bias - Turco Inglés Diccionario
Historia

bias

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "bias" en diccionario turco inglés : 73 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
bias n. önyargı
General
bias v. aklını çelmek
bias v. bir tarafa etki etmek
bias v. etki altında bırakmak
bias v. aleyhte etkilemek
bias v. tarafsızlığını bozmak
bias v. sapmak
bias v. önyargıyla hareket etmek
bias v. önyargılı kılmak
bias v. fikrini etkilemek
bias v. fikrini yönlendirmek
bias v. etkilemek (bir kimseyi belirli bir şekilde)
bias n. şev
bias n. çapraz kesme
bias n. ön yargı
bias n. yanılma
bias n. bir tarafı tercih
bias n. temayül
bias n. taraflılık
bias n. eğilim
bias n. meyil
bias n. önyargı
bias n. sapma
bias n. yanlılık
bias n. verev (kumaş)
bias n. yanlılık
bias n. taraf tutma
bias adj. ön yargılı
bias adv. çapraz olarak
bias adv. verev olarak
Trade/Economic
bias çarpıklık
bias meyil
bias yanlı
bias peşin hüküm
bias önyargı
bias eğilim
bias eğiklik
bias taraflı
bias tarafgirlik
bias temayül
Law
bias tarafgir
bias temayül
bias peşin hüküm
Technical
bias çapraz
bias öngerilme
bias öngerilim
bias kafes voltajı
bias meyilli
bias verev
bias bayas
bias şivli
bias ucaylama gerilimi
bias polarizasyon gerilimi
Electric
bias verev
bias kafes voltajı
bias meyil
bias bayas
bias öngerilim
bias önyargı
bias eğilim
bias öngerilme
bias çapraz
bias polarlama
Textile
bias kumaşın verevi
Construction
bias etki
Automotive
bias konvansiyonel
bias çapraz katlı
Aeronautic
bias bıyas
bias sürat ölçme aletinde kayma
bias çapraz tahmin metodu
bias elektrikte öngerilim
Statistics
bias yan
Linguistics
bias yanlılık

Significados de "bias" con otros términos en diccionario inglés turco: 201 resultado(s)

Inglés Turco
General
overcome a bias v. bir önyargıyı yıkmak
give a bias to v. peşin hüküm vermek
overcome a bias v. bir önyargıyı kırmak
eliminate any bias v. önyargıları gidermek
eliminate any bias v. önyargıyı gidermek
be bias v. ön yargılı olmak
false consensus bias n. asılsız mutabakat yanlılığı
magnetic bias n. manyetik ön alan
bias tape n. biye
identification bias n. tanıma önyargısı
heuristic bias n. sezgisel yanlılık
test bias n. test yanlılığı
downward bias n. eksi yanlılık
upward bias n. yukarıya doğru yanlılık
bias suppression n. önyargı önleme/bastırma
bias-suppression n. önyargı önleme/bastırma
attributional bias n. atıf yanlılığı
publication bias n. yayıncının yanlılığı
publication bias n. yayıncının tarafgirliği
publication bias n. yayıncının kayırmacılığı
publication bias n. yayında taraf tutma
publication bias n. yayın yanlılığı
openness to bias n. ön yargıya açıklık
unconscious bias n. bilinçsiz önyargı
free from bias adj. tarafsız
bias-free adj. önyargısız
Trade/Economic
customer bias müşteri eğilimleri
behavior bias davranış sapması
behavior bias bazı işçi istekleri karşılanırken işletmenin genel çalışanlarının ihmal edilmesi
forecast bias tahmin sapması
buy national bias yerli malı kullan sloganı
inflation bias enflasyon sapması
fundamental attribution bias başkalarını değerlendirmede temel sapma
contagious bias sari peşin hüküm
interviewer's bias mülakatı yapanın ön yargılı olması
interviewer's bias mülakatı yönetenin taraf tutması
home bias yerli varlıklara yatırım önyargısı
opportunity bias fırsat önyargısı
leniency bias hoşgörü önyargısı
omitted-variable bias ihmal edilmiş değişkenin yol açtığı sapma
omitted-variable bias dışlanmış değişken yanlılığı
substitution bias fiyatlar değiştiğinde tüketicilerin ucuz ürünlere rağbet göstermesi
Law
bias of juror jüri üyesinin taraf tutması
bias of juror jüri üyesi tarafgirliği
bias of judge hakimin tarafgirliği
bias of witness tanığın taraf tutması
bias of witness tanık tarafgirliği
bias of judge hakimin taraf tutması
reasonable apprehension of bias adil karar verilmeyeceğine dair makul şüphe
bias of judge hakimin taraflılığı
Politics
home bias yurtiçi ekonomiye öncelik verme
comments reflecting bias ihsas-ı rey
Technical
inverse bias ters polarma
negative bias negatif bayas
positive bias pozitif öngerilim
negative bias eksi kutuplanma
positive bias artı öngerilim
bias current ön akım
input bias current giriş ön akımı
reverse bias ters öngerilim
bias binding çapraz şerit
bias winding öngerilim sargısı
transistor bias transistör öngerilimi
bias resistor katot direnci
ordering bias sıralama yanlılığı
grid bias bir tüpün katotu ve elektrotu arasına uygulanan düzgün gerilim
negative bias negatif polarma
bias winding kontrol sargısı
negative bias eksi öngerilim
bias binding verev bantı
grid bias ızgara öngerilimi
fixed bias sabit polarma
input bias voltage giriş ön gerilimi
alternating current bias alternatif akım öngerilimi
cathode bias katot öngerilimi
bias cut çapraz kesilmiş
automatic bias otomatik öngerilim
automatic grid bias otomatik ızgara öngerilimi
cutoff bias kesilme öngerilimi
cathode bias katod polarizasyonu
bias binding verev bant
bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatası
bias cut verev kesilmiş
grid-bias battery ızgara öngerilim bataryası
grid-bias modulation ızgara polarma modülasyonu
self-bias özöngerilim
self-bias otomatik öngerilim
upward bias artı yanlılık
forward bias ileri gerilim
reverse bias ters akım
zero bias sıfır polarlama
bias-ply tire çapraz kuşaklı lastik
bias generator polarma gerilimi üreteci
bias band eğri şerit
bias voltage ön mıknatıslama voltajı
steady-state temperature humidity bias life test sürekli hal sıcaklık nem eğim ömrü deneyi
Computer
bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatası
critical bias kritik sapma
downward bias eksi yanlılık
freedom from bias error of a measuring instrument ölçme aygıtının yanlılık hatasızlığı
Informatics
relative bias bağıl yanlılık
Telecom
antenna pointing bias anten yönlendirme hatası
relative bias bağıl yanlılık
Electric
grid bias ızgara öngerilimi
automatic grid bias otomatik ızgara öngerilimi
bias winding öngerilim sargısı
bias resistor katot direnci
bias winding kontrol sargısı
cathode bias katot öngerilimi
negative bias negatif bayas
negative bias eksi öngerilim
negative bias negatif polarma
inverse bias ters polarma
transistor bias transistor öngerilimi
positive bias pozitif öngerilim
positive bias artı öngerilim
reverse bias ters öngerilim
fixed bias sabit ön-gerilim
bias resistor polarlama direnci
bias retardation polarlama geciktirmesi
bias cell polarlama pili
bias current polarlama akımı
bias voltage polarlama gerilimi
Textile
on the bias verev
bias binding verev biye
on the bias verevine
on the bias diyagonal
bias fabric çapraz dokuma
bias binding maker verev biye yapma aleti
Construction
bias voltage denetim gerilimi
Automotive
reverse bias ters akışlı
bias belted konvansiyonel kuşaklı
bias-belted tire radyal çatı dokulu lastik
weight bias ağırlık farkı
forward bias doğru yönde gerilim
front-rear brake bias ön-arka fren oranı
reverse bias ters gerilim
bias tire çapraz kuşaklı lastik
bias-belted tire konvansiyonel kuşaklı lastik
Aeronautic
bias error sistematik hata
bias error çapraz hata
bias construction çapraz dikişler
Psychology
item bias madde yanlılığı
experimenter bias deneyci yanlılığı
positivity bias olumluluk önyargısı
subject bias denek yanlılığı
measurement bias ölçüm yanlılığı
observer bias gözlemci yanlılığı
trait negativity bias olumsuz özellik yanlılığı
negativity bias olumsuzluk önyargısı
hindsight bias geri görüş önyargısı
selection bias seçim yanlılığı
test bias test yanlılığı
similarity bias benzerlik önyargısı
socioeconomic bias sosyoekonomik önyargı
age bias yaş önyargısı
volunteer bias gönüllü yanlılığı
false consensus bias sözde konsensüs yanlılığı
sample bias örneklem yanlılığı
correspondence bias tekabül önyargısı
response bias tepki yanlılığı
actor-observer bias yapan-gözleyen önyargısı
in-group bias iç-grup önyargısı
cross-race identification bias ırklar arası tanıma yanlılığı
self-serving bias kendine hizmet eden önyargı
perceptual bias algısal önyargı
perceptual bias algısal yanlılık
self-serving bias kendine hizmet eden yanlılık
self-serving attributional bias kendine hizmet eden yanlılık
in-group bias iç-grup yanlılığı
cognitive bias bilişsel önyargı
cognitive bias modification bilişsel önyargı değişimi
gender bias cinsiyet yanlılığı
cognitive bias modification bilişsel önyargı tadili
choice supportive bias bir seçim yapıldıktan sonra kişinin yapmış olduğu seçime sonradan olumlu özellikler yüklemesi
choice supportive bias benim seçimim i̇yidir sapması
Statistics
specification bias belirleme yanı
downward bias eksi yan
type bias tür yanlılığı
same order bias estimators aynı sıralı yan tahmin edicileri
upward bias yukarı doğru yanlılık
better same order bias estimator daha iyi aynı dereceden yan tahmin edicisi
inherent bias doğal yan
lower order bias estimator alt sıra yan tahmin edicisi
interviewer bias anketör yanlılığı
procedural bias süreçsel yan
non-response bias yanıtlamama yanlılığı/eğilimi
bias-corrected confidence interval yanlılığı düzeltilmiş güven aralığı
Physics
magnetic bias manyetik ön alan
cutoff bias kesilme bayası
cutoff bias kesilim öngerilimi
passive pitch bias-momentum method edilgin yunuslama ön-momentumu yöntemi
Social Sciences
confirmation bias doğrulama sapması
confirmation bias bir fikir hakkında olumlu bir görüş oluşturduktan sonra bu görüşle çelişecek bilgilere değer vermeme
myside bias bir fikir hakkında olumlu bir görüş oluşturduktan sonra bu görüşle çelişecek bilgilere değer vermeme
confirmatory bias bir fikir hakkında olumlu bir görüş oluşturduktan sonra bu görüşle çelişecek bilgilere değer vermeme
myside bias doğrulama sapması
confirmatory bias doğrulama sapması
cultural bias kültürel önyargı
Linguistics
item bias madde taraflılığı
test bias sınav yanlılığı