nakil - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

nakilBedeutungen von dem Begriff "nakil" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 34 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
nakil transfer n.
nakil transport n.
General
nakil devolution n.
nakil convection n.
nakil move n.
nakil carriage n.
nakil transference n.
nakil mucking n.
nakil transportation n.
nakil narration n.
nakil removal n.
nakil drayage n.
nakil transfusion n.
nakil commentary n.
nakil conveying n.
nakil conveyance n.
nakil mobilization n.
nakil transmission n.
nakil transplantation n.
nakil mobilisation n.
nakil change n.
Trade/Economic
nakil transfer
nakil transportation
Law
nakil transferring
nakil conveyance
Insurance
nakil carried forward
Technical
nakil carryover
nakil conveyor
nakil transmission
nakil conduit
Chemistry
nakil transplantation
Botanic
nakil silene
Military
nakil change of station
Archaic
nakil lation

Bedeutungen, die der Begriff "nakil" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 169 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
nakil yapmak transfuse v.
nakil vasıtası transport vehicle n.
nakil gemisi transport ship n.
enerji nakil hattı energy transmission line n.
nakil çiçeği phlox n.
tutuklu nakil arabası patrol wagon n.
geçici nakil temporary removal n.
nakil vasıtası vehicle n.
nakil tekerleği castor n.
nakil aracı haulage vehicle n.
at nakil vagonu horse box n.
kara nakil vasıtası land transport vehicle n.
kara nakil aracı land transport vehicle n.
kara nakil aracı road transport vehicle n.
kara nakil aracı road freight vehicle n.
kara nakil aracı land freight vehicle n.
kara nakil vasıtası land freight vehicle n.
kara nakil vasıtası road transport vehicle n.
kara nakil vasıtası road freight vehicle n.
mobilya nakil işleri furniture removal activities n.
nakil kompartımanı (büyük hayvanlar için) travel compartment n.
yeniden nakil reconveyance n.
nakil halinde in transit adv.
Colloquial
nakil olmak get transferred
Trade/Economic
nakil kabiliyeti conductance
işten ayrılmalar dolayısıyla boşalan işe yapılan nakil replacement transfer
kabili nakil akreditif transmissible letter of credit
nakil aracı means of transport
nakil durumunda para cash in transit
nakil araçlarının kontrolü inspecting means of transport
nakil kabiliyeti transferability
nakil vasıtası means of conveyance
nakil şekli mode of transport
nakil vasıtaları means of transport
nakil vasıtası transportation
nakil halindeki para cash in transit
nakil yekun brought down
nakil nakil ücreti carriage
nakil ücreti cartage
nakil masrafı cartage
nakil ücreti charter
nakil işlemi (borsa) carry-over
nakil ücreti carting
nakil masrafları carriage charges
nakil masrafları carriage freight
nakil aracı means of conveyance
nakil masrafı transportation cost
nakil masrafı cost of transportation
nakil biçimi mode of conveyance
nakil halinde para cash in transit
düzeltici nakil remedial transfer
iyileştirici nakil remedial transfer
nakil şekli mode of conveyance
nakil vasıtaları means of conveyance
nakil biçimi mode of transport
bölümsel nakil departmental transfer
departmansal nakil departmental transfer
nakil malzemesi transportation equipment
kurum içi nakil intra-agency transfer
daire içi nakil intra-agency transfer
Law
borcun nakil debt assumption
nakil masrafı cost of shipment
borcun nakil assumption of debt
Politics
uluslar arası nakil süresince hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesine ek protokol additional protocol to the european convention for the protection of animals during international transport
Insurance
nakil halinde mal sigortası goods-in-transit insurance
nakil halinde mallar goods in transit
nakil vasıtası conveyance
hava yolu nakil pilot lisansı air line transport pilots license
Media
program nakil aracı mobile unit
Technical
ısı nakil borusu heat pipe
nakil bandı conveying belt
enerji nakil hattı taşıyıcı sistemi power line carrier system
nakil vasıtası vehicle
enerji nakil hattı power line
çıplak nakil hat bare transmission line
nakil borusu safety pipe
pnömatik nakil sistemi pneumatic conveying system
pnömatik nakil pneumatic conveying
mikrodalga nakil hatları microwave transmission lines
nakil teli conducting wire
nakil supabı delivery valve
nakil emsali carry-over-factor
nakil bandı feed track
soğutma tertibatlı nakil vasıtası refrigerated vehicle
enerji nakil hattı power transmission line
ısı nakil körüğü heat transfer hose
nakil boru hattı conduit
elektrik nakil hattı overhead power line
elektrik nakil hattı electric power transmission line
enerji nakil hattı overhead power line
standart nakil profilleri standard transport profiles
yük nakil kasası swap body
acil kullanım ve hasta nakil ventilatörleri emergency and transport ventilators
tehlikeli maddelerin nakil ambalajları transport packaging for dangerous goods
nakil telinin çatlamaya direnci resistance to cracking of leading wire
nakil teli leading wire
nakil telinin aşınmaya direnci resistance to abrasion of leading wire
çubuk kodlamalı nakil ve kullanım etiketi bar-coded transport and handling label
nakil besiyeri transport medium
nakil bandı conveyor belt
Computer
bağlantı modu nakil hizmeti connection mode transport service
Informatics
eşzamanlı olmayan nakil modu asynchronous transfer mode
Telecom
nakil protokolü transmission protocol
enerji nakil hatlarından iletişim overhead communications
Electric
enerji nakil hattı electricity transmission line
çıplak nakil hat bare transmission line
güç nakil şebekesi power grid
enerji nakil hatları şebekesi power grid
nakil hattı transmission line
havai/hava enerji iletim/nakil hattı overhead power line
Construction
kıyıdan uzak şantiyede nakil boru hatlarının alın kaynağı offshore site butt welding of transmission pipelines
Automotive
zırhlı para nakil aracı armored money transport truck
motorlu nakil aracı motor vehicle
Traffic
kara nakil vasıtaları road vehicles
Railway
turfanda sebze nakil vagonu covered wagon for the conveyance of early produce
Aeronautic
nakil uçuşu ferry flight
havadan nakil ve ikmal airlift
nakil aracı transfer vehicle
hasta/engelli/yaşlı nakil aracı ambulift
uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara shgm tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli belge landing card
Marine
gemi nakil yolu ship railway
gemi nakil yolu portage railway
Medical
hasta nakil ekipmanı patient transport equipment
nakil (doku veya organla ilgili) transplant
nakil yapılan doku graft
nakil sonrası post-op
kan nakil merkezi blood transfusion centre
kan nakil merkezi blood transfusion center
tıbbi ve biyolojik numune nakil ambalajları transport packages for medical and biological specimens
nakil öncesi değerlendirme pretransplant evaluation
nakil sonrası ilk aylarda in the first months after transplantation
kan nakil cihazı blood transfusion device
acil nakil emergency transport
talamik nakil (relay)çekirdekleri thalamic relay nuclei
ardı ardına nakil tandem transplantation
ardıl nakil tandem transplantation
çoklu nakil multiple transplantations
Biology
biyolojik nakil biological uptake
nakil proteini transport protein
Agriculture
nakil kaybı conveyance loss
Breeding
nakil humması transport fever
nakil humması shipping fever
Education
nakil belgesi transfer document
nakil belgesi transfer certificate
nakil öğrenci transfer student
Environment
nakil sırasındaki acil durum transportation emergency
nakil merkezi relocation center
nakil kağıtları shipping papers
nakil hizmeti wheeling service
nakil belgeleri shipping documents
Military
başka bir cepheye nakil redeployment n.
takdir olunmuş nakil kıymeti agreed valuation
yeniden tayin edilmek üzere geçici nakil indeterminate change of station
top nakil aracı transport wagon
nakil halinde mal mevcudu intransit inventory
nakil kıymeti agreed valuation
nakil halinde stok intransit stock
mühimmat nakil aracı ammo transport vehicle
mühimmat nakil aracı ammunition carrier
muadil göreve nakil lateral transfer
mühimmat nakil aracı ammunition transport vehicle
nakil yetkisi assignment jurisdiction
emre verilen havadan nakil ve ikmal hizmeti attached airlift service
havadan nakil ve ikmal kanalı channel airlift
hava nakil araçlarıyla yapılan ticaret air commerce
hat nakil aracı link-lift vehicle
hava nakil hizmeti airlift service
hava nakil önceliklerini saptama komitesi air priorities committee
askeri nakil araçları military transport vehicles