Common Usage n. assignment atama >
4 Common Usage n. assignment görev >
5 General n. assignment atanma >
6 General n. assignment tahsis işlemi >
7 General n. assignment tayin >
8 General n. assignment tahsis >
9 General n. assignment ayırma >
10 General n. assignment belirleme >
11 General n. assignment devretme >
12 General n. assignment feragat senedi >
13 General n. assignment ev ödevi >
14 General n. assignment görev alma >
15 General n. assignment havale >
16 General n. assignment >
17 General n. assignment görev >
18 General n. assignment kararlaştırma >
19 General n. assignment özel görev >
20 Trade/Economic assignment devir ve temlik >
21 Trade/Economic assignment temlik >
22 Trade/Economic assignment devir >
23 Trade/Economic assignment ferağ >
24 Trade/Economic assignment bir sözleşmeden doğan hakkın başkasına devri >
25 Trade/Economic assignment atama >
26 Trade/Economic assignment belirleme >
27 Trade/Economic assignment feragat senedi >
28 Trade/Economic assignment görev >
29 Trade/Economic assignment havale senedi >
30 Trade/Economic assignment saptama >
31 Trade/Economic assignment seçme >
32 Trade/Economic assignment vazife >
33 Trade/Economic assignment terk >
34 Trade/Economic assignment ciro >
35 Trade/Economic assignment tahsis >
36 Trade/Economic assignment tayin >
37 Law assignment devir >
38 Law assignment havale >
39 Law assignment temlik >
40 Insurance assignment poliçe devri >
41 Technical assignment değer verme >
42 Computer assignment değer verme >
43 Computer assignment görev >
44 Computer assignment atama >
45 Telecom assignment noktasal tahsis >

Meanings of "assignment" with other terms : 139 result(s)

Category English Turkish
1 General v. be sent on an assignment for tayini çıkmak >
2 General v. give assignment görev vermek >
3 General n. assignment board görev tahtası >
4 General n. assignment of duty görev taksimi >
5 General n. assignment problem atama problemi >
6 General n. assignment statement atama bildirimi >
7 General n. homework assignment ev ödevi >
8 General n. school assignment ev ödevi >
9 Trade/Economic absolute assignment alacağın devir ve temliki >
10 Trade/Economic absolute assignment hakkın devir ve temliki >
11 Trade/Economic asset assignment contract malvarlığı devir sözleşmesi >
12 Trade/Economic assignment agreement devir temlik sözleşmesi >
13 Trade/Economic assignment check havale çeki >
14 Trade/Economic assignment check keşide çeki >
15 Trade/Economic assignment clause sigorta poliçesinde sahibine ciro hakkı veren madde >
16 Trade/Economic assignment director görevlendirme amiri >
17 Trade/Economic assignment in blank açık temlik >
18 Trade/Economic assignment in blank açık devir >
19 Trade/Economic assignment letter görevlendirme yazısı >
20 Trade/Economic assignment of claims alacağın devredilmesi >
21 Trade/Economic assignment of claims alacağın temliki >
22 Trade/Economic assignment of liability borcun devri >
23 Trade/Economic assignment of liability borcun nakli >
24 Trade/Economic assignment of liability borcun temliki >
25 Trade/Economic assignment of proceeds alacakların devri >
26 Trade/Economic assignment of salaries maaşların temliki >
27 Trade/Economic assignment of share payın devri >
28 Trade/Economic assignment of share pay devri >
29 Trade/Economic assignment of stock hisse senedi devri >
30 Trade/Economic assignment of wage ücret kesintisi >
31 Trade/Economic assignment of wages ücretlerden kesinti yapma >
32 Trade/Economic assignment of workers işçilerin tayini >
33 Trade/Economic back assignment geri temlik >
34 Trade/Economic business ip assignment iş fikri mülkiyetinin devri >
35 Trade/Economic cost assignment maliyet tahsisi >
36 Trade/Economic credit assignment kredi tahsisi >
37 Trade/Economic deed of assignment devir ve temlik senedi >
38 Trade/Economic deed of assignment temlik senedi >
39 Trade/Economic demanding assignment görevlendirme gerektiren veya bekleyen >
40 Trade/Economic demanding assignment çok emek/çalışma/yetenek gerektiren iş/görev >
41 Trade/Economic fiduciary assignment inançlı devir >
42 Trade/Economic field of assignment görevlendirme alanı >
43 Trade/Economic non-assignment clause devir yasağı maddesi >
44 Trade/Economic preferential assignment tercihli temlik veya devir >
45 Trade/Economic responsibility assignment matrix sorumluluk atama matrisi >
46 Trade/Economic share transfer/assignment agreement pay devri sözleşmesi >
47 Trade/Economic tax assignment vergi tahsisi >
48 Trade/Economic transfer and assignment devir ve temlik >
49 Trade/Economic wage assignment işçinin kendi arzusuyla kazanmış olduğu ücretlerden bir bölümünü yazılı bir anlaşmaya dayanarak sendika aidatı >
50 Trade/Economic wage assignment tasarruf bonoları vb için vermeyi kabul etmesi >
51 Law assignment check havale çeki >
52 Law assignment clause ciroya dair şart >
53 Law assignment for creditors alacaklılara devir >
54 Law assignment in blank beyaza temlik >
55 Law assignment in lieu of payment tediye makamına yapılan temlik >
56 Law assignment of a partnership interest ortaklık payının devri >
57 Law assignment of chooses hakların temliki >
58 Law assignment of claim alacağın temliki >
59 Law assignment of errors temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren önerge >
60 Law assignment of errors temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren layiha >
61 Law assignment of mortgage debt ipotekle temlik edilmiş alacağın temliki >
62 Law deed of assignment temlik senedi >
63 Law deed of assignment devir senedi >
64 Law deeds of assignment temlikname >
65 Law payment after assignment by creditor alacağın temlikinden sonra tediye >
66 Law term sheet of security assignment menkul kıymetler devir şartları >
67 Law trademark assignment marka devir belgesi >
68 Law undercover assignment gizli görev >
69 Law voluntary assignment rızai temlik >
70 Politics policy assignment poliçe devri >
71 Politics preferential assignment tercihli görevlendirme >
72 Insurance assignment clause ciro hakkı veren kloz >
73 Technical automatic assignment otomatik devir >
74 Technical endpoint assignment bitiş noktası ataması >
75 Technical endpoint assignment bitim noktası ataması >
76 Technical frequency assignment frekans tahsisi >
77 Technical frequency assignment frekans atama >
78 Technical frequency assignment system frekans atama sistemi >
79 Technical frequency assignment system frekans tahsisi sistemi >
80 Technical port driver assignment giriş sürücü ataması >
81 Technical traffic assignment trafik yüklemesi >
82 Computer assignment id sınav no >
83 Computer assignment statement atama deyimi >
84 Computer assignment type atama türü >
85 Computer default assignment olağan değer ataması >
86 Computer demand assignment isteme göre paylaştırma >
87 Computer demand assignment multiple access istek güdümlü çoklu erişim >
88 Computer font assignment table yazıtipi atama tablosu >
89 Computer frequency assignment frekans tahsisi >
90 Computer illegal assignment geçersiz değer atama >
91 Computer illegal assignment geçersiz değer alama >
92 Computer illegal assignment kuraldışı değer atama >
93 Computer invalid assignment geçersiz atama >
94 Computer key assignment macro tuş atama makrosu >
95 Computer menu assignment menü ataması >
96 Computer new assignment yeni atama >
97 Computer size assignment boyut ataması >
98 Computer size assignment boyut atama >
99 Computer style assignment biçem ataması >
100 Informatics assignment operator atama işleci >
101 Informatics assignment statement atama deyimi >
102 Informatics compound assignment bileşik atama >
103 Informatics demand assignment istek güdümlü paylaştırma >
104 Informatics demand assignment multiple access istek güdümlü çok erişimli >
105 Informatics frequency assignment frekans tahsisi >
106 Telecom frequency assignment nokta frekans tahsisi >
107 Telecom frequency assignment number frekans tahsis numarası >
108 Telecom number assignment numara tahsisi >
109 Telecom number assignment module numara tahsis modülü >
110 Telecom priority access and channel assignment öncelikli erişim ve kanal tahsisi >
111 Telecom spectrum assignment spektrum nokta tahsisi >
112 Construction pole assignment method kutup atama yöntemi >
113 Automotive pin assignment pim tahsisi >
114 Psychology assignment therapy tayin terapisi >
115 Psychology random assignment rastgele tahsis >
116 Psychology sex assignment cinsiyet tahsisi >
117 Education final assignment final ödevi >
118 Education homework assignment ev ödevi >
119 Military assignment jurisdiction atama yetkisi >
120 Military assignment jurisdiction nakil yetkisi >
121 Military assignment of space yer tahsisi >
122 Military boat assignment table teknik tahsis çizelgesi >
123 Military classification and assignment officer sınıflandırma ve atama subayı >
124 Military duty assignment memuriyet görevi >
125 Military earmarked for assignment nato'ya tahsis için ayrılmış düzenli kuvvetler >
126 Military earmarked for assignment nato sefer ihtiyat kuvvetleri >
127 Military earmarked for assignment on mobilization nato sefer ihtiyat kuvvetleri >
128 Military earmarked for assignment on mobilization nato'ya sefer için ayrılmış kuvvetler >
129 Military landing craft and amphibious vehicle assignment table çıkarma aracı ve amfibi araç tahsis çizelgesi >
130 Military landing craft assignment table çıkarma aracı tahsis tablosu >
131 Military limited assignment mahdut görevli sınıf >
132 Military personnel assignment office personel tayin şube >
133 Military restrictive assignment ihtisas atanması >
134 Military returnee assignment station yurda dönen personel görevlendirme merkezi >
135 Military serial assignment table çıkarma grubu tahsis çizelgesi >
136 Military space assignment yer tahsisi >
137 Military special assignment özel görev >
138 Military special assignment airlift requirements özel tayin edilmiş havadan ikmal ihtiyaçları >
139 Military weapons assignment silah tahsisi >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221