Homepage Premium Translation Synonyms About Us Tools Resources Forum Contact
Login Register | Türkçe
Auto Complete : On | Off
Keyboard History

rutubet


Meanings of "rutubet" in English : 18 result(s)

Category Turkish English
1 Common Usage n. rutubet dampness >
2 Common Usage n. rutubet humidity >
3 Common Usage n. rutubet damp >
4 Common Usage n. rutubet moisture >
5 General n. rutubet moistness >
6 General n. rutubet moisture >
7 General n. rutubet dankness >
8 General n. rutubet wet >
9 General n. rutubet wetness >
10 Technical rutubet moisture >
11 Technical rutubet damp >
12 Technical rutubet humidify >
13 Technical rutubet humidity >
14 Textile rutubet humidity >
15 Construction rutubet humidity >
16 Automotive rutubet coolant soaking >
17 Agriculture rutubet moisture >
18 Tobacco rutubet humid >

Meanings of "rutubet" with other terms : 85 result(s)

Category Turkish English
1 General v. rutubet almak dehumidify >
2 General n. rutubet problemleri moisture problems >
3 General n. serbest rutubet free moisture >
4 General adj. rutubet geçirmez damp-proof >
5 Technical alt ve üst rutubet sınırı lower and upper moisture limit >
6 Technical analiz numunesindeki higroskopik rutubet hygroscopic moisture in the analysis sample >
7 Technical belirli sıcaklık ve nem şartlarında rutubet dengesine şartlandırma conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions >
8 Technical dengelenmiş rutubet seviyesi equilibrated moisture level >
9 Technical doğal rutubet inherent moisture >
10 Technical faydalı olmayan rutubet unavailable soil moisture >
11 Technical genel rutubet yoğunlaşması general condensation of moisture >
12 Technical higroskopik rutubet tayini determination of hygroscopic moisture >
13 Technical kapiler rutubet capillary moisture >
14 Technical kritik rutubet critical humidity >
15 Technical nispi rutubet relative humidity >
16 Technical nispi rutubet değişikliği relative humidity change >
17 Technical nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler dimensional changes associated with changes in relative humidity >
18 Technical optimum rutubet muhtevası optimum moisture content >
19 Technical partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot >
20 Technical rutubet almak moisture soak-up >
21 Technical rutubet atma release of moisture >
22 Technical rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcı moisture separator reheater >
23 Technical rutubet değişimi moisture exchange >
24 Technical rutubet dengesi moisture equilibrium >
25 Technical rutubet derecesi moisture gradient >
26 Technical rutubet direnci humidity resistance >
27 Technical rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini determination of curling on exposure to moisture >
28 Technical rutubet geçirmezlik moisture proofing >
29 Technical rutubet giderici dehumidifier >
30 Technical rutubet hareketi moisture movement >
31 Technical rutubet hasarı damage due to humidity >
32 Technical rutubet hasarı damage due to moisture >
33 Technical rutubet içeriği değeri moisture content value >
34 Technical rutubet kaybı loss in moisture >
35 Technical rutubet kayıpları humidity losses >
36 Technical rutubet kesici tabaka non-permeable layer >
37 Technical rutubet keskinliği ölçümü precision of moisture measurement >
38 Technical rutubet kontrolü humidity control >
39 Technical rutubet miktarı moisture content >
40 Technical rutubet muhtevası moisture content >
41 Technical rutubet muhtevası kontrolü moisture-content control >
42 Technical rutubet ölçer moisture meter >
43 Technical rutubet tesiri effect of moisture >
44 Technical rutubet ve tane büyüklüğü dağılımı analizi moisture and particle size analysis >
45 Technical rutubet ve uçucu madde muhtevası moisture and volatile matter content >
46 Technical rutubet yalıtımı damp proofing >
47 Technical rutubet yalıtımı dampproofing >
48 Technical rutubet yazıcı hygrograph >
49 Technical rutubet yüzdesi percentage of moisture >
50 Technical sabit rutubet constant moisture >
51 Technical tabii rutubet muhtevası natural moisture content >
52 Technical taşınabilir rutubet sınırı transportable moisture limit >
53 Technical termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi determination of moisture content in thermoplastics by coulometry >
54 Technical toplam rutubet total moisture >
55 Technical toprak rutubet ölçer soil moisture meter >
56 Technical üst ve alt rutubet sınırı upper and lower moisture limit >
57 Technical yarı sürekli zemin rutubet bölgesi zone of semi continuous soil moisture >
58 Technical yarı sürekli zemin rutubet zonu zone of semi continuous soil moisture >
59 Technical yerindeki rutubet inplace moisture >
60 Technical yığın malzemenin rutubet muhtevası moisture content of bulk material >
61 Technical zeminde rutubet dağılışı moisture distribution in the soil >
62 Textile mutlak rutubet absolute humidity >
63 Construction rutubet geçirmez tabaka damp-proof course >
64 Construction rutubet genleşmesi moisture expansion >
65 Construction rutubet hareketi moisture movement >
66 Construction rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content >
67 Construction rutubet yalıtım tabakası damp course >
68 Construction rutubet yalıtımı moisture insulation >
69 Construction uç rutubet şartları extreme moisture conditions >
70 Mining bir partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot >
71 Mining higroskopik rutubet hygroscopic moisture >
72 Food Engineering rutubet içeriğinin tayini determination of moisture content >
73 Food Engineering rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter content >
74 Food Engineering rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter >
75 Physics havadan rutubet absorbe etme hygroscopicity >
76 Physics nispi rutubet relative humidity >
77 Chemistry rutubet miktarı moisture content >
78 Agriculture rutubet eşdeğeri humidiy equivalent >
79 Tobacco rutubet ölçüm kapları tin caps >
80 Tobacco rutubet yüzdesi percentage of humidity >
81 Tobacco tütüne rutubet tutma yeteneğini arttırmak amacıylakatılan maddeler humectant >
82 Tobacco tütünün belirli bir hava sıcaklığı ve bağıl nem ortamındaki rutubet alma kapasitesi higroskopicity >
83 Environment yüksek rutubet şartları conditions of high humidity >
84 Environment yüksek rutubet şartları high humidity conditions >
85 Military rutubet almaz alevli barut flashless non-hygroscopic powder >


Tureng Çeviri Ltd.
Privacy Policy - Terms of Use - About Us - Developers Copyright. Bil-Kod : 989 B.16.0.THS.0.10.02.00/681 209221