export - Turkish English Dictionary
History

export

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "export" in Turkish English Dictionary : 38 result(s)

English Turkish
Common Usage
export v. ihraç etmek
export n. ihracat
General
export v. dışarıya mal göndermek
export v. ihracat yapmak
export v. yurtdışına satmak
export v. dışarıya aktarmak
export v. götürmek
export v. dışsatım yapmak
export v. ihraç etmek
export v. dışarıya vermek
export v. dışarıya yollamak
export n. ihraç malı
export n. ihracat
export n. ihraç
export n. ihracatçılık
export n. dışsatım
export n. dışarı aktarım
export adj. ihraç edilen
Trade/Economic
export ihraç etme
export dışsatım
export ihraç malı
export ihracat
export ihraç etmek
export ihraç
export yurtdışına çıkarmak
Law
export ihraç etmek
Technical
export dışa aktarım
export ihraç etmek
export dişsatım
Computer
export göndermek
export dışarı aktarım
export götürme
export ver
export gönder
export dışarı aktarmak
Automotive
export ihraç
export ihraç mal
Places
export pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri

Meanings of "export" with other terms in English Turkish Dictionary : 426 result(s)

English Turkish
General
turn towards export v. ihracata yönelmek
export olive oil v. zeytinyağı ihraç etmek
re-export v. yeniden ihraç etmek
deemed export n. varsayılan ihracat
export sales contracts n. ihracat satış sözleşmesi
export house n. ihracat firması
export permit n. çıkış belgesi
institute of export n. ihracat kurumu
export duty n. ihracat vergisi
export control commodity number n. ihraç mal pozisyonu
export enforcement n. ihracat uygulamaları
export firm n. ihracat firması
export controlled information n. ihraç kontrol bilgisi
export subsidiary n. bağımsız ihracat firması
export promotion activities n. ihracatı teşvik faaliyetleri
export merchant n. ihracat firması
export marketing n. ihracaat pazarlaması
export control n. ihracat kontrol
export license n. ihracat lisansı
export subsidy n. ihracat kesintisi
export traiding companies n. ihracat şirketleri
export credit n. ihracat kredisi
conventional export n. geleneksel ihracat
export laws n. ihracat yasaları
import-export n. ithalat-ihracat
re-export n. yeniden ihraç
Trade/Economic
export surplus ihracat fazlası
export quotas agreement ihracat kotaları anlaşması
export subsidy ihracat sübvansiyonu
export rebates ihracatta vergi iadesi
minimum export price asgari ihraç fiyatı
actual export fiili ihracat
temporary export goods geçici ihracat eşyası
export led growth ihracata yönelik büyüme
export l/c rediscounting credit ihracat akreditifi reeskont kredisi
commodity export ürün ihracatı
private export funding corporation özel kesim ihracat finans kurumu
export subject to registration ihracı tescile bağlı mallar
export documents ihracat belgeleri
export shipper yükleyici
export restitution ihracatta vergi iadesi
export tax rebate ihracatta vergi iadesi
export goods ihraç eşyası
export subsidy ihracat desteklemesi
manufacturer's export agent imalatçının ihracat acentesi
export equalization fund kambiyo denkleştirme fonu
export prohibition ihracat yasağı
real export spending reel ihracat harcaması
export at a loss zararına ihraç etmek
export management company ihracat yönetim şirketi
export credit agency ihracat kredisi kuruluşu
export bonus ihracatı özendirme araçlarından birisi
export promotion ihracatı geliştirme
export prohibition ihraç yasağı
export incentives ihracatı teşvik önlemleri
export transaction ihracat işlemi
export consignment ihracat sevkiyatı
export promotion ihracat özendirmesi
export subsidy ihracat desteği
export duties ihracat vergileri
export promotion studies centre ihracatı geliştirme etüt merkezi
export credits ihracat kredileri
export duty ihracat vergileri
international arrangement on export credits ihracat kredileri hakkında uluslararası düzenleme
export of jobs iş ihracı
export credit insurance ihracat kredi sigortası
export embargo ihracat ambargosu
export levy ihracat prelevmanı
export list ihracat listesi
export manager ihracat müdürü
export transactions ihracat işlemleri
export proceeds ihracat gelirleri
export levy ihracat vergisi
export subsidy ihracatta uygulanan sübvansiyon
export credit insurance ihracat kredileri sigortası
export with waiver bedelsiz ihracat
export performance ihracat performansı
export association ihracat birliği
export leftover ihraç fazlası
export shipper yükleten
export multiplier ihracat çarpanı
export regime ihracat rejimi
gold export point altın çıkış noktası
export loan ihracat kredisi
foreign export merchant dış ülkelerde yerleşik ihracatçı
export volume ihracat hacmi
export restitution ihracatta fiyat farkı ödemesi
export regulations ihracat yönetmelikleri
export trading company ihracat şirketleri
export price ihraç fiyatı
export oriented growth; export led growth ihracata yönelik büyüme
export operations ihracat işlemleri
export directory ihracat rehberi
export merchant ihracatçı
export credit and insurance ihracat kredi ve sigortası
export incentives ihracat teşvikleri
export incentive ihracat teşviki
export proceeds ihracat bedelleri
export duty ihracat gümrük resmi
export without returns bedelsiz ihracat
commercial export ticari amaçlı ihracat
capital export sermaye ihracı
export insurance ihracat sigortası
export restraints miktar sınırlamaları ihracatta
export restraints ihracatta kısıtlamalar
export prohibition ihracat yasakları
export restitution ihracat iadesi
export guaranteed investment loan ihracat garantili yatırım kredisi
export declaration ihracat beyannamesi
export permit ihracat permisi
advance against export documents ihracat vesaiki karşılığı avans
export taxes ihracat vergileri
export refund ihracat iadesi
export drive ihracat kampanyası
export bounty ihracat primi
export subsidy ihracat primi
export tax ihraç vergisi
export freight ihracat navlunu
net export effect net ihracat etkisi
export trade balance aktif dış ticaret bilançosu
export bonus ihracat primi
export subsidy ihracata verilen sübvansiyon
export duty ihracat resmi
export credit and insurance ihracat kredisi ve sigortası
declared export beyan edilen ihracat
export leftover ihracat fazlası
export promotion ihracat teşviki
export dependence ihracata bağımlılık
fictitious export hayali ihracat
invisible export görünmeyen kalemler ihracatı
export consignment ihraç olunan mallar
export restrictions ihracat kısıtlamaları
export rebate ihracatta vergi iadesi
net export of goods and services aktif cari işlemler bilançosu
export multiplier ihracat çoğaltanı
export supplier ihracat için mal sağlayan
export certificate ihracat izin belgesi
export letter of credit confirmation credit ihracat akreditif teyit kredisi
free export goods ihracı serbest olan mallar
export supplier ihraç malı sağlayan
temporary export regime geçici ihraç rejimi
export commission house ihracat komisyoncusu
export refund ihracat geri ödemesi
export oriented growth ihracata yönelik büyüme
export promotion ihracatın özendirilmesi
export designation ihraç edilecek yer
voluntary export restrictions gönüllü ihracat kısıtlamaları
export tax refund ihracatta vergi iadesi
export premium (bonus) ihracat primi
combination export manager birleşik ihracat yöneticisi
export by consignment konsinye satış yoluyla ihracat
export on consignment konsinye ihracat
export encouragement measurements ihracatı özendirme önlemleri
export expansion ihracatı geliştirme
export surplus ihraç fazlası
export broker ihracat komisyoncusu ya da simsarı
export shipper ihracatçı
export trading company ihracatı geliştirme amacına yönelik şirketler
export deficit ihracat açığı
export quotas ihracat kotaları
export saleman ihracat satış temsilcisi
export shipper malı sevkeden
export bounty ihraç primi
export order ihracat siparişi
temporary export geçici ihracat
international export quotas uluslararası ihracat kotaları
export purchase order ihracat için satın alma siparişi
gold export point altın ihraç noktası
export permit dışsatım izni
world export market dünya ihracat pazarı
export broker ihracat komisyoncusu
prohibition of export ihracat yasağı
export account ihracat hesabı
tax refund on export ihracatta vergi iadesi
export duty ihracat vergisi
concentration of export trade ihracat ticaretinin yoğunlaşması
export licence ihraç lisansı
export of jobs işçi ihracı
sample export örnek ihracat
export business ihracat işi
export business ihracatçılık
export dumping ihracatta damping uygulaması
export dumping ihracat dampingi
export sales yurtdışı satışlar
textile products export tekstil ürünleri ihracatı
net export net ihracat
airfreight export havayolu ihracatı
export by air havayolu ihracatı
export processing zones serbest üretim bölgeleri
export specialist dış ticaret sorumlusu
export boom ihracat patlaması
export restitution ihracata uygulanan vergi iadesi
export restitution ihracata uygulanan vergi ladesi
export duties ihracat vergisi
export-import bank ihracat-ithalat bankası
export-biased growth ihracata yönelik büyüme
export-led growth ihracatın önderlik ettiği büyüme
export-import bank exımbank
export-led growth ihracat önderliğinde büyüme
export-oriented industrialization ihracata yönelik sanayileşme
import-export agent ithalat-ihracat acentesi
re-export trade reeksport ticareti
re-export reeksport
re-export yeniden ihraç
re-export re-eksport
export shipment ihraç malları sevkiyatı
export encouragement measures ihracatı teşvik önlemleri
export tax ihracat vergisi
export promotion policies ihracatı teşvik politikaları
export merchant ihracatçı tüccar
export duty ihraç resmi
export point ihraç noktası
export trade ihracat ticareti
export tax rebate ihracat vergi iadesi
export regulations ihracat yönetmeliği
commercial export ticari ihracat
export of merchandise mal ihracı
export promotion fund ihracatı teşvik fonu
export restraints ihracat kısıtlamaları
export revenue ihracat geliri
export credit ihracat kredisi
export premium ihracat primi
export of jobs emek ihracı
export broker ihracat simsarı
export agent ihracat acentesi
export receipts ihracat alındıları
export tariff ihracat gümrük tarifesi
export licence ihracat izni
export invoice ihracat faturası
export value ihracat değeri
export policy ihracat politikası
export risk guarantee ihracat riski garantisi
export article ihracat maddesi
export commodity ihracat maddeleri
export share ihracat payı
export restitution ihracat sübvansiyonu
export quota ihracat kotası
export season ihracat mevsimi
export specialist ihracat sorumlusu
export license ihraç lisansı
export commodity ihracat maddesi
export commodity ihracat ürünü
export price ihracat fiyatı
export articles ihraç maddeleri
export season ihracat sezonu
export duty ihraç gümrük vergisi
export articles ihraç malları
export license ihracat lisansı
export import bank of washington washington ithalat ve ihracat bankası
duties of export ihracat vergisi
export tax ihracat resmi
export country ihracat ülkesi
export commercial credit ihracat kredisi
export markets ihraç pazarları
arms export silah ihracatı
export chief ihracat şefi
export document ihracat belgesi
export document ihraç belgesi
on re-export basis ihraç kayıtlı
export-listed ihraç kayıtlı
export promotion ihracatın teşviki
export promotion center ihracatı geliştirme merkezi
services export hizmet ihracatı
export incentives ihracatın özendirilmesi
export credit guarantee ihracat kredisi garantisi
import-export ithalat ihracat
import and export ithalat ihracat
export network ihracat ağı
re-export yeniden ihraç etmek
export overruns ihraç fazlası
achieve the export target ihracat hedefine ulaşmak
export figure ihracat rakamı
export registered ihraç kayıtlı
unpaid non-quota export bedelsiz ihracat
export delivery ihracat sevkiyatı
bank acceptance export banka kabullü ihracat
export opportunity ihracat olanağı
export-based economy ihracata dayalı ekonomi
export output ihracat çıktısı
export support ihracat desteği
export cost ihracat maliyeti
decrease in export ihracatta düşüş
decline in export ihracatta düşüş
export price index ihracat fiyat endeksi
export administration act ihracat idaresi yasası
export quantity ihracat miktarı
rice export pirinç ihracatı
export-oriented growth ihracata dayalı büyüme
indirect export dolaylı ihracat
export item ihracat kalemi
import export certificate ithalat ihracat belgesi
annual export target yıllık ihracat hedefi
export dependent ihracata bağımlı
export department ihracat departmanı
primary commodity export ilksel mal ihracatı
capital export sermaye ihracatı
capital export neutrality sermaye ihracatının tarafsızlığı
latest export figures son ihracat rakamları
export documentary ihracat vesaiki
export documents ihracat vesaiki
import export specialist ithalat ihracat uzmanı
export data ihracat verileri
re-export tekrar ihraç
export growth ihracat büyümesi
export growth rate ihracat büyüme oranı
export guarantee and insurance corporation ihracat garantisi ve sigorta kurumu
export credit guarantee ihracat kredisi teminatı
export credits guarantee department (ecgd) ihracat kredileri garanti dairesi
export price ihracat bedeli
service export exception hizmet ihracatı istisnası
export procedures ihracat işlemleri
export rediscount credits ihracat reeskont kredileri
export rediscount credits extended ihracat reeskont kredi kullandırımı
extension of maturities of export re-discount credits ihracat reeskont kredi vadelerinin uzatılması
export promotion capital goods (epcg) scheme İhracat teşvikli yatırım malları tablosu
export worthy packing ihracata uygun paketleme
export worthy packaging ihracata uygun paketleme
export capacity ihracat kapasitesi
export volume ihracat miktarı
export staff ihracat personeli
export credit ihracat kredisi
export credit insurance ihracat kredi sigortası
export duty ihracat vergisi
export incentive ihracat teşviki
export insurance ihracat sigortası
export loan ihracat kredisi
export oriented industrialisation ihracata dayalı sanayileşme
export sales yurt dışı satışlar
export subsidy ihraç sübvansiyonu
export tax refund ihracatta vergi iadesi
fictitious export hayali ihracat
voluntary export restrictions gönüllü ihracat kısıtlamaları
export increase ihracat artışı
export project ihracat projesi
Law
export subsidy ihraç sübvansiyonu
tax exemption on export ihracatta vergi muafiyeti
clarifying export report bilirkişi raporunun aydınlatılması
export duty ihracat vergisi
Politics
intra community export topluluk içi ihracat
import export regime ithalat ihracat rejimi
committee on the export and return of cultural goods kültürel malların ihracı ve iadesi komitesi
management committee on quantitative import or export quotas ithalatta ve ihracatta miktar kısıtlamaları yönetim komitesi
export earnings ihracat kazançları
oil export petrol ihracatı
export market ihraç pazarı
export prohibition ihracat yasağı
export ban ihracat yasağı
export-led economy ihracata dayalı ekonomi
export-led economy ihracat odaklı ekonomi
oecd export credit group oecd ihracat kredi grubu
export-focused growth ihracat odaklı büyüme
export-dependent ihracata bağımlı
agricultural export tarımsal ihracat
Institutes
export receipts stabilisation ihracat gelirlerinin stabilize edilmesi
export import bank eximbank
turkish export promotion center ihracatı geliştirme etüd merkezi
export promotion center ihracatı geliştirme etüd mekezi
export credit bank of turkey türkiye ihracat kredi bankası
Insurance
export credits guarantee department ihracat kredisi garanti servisi
export credit insurance ihracat kredisi sigortası
Tourism
invisible export görünmeyen ihracat
Technical
export server dışa aktarım sunucusu
Computer
save as/export farklı kaydet/ver
import/export setup alma/verme ayarları
import/export al/ver
import/export specs alma/verme özellikleri
csv export csv ver
do not export verme
export options gönderme seçenekleri
export to file dosyaya ver
export store depoyu ver
export contact kişileri ver
export keys anahtarları ver
export word for windows merge window için word birleşimi ver
export format verme biçimi
export all tümünü ver
export a file dosya ver
export from verme kaynağı
export events olay ver
export now şimdi ver
export format sertifika verme biçimi
export as verme türü
export event olayı ver
export rules kural ver
export page sayfa ver
export data verileri dışa aktar
export to excel excel'e ver
export table verme tablosu
export range verme aralığı
export messages ileti ver
export now şimdi gönder
export to html html'e ver
export cookies tanımlama bilgilerini ver
export alert verme uyarısı
export xml xml ver
export fixed width sabit genişlikli ver
export to verme hedefi
export pictures resimleri gönder
export delimited sınırlandırılmış ver
export path verme yolu
export registry file kayıt dosyası yaz
export options verme seçenekleri
export table tablo ver
export schema şemayı ver
export xml xml verme
export as ver
export policies ilke ver
export as farklı ver
export tables tablo ver
export cookies çerezleri ver
export list liste ver
file to export verilen dosya
export settings dışarı aktarma ayarları
import or export system settings alma/verme sistem ayarları
export file dosyayı dışa aktar
Automotive
built-up export bitirilmiş halde ihracat
Aeronautic
export certificate of airworthiness ihraç uçuşa elverişlilik belgesi
Petrol
export terminal ihraç terminali
Breeding
health certificate for animal export hayvan ihracına ilişkin sağlık raporu
Military
container export taşınabilir ambarlı sevkiyat
arms export control act silah ihracat kontrol yasası
export traffic release number çıkış müsaade numarası
export traffic release number denizaşırı sevkiyat müsaade numarası
coordinating committee for multilateral export controls çok taraflı ihracat denetimi koordinasyon komitesi
controlled export items kontrollü ihraç maddeleri
military export sales askeri ihracat satışları