sensitive - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

sensitive

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "sensitive" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 22 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
sensitive adj. duyarlı
sensitive adj. hassas
sensitive adj. içli
General
sensitive n. hassas kimse
sensitive adj. duygulu
sensitive adj. duyar
sensitive adj. çabuk etkilenen
sensitive adj. duyarlı
sensitive adj. hassas
sensitive adj. duygun
sensitive adj. ince
sensitive adj. hisli
sensitive adj. alıngan
sensitive adj. sensitif
sensitive adj. hassasiyet sahibi
sensitive adj. hassaslığa sahip
sensitive adj. duygusal
Technical
sensitive hassas
sensitive duyarlı
Medical
sensitive sansitif
Psychology
sensitive duyarlı
Philosophy
sensitive duyusal

Bedeutungen, die der Begriff "sensitive" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 224 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
case sensitive adj. büyük küçük harfe duyarlı
General
be sensitive v. hassasiyet göstermek
be sensitive v. duyarlı olmak
be sensitive v. hassas olmak
be sensitive to the environment v. çevreye duyarlı olmak
get sensitive to v. duyarlılık kazanmak
make sensitive v. hassaslaştır
press a sensitive spot v. can damarına basmak
treat sensitively treat in a sensitive manner v. hassas davranmak
heat sensitive bacteria n. ısıl duyarlı bakteri
risk sensitive n. risk duyarlı
risk sensitive n. riske duyarlı
sensitive analysis n. duyarlık analizi
sensitive area n. hassas alan
sensitive area n. hassas bölge
sensitive country n. hassas ülke
sensitive dependence on initial condition n. başlangıç durumuna hassas bağlılık
sensitive education n. duyarlılık
sensitive education n. hassasiyet eğitimi
sensitive nose n. hassas burun
sensitive nose n. iyi koku alan burun
sensitive period n. kritik evre
sensitive plant n. küstümotu
the most sensitive spot n. can alıcı nokta
frost-sensitive adj. dona/donmaya duyarlı
light sensitive adj. ışığa duyarlı
light-sensitive adj. ışığa karşı duyarlı
odor-sensitive adj. kokuya duyarlı
over-sensitive adj. aşırı duygusal
sensitive to adj. -e hassas
sensitive to adj. -e duyarlı
sensitive to light adj. ışılduyarlı
Idioms
touch a sensitive point yarayı deşmek
Speaking
that's a very sensitive subject for me benim için çok hassas bir konu
Trade/Economic
interest sensitive assets faize duyarlı aktifler
interest sensitive assets with maturity of 3 months 3 aya kadar vadede faize duyarlı aktifler
interest sensitive assets with maturity of three months üç aya kadar vadede faize duyarlı aktifler
interest sensitive liabilities faize duyarlı pasifler
interest sensitive liabilities with maturity of 3 months 3 aya kadar vadede faize duyarlı pasifler
interest sensitive liabilities with maturity of three months üç aya kadar vadede faize duyarlı pasifler
low sensitive costs duyarlılığı düşük
price sensitive customers fiyata odaklı müşteriler
quality sensitive customers kaliteye odaklı müşteriler
sensitive items hassas kalemler
sensitive market hassas piyasa
sensitive products hassas ürünler
sensitive products hassas ürün
sensitive to market fluctuations piyasa dalgalanmalarına karşı hassas
Politics
environmentally sensitive areas programme esa programme çevresel duyarlı alanlar programı
sensitive product hassas ürün
Tourism
environmentally sensitive area duyarlı çevre
Technical
amplitude sensitive eddy current instruments genliğe duyarlı girdap akımı cihazları
amplitude-sensitive eddy current instrument genlik duyarlı girdap akımı aleti
case sensitive büyük-küçük harfe duyarlı
color sensitive renge duyarlı
color sensitive filter renge duyarlı süzgeç
color sensitive sensor renge duyarlı duyarga
eco-sensitive design ekolojiye duyarlı tasarım
eco-sensitive design eko-duyarlı tasarım
electro-sensitive protective equipment elektro duyarlı koruyucu donanım
electro-sensitive protective equipment elektriğe duyarlı koruyucu donanım
electrostatic sensitive device elektrostatik hassas cihaz
electrostatic sensitive device statik elektriğe duyarlı cihaz
extra-sensitive clay aşırı hassas kil
heat-sensitive detector ısıya hassas algılayıcı
heat-sensitive detector sıcaklığa hassas algılayıcı
highly sensitive çok hassas
light sensitive ışığa duyarlı
light-sensitive ışığa karşı hassas
light-sensitive ışığa hassas
light-sensitive ışığa duyarlı
moisture sensitive neme duyarlı
moisture-sensitive neme duyarlı
motion-sensitive harekete duyarlı
noise-sensitive sese/gürültüye duyarlı/hassas
pattern sensitive fault örüntü algılamalı hata
pattern sensitive fault patern algılamalı hata
phase sensitive detection evreye duyarlı algılayıcı
phase-sensitive detector faza duyarlı detektör
photochemically sensitive glasses ışıl kimyasal duyarlı camlar
photographic films sensitive to infrared radiation kızıl altı radyasyona duyarlı fotograf filmleri
photo-sensitive devices ışığa duyarlı cihazlar
polyester film/glass filament combinations with pressure-sensitive adhesive basınca duyarlı yapıştırıcılı polyester film/cam filaman birleşimler
polypropylene film tape with pressure-sensitive adhesive basınca duyarlı yapışkanlı polipropilen film şerit
pressure sensitive basınca duyarlı
pressure sensitive adhesive basınca duyarlı yapıştırıcı
pressure sensitive adhesive paper basınca duyarlı yapışkan kağıt
pressure sensitive bumper basınca duyarlı tampon
pressure sensitive edge basınca duyarlı kenar
pressure sensitive floor basınca duyarlı taban
pressure sensitive mat basınca duyarlı altlık
pressure sensitive plate basınca duyarlı plaka
pressure sensitive protective device basınca duyarlı koruyucu cihaz
pressure sensitive protective devices basınca duyarlı koruyucu cihazlar
pressure sensitive protective equipment basınca duyarlı koruma tertibatı
pressure sensitive wire basınca duyarlı tel
pressure-sensitive basınca duyarlı
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan bant
pressure-sensitive adhesive tape basınca duyarlı yapışkan şerit
pressure-sensitive adhesive tapes basınca duyarlı yapışkan şeritler
pressure-sensitive adhesive tapes for electrical purposes elektriksel amaçlar için basınca duyarlı yapıştırıcı şeritler
pressure-sensitive adhesives basınca duyarlı yapıştırıcılar
pressure-sensitive tape basınç hassasiyetli bant
pressure-sensitive tape basınca duyarlı bant
program-sensitive error program algılamalı hata
program-sensitive fault program algılamalı hata
program-sensitive fault programa duyarlı hata
protocol sensitive protokola duyarlı
sensitive air havaya karşı duyarlı
sensitive clay hassas kil
sensitive data kritik veri
sensitive data duyarlı veri
sensitive light ışılduyarlı
sensitive light ışığa karşı duyarlı
sensitive relay hassas röle
sensitive structure hassas yapı
sensitive structure duyarlı yapı
sensitive tint plate duyarlı renk levhası
sensitive voice level measuring device duyarlı ses seviyesi ölçü aleti
speed-sensitive materials hız duyarlı gereçler
structure sensitive yapı duyarlı
structure-sensitive property yapı duyarlı özellik
tape made from various backing materials with pressure-sensitive adhesive on both sides her iki tarafı da basınca duyarlı yapışkanlı çeşitli altlık malzemelerden yapılmış şerit
temperature sensitive ısıya dayanıksız
temperature sensitive ısıya duyarlı
temperature sensitive length termostat aktif uzunluğu
time-sensitive zamana duyarlı
time-sensitive zaman duyarlı
touch sensitive dokunmaya duyarlı
touch sensitive dokunma duyarlı
touch-sensitive screen dokunma duyarlı ekran
voltage sensitive bridge gerilime duyarlı köprü
voltage sensitive capacitor gerilime duyarlı kondansatör
voltage sensitive resistor gerilime duyarlı direnç
Computer
case sensitive büyük/küçük harfe duyarlı
case sensitive büyük/küçük eşleştir
case sensitive büyük ve küçük harfe duyarlı
case sensitive büyük-küçük duyarlı
case sensitive büyük küçük harf duyarlı
case sensitive büyük/küçük harf duyarlı
case sensitive büyük’-küçük duyarlı
case-sensitive büyük-küçük harf duyarlı
context sensitive bağlama duyarlı
context sensitive içeriğe duyarlı
context sensitive help bağlam duyarlı yardım
context-sensitive bağlam-duyarlı
context-sensitive help içeriğe duyarlı yardım
data sensitive fault veriye duyarlı aksama
data-sensitive fault veriye duyarlı aksama
level sensitive düzey duyarlı
pattern-sensitive fault patern algılamalı hata
pattern-sensitive fault örüntü algılamalı yanılgı
phase sensitive detection evreye duyarlı algılayıcı
protocol sensitive protokola duyarlı
touch sensitive screen dokunma duyarlı ekran
touch-sensitive keyboard dokunmatik klavye
Informatics
case sensitive büyük küçük harfe duyarlı
case sensitive büyük ve küçük harfe duyarlı
compliance-sensitive data uyumluluk duyarlı veri
context sensitive bağlama duyarlı
data-sensitive fault veriye duyarlı aksama
pressure sensitive basınç duyarlı
program sensitive fault programa duyarlı arıza
protocol sensitive protokole duyarlı
sensitive data kritik veri
sensitive data duyarlı veri
sensitive information kritik veri
sensitive information duyarlı veri
touch sensitive dokunma duyarlı
touch-sensitive keyboard dokunmatik klavye
Telecom
context sensitive içeriğe duyarlı
context sensitive bağlama duyarlı
mobile speed sensitive handover mobil hız hassasiyet geçişi
sensitive data hassas veri
sensitive information hassas bilgi
touch sensitive dokunmaya duyarlı
Electric
sensitive switch hassas anahtar
voltage sensitive bridge gerilime duyarlı köprü
voltage sensitive capacitor gerilime duyarlı kondansatör
voltage sensitive resistor gerilime duyarlı direnç
Textile
heat sensitive ısıya duyarlı
Construction
environmental sensitive area çevreye duyarlı alan
Automotive
load sensitive valve yüke duyarlı fren limitörü
speed sensitive power steering hız duyarlı pover direksiyon
Aeronautic
acceleration sensitive drift rate ivme duyarlı kayma derecesi
laser-beam sensitive flight zone lazer ışınlarına duyarlı uçuş bölgesi
Medical
atp-sensitive potassium channel atp-duyarlı potasyum kanalı
calcium-sensitive dye kalsiyuma duyarlı boya
food-sensitive enteropathy besin kökenli ince bağırsak hastalığı
gluten-sensitive enteropathy çölyak hastalığı
high-sensitive c-reactive protein yüksek duyarlı c reaktiv protein
ryanodine-sensitive intracellular calcium stores riyanodine duyarlı hücre içi kalsiyum depoları
sensitive chemical hassas kimyasal
sensitive imaging methods duyarlı görüntüleme yöntemleri
sensitive points duyarlı noktalar
sensitive potassium channels hassas potasyum kanalları
sensitive skin hassas cilt
Psychology
pressure sensitive spot basınca duyarlı nokta
sensitive period duyarlı dönem
sensitive research duyarlı araştırmalar
sensitive zone duyarlı bölge
Pharmaceutics
semicarbazide-sensitive amine oxidase (ssao) semikarbazid-duyarlı amin oksidaz
Biology
sensitive nerve duyu siniri
Biochemistry
semicarbazide-sensitive amine oxidase semikarbazid duyarlı amin oksidaz
Marine Biology
fisheries-sensitive zones balıkçılığa hassas kuşak
Zoology
sensitive tree mimoza
sensitive tree küstümotu
sensitive tree küskün
sensitive tree küseğen
Social Sciences
gender sensitive cinsiyete duyarlı
gender sensitive disaster management cinsiyete duyarlı afet yönetimi
Linguistics
context sensitive bağlam duyarlı
context sensitive konuya özel
context-sensitive bağlama bağlı
sensitive to voice çatı duyarlı
Environment
environmentally sensitive area çevre yönünden duyarlı alan
sensitive areas hassas bölgelere
Military
sensitive area hassas bölge
sensitive command network hassas komuta çevrimi
sensitive compartmented information hassas bölünmüş bilgi
sensitive item şüpheli madde
sensitive item kaçak madde
sensitive position önemli mevki
sensitive position hassas mevki