representation - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

representation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "representation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 50 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
representation n. temsil
General
representation n. betimleme
representation n. suret
representation n. beyan
representation n. rol
representation n. temsilcisi olma
representation n. açıklama
representation n. tasvir etme
representation n. vekillik
representation n. anlatma
representation n. sunma
representation n. resim
representation n. simgeleme
representation n. ifade
representation n. işaret
representation n. sembol
representation n. piyes
representation n. gösterme
representation n. fikir belirtme
representation n. oynama (rolünü)
representation n. simge
representation n. takrir
representation n. önerme
representation n. tasarım
representation n. oyun
representation n. ibraz
representation n. temsil
representation n. mümesillik
representation n. temsilcilik
representation n. gösteriliş
representation n. gösterim
representation n. tasvir
representation n. vekalet
representation n. simgelenme
representation n. temsiliyet
Trade/Economic
representation temsilcilik
representation temsil edilme
Law
representation temsil
representation beyan
Politics
representation temsil etme
Technical
representation gösterim
Computer
representation gösteriliş
representation temsil
Medical
representation reprezantasyon
Psychology
representation istihzar
Math
representation temsil
Linguistics
representation simgeleme
representation gösterme
representation gösterim
Sport
representation temsil etmek

Bedeutungen, die der Begriff "representation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 224 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make a representation v. sunum yapmak
refuse representation v. temsil edilmeyi reddetmek
representative and representation n. temsili hükümet ve temsil
linear representation n. lineer temsil
cultural representation n. kültürel sunum
matrix representation n. matris temsili
representative government and representation n. temsili hükümet ve temsil
pictorial representation n. resimsel anlatım
proportional representation n. nispi temsil sistemi
proportional representation n. nisbi temsil
symbolic representation n. sembolik gösterim
dramatic representation n. dramatik oyunlar
cultural representation n. kültürel tanıtım
proportional representation n. nisbi temsil sistemi
fraudulent representation n. yalan beyanda bulunma
knowledge representation n. bilgi temsili
knowledge representation (information theory) n. bilgi temsili
monopolistic representation n. inhisari temsilcilik
permanent representation n. daimi temsilcili
under-representation n. yetersiz temsil
under-representation n. eksik temsil
representation expense n. temsil gideri
representation of oneself as n. kendini ... olarak tanıtma
representation of oneself as n. kendini olarak tanıtma
visual representation n. görsel anlatım
representation rate n. temsil oranı
cultural representation n. kültürel temsil
power of representation n. temsil yetkisi
collective representation n. ortak simge
Phrases
in representation of turkey türkiye'yi temsilen
Trade/Economic
exclusive representation tek temsilcilik
sales representation satış temsilciliği
representation controversy temsil yetkisi anlaşmazlığı
faithful representation güvenilir olma
period of representation ibraz süresi
capacity for representation temsil salahiyeti
proportional representation nispi temsil
direct representation vasıtasız temsil
majority representation çoğunluğu temsil
customer representation müşteri temsilciliği
management representation letter yönetim temsil mektubu
representation agreement temsil anlaşması
representation agreement temsilcilik sözleşmesi
codes for the representation of currencies and funds para birimleri ve fonlara ait kodlar
representation of a firm firma temsili
representation of a company şirket temsili
false representation yanlış beyan/temsil
false representation gerçeği saptırma
commercial representation agreement ticari mümessillik sözleşmesi
system of proportional representation nısbi temsil sistemi
proportional representation system orantılı temsil sistemi
system of proportional representation orantılı temsil sistemi
proportional representation system nısbi temsil sistemi
Law
legal representation kanuni temsil
legal representation avukatla temsil
representation office temsilcilik
representation of creditor alacaklının temsili
estoppel by representation yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemlere karşı zımni icazet
fraudulent representation yalan beyan
fraudulent representation yalan beyanda bulunma
self-representation öz-temsil
Politics
right of representation temsil hakkı
proportional representation nispi temsil
proportional representation orantılı temsil
external representation dış temsil
indirect representation dolaylı temsil
direct representation doğrudan temsil
communal representation cemaate dayalı temsil
proportional representation nisbi temsil
functional representation işlevsel temsil
virtual representation zımni temsil
turkey's un permanent representation türkiye'nin bm daimi temsilciliği
collective representation kollektif temsil
material representation fiili temsil
material representation maddi temsil
principles of representation temsil ilkeleri
minority representation azınlık temsili
full representation tam temsil
country representation ülke temsilciliği
interest representation lobicilik
permanent representation daimi temsilcilik
political representation siyasi temsil
Institutes
office of financial counsellor to the permanent representation of turkey to eu ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of financial affairs counsellor to the permanent representation of turkey to north atlantic treaty organization kuzey atlantik antlaşması teşkilatı nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of financial counsellor to the permanent representation of oecd oecd nezdinde (paris) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
Technical
discrete representation kesikli gösterim
analog representation analog reprezentasyon
fixed point representation system değişmez nokta gösterim sistemi
positional representation konumsal gösterim
analog representation örneksel gösterim
data representation veri gösterimi
data representation code veri gösterim kodu
incremental representation artımsal gösterim
coded representation kodlu gösterim
variable point representation değişken noktalı gösterim
fixed point representation değişmez nokta gösterimi
positional representation system konumsal gösterim dizgesi
complementary representation tümler gösterim
digital representation sayısal gösterim
floating point representation kayan ayrımlı gösterim
floating point representation gezer nokta gösterimi
floating point representation kayan noktalı gösterim
wire-frame representation tek çerçeve temsili
high level representation üst düzey gösterim
intermediate level representation ara düzey gösterimi
knowledge representation bilgi gösterimi
low level representation alt düzey gösterim
normalized representation düzgelenmiş gösterim
numerical representation sayılarla gösterilme
numerical representation sayılarla gösterme
representation in normal projection normal iz düşümde gösterilme
simplified representation of pipelines boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterimi
detailed simplified representation detaylı sadeleştirilmiş gösterim
general simplified representation genel sadeleştirilmiş gösterim
coded representation of printed characters basılı karakterlerin kodlanmış gösterimleri
simplified representation basitleştirilmiş gösteriliş
axonometric representation aksonometrik gösteriliş
simplified representation of bars and profile section çubukların ve profillerin sadeleştirilmiş gösterilişi
simplified representation of pipelines boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterilişi
orthogonal representation dik gösteriliş
orthographic representation dik gösteriliş
graphical representation grafik gösterim
simplified representation of centre holes merkez deliklerinin sadeleştirilmiş gösterilişi
detailed simplified representation ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş
product data representation and exchange ürün verisi gösterimi ve değişimi
simplified representation sadeleştirilmiş gösteriliş
mechanical representation of damage hasarın mekanik temsili
schematic representation şematik temsil
Computer
coded representation şifreli gösterim
analog representation analog gösterim
complementary representation tümler gösterim
complemented representation tümler gösterim
digital representation sayısal gösterim
discrete representation ayrık gösterim
fixed point representation sabit nokta gösterim
floating point representation kayan noktalı gösterim
high level representation üst düzey gösterim
floating point representation kayan ayrımlı gösterim
fixed point representation değişmez nokta gösterim
incremental representation artımlı gösterim
knowledge representation bilgi gösterimi
intermediate level representation ara düzey gösterimi
low level representation alt düzey gösterim
normalized representation düzgelenmiş gösterim
number representation sayı gösterimi
numeric representation sayısal gösterim
binary coded decimal representation ikili kodlu onlu yazım
analog representation örneksel
coded representation kodlu gösterim
data representation code veri gösterim kodu
data representation veri gösterimi
discrete representation kesikli gösterim
fixed point representation system değişmez nokta gösterim sistemi
fixed point representation değişmez nokta gösterimi
variable point representation değişken noktalı gösterim
incremental representation artımsal gösterim
positional representation konumsal gösterim
positional representation system konumsal gösterim dizgesi
graphical representation grafik gösterim
graphical representation grafik takdim
graphical representation çizgesel sunuş
representation of numerical values in character strings for information interchange bilgi değişimi için sayısal değerlerin karakter dizileri ile gösterimi
representation of dates and time tarih ve zamanların gösterimi
symbolic representation sembollerle gösteriliş
coded representation of the characters karakterlerin kodlu gösterimleri
computer-sensible representation bilgisayar duyarlı sunum
Informatics
coded representation kodlu gösterim
complementary representation tümler gösterim
floating-point representation kayan noktalı gösterim
digital representation sayısal gösterim
discrete representation ayrık gösterim
graphical representation grafik gösterim
fixed-point representation sabit noktalı gösterim
analog representation analog gösterim
numeric representation sayısal gösterim
variable-point representation system kayar noktalı gösterim sistemi
positional representation konumsal gösterim
incremental representation artımlı gösterim
knowledge representation bilgi gösterimi
wire-frame representation tel file gösterimi
number representation system sayı gösterim sistemi
low level representation alt düzey gösterim
product data representation and exchange ürün verisi gösterimi ve değişimi
coded representation of picture and audio information resim ve ses bilgisinin kodlanmış gösterimi
Telecom
knowledge representation  bilgi temsili 
multimedia communication processing and representation çoklu ortam haberleşme süreci ve yeniden sunumu
analog representation analog gösterim
conditioned baseband representation şartlandırılmış temel band gösterimi
binary-coded decimal representation ikili kodlu ondalık gösterim
wire-frame representation tel-çerçeve gösterimi
Medical
pictorial representation of pain ağrının resimsel olarak gösterimi
Psychology
symbolic representation sembolik temsil
mental representation zihinsel temsil
internal representation içsel temsil
retinotopic representation retinotopik temsil
topographical representation topografik temsil
self-representation benlik tasarımı
Math
linear representation doğrusal temsil
decimal representation ondalık gösterim
permutational representation permütasyon temsili
permutational representation devşirimsel adlanım
faithful representation birebir temsil
faithful representation birebir adlanım
faithful representation sıfırlayıcısız adlanım
linear representation lineer temsil
matrix representation dizeysel adlanım
matrix representation matris temsili
number representation sayı gösterimi
regular representation düzgün temsil
regular representation düzenli adlanım
integral representation method integral temsil metodu
finite dimensional representation sonlu boyutlu temsil
Statistics
levy representation levy sunumu
kolmogorov representation kolmogorov sunumu
levy-khinchine representation levy-khinchine sunumu
Chemistry
reducible representation indirgenebilir temsil
irreducible representation indirgenemez temsil
Linguistics
phonemic representation sesbirimsel yazım
phonemic representation sesbirimsel gösterim
construct under-representation kurgusal yetmezlik
linguistic representation dilbilimsel gösterim
Geography
standard representation of latitude, longitude and altitude enlem, boylam ve yüksekliğin standart gösterimi
Military
form of representation gösterim formu
Theatre
sacred representation dinsel oyun