rutubet - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

rutubet"rutubet" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 18 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
rutubet dampness i.
rutubet damp i.
rutubet moisture i.
rutubet humidity i.
General
rutubet wet i.
rutubet moisture i.
rutubet wetness i.
rutubet moistness i.
rutubet dankness i.
Technical
rutubet humidity
rutubet moisture
rutubet damp
rutubet humidify
Textile
rutubet humidity
Construction
rutubet humidity
Automotive
rutubet coolant soaking
Agriculture
rutubet moisture
Tobacco
rutubet humid

"rutubet" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 85 sonuç

Türkçe İngilizce
General
rutubet almak dehumidify f.
rutubet problemleri moisture problems i.
serbest rutubet free moisture i.
rutubet geçirmez damp-proof s.
Technical
alt ve üst rutubet sınırı lower and upper moisture limit
analiz numunesindeki higroskopik rutubet hygroscopic moisture in the analysis sample
belirli sıcaklık ve nem şartlarında rutubet dengesine şartlandırma conditioning to moisture equilibrium under specified temperature and humidity conditions
dengelenmiş rutubet seviyesi equilibrated moisture level
doğal rutubet inherent moisture
faydalı olmayan rutubet unavailable soil moisture
genel rutubet yoğunlaşması general condensation of moisture
higroskopik rutubet tayini determination of hygroscopic moisture
kapiler rutubet capillary moisture
kritik rutubet critical humidity
nispi rutubet relative humidity
nispi rutubet değişikliği relative humidity change
nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler dimensional changes associated with changes in relative humidity
optimum rutubet muhtevası optimum moisture content
partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot
rutubet almak moisture soak-up
rutubet atma release of moisture
rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcı moisture separator reheater
rutubet değişimi moisture exchange
rutubet dengesi moisture equilibrium
rutubet derecesi moisture gradient
rutubet direnci humidity resistance
rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini determination of curling on exposure to moisture
rutubet geçirmezlik moisture proofing
rutubet giderici dehumidifier
rutubet hareketi moisture movement
rutubet hasarı damage due to moisture
rutubet hasarı damage due to humidity
rutubet içeriği değeri moisture content value
rutubet kaybı loss in moisture
rutubet kayıpları humidity losses
rutubet kesici tabaka non-permeable layer
rutubet keskinliği ölçümü precision of moisture measurement
rutubet kontrolü humidity control
rutubet miktarı moisture content
rutubet muhtevası moisture content
rutubet muhtevası kontrolü moisture-content control
rutubet ölçer moisture meter
rutubet tesiri effect of moisture
rutubet ve tane büyüklüğü dağılımı analizi moisture and particle size analysis
rutubet ve uçucu madde muhtevası moisture and volatile matter content
rutubet yalıtımı dampproofing
rutubet yalıtımı damp proofing
rutubet yazıcı hygrograph
rutubet yüzdesi percentage of moisture
sabit rutubet constant moisture
tabii rutubet muhtevası natural moisture content
taşınabilir rutubet sınırı transportable moisture limit
termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi determination of moisture content in thermoplastics by coulometry
toplam rutubet total moisture
toprak rutubet ölçer soil moisture meter
üst ve alt rutubet sınırı upper and lower moisture limit
yarı sürekli zemin rutubet bölgesi zone of semi continuous soil moisture
yarı sürekli zemin rutubet zonu zone of semi continuous soil moisture
yerindeki rutubet inplace moisture
yığın malzemenin rutubet muhtevası moisture content of bulk material
zeminde rutubet dağılışı moisture distribution in the soil
Textile
mutlak rutubet absolute humidity
Construction
rutubet geçirmez tabaka damp-proof course
rutubet genleşmesi moisture expansion
rutubet hareketi moisture movement
rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content
rutubet yalıtım tabakası damp course
rutubet yalıtımı moisture insulation
uç rutubet şartları extreme moisture conditions
Mining
bir partinin rutubet muhtevası moisture content of a lot
higroskopik rutubet hygroscopic moisture
Food Engineering
rutubet içeriğinin tayini determination of moisture content
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter
rutubet ve uçucu madde tayini determination of moisture and volatile matter content
Physics
havadan rutubet absorbe etme hygroscopicity
nispi rutubet relative humidity
Chemistry
rutubet miktarı moisture content
Agriculture
rutubet eşdeğeri humidiy equivalent
Tobacco
rutubet ölçüm kapları tin caps
rutubet yüzdesi percentage of humidity
tütüne rutubet tutma yeteneğini arttırmak amacıylakatılan maddeler humectant
tütünün belirli bir hava sıcaklığı ve bağıl nem ortamındaki rutubet alma kapasitesi higroskopicity
Environment
yüksek rutubet şartları high humidity conditions
yüksek rutubet şartları conditions of high humidity
Military
rutubet almaz alevli barut flashless non-hygroscopic powder