representation - Türkisch Englisch Wörterbuch

representation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau

Bedeutungen von dem Begriff "representation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 60 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
representation n. temsil
That statue is a representation of Aphrodite.
Şu heykel Afrodit'in bir temsilidir.

More Sentences
General
representation n. beyan
It is not for the Commission to respond to the United States' representations.
Amerika Birleşik Devletleri'nin beyanlarına cevap vermek Komisyonun görevi değildir.

More Sentences
representation n. açıklama
I would ask you to make the appropriate representations.
Sizden gerekli açıklamaları yapmanızı rica ediyorum.

More Sentences
representation n. temsil
The Republicans have a strong representation in government.
Cumhuriyetçilerin hükümetteki temsili yüksektir.

More Sentences
representation n. temsilcilik
In fact, the Commission's representation in The Hague has been waiting for a legal expert to be appointed for years.
Aslında Komisyon'un Lahey'deki temsilciliği yıllardır bir hukuk uzmanının atanmasını beklemektedir.

More Sentences
representation n. vekalet
She was unable to afford legal representation.
Avukata vekalet vermeye maddi gücü yetmiyordu.

More Sentences
representation n. şikayet
The teachers made representations to the headmaster about the common room.
Öğretmenler, ortak salonla ilgili olarak okul müdürüne şikayette bulunmuşlardır.

More Sentences
Trade/Economic
representation n. temsilcilik
They go to a Parliament Information Office or Commission Representation, get our form and complain to us.
Bir Parlamento Bilgi Bürosuna veya Komisyon Temsilciliğine giderler, formumuzu alırlar ve bize şikayette bulunurlar.

More Sentences
representation n. temsil edilme
As regards the representation of fishermen in Commission advisory councils, we must encourage small businesses.
Balıkçıların Komisyon danışma konseylerinde temsil edilmesine ilişkin olarak, küçük işletmeleri teşvik etmeliyiz.

More Sentences
Law
representation n. temsil
What type of representation do we have?
Ne tür bir temsiliyetimiz var?

More Sentences
Computer
representation n. temsil
We need to have higher-profile representation in a continent comprising half of the world's population.
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan bir kıtada daha yüksek profilli bir temsiliyete ihtiyacımız var.

More Sentences
Math
representation n. temsil
We have an almost balanced representation of Members here today for this debate on women's rights.
Kadın hakları konusundaki bu tartışma için bugün burada neredeyse dengeli bir Üye temsiline sahibiz.

More Sentences
General
representation n. betimleme
representation n. suret
representation n. rol
representation n. temsilcisi olma
representation n. tasvir etme
representation n. takrir
representation n. simgeleme
representation n. ifade
representation n. işaret
representation n. sembol
representation n. piyes
representation n. gösterme
representation n. fikir belirtme
representation n. oynama (rolünü)
representation n. simge
representation n. vekillik
representation n. anlatma
representation n. sunma
representation n. resim
representation n. önerme
representation n. tasarım
representation n. oyun
representation n. ibraz
representation n. mümesillik
representation n. gösteriliş
representation n. gösterim
representation n. tasvir
representation n. simgelenme
representation n. protesto
representation n. serzeniş
Law
representation n. beyan
Politics
representation n. temsil etme
representation n. yasama organlarında veya hükümette söz sahibi olan delegeler tarafından temsil edilme
representation n. delegeler tarafından temsil edilme hakkı
representation n. (seçim bölgesinde) temsilcilerin tümü
representation n. (seçim bölgesinde) temsilci sayısı
representation n. eyalet adına konuşma
representation n. devlet adına konuşma
Technical
representation n. gösterim
Computer
representation n. gösteriliş
Medical
representation n. reprezantasyon
Psychology
representation n. istihzar
Linguistics
representation n. gösterme
representation n. gösterim
representation n. simgeleme
representation n. sözcük, cümle gibi birimlerin öğelerinin analizi
Theatre
representation n. dramatik eser
representation n. dramatik gösteri

Bedeutungen, die der Begriff "representation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 237 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
proportional representation n. nisbi temsil
The law on the Election of Deputies is based on proportional representation subject to a national threshold of 10%.
Milletvekilleri seçimi hakkındaki yasa, % 10'luk bir ülke barajına tabi olarak nisbi temsil esasına dayanır.

More Sentences
under-representation n. yetersiz temsil
Yesterday, when the progress reports were presented, I heard not one word said about the under-representation of women.
Dün, ilerleme raporları sunulurken, kadınların yetersiz temsiline ilişkin tek bir kelime bile edilmediğini duydum.

More Sentences
Trade/Economic
proportional representation n. nispi temsil
This is why I opt for proportional representation.
İşte bu yüzden nispi temsili tercih ediyorum.

More Sentences
Politics
external representation n. dış temsil
The issue of the Union's external representation is also relevant to economic affairs.
Birliğin dış temsili konusu ekonomik ilişkilerle de ilgilidir.

More Sentences
proportional representation n. nispi temsil
Our argument that proportional representation should be obligatory in every Member State is accepted.
Nispi temsilin her Üye Devlette zorunlu olması gerektiği yönündeki argümanımız kabul edilmektedir.

More Sentences
political representation n. siyasi temsil
These people will see the need for law and order and political representation.
Bu insanlar kanun ve düzene ve siyasi temsiliyete ihtiyaç olduğunu göreceklerdir.

More Sentences
General
proportional representation n. nispi temsil sistemi
matrix representation n. matris temsili
representative government and representation n. temsili hükümet ve temsil
pictorial representation n. resimsel anlatım
representative and representation n. temsili hükümet ve temsil
linear representation n. lineer temsil
cultural representation n. kültürel sunum
symbolic representation n. sembolik gösterim
dramatic representation n. dramatik oyunlar
cultural representation n. kültürel tanıtım
proportional representation n. nisbi temsil sistemi
fraudulent representation n. yalan beyanda bulunma
knowledge representation n. bilgi temsili
knowledge representation (information theory) n. bilgi temsili
monopolistic representation n. inhisari temsilcilik
permanent representation n. daimi temsilcili
under-representation n. eksik temsil
representation expense n. temsil gideri
representation of oneself as n. kendini ... olarak tanıtma
representation of oneself as n. kendini olarak tanıtma
visual representation n. görsel anlatım
representation rate n. temsil oranı
cultural representation n. kültürel temsil
power of representation n. temsil yetkisi
collective representation n. ortak simge
make a representation v. sunum yapmak
refuse representation v. temsil edilmeyi reddetmek
Phrases
in representation of turkey expr. türkiye'yi temsilen
Trade/Economic
majority representation n. çoğunluğu temsil
representation of a firm n. firma temsili
faithful representation n. güvenilir olma
false representation n. gerçeği saptırma
period of representation n. ibraz süresi
customer representation n. müşteri temsilciliği
system of proportional representation n. nısbi temsil sistemi
proportional representation system n. orantılı temsil sistemi
system of proportional representation n. orantılı temsil sistemi
proportional representation system n. nısbi temsil sistemi
codes for the representation of currencies and funds n. para birimleri ve fonlara ait kodlar
sales representation n. satış temsilciliği
representation of a company n. şirket temsili
representation controversy n. temsil yetkisi anlaşmazlığı
capacity for representation n. temsil salahiyeti
representation agreement n. temsil anlaşması
commercial representation agreement n. ticari mümessillik sözleşmesi
exclusive representation n. tek temsilcilik
representation agreement n. temsilcilik sözleşmesi
direct representation n. vasıtasız temsil
false representation n. yanlış beyan/temsil
management representation letter n. yönetim temsil mektubu
Law
representation of creditor n. alacaklının temsili
legal representation n. avukatla temsil
legal representation n. kanuni temsil
self-representation n. öz-temsil
representation office n. temsilcilik
fraudulent representation n. yalan beyan
fraudulent representation n. yalan beyanda bulunma
estoppel by representation n. yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemlere karşı zımni icazet
Politics
minority representation n. azınlık temsili
communal representation n. cemaate dayalı temsil
permanent representation n. daimi temsilcilik
indirect representation n. dolaylı temsil
direct representation n. doğrudan temsil
material representation n. fiili temsil
functional representation n. işlevsel temsil
collective representation n. kollektif temsil
interest representation n. lobicilik
material representation n. maddi temsil
proportional representation n. orantılı temsil
proportional representation n. nisbi temsil
principles of representation n. temsil ilkeleri
right of representation n. temsil hakkı
full representation n. tam temsil
country representation n. ülke temsilciliği
virtual representation n. zımni temsil
proportional representation n. nisbi temsil
proportional representation (pr) n. nisbi temsil
Institutes
office of financial counsellor to the permanent representation of turkey to eu n. ab nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of financial affairs counsellor to the permanent representation of turkey to north atlantic treaty organization n. kuzey atlantik antlaşması teşkilatı nezdinde (brüksel) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
office of financial counsellor to the permanent representation of oecd n. oecd nezdinde (paris) türkiye daimi temsilciliği maliye müşavirliği
Technical
axonometric representation n. aksonometrik gösteriliş
low level representation n. alt düzey gösterim
analog representation n. analog reprezentasyon
intermediate level representation n. ara düzey gösterimi
incremental representation n. artımsal gösterim
detailed simplified representation n. ayrıntılı sadeleştirilmiş gösteriliş
coded representation of printed characters n. basılı karakterlerin kodlanmış gösterimleri
simplified representation n. basitleştirilmiş gösteriliş
simplified representation of pipelines n. boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterilişi
simplified representation of pipelines n. boru hatlarının sadeleştirilmiş gösterimi
knowledge representation n. bilgi gösterimi
detailed simplified representation n. detaylı sadeleştirilmiş gösterim
simplified representation of bars and profile section n. çubukların ve profillerin sadeleştirilmiş gösterilişi
fixed point representation system n. değişmez nokta gösterim sistemi
variable point representation n. değişken noktalı gösterim
fixed point representation n. değişmez nokta gösterimi
orthographic representation n. dik gösteriliş
normalized representation n. düzgelenmiş gösterim
orthogonal representation n. dik gösteriliş
floating point representation n. gezer nokta gösterimi
graphical representation n. grafik gösterim
general simplified representation n. genel sadeleştirilmiş gösterim
mechanical representation of damage n. hasarın mekanik temsili
discrete representation n. kesikli gösterim
floating point representation n. kayan noktalı gösterim
floating point representation n. kayan ayrımlı gösterim
positional representation system n. konumsal gösterim dizgesi
coded representation n. kodlu gösterim
positional representation n. konumsal gösterim
simplified representation of centre holes n. merkez deliklerinin sadeleştirilmiş gösterilişi
representation in normal projection n. normal iz düşümde gösterilme
analog representation n. örneksel gösterim
simplified representation n. sadeleştirilmiş gösteriliş
numerical representation n. sayılarla gösterilme
numerical representation n. sayılarla gösterme
digital representation n. sayısal gösterim
schematic representation n. şematik temsil
complementary representation n. tümler gösterim
wire-frame representation n. tek çerçeve temsili
product data representation and exchange n. ürün verisi gösterimi ve değişimi
data representation code n. veri gösterim kodu
data representation n. veri gösterimi
high level representation n. üst düzey gösterim
equivalent representation n. denk gösterim
Computer
low level representation n. alt düzey gösterim
analog representation n. analog gösterim
intermediate level representation n. ara düzey gösterimi
incremental representation n. artımlı gösterim
incremental representation n. artımsal gösterim
discrete representation n. ayrık gösterim
knowledge representation n. bilgi gösterimi
representation of numerical values in character strings for information interchange n. bilgi değişimi için sayısal değerlerin karakter dizileri ile gösterimi
computer-sensible representation n. bilgisayar duyarlı sunum
graphical representation n. çizgesel sunuş
fixed point representation n. değişmez nokta gösterimi
fixed point representation system n. değişmez nokta gösterim sistemi
variable point representation n. değişken noktalı gösterim
fixed point representation n. değişmez nokta gösterim
normalized representation n. düzgelenmiş gösterim
graphical representation n. grafik gösterim
graphical representation n. grafik takdim
binary coded decimal representation n. ikili kodlu onlu yazım
coded representation of the characters n. karakterlerin kodlu gösterimleri
floating point representation n. kayan noktalı gösterim
floating point representation n. kayan ayrımlı gösterim
discrete representation n. kesikli gösterim
positional representation system n. konumsal gösterim dizgesi
positional representation n. konumsal gösterim
coded representation n. kodlu gösterim
fixed point representation n. sabit nokta gösterim
number representation n. sayı gösterimi
digital representation n. sayısal gösterim
numeric representation n. sayısal gösterim
coded representation n. şifreli gösterim
complemented representation n. tümler gösterim
representation of dates and time n. tarih ve zamanların gösterimi
complementary representation n. tümler gösterim
high level representation n. üst düzey gösterim
data representation code n. veri gösterim kodu
data representation n. veri gösterimi
krl (knowledge representation) n. (yapay zeka teknolojisinde) bilgi temsili dili
fixed-point representation n. kesirli kısmı ayıran noktanın her zaman sabit bir yere koyulduğu gösterim yöntemi
floating-point representation n. ondalık virgüllü sayı gösterimi
floating-point representation n. kayan noktalı sayı gösterimi
symbolic representation expr. sembollerle gösteriliş
Informatics
low level representation n. alt düzey gösterim
analog representation n. analog gösterim
incremental representation n. artımlı gösterim
discrete representation n. ayrık gösterim
knowledge representation n. bilgi gösterimi
graphical representation n. grafik gösterim
variable-point representation system n. kayar noktalı gösterim sistemi
floating-point representation n. kayan noktalı gösterim
positional representation n. konumsal gösterim
coded representation n. kodlu gösterim
coded representation of picture and audio information n. resim ve ses bilgisinin kodlanmış gösterimi
fixed-point representation n. sabit noktalı gösterim
number representation system n. sayı gösterim sistemi
digital representation n. sayısal gösterim
numeric representation n. sayısal gösterim
wire-frame representation n. tel file gösterimi
complementary representation n. tümler gösterim
product data representation and exchange n. ürün verisi gösterimi ve değişimi
analog representation n. analog representasyon
Telecom
analog representation n. analog gösterim
knowledge representation  n. bilgi temsili 
multimedia communication processing and representation n. çoklu ortam haberleşme süreci ve yeniden sunumu
binary-coded decimal representation n. ikili kodlu ondalık gösterim
conditioned baseband representation n. şartlandırılmış temel band gösterimi
wire-frame representation n. tel-çerçeve gösterimi
Medical
pictorial representation of pain n. ağrının resimsel olarak gösterimi
Psychology
self-representation n. benlik tasarımı
internal representation n. içsel temsil
retinotopic representation n. retinotopik temsil
symbolic representation n. sembolik temsil
topographical representation n. topografik temsil
mental representation n. zihinsel temsil
internal representation n. fikrin veya görselin akılda canlandırılması
Math
faithful representation n. birebir temsil
faithful representation n. birebir adlanım
permutational representation n. devşirimsel adlanım
linear representation n. doğrusal temsil
regular representation n. düzenli adlanım
matrix representation n. dizeysel adlanım
regular representation n. düzgün temsil
integral representation method n. integral temsil metodu
linear representation n. lineer temsil
matrix representation n. matris temsili
decimal representation n. ondalık gösterim
permutational representation n. permütasyon temsili
number representation n. sayı gösterimi
faithful representation n. sıfırlayıcısız adlanım
finite dimensional representation n. sonlu boyutlu temsil
fixed-point representation system n. sabit noktalı gösterim sistemi
fixed-point representation system n. (ondalık işaretinin sabit tutulduğu) tabanlı bir sayı sistemi
floating-point representation system n. kayan noktalı gösterim sistemi
floating-point representation system n. kayan nokta gösterimi
floating-point representation system n. kayan noktalı sayı gösterimi
Statistics
kolmogorov representation n. kolmogorov sunumu
levy representation n. levy sunumu
levy-khinchine representation n. levy-khinchine sunumu
Chemistry
irreducible representation n. indirgenemez temsil
reducible representation n. indirgenebilir temsil
Linguistics
linguistic representation n. dilbilimsel gösterim
construct under-representation n. kurgusal yetmezlik
phonemic representation n. sesbirimsel gösterim
phonemic representation n. sesbirimsel yazım
Geography
standard representation of latitude, longitude and altitude n. enlem, boylam ve yüksekliğin standart gösterimi
Military
form of representation n. gösterim formu
Art
concrete representation n. soyut fikrin somut ifadelerle betimlenmesi
Theatre
sacred representation n. dinsel oyun