representation - Englisch Türkisch Sätze
Englisch Türkisch
representation temsil n.
 • The Republicans have a strong representation in government.
 • Cumhuriyetçilerin hükümetteki temsili yüksektir.
 • That statue is a representation of Aphrodite.
 • Şu heykel Afrodit'in bir temsilidir.
 • There are many committees in this Parliament, which do not have representation from every Member State.
 • Bu Parlamentoda her Üye Devletten temsilci bulundurmayan çok sayıda komite bulunmaktadır.
Show More (17)
representation temsilcilik n.
 • This is the situation so far, according to information from our representation and the Red Cross.
 • Temsilciliğimizden ve Kızılhaç'tan aldığımız bilgilere göre şu ana kadarki durum budur.
 • I welcome you and your representation to the European Parliament.
 • Size ve Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilciliğinize hoş geldiniz diyorum.
 • We have had representations already, for example, from the Jordanian Government.
 • Örneğin Ürdün Hükûmeti'nden halihazırda temsilcilikler aldık.
Show More (8)
representation temsil edilme n.
 • How do we envisage the European Union's future representation in international organisations?
 • Avrupa Birliği'nin gelecekte uluslararası örgütlerde nasıl temsil edilmesini öngörüyoruz?
 • Only three countries have more than 20% representation by women.
 • Sadece üç ülkede kadınlar %20'den fazla temsil edilmektedir.
 • Representation of the euro area in the international arena needs to be settled.
 • Avro bölgesinin uluslararası arenada temsil edilmesi konusunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
Show More (2)
representation vekalet n.
 • She was unable to afford legal representation.
 • Avukata vekalet vermeye maddi gücü yetmiyordu.
Show More (-2)
representation şikayet n.
 • The teachers made representations to the headmaster about the common room.
 • Öğretmenler, ortak salonla ilgili olarak okul müdürüne şikayette bulunmuşlardır.
Show More (-2)
representation beyan n.
 • It is not for the Commission to respond to the United States' representations.
 • Amerika Birleşik Devletleri'nin beyanlarına cevap vermek Komisyonun görevi değildir.
Show More (-2)
representation açıklama n.
 • I would ask you to make the appropriate representations.
 • Sizden gerekli açıklamaları yapmanızı rica ediyorum.
Show More (-2)