etki - Turco Inglés Diccionario
Historia

etkiSignificados de "etki" en diccionario inglés turco : 67 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
etki impact n.
etki effect n.
etki impression n.
etki influence n.
General
etki impact v.
etki impress n.
etki activity n.
etki impulse n.
etki stamp n.
etki hold n.
etki purchase n.
etki interest n.
etki effect n.
etki sequence n.
etki jolt n.
etki efficacy n.
etki importance n.
etki bearing n.
etki punch n.
etki leaven n.
etki reflexion n.
etki repercussion n.
etki weight n.
etki incidence n.
etki point n.
etki drift n.
etki forcefulness n.
etki efficiency n.
etki potency n.
etki imprint n.
etki virtue n.
etki sway n.
etki reflection n.
etki operation n.
etki sound n.
etki penetration n.
etki drag n.
etki ring n.
etki clout n.
etki force n.
etki pull n.
etki seemingness n.
etki impression n.
etki influence n.
etki act n.
etki impressure n.
etki power n.
etki action n.
etki afflation n.
etki acture [obsolete] n.
etki account n.
Trade/Economic
etki power
etki personal power
etki action
etki operation
Politics
etki impact
Technical
etki influence
etki impression
Computer
etki action
etki impact
Informatics
etki impact
Construction
etki exposure
etki bias
Food Engineering
etki stimulant
Statistics
etki influence
Chemistry
etki act on
Linguistics
etki impact

Significados de "etki" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Turco Inglés
Common Usage
etki altına almak influence v.
etki bırakmak impinge v.
General
etki etmek act v.
üstün olmak (sayı/nüfuz/kuvvet/etki/derece açısından) predominate v.
etki bırakmak sound v.
derin etki bırakmak brand v.
kalıcı etki bırakmak leave a lasting impression v.
etki bırakmak strike v.
etki etmek affect v.
etki altında bırakmak prejudice v.
etki yaratmak amacıyla sorulan soru rhetorical question v.
bir tarafa etki etmek bias v.
karşı etki yapmak react v.
etki etmek sway v.
etki bırakmak leave an impression v.
etki etmek operate v.
etki altında bırakmak bias v.
kalıcı etki bırakmak make a lasting impact v.
etki yaratmak register v.
derin etki bırakmak leave an indelible impression v.
iyi etki yapmak come across v.
etki altında kalmak be under the influence v.
etki yapmak affect v.
yeniden etki gücü kazandırmak reactivate v.
etki etmek have an impact v.
etki etmek have an impact upon v.
etki etmek have an effect on v.
etki etmek have an effect upon v.
etki etmek have an impact on v.
pozitif etki bırakmak leave a positive impression v.
olumlu etki bırakmak leave a positive impression v.
etki etmek have an effect on something v.
yan etki görmek experience side effect v.
herhangi bir sürece ya da ürüne etki eden ufak problemleri çözmek work out the bugs v.
etki yaratmak produce an effect v.
çevresel etki değişimleri environmental impact changes n.
pirojen etki thermogenic action n.
üstü kapalı söz ya da imalarla etki altına alma earwigging n.
doğrudan etki direct effect n.
etki altında kalma prepossession n.
çift etki double action n.
etki alanı sphere of influence n.
bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim engram n.
karşılıklı etki reciprocal influence n.
etki alanı circle n.
gizli etki back influence n.
karşılıklı etki mutual affection n.
etki alanı spheres of influence n.
bir önceki babanın çocuk üzerinde bıraktığı etki telegony n.
etki alanı impact area n.
çevresel etki analizi environmental impact analysis n.
etki alanı sweep n.
üstü kapalı söz ya da imalarla etki altına alınmış earwigged n.
etki alanına girme encircling n.
sonraki etki aftereffect n.
etki alanı orbit n.
çok kütleli etki many body effect n.
etki alanı radius n.
daha sonradan ortaya çıkan etki aftereffect n.
sanatsal etki arthistic influence n.
yan etki side effect n.
gizli etki backstairs influence n.
yıkıcı etki ravage n.
etki derecesi degree of influence n.
etki alanı demesne n.
kötü etki contagion n.
sosyal etki social impact n.
büyük bir etki a lasting impression n.
gizli etki undercurrent n.
uyutucu etki hypnoaction n.
karşılıklı etki reciprocation n.
kötü etki blight n.
uyarıcı etki tonic n.
karşılıklı etki mutual action n.
etki alanına girme enwheeling n.
yan etki side reaction n.
insan eylemlerinin dünya yüzeyine yaptığı etkileri ve dünya yüzeyinin insan eylemlerine yaptığı etki human geography n.
derin etki strong impression n.
fizyolojik etki physiologic action n.
sosyal etki social influence n.
bozucu etki aliasing n.
fotomanyetik etki photomagnetic effect n.
psikolojik etki psychological effect n.
manyetooptik etki magnetooptical effect n.
edebi etki literary influence n.
spesifik etki specific action n.
politik etki political impact n.
siyasi etki political impact n.
ters etki perverse effect n.
etki alanı scope n.
zararlı ilaç veya etki noxa n.
dinamik etki dynamic effect n.
etki sonrası after effect n.
gecikmiş etki after effect n.
manyetik etki magnetic effect n.
büyük etki strong effect n.
gözle görülür etki noticeable effect n.
büyük etki profound effect n.
büyük etki considerable influence n.
büyük etki big influence n.
büyük etki enormous influence n.
gözle görülür etki visible effect n.
ters etki adverse effect n.
kimyasal etki chemical action n.
yıkıcı etki destructive effect n.
etki alanı incidence n.
etki yöresi domain n.
etki tepki action and reaction n.
stratejik etki strategic impact n.
ters etki counter-effect n.
zincirleme etki knock-on effect n.
ikincil etki knock-on effect n.
ikincil etki spin-off n.
artık eskisi gibi etki uyandırmayan bir sanat eseri (sık sık/fazlasıyla icra edildiği için) war-horse n.
artık eskisi kadar etki uyandırmayan sanat eseri war-horse n.
olumsuz etki negative influence n.
öldürücü etki lethal effect n.
etki başlangıcı onset of action n.
zararlı etki detrimental effect n.
kötü etki detrimental effect n.
olumlu etki positive impact n.
önemli etki material impact n.
önemli etki important effect n.
bir olayı hiç bir etki olmadan görme pure insight n.
konu dışı etki extraneous influence n.
etki altında kalmama objectivity n.
sonraki etki backwash n.
ikincil etki backwash n.
ikincil etki aftereffect n.
özendirici etki demonstration effect n.
olumsuz etki negative effect n.
olumsuz etki adverse impact n.
laf arasında söylenen fakat duyan kişi üzerinde beklenmeyen etki yapan bir söz chance remark n.
etki sürdürebilirliği substantivity n.
negatif etki negative effect n.
doğrudan etki immediate influence n.
doğrudan etki direct influence n.
uzun vadeli etki long-range impact n.
aynı derecede yıkıcı etki equally devastating effect n.
kötü etki ill effect n.
olumsuz etki ill effect n.
sakinleştirici etki calming effect n.
ters etki backlash n.
genel etki overall impact n.
yaygın etki widespread impact n.
dışlayıcı etki exclusionary effect n.
sömürücü etki exploitative effect n.
etki alanı range n.
kayda değer etki appreciable effect n.
hayati etki vital influence n.
ılımlı etki moderating effect n.
en güçlü etki most powerful impact n.
etki alanı reach n.
kalıcı (izlenim/etki) indelible adj.
etki yaratan effective adj.
etki alanları arası cross domain adj.
etki altında kalmış affected adj.
ters etki counterproductive adj.
etki alanı geniş far-reaching adj.
etki çevresi geniş far-reaching adj.
birden fazla alana etki eden multi-domain adj.
olumsuz etki eden prejudicial adj.
etki altında kalmış biased adj.
etki altında kalmış biassed adj.
etki altında kalmış coloured adj.
etki altında kalmış colored adj.
etki alanına özgü domain-specific adj.
ilaç etki etmez drug-proof adj.
çabuk etki gösteren activate adj.
etki altında kalan affected adj.
etki altında kalmış adfected adj.
etki altında kalmış airtsy-mairtsy [midland english] adj.
etki altında kalmadan without being prejudiced by somebody else adv.
etki yapmak için for effect adv.
etki altında kalmadan without prejudice adv.
Phrases
en olumlu etki the greatest good
Colloquial
(iyi bir etki yaratmak adına) kuralsız konuşma poetic licence
(iyi bir etki yaratmak adına) dilbilgisi kurallarından sapma poetic licence
etki uyandırmamak be lost on
yoğun keyif/zevk (özellikle uyuşturucu vs gibi uyarıcı maddelerin yarattığı etki sonucunda) rush
Idioms
amaçlananın tam tersi etki yaratan eylem ya da tedbir catch-22 n.
seyirci üzerinde parlak etki bırakmaya çalışmak play to the gallery
üzerinde etki yapmak strike a chord
üzerinde etki yapmak touch a chord
etki etmek make a dent in something
etki etmek put a dent in something (us)
en önemsiz kısmın en önemli bölüme etki etmesi the tail wagging the dog
birinin üzerinde bir etki/iz bırakmak leave an impression on someone
birinin üzerinde bir etki/iz bırakmak leave someone with an impression
birinin üzerinde bir etki/iz bırakmak make an impression on someone
birinin üzerinde etki bırakmak cast a spell on somebody
Slang
paranın meydana getirdiği etki bang for the buck
Trade/Economic
parasal etki monetary effect
keynesçil etki keynesian cross
pozitif etki positive influence
ekonomik hayatta etki doğurmayan vergi neutral tax
etki gecikmesi effect lag
etki kanunu law of effect
sistem üzerinde olumsuz etki yapan değişiklik dysfunctional action
bağımsız değişkenin doğurduğu etki veya sonuç dependent variable
geri etki feedback
sistem üzerinde olumsuz etki yapan eylem dysfunctional action
önemli etki significant influence
tek yönlü etki racket effect
ticaret yaratıcı etki trade creation effect
etki analizi impact analysis
çifte etki yaratan sigorta poliçesi dual trigger contract
gecikmeli etki impact lag
katlamalı etki yaratan sigorta poliçesi dual trigger contract
önemli bir olumsuz etki material adverse effect
ticaret saptırıcı etki trade diversion effect
sistem üzerinde olumsuz etki yapan hareket dysfunctional action
etki odaklı veri impact oriented data
yapılması düşünülen reklamların etki ve sonuçlarının araştırılması, sonuçlarının değerlendirilmesi advertising research
etki altına alma dominance
maddi olumsuz etki material adverse effect
daraltıcı etki contractionary pressure
kısıtlayıcı etki restrictive effect
çevresel etki değerlendirmesi environmental impact assessment
bir firmanın fiyat ayarlamasının tüm diğer firmaların ürünlerinin talebine yaptığı makro ekonomik etki backward-bending labor supply curve
fiyat düşürücü etki price-decreasing effect
düzeltici etki corrective effect
kapayıcı etki settling effect
yavaşlatıcı etki retarding effect
mali etki financial effect
finansal etki financial effect
küresel etki global effect
toplam etki total effect
sektörel etki analizi sector impact analysis
sektör etki analizi sector impact analysis
telafi edici etki compensatory effect
deflasyonist etki deflationary effect
hayat boyu etki değerlendirmesi life cycle impact assessment
örgütsel etki organizational impact
iş etki analizi business impact analysis
farklı etki disparate impact
önemli olumsuz etki material adverse effect
ticaret yaratıcı etki trade creation effect
ticaret saptırıcı etki trade diversion effect
Law
karara etki yapmak have an influence on the judgment
kanunsuz etki captation
neden ve etki cause and effect
haksız etki undue influence
karara etki etmeyen hata harmless error
mahkemenin vereceği nihai karara etki eden delil material evidence
karara etki eden hata harmful error
nihai karara etki eden kanıt material evidence
Politics
etki grupları pressure groups
etki alanları areas of influence
olası etki potential impact
ani etki immediate effect
sınıraşan çevresel etki değerlendirmesi transboundary environmental impact
etki alanları spheres of influence
ters etki adversely effect
çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları environmental impact assessment practices
siyasi etki eşitliği political egalitarianism
çevresel etki değerlendirmesi environmental impact assessment
beklenen etki expected impact
diğer ülkeleri ekonomik, siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma taraftarı neocolonialist
diğer ülkeleri ekonomik, siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma ile ilgili neocolonial
diğer ülkeleri ekonomik, siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma neocolonialism
olasılık-etki tablosu probability-impact matrix
kültürler arası etki cross-cultural influence
siyasi etki gücü political clout
yoksulluk ve sosyal etki analizi poverty and social Impact analysis (psIa)
siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma neo-colonialism
diğer ülkeleri ekonomik, siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma neo-colonialism
siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma taraftarı neo-colonialist
diğer ülkeleri ekonomik, siyasi ve kültürel yöntemlerle etki altına alma taraftarı neo-colonialist
etki alanı/tesir sahası mandate
dış etki external influence
makroekonomik etki macroeconomic impact
Institutes
çevre etki değerlendirmesi environmental impact assessment
düzenleyici etki analizi regulatory impact assessment
çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü directorate general of environmental impact assessment, permit and inspection
Tourism
ziyaret edilen mahal üzerinde asgari doğal ve kültürel etki bırakan turizm sustainable tourism
Technical
barometrik etki barometric effect
kuyunun etki zonu active zone of well
alan etki tranzistoru field effect transistor
fotoelektrik etki photovoltaic effect
kılcal etki capillary effekt
ana etki alanı master domain
kapiler etki capillary effect
etki alanı kullanıcısı domain user
kılcal etki capillary effect
başarısız modu etki yönetimi failure mode effects management
kalorifik etki calorific effect
nesne etki alanı object domain
geriye etki yapmak retroact
galvanik etki ile kaplamak galvanize
eşin etki alanı peer domain
etki alanı denetleyicisi domain controller
ters etki back action
etki çizgisi influence line
etki alanı yöneticisi domain administrator
oksitleyici madde gibi etki yapan enzimler grubunun herhangi biri oxidase
etki etkeni influence value
etki alanı güven listesi domain trust list
fotovoltayik etki photovotaic effect
sistemsel etki systemic exposure
kuyunun etki bölgesi active zone of well
yan etki edge effect
izafi etki relative incidence
etki dizgesi action system
elektrografik etki electrographic effect
etki çizgesi influence diagram
özgül etki specific activity
etki çizgisi line of influence
sonuca etki eden faktör coefficient
kütleler etki yasası mass action law
yerli kip etki alanı native mode domain
etki alanı ağaç yöneticisi domain tree manager
gerilim üretmek için bir elektrolit içinde etki yapan benzer olmayan iki metal levha veya elektrot voltaic couple
termiyonik etki thermionic effect
dengeleyici etki stabilizing effect
etki alanı ağacı domain tree
tek etki alanı modeli single domain model
birincil etki alanı denetleyicisi primary domain controller
kök etki alanı root domain
güvenilen etki alanı trusted domain
etki ve tepki action and reaction
tali etki secondary effect
katalitik etki catalytic action
etki alanı influence area
etki yarıçapı radius of influence
hall etki algılayıcısı hall effect sensor
etki çarpanı influence value
kimyasal etki chemical action
etki biçimi action system
termoelektrik etki thermoelectric effect
etki alanı ağacı yönetimi domain tree management
üst etki alanı parent domain
sınır etki boundary action
foto manyetoelektrik etki photomagnetoelectric effect
etki etme affection
güvenen etki alanı trusting domain
kimyasal etki ile üretilen elektriğe ait volta electric
yerel etki local action
bir etkenin etki çizgisi line of action
alan etki tranzistoru fet
elektrofonik etki electrophonic effect
atmosferik etki atmospheric action
kalorifık etki calorific effect
ısıl etki calorific effect
termomekanik etki thermomechanical effect
daha sonradan ortaya çıkan etki after-effect
son etki after-effect
sonraki etki after-effect
iç etki alanı grup aralığı inter-domain group membership
etki alanları arası cross-domain
elektro-optik etki electro-optical effect
metal yarı iletken alan-etki transistörleri metal semiconductor field-effect transistors
metal oksit yarı iletken alan-etki transistörleri metal oxide semiconductor field-effect transistors
jiroskopik etki gyroscopic effect
etki diyagramı influence diagram
etki büyüklüğü influence quantity
etki alanı influence surface
iç etki internal action
etki alanı incidence
uç etki end effect
koruyucu etki protective effect
mıknatıslayıcı etki sonrası maddede kalan manyetik güç retentivity
etki alanı çözücüsü domain name resolver
etki çizgisi line of action
moment etki çizgisi moment influence line
ışıl elektriksel etki photoelectric effect
fotoelektrik etki photoelectric effect
fotovoltaik etki photovoltaic effect
sabit etki modeli fixed effect model
sabit etki fixed effect
toplam etki total effect
iyileştirici etki curative effect
ışıl iletimsel etki photoconductive effect
ısıl etki thermal effect
ısıl mıknatıssal etki thermomagnetic effect
sesüstü ısıl etki ultrasonic thermal action
bölgesel etki local action
esnek geç etki elastic after-effect
etki geciktirici madde restrainer
neden-ve-etki çizgesi cause-and-effect diagram
hidrolitik etki hydrolytic effect
gözlenebilir etki oluşturmayan düzey no observable effect level
plastiklerdeki renklendirici maddelerin ısıl etki altında işlenmesi processing of colouring materials in plastics under the influence of heat
diferansiyel etki derivative action
türevsel etki derivative action
birleşik etki combined effect
etki çapı effect diameter
etki yarıçapı impact radius
etki çapı impact radius
etki çapı impact diameter
etki büyüklüğü effect size
tepe etki süresi peak action time
arıza modu ve etki analizi failure mode and effect analysis
etki faktörü impact factor
galvanik etki ile kaplamak galvanise
metal oksit yarı iletken alan-etki transistörü metal oxide semiconductor field-effect transistor (mosfet)
birikimli etki cumulative effect
herhangi bir etki gözlenemeyen yoğunluk düzeyi no observed effect concentration
etki etkeni impact factor
aletsel etki instrumental effect
bayır aşağı etki downslope effect
etki faktörü impact factor
Computer
özel etki special effect
bu etki alanı this domain
etki alanları/ou'lar domains/ous
basık etki sunken effect
şu etki alanı this domain
yandaki etki alanı this domain
bilinmeyen etki alanı unknown domain
kullanıcı etki alanı user domain
windows nt etki alanı windows nt domain
güvenli etki alanı secure domain
sam etki alanı aç sam open domain
kabarık etki raised effect
yönlendirme etki alanı routing domain
etki alanı seç select domain
etki alanı denetleyicisi seç select dc
3b etki 3d effect
herhangi bir etki alanı denetleyicisi any dc
yedek etki alanı denetleyicisi backup domain controller
bozuk etki alanı bad domain
bilgisayar etki alanı computer domain
com ticari etki alanı com domain
alt etki alanı child domain
bağımlı etki alanı child domain
geçerli etki alanı denetleyicisi current dc
tanım bilgisi etki alanı cookie domain
varsayılan etki default effect
dns etki alanı adı dns domain name
etki alanı arama düzeni domain search order
etki alanı adı domain name
etki alanları domains
etki alanı dns adı domain dns name
etki alanı domain
etki alanı yöneticisi domain admin
edu eğitimsel etki alanı edu domain
etki alanı son ek arama düzeni domain suffix search order
etki alanı topluluğu domain aggregate
etki alanı yöneticileri domain admins
yerel etki alanı domain local
etki yöresi domain
etki alanı son eki domain suffix
etki alanı ilkesi domain policy
etki alanı modu domain mode
etki alanı kökü domain root
alan etki transistörü field effect transistor
etki alanımı bul find my domain
ilk etki alanı from domain
gov devlet etki alanı gov domain
ana etki alanı host domain
ana bilgisayar ya da etki alanı host or domain
ters ışılelektrik etki inverse photoelectric effect
etki alanına katıl join domain
geçersiz etki alanı invalid domain
etki alanına katıl join a domain
etki büyüklüğü influence quantity
oturum açma etki alanı logon domain
windows nt etki alanında oturum başlat log on to windows nt domain
oturum etki alanı logon domain
yeni etki alanı ağacı new domain tree
yeni etki alanı new domain
etki alanı adı name of domain
yeni etki alanı adı new domain name
nıs etki alanı adı nis domain name
ana etki alanı parent domain
ışılelektriksel etki photoelectric effect
diğer etki alanı other domain
son etki alanı recent domain
etki noktası application point
etki-tepki action and reaction
yan etki side-effect
etki alan domain
ana etki alanı main domain
ana etki alanı denetleyici main domain controller
ana etki alanı denetleyici primary domain controller
park edilmiş etki alanı parked domain
Informatics
etki alanı domain
etki alan ad çözücü domain name resolver
etki alanları arası cross-domain
etki alan denetleyicisi domain controller
tek etki alanı modeli single domain model
etki alanına özgü dil domain-specific language
Telecom
çözüm etki alanı solution domain
dinamik etki alan adı hizmeti dynamic domain name service
düzenleyici etki analizi regulatory impact analysis
ses etki tespiti voice activity detection
tek etki alanı modeli single domain model
fotoelektrik etki photoelectric effect
etki dosyası effect file
güneş kaynaklı etki solar outage
varsayılan etki alanı default scoping
ışık elektrik etki photoelectric effect
etki alanları arası cross-domain
üst etki alanı parent domain
Electric
gecikmiş etki deferred action
gecikmiş etki delayed action
elektrohidrolik etki electrohydraulic effect
fotomanyetoelektrik etki photomagnetoelectric effect
elektrofonik etki electrophonic effect
alan etki transistoru field effect transistor