participation - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

participation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "participation" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 12 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
participation n. katılım
participation n. iştirak
General
participation n. katılımcılık
participation n. ortaklık
participation n. katılma
participation n. iştirak
participation n. katılım durumu
Trade/Economic
participation iştirak
participation ortaklık
participation şirket
Politics
participation katılım
Technical
participation katılma

Bedeutungen, die der Begriff "participation" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 169 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
ensure participation v. katılım sağlamak
encourage participation v. katılım sağlamak
encourage participation v. birinin katılımını sağlamak
parent participation n. ebeveyn katılımı
employment participation rate n. işgücü oranı
employee participation n. işçi katılımı
community participation n. toplum katılımı
group participation n. gruba katılma
employment participation rate n. işgücü iştirak nispeti
full participation n. tam katılım
certificate of participation n. teşekkür belgesi
employment participation rate n. işgücüne katılma oranı
consumer participation n. tüketici katılımı
political participation n. siyasal katılım
mutual participation n. karşılıklı iştirak
social participation n. sosyal katılım
partial participation n. kısmi katılım
deadline for participation n. son katılma tarihi
deadline for participation n. son katılım tarihi
latest participation date n. son katılım tarihi
latest participation date n. son katılma tarihi
final participation date n. son katılma tarihi
final participation date n. son katılım tarihi
corresponding participation n. karşılıklı iştirak
broader participation n. geniş katılım
broad participation n. geniş katılım
broad participation n. geniş katılım
limited participation n. sınırlı katılım
high level of participation n. geniş katılım
high level of participation n. yüksek seviyede katılım
high level of participation n. yüksek oranda katılım
active participation n. aktif katılım
participation agreement n. katılım sözleşmesi
participation agreement n. katılma sözleşmesi
broad participation n. yoğun katılım
keen participation n. yoğun katılım
active participation n. yoğun katılım
large level of participation n. rekor seviyede katılım
record level participation n. rekor seviyede katılım
high level of participation n. rekor seviyede katılım
labor-force participation n. işgücü desteği
cross participation n. karşılıklı katılım
limited participation n. az sayıda katılım
high level of participation n. yüksek düzeyde katılım
participation record n. rekor katılım
total participation n. toplu katılım
domestic participation rate n. yerli katkı oranı
participation in the proceedings n. davaya/soruşturma katılma
participation medal n. katılım madalyası
non-participation n. iştirak etmeme
non-participation n. katılmama
non-participation n. çekilme
participation status n. katılım durumu
participation level n. kalıtım derecesi
participation level n. katılım oranı
participation level n. katılım seviyesi
participation level n. katılım düzeyi
level of participation n. kalıtım derecesi
level of participation n. katılım oranı
level of participation n. katılım seviyesi
level of participation n. katılım düzeyi
e-participation n. e-katılım
Phrases
with the participation of katılımı ile
Speaking
it's the participation that matters önemli olan katılmaktı
Trade/Economic
female labor force participation rate kadın işçi katılım oranı
shares of participation in instalations tesise katılma payları
installation participation tesise katılma payları
works participation özyönetim
corporate participation kurumsal katılım
participation dividend katılma intifa senedi
participation share hisse senedi
voluntary participation gönüllü katılım
mutual funds participation certificate yatırım fonu katılma belgesi
shares of participation to some facilities tesise katılma payları
equity participation hisse senedi alarak işletmeye ortak olma
dividends from participation iştiraklerden temettü gelirleri
participation certificate katılma belgesi
eligibility, participation, vesting or benefit accrual uygunluk, katılım, imtiyaz ya da haklar
discretionary participation feature isteğe bağlı katılım şekli
participation dividend certificate katılma intifa senedi
profit/loss participation investment kar zarar ortaklığı yatırımı
mutual fund participation certificate yatırım fonu katılma belgesi
participation bond kara iştirakli tahvil
distributor participation bayi katkı payı
worker participation işçinin yönetime katılması
participation bond iştirakli tahvil
equity participation işletmeye ortaklık
participation accounts katılma hesapları
participation bank katılım bankası
participation in the profits kara iştirak
participation right kara katılma hakkı
en nom participation yalnız isimle katılma
public participation fund kamu ortaklığı fonu
workers' participation in management işçilerin yönetime katılımı
loan participation note ikraz iştiraki senedi
right of participation katılım hakkı
labor force participation rate iş gücüne katılım oranı
management-employee participation yönetim-işçi katılımı
labor-force participation rate işgücü katılım oram
lots of participation to installations tesise katılma payları
participation in the profits kara katılma
participation account katılma hesabı
special participation özel katılma
participation loan sendikasyon kredisi
industrial participation endüstriyel katılım
without participation in the profits kara iştirak etmeyerek
substantial participation büyük çapta katılım
union participation sendikal katılım
participation stocks iştirak hisseleri
participation share iştirak payı/hissesi
participation stock iştirak hissesi
participation form katılım formu
participation fee katılım ücreti
participation fund katılım fonu
participation rate iştirak oranı
participation financing birkaç bankanın birlikte verdiği büyük meblağlı kredi
female labor force participation rate kadınların işgücüne katılım oranı
participation certificate katılım sertifikası
certificate of participation katılım sertifikası
labour force participation işgücüne katılım
labour force participation rate iş gücüne katılma oranı
mutual fund participation certificate yatırım fonu katılma belgesi
participation fund katılım fonu
participation ratio katılma payı
Law
participation to discussion müzakereye iştirak
participation to resistance direnişe iştirak
participation to vote reye iştirak
participation in crime cürümde iştirak
participation in misdemeanor kabahatte iştirak
regime of participation in acquired property edinilmiş mallara katılma rejimi
strategic lawsuit against public participation (sapp) toplum katılımını engellemeye yönelik açılmış dava
Politics
vote by non participation katılımsız oylama
public participation kamu katılımı
labour force participation rate işgücüne katılım oranı
civil participation sivil katılım
employee participation system işçi katılım planları
participation acquisitions edinilmiş mallara katılım
rules of participation katılım kuralları
labour force participation rate işgücü katılım oranı
civil participation halkın katılımı
democratic participation demokratik katılım
right to participation in social life toplumsallaşma hakkı
equity participation iştirakler
public participation halkın katılımı
political participation siyasal katılım
political participation siyasal katılma
participation of the government devlet katılımı
participation of the government devlet iştiraki
participation document katılım belgesi
participation certificate katılım belgesi
certificate of participation katılım belgesi
civil society participation sivil toplum katılımcılığı
public participation meeting halkın katılımı toplantısı
Institutes
european center of enterprises with public participation and of enterprises of general economic interest avrupa kamu teşebbüsleri merkezi
Insurance
reinsurance participation reasürans iştiraki
corporate participation kurumsal katılım
voluntary participation gönüllü katılım
participation certificate katılma belgesi
Automotive
dealer participation bayi desteği
Medical
patient participation hasta katılımı
consumer participation tüketici katılımı
follow-up participation özellikle alkol bağımlığı tedavisi sonrasında gerçekleştirilen tedavi uygulamalarına katılma
follow-up participation hastalık sonrası tedavilere katılma
Psychology
participation mystique mistik katılım
Education
teacher participation in curriculum planning öğretim programı planlamasında öğretmen katılımı
teacher participation in educational counseling eğitim danışmanlığında öğretmen katılımı
Environment
participation factor paylaşım faktörü
participation vector paylaşım vektörü
Military
industrial participation sanayi katılımı