facility - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

facility

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "facility" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 38 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
facility n. tesis
General
facility n. suhulet
facility n. vasıta
facility n. sühulet
facility n. fırsat
facility n. istidat
facility n. yetenek
facility n. tesisat
facility n. uzluk
facility n. fesahat
facility n. yer
facility n. servis
facility n. rahatlık
facility n. tesis (özel bir hizmet için yapılmış)
facility n. hizmet (özel bir)
facility n. serbestlik
facility n. araç
facility n. hüner
facility n. kolaylık
facility n. tesis
facility n. olanak
facility n. olanak/kolaylık
facility n. ustalık
facility n. beceri
facility n. imkan
facility n. uysallık
Trade/Economic
facility kredi
facility üretime yardımcı olan herhangi bir maddi sabit varlık
facility bina
facility hesap
Technical
facility özel bir iş için yapılmış bina
facility ustalık
facility beceri
Computer
facility tesis
facility kolaylık
Telecom
facility olanak
facility tesis
Linguistics
facility kolaylık

Bedeutungen, die der Begriff "facility" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 215 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
indoor sports facility n. kapalı spor salonu
General
build a facility v. tesis kurmak
have a facility with v. bir beceriye yatkın olmak
declared facility n. beyan edilen tesis
facility management n. tesis yönetimi
formerly declared facility inspection n. önceden haberli tesis denetimi
production facility n. üretim tesisi
treatment facility n. arıtma tesisi
facility agreement n. tesisat anlaşması
new facility inspection n. yeni tesis denetimi
model facility agreement n. model tesis anlaşması
waste water treatment facility n. atıksu arıtma tesisi
emergency operations facility n. acil durum operasyon binası
facility attachment n. tesis ekleri
recreational facility n. sosyal tesis
athletic facility n. spor tesisi
great facility n. büyük kolaylık
training facility n. eğitim tesisi
riding facility n. binicilik tesisi
bottling facility n. şişeleme tesisi
bottling facility n. şişeleme fabrikası
toilet facility n. umumi tuvalet
bedhouse facility n. fakirlere mahsus bakımevi
wind energy facility n. rüzgar santrali
health facility n. sağlık tesisi
assisted living facility n. yardımlı yaşam tesisi
head of facility n. tesis başkanı
toilet facility n. halka açık tuvalet
pacific nuclear research facility n. pasifik nükleer araştırma tesisi
assisted living facility n. destekli yaşam tesisi
port facility n. liman tesisi
facility manager n. tesis müdürü
facility manager n. tesis yöneticisi
facility director n. tesis yöneticisi
facility layout n. tesis yerleşimi
religious facility n. dini tesis
main facility n. ana tesis
tech facility n. teknoloji tesisi
cafeteria facility n. kafeterya tesisleri
containment facility n. özellikle bilimsel önemi olan bir şeyin belirli sınırlar dahilinde tutulduğu ve korunduğu tesis
Trade/Economic
revolving underwriting facility döner nitelikte yüklenim kolaylığı
buffer stock financing facility tampon stok finansman hesabı
buffer stock financing facility tampon stok finansman kolaylığı
note issuance facility euro dolar borç senedi çıkartma kolaylığı
credit facility kredi imkanı
credit facility kredilendirme
building 214 facility bina 214 tesisi
permanent facility sabit tesis
compensatory financing facility telafi edici finansman kolaylığı
refinery facility tasfiye tesisi
facility cost tesis kurma masrafları
facility in business işlerde kolaylık
tourist facility license turistik tesis kurma izni
capital facility sabit sermaye değerleri
facility of payment ödeme kolaylığı
facility of payment tediyede kolaylık
loan facility kredi imkanı
multi-option facility çok seçenekli kredi
discount facility iskonto kredisi
credit facility agreement kredi tahsis anlaşması
credit facility kredi olanağı
the letter granting the credit facility kredi onay mektubu
backstop facility ödeme garantisi anlaşması
liquidity facility likidite kredisi
storage facility depolama tesisi
european financial stability facility avrupa finansal istikrar fonu
financing facility finansman programı
turkish sustainable energy financing facility türkiye sürdürülebilir enerji finansman programı
facility agent kredi temsilcisi
late liquidity window facility geç likidite penceresi
facility cost tesis bedeli
working capital facility işletme sermaye kredisi
suplemental reserve facility ek rezerv kolaylığı
primary dealer credit facility fed'in acil kredilendirme için kullandığı sistem
Law
correctional facility ıslahevi
correctional facility ıslahhane
juvenile correctional facility çocuk cezaevi/ıslah-evi
federal holding facility federal tutukevi
Politics
waste water treatment facility atık su arıtma tesisi
global environmental facility küresel çevre imkanı
sme finance facility kobi finansman imkanı
accommodation facility konaklama imkanları
exogenous shocks facility (esf) dışsal krizlere karşı kolaylık
poverty reduction and growth facility (prgf) yoksulluğun azaltılması ve büyüme kolaylığı
vulnerability financing facility finansman açığını kapama kolaylığı
supplemental reserve facility bütünleyici rezerv kolaylığı
structural adjustment facility (saf) yapısal uyum kolaylığı
enhanced structural adjustment facility (esaf) genişletilmiş yapısal uyum kolaylığı
global environment facility küresel çevre fonu
Institutes
global environment facility küresel çevre imkanı
Tourism
tourism facility turizm tesisi
game facility oyun tesisi
tourist facility turistik tesis
auxilliary service facility yardımcı hizmet tesisleri
facility under construction yapımı devam eden tesis
small-size facility küçük ölçekli tesis
refreshments facility yiyecek-içecek tesisi
nursing and treatment facility bakım ve tedavi tesisi
Technical
hold facility tutma olanağı
fixed facility sabit tesis
facility cost kurma masrafları
occupancy of a software facility bir yazılım olanağını kullanım oranı
maintenance facility bakım merkezi
industrial facility endüstriyel tesis
facility cost tesis
waste receiving facility atık kabul tesisi
recycling facility geri dönüşüm tesisi
filling facility dolum tesisi
cold storage facility soğuk hava tesisi
experimental facility deney tesisi
experimental facility test tesisi
test facility test tesisi
test facility deney tesisi
industrial wastewater treatment facility/plant endüstriyel nitelikli atıksu arıtma tesisi
sorting processing and packaging facility ayırma işleme ve paketleme tesisi
Computer
tracing facility izleme olanağı
backup facility yedekleme merkezi
occupancy of a software facility bir yazılım olanağını kullanım oranı
hold facility tutma olanağı
pass-through facility düzgeçiş olanağı
Informatics
directory facility ağ adresleri servisi
transmission facility iletim kurulumu
wireline facility telli şebeke
telecommunication facility uziletişim olanakları
transmission facility iletim olanakları
telecommunication facility teleiletişim olanakları
Telecom
dialout facility dışarıya arama imkanı
directory facility ağ adresleri hizmeti
transmitter shut-off facility verici kapatma imkanı
loop back facility geri döngü imkanı
patch and test facility yama ve test tesisi
cellular telecommunications facility hücresel telekomünikasyon imkanı hücresel telekomünikasyon tesisi
essential facility zorunlu unsur
broadband access facility genişbant erişim imkanı
network communication control facility şebeke haberleşme denetim özelliği
backup facility yedekleme merkezi
Construction
facility design and construction bina kullanım alanlarının tasarım ve yapımı
Automotive
private fueling facility özel yakıt tesisi
indoor test facility kapalı test tesisi
Aeronautic
air navigation facility hava seyrüsefer üniteleri
radar approach control facility radar yaklaşma kontrol ünitesi
counterflow facility karşı akım düzeni
air navigation facility hava seyrüsefer tesisleri
holding facility bekletme nirengi noktası
reference vor/dme facility vor-dme ünitesinin referans noktası
secured cargo facility güvenli kargo binası
critical facility hassas tesis
Marine
bilge facility sintine tesisi
Medical
health facility planning sağlık olanakları planlaması
medical treatment facility tıbbi tedavi merkezi
agent facility kimyasal ajan bölgesi
personnel of the health care facility sağlık kuruluşu personeli
state mental facility eyalet akıl hastanesi
residential facility bakım evi /huzurevi
aged care facility bakım evi /huzurevi
Psychology
mental facility ruh ve sinir hastalıkları hastanesi
mental facility akıl hastanesi
Chemistry
other chemical production facility başka kimyasal üretim tesisleri
Marine Biology
global environmental facility gef
Agriculture
irrigation facility sulama tesisi
Linguistics
item facility madde zorluğu
item facility madde kolaylığı
facility value kolaylık-zorluk değeri
Environment
monitoring and decontamination facility izleme ve arındırma tesisi
nuclear facility operator nükleer tesis işleticisi
nuclear facility nükleer tesis
nuclear fuel cycle facility nükleer yakıt çevrimi tesisi
uranium fuel fabrication facility uranyum yakıt imalat tesisi
dry storage facility atık malzeme depolama tesisi
waste disposal facility atık döküm alanı
purification facility arıtma tesisi
wind energy facility rüzgar santrali
wastewater treatment facility atıksu arıtma tesisi
national ignition facility ulusal ateşleme tesisi
solid waste disposal facility katı atık imha tesisi
solid waste storage facility katı atık depolama tesisi
solid waste landfill facility katı atık depolama tesisi
garbage disposal facility çöp imha tesisi
water recycling facility su geri dönüşüm tesisi
municipal water treatment facility şehir suyu arıtma tesisi
global environment facility küresel çevre fonu
waste conversion facility atık dönüştürme tesisi
treatment facility arıtma tesisi
disposal facility bertaraf tesisi
thermal facility termal tesis
Military
secondary rescue facility tali kurtarma tesisi
radio facility charts telsiz tesisleri haritası
cleared facility temizlenmiş tesis
intransit aeromedical evacuation facility transit havadan tıbbi nakliye tesisi
medical treatment facility tıbbi tedavi tesisi
noncontiguous facility üs dışı tesis
originating medical facility tıbbi tedavinin başladığı tesis
facility security clearance tesis güvenlik belgesi
facility rating tesis test kıymetlendirmesi
convalescent facility nekahet tesisi
fixed medical treatment facility sabit tıbbi tedavi tesisi
nonfixed medial treatment facility seyyar sıhhi tedavi tesisi
confinement facility ceza infaz yeri
social facility sosyal tesis
launch control facility fırlatma kontrol tesisi
launch facility fırlatma tesisi
missile assembly-checkout facility füze montaj kontrol tesisi
launch and service facility fırlatma ve bakım tesisi
air facility hava tesisi
air traffic control facility hava trafik kontrol tesisi
correctional facility ıslah tesisi
air landing facility hava başı iniş tesisi
chemical weapon destruction facility kimyasal silah imha tesisi
chemical weapon storage facility kimyasal silah depolama tesisi
cryptographic repair facility kripto tamir tesisleri
chemical weapon production facility kimyasal silah üretim tesisi
critical facility kritik tesis
master surveillance control facility ana gözlem kontrol tesisi
key facility list ana tesis listesi
Sport
sports facility spor tesisi