nakil - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

nakil"nakil" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 34 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
nakil transfer i.
nakil transport i.
General
nakil carriage i.
nakil convection i.
nakil move i.
nakil transference i.
nakil transportation i.
nakil narration i.
nakil removal i.
nakil drayage i.
nakil transfusion i.
nakil commentary i.
nakil conveying i.
nakil conveyance i.
nakil devolution i.
nakil mobilization i.
nakil transmission i.
nakil transplantation i.
nakil mobilisation i.
nakil change i.
Trade/Economic
nakil transferrence i.
nakil transfer i.
nakil transportation i.
Law
nakil transferring i.
nakil conveyance i.
Insurance
nakil carried forward i.
Technical
nakil carryover i.
nakil conveyor i.
nakil transmission i.
nakil conduit i.
Chemistry
nakil transplantation i.
Botanic
nakil silene i.
Military
nakil change of station i.
Archaic
nakil lation i.

"nakil" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 172 sonuç

Türkçe İngilizce
General
nakil yapmak transfuse f.
nakil yapmak transfund [obsolete] f.
geçici nakil temporary removal i.
nakil vasıtası transport vehicle i.
tutuklu nakil arabası patrol wagon i.
enerji nakil hattı energy transmission line i.
nakil çiçeği phlox i.
nakil gemisi transport ship i.
nakil vasıtası vehicle i.
nakil tekerleği castor i.
nakil aracı haulage vehicle i.
at nakil vagonu horse box i.
kara nakil vasıtası land transport vehicle i.
kara nakil aracı land transport vehicle i.
kara nakil aracı land freight vehicle i.
kara nakil aracı road transport vehicle i.
kara nakil aracı road freight vehicle i.
kara nakil vasıtası road freight vehicle i.
kara nakil vasıtası road transport vehicle i.
kara nakil vasıtası land freight vehicle i.
mobilya nakil işleri furniture removal activities i.
nakil kompartımanı (büyük hayvanlar için) travel compartment i.
yeniden nakil reconveyance i.
tutuklu nakil arabası waggon i.
nakil halinde in transit zf.
Colloquial
nakil olmak get transferred f.
Trade/Economic
bölümsel nakil departmental transfer i.
departmansal nakil departmental transfer i.
daire içi nakil intra-agency transfer i.
düzeltici nakil remedial transfer i.
işten ayrılmalar dolayısıyla boşalan işe yapılan nakil replacement transfer i.
iyileştirici nakil remedial transfer i.
kabili nakil akreditif transmissible letter of credit i.
kurum içi nakil intra-agency transfer i.
nakil biçimi mode of conveyance i.
nakil işlemi (borsa) carry-over i.
nakil şekli mode of transport i.
nakil ücreti charter i.
nakil masrafı cartage i.
nakil durumunda para cash in transit i.
nakil şekli mode of conveyance i.
nakil ücreti cartage i.
nakil vasıtaları means of conveyance i.
nakil vasıtası transportation i.
nakil masrafları carriage charges i.
nakil masrafı transportation cost i.
nakil nakil ücreti carriage i.
nakil halindeki para cash in transit i.
nakil aracı means of transport i.
nakil ücreti carting i.
nakil vasıtaları means of transport i.
nakil masrafı cost of transportation i.
nakil aracı means of conveyance i.
nakil halinde para cash in transit i.
nakil vasıtası means of conveyance i.
nakil araçlarının kontrolü inspecting means of transport i.
nakil kabiliyeti transferability i.
nakil kabiliyeti conductance i.
nakil malzemesi transportation equipment i.
nakil masrafları carriage freight i.
nakil biçimi mode of transport i.
nakil yekun brought down s.
Law
borcun nakil assumption of debt i.
nakil masrafı cost of shipment i.
Politics
uluslar arası nakil süresince hayvanların korunmasına dair avrupa sözleşmesine ek protokol additional protocol to the european convention for the protection of animals during international transport i.
Insurance
hava yolu nakil pilot lisansı air line transport pilots license i.
nakil halinde mallar goods in transit i.
nakil vasıtası conveyance i.
nakil halinde mal sigortası goods-in-transit insurance i.
Media
program nakil aracı mobile unit i.
Technical
acil kullanım ve hasta nakil ventilatörleri emergency and transport ventilators i.
çıplak nakil hat bare transmission line i.
çubuk kodlamalı nakil ve kullanım etiketi bar-coded transport and handling label i.
enerji nakil hattı overhead power line i.
enerji nakil hattı taşıyıcı sistemi power line carrier system i.
enerji nakil hattı power transmission line i.
enerji nakil hattı power line i.
elektrik nakil hattı overhead power line i.
elektrik nakil hattı electric power transmission line i.
ısı nakil borusu heat pipe i.
ısı nakil körüğü heat transfer hose i.
nakil bandı conveyor belt i.
nakil besiyeri transport medium i.
mikrodalga nakil hatları microwave transmission lines i.
nakil boru hattı conduit i.
nakil bandı feed track i.
nakil vasıtası vehicle i.
nakil telinin aşınmaya direnci resistance to abrasion of leading wire i.
nakil bandı conveying belt i.
nakil emsali carry-over-factor i.
nakil borusu safety pipe i.
nakil supabı delivery valve i.
nakil telinin çatlamaya direnci resistance to cracking of leading wire i.
nakil teli leading wire i.
nakil teli conducting wire i.
pnömatik nakil sistemi pneumatic conveying system i.
pnömatik nakil pneumatic conveying i.
soğutma tertibatlı nakil vasıtası refrigerated vehicle i.
standart nakil profilleri standard transport profiles i.
tehlikeli maddelerin nakil ambalajları transport packaging for dangerous goods i.
yük nakil kasası swap body i.
Computer
bağlantı modu nakil hizmeti connection mode transport service i.
Informatics
eşzamanlı olmayan nakil modu asynchronous transfer mode i.
Telecom
enerji nakil hatlarından iletişim overhead communications i.
nakil protokolü transmission protocol i.
Electric
çıplak nakil hat bare transmission line i.
enerji nakil hatları şebekesi power grid i.
enerji nakil hattı electricity transmission line i.
güç nakil şebekesi power grid i.
havai/hava enerji iletim/nakil hattı overhead power line i.
nakil hattı transmission line i.
Construction
kıyıdan uzak şantiyede nakil boru hatlarının alın kaynağı offshore site butt welding of transmission pipelines i.
Automotive
motorlu nakil aracı motor vehicle i.
zırhlı para nakil aracı armored money transport truck i.
Traffic
kara nakil vasıtaları road vehicles i.
Railway
turfanda sebze nakil vagonu covered wagon for the conveyance of early produce i.
Aeronautic
havadan nakil ve ikmal airlift i.
hasta/engelli/yaşlı nakil aracı ambulift i.
nakil uçuşu ferry flight i.
nakil aracı transfer vehicle i.
uluslararası hava nakil vasıtalarında uçucu personel olarak görev yapanlara shgm tarafından tanzim edilen ve görevleri süresince hava hudut kapılarından giriş ve çıkışlarını sağlayan pasaport yerine geçerli belge landing card i.
Marine
gemi nakil yolu ship railway i.
gemi nakil yolu portage railway i.
Medical
acil nakil emergency transport i.
ardı ardına nakil tandem transplantation i.
ardıl nakil tandem transplantation i.
çoklu nakil multiple transplantations i.
hasta nakil ekipmanı patient transport equipment i.
kan nakil merkezi blood transfusion center i.
kan nakil cihazı blood transfusion device i.
kan nakil merkezi blood transfusion centre i.
nakil sonrası post-op i.
nakil öncesi değerlendirme pretransplant evaluation i.
nakil yapılan doku graft i.
nakil sonrası ilk aylarda in the first months after transplantation i.
talamik nakil (relay)çekirdekleri thalamic relay nuclei i.
tıbbi ve biyolojik numune nakil ambalajları transport packages for medical and biological specimens i.
nakil (doku veya organla ilgili) transplant s.
Biology
biyolojik nakil biological uptake i.
nakil proteini transport protein i.
Agriculture
nakil kaybı conveyance loss i.
Breeding
nakil humması transport fever i.
nakil humması shipping fever i.
Education
nakil gelen öğrenci transfer i.
nakil öğrenci transfer student i.
nakil belgesi transfer document i.
nakil belgesi transfer certificate i.
Environment
nakil belgeleri shipping documents i.
nakil hizmeti wheeling service i.
nakil sırasındaki acil durum transportation emergency i.
nakil kağıtları shipping papers i.
nakil merkezi relocation center i.
Military
başka bir cepheye nakil redeployment i.
askeri nakil araçları military transport vehicles i.
emre verilen havadan nakil ve ikmal hizmeti attached airlift service i.
havadan nakil ve ikmal kanalı channel airlift i.
hat nakil aracı link-lift vehicle i.
hava nakil araçlarıyla yapılan ticaret air commerce i.
hava nakil önceliklerini saptama komitesi air priorities committee i.
hava nakil hizmeti airlift service i.
nakil halinde mal mevcudu intransit inventory i.
mühimmat nakil aracı ammunition carrier i.
mühimmat nakil aracı ammo transport vehicle i.
nakil kıymeti agreed valuation i.
nakil halinde stok intransit stock i.
nakil yetkisi assignment jurisdiction i.
mühimmat nakil aracı ammunition transport vehicle i.
muadil göreve nakil lateral transfer i.
takdir olunmuş nakil kıymeti agreed valuation i.
top nakil aracı transport wagon i.
yeniden tayin edilmek üzere geçici nakil indeterminate change of station i.
Slang
cenaze nakil aracı meat wagon i.