purchase - Turco Inglés Diccionario
Historia

purchase

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "purchase" en diccionario turco inglés : 38 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
purchase v. satın almak
purchase n. satın alma
purchase n. alım
General
purchase v. kaldıraçla kaldırmak
purchase v. ele geçirmek
purchase v. elde etmek
purchase v. kazanmak
purchase v. manivela ile çekmek
purchase v. manivela ile kaldırmak
purchase v. satın alma yapmak
purchase v. iştira yapmak
purchase n. satın alınan şey
purchase n. mekanik güç
purchase n. etki
purchase n. kavrama
purchase n. nüfuz
purchase n. sıkı tutma
purchase n. makara sistemi
purchase n. vesile
purchase n. iştira
purchase n. toprak geliri
purchase n. satınalma
purchase n. mübayaa
purchase n. mubayaa
Trade/Economic
purchase alış
purchase alma
purchase alım
purchase satınalma
purchase almak
purchase mübayaa
purchase alım yapmak
purchase satın alma
purchase satın almak
purchase iştira
purchase mubayaa
purchase mubayaa etmek
Law
purchase mubayaa etmek
Automotive
purchase satın alma

Significados de "purchase" con otros términos en diccionario inglés turco: 326 resultado(s)

Inglés Turco
General
buy something on hire purchase v. taksitle almak
purchase the entire supply of something v. çok miktarda almak
purchase by dutch auction v. açık eksiltme ile satın almak
buy something on hire purchase v. veresiye almak
make a purchase with payments by installments v. taksitle almak
purchase share v. hisse satın almak
purchase share v. hisse almak
purchase goods within the country v. yurt içinden ürün satın almak
purchase by tender v. açık artırma veya eksiltme usulüyle satın almak
purchase by tender v. teklif verme usulüyle satın almak
purchase by tender v. ihale ile satın almak
buy on hire-purchase terms v. taksitle almak
purchase share v. hisse senedi satın almak
become entitled to purchase v. almaya hak kazanmak
purchase on credit n. veresiye alış
hire purchase n. kira bedeli
purchase discount n. indirim
purchase price n. satınalma fiyatı
real estate purchase tax n. emlak alım vergisi
purchase money n. bedel
purchase and sale n. alım satım
purchase budget n. alım bütçesi
purchase ledger n. alış defteri
purchase order n. satınalma emri
option to purchase n. satın alma opsiyonu
purchase tax n. alım vergisi
purchase agreement n. satınalma anlaşması
collaborative purchase n. beraber satın alma
compulsory purchase n. kamulaştırma
compulsory purchase n. istimlak
hire purchase n. taksit
purchase order n. sipariş formu
purchase order n. sipariş
vehicle purchase n. araç alımı
product purchase n. mal alımı
purchase request n. satın alma talebi
purchase request order n. satın alma talep formu
purchase price n. alış bedeli
purchase contract n. alım şartnamesi
purchase options n. alma seçenekleri
replacement purchase n. kamulaştırma takası
hire-purchase n. taksit
point-of-purchase signs n. satış noktası tabelaları
purchase or sale by sample n. örneğe göre alış veya satış
fixed purchase price n. sabit alış fiyatı
gas purchase n. gaz satın alma
gas purchase n. gaz alımı
undercover purchase n. el altından alım
proof of purchase n. satın alma kanıtı
proof of purchase n. satın alım kanıtı
impulse purchase n. plansız alışveriş
impulse purchase n. plansız satın alma
on hire purchase adv. taksitle
Phrasals
purchase something for someone biri için bir şey satın almak
Trade/Economic
hire purchase taksitle satınalma
export purchase order ihracat için satın alma siparişi
purchase discounts satın alım ıskontoları
purchase trial muhayyer satın alış
lump sum purchase toptan alış
foreign exchange purchase transactions döviz alım işlemleri
employee stock purchase plan bir işletmede çalışanların o kurumun hisse senetlerini satın almalarını sağlama planı
purchase method satın alma yöntemi
bulk purchase toptan satın alma
authority to purchase ödeme yetkisi
acquisition through purchase satın alma yoluyla elde etme
bargain purchase düşeş alışveriş
counter purchase contract karşılığında satınalma sözleşmesi
terms of purchase satınalma koşulları
purchase contracts satın alma sözleşmeleri (uluslararası)
nonrefundable purchase taxes iade edilmeyen satın alma vergileri
cash purchase peşin alış
purchase discount alış iskontosu
importance of a purchase satın alımın önemi
interest rate purchase transactions faiz alım işlemleri
purchase returns alış iadeleri
purchase on credit kredili alış
authority to purchase satınalma yetkisi
purchase book alışlar defteri
basket purchase bir grup halinde yapılan mal satın alımı
purchase consideration satın alma kararı
advances and prepayments on purchase order satın alma avansları ve peşin ödemelerli
purchase cost satın alma maliyeti
purchase wholesale toptan satın almak
purchase order sipariş mektubu
purchase decision alım kararı
lump sum purchase götürü alış
hire purchase taksitle satış
advances given for purchase orders verilen sipariş avansları
credit purchase kredili satın alma
purchase consideration satın alma bedeli
money purchase transactions para alım işlemleri
derivative purchase türev alım
cost of purchase alış maliyeti
credit purchase kredili alış
service expenses on purchase satın alma hizmet masrafları
purchase on installments taksitle alış
forward asset purchase commitments vadeli aktif değerler alım taahhütleri
counter purchase bağlı muamele
company employee stock purchase plan şirket personeli hisse alım planı
purchase on approval muhayyer satış
purchase account alış hesabı
purchase consideration satın alma tutarı
purchase department satınalma departmanı
purchase price satın alma bedeli
wholesale purchase toptan satın alış
purchase power satınalma gücü
loan to purchase security for customer müşteri adına menkul değer alım kredisi
term purchase kredili satınalma
purchase by sample örneğe göre satın alma
forward foreign exchange purchase transactions vadeli döviz alım işlemleri
purchase price alım fiyatı
purchase price satın alma fiyatı
purchase frequency satın alma sıklığı
advances and prepayments on purchase order satın alma avansları ve peşin ödemeli
option to purchase belli bir süre içinde malı belli fiyattan satın alıp almama hakkı
purchase contract satınalma sözleşmesi
vehicle purchase tax taşıt alım vergisi
buy something on hire purchase (installment plan) taksitle almak
initial purchase price ilk satın alma fiyatı
total purchase price toplam satın alma fiyatı
purchase laboratories satın alma laboratuvarı
purchase account alımlar hesabı
purchase budget alım bütçesi
purchase requisition alım talebi
basket purchase götürü alış
basket purchase götürü alma
quantity purchase büyük miktarda alım
support purchase destekleme alımı
lump sum purchase götürü satın alma
purchase discount indirim
covering purchase kuvertür alımı
hire purchase taksitle alışveriş
purchase records satın alma kayıtları
hire purchase agreement taksitle satış sözleşmesi
buy something on hire purchase taksitle satın almak
departmental purchase journal servis alış yevmiyesi
purchase order satın alma emri
motor vehicles purchase tax taşıt alım vergisi
purchase contract satın alma sözleşmesi
wholesale purchase toptan satın alma
firm purchase katı alış
purchase account mübayaa hesabı
purchase requisition mübayaa talebi
purchase group mübayaa grubu
purchase records mübayaa kayıtları
purchase contract mübayaa mukavelesi
purchase value alım değeri
purchase on instalments taksitle alış
purchase on instalments taksitle alma
make a purchase alım yapmak
contractual purchase sözleşmeli alım
contractual purchase sözleşmeye dayalı alım
guarantee of purchase alım garantisi
minimum purchase price ürün taban fiyatı
counter-purchase karşı satın alım
hire-purchase contract kiralama-satınalma sözleşmesi
forward deposit purchase and sale commitments vadeli mevduat alım-satım taahhütleri
purchase-buy satınalma
purchase and sale alım-satım
non-refundable purchase taxes iade edilmeyen alış vergileri
point-of-purchase advertising satın alım noktası reklamı
purchase discount iskonto
marginal purchase marjinal alım
merchandise discount on purchase mal alış iskontosu
purchase for delivery teslimli alış
standard purchase price standart alış fiyatı
purchase order mubaaya emri
option to purchase şufa hakkı
purchase power satın alma gücü
purchase pattern satın alma biçimi
purchase journal alış yevmiyesi
purchase on account kredili satış
purchase on credit kredili satın
purchase price alış fiyatı
purchase ledger alış defteri
purchase money bedel
purchase tax alım vergisi
purchase invoice alış faturası
purchase specialist satın alma sorumlusu
sale purchase ratio satışların alışlara oranı
year's purchase yıllık satın alma
share purchase agreement hisse alım sözleşmesi
share purchase agreement hisse alım anlaşması
lump sum purchase götürü mubayaa
purchase power alım gücü
basket purchase götürü satın alma
basket purchase toptan alış
basket purchase grup halinde satın alma
cash purchase peşin alım
option to purchase iştira hakkı
option to purchase satın alma opsiyonu
option to purchase üzerinde önceden anlaşılmış bedelle satın alma hakkı
purchase journal alış yevmiyesi defteri
net purchase net satın alma
purchase order sipariş emri
purchase contract satın alma kontratı
point of purchase satın alma noktası
purchase office satın alma ofisi
purchase by sample numuneye göre alış
purchase demand satın alma talebi
purchase request satın alma talebi
purchase privilege satın alma imtiyazı
purchase tax satın alma vergisi
purchase record alım kaydı
purchase group satın alan grup
purchase requisition satın alma talebi
purchase on credit krediyle alış
purchase privileges satın alma imtiyazları
purchase privilege satın alma önceliği
purchase office satın alma dairesi
purchase record satın alma kaydı
firm purchase kesin alım
firm purchase kesin alış
purchase privilege satın alma ayrıcalığı
purchase budget satın alma bütçesi
most profitable purchase en karlı satın alma
merchandise discount on purchase mal alış indirimi
authority to purchase satın alma yetkisi
purchase contract deposit alım sözleşmesi depozitosu
purchase book satın alma defteri
purchase back tekrar satın almak
departmental purchase journal departman alım yevmiyesi
certificate of deposit for purchase satın alma depozitosu belgesi
purchase back geri satın almak
purchase engineer satın alma mühendisi
cross purchase tek kuvvetçe satın alma
joint purchase müşterek satın alma
cost chargeable to purchase authorization satın alma yetkisinden ödenebilecek masraflar
purchase request satın alma isteği
bulk purchase toplu alım
mass purchase toplu alım
stock purchase warrant hisse senedi alma belgesi
purchase order alım emri
purchase price alım bedeli
stock-purchase warrant rüçhan hakkı belgesi
pre-purchase inspection satın alım öncesi yapılan muayene
pre-purchase inspection satın alım öncesi yapılan kontrol
pre-purchase inspection satın alım öncesi yapılan denetim
purchase of goods and services mal ve hizmet alımı
outright purchase kesin alım
purchase order message satınalma emri mesajı
purchase order change request message satınalma emri değişiklik istek mesajı
purchase order response message satınalma emri karşılık mesajı
date of purchase satın alma tarihi
purchase foreign currency döviz almak
purchase foreign currency döviz satın almak
means of purchase satın alma aracı
no purchase necessary satın alma zorunluluğu yoktur
irrevocable corporate purchase order değiştirilemeyecek/geri alınamaz kurumsal satınalma siparişi
external purchase dış (satın)alım
real estate purchase and sale(s) emlak alım satımı
purchase phase satın alma aşaması
enclosed in purchase price satınalma fiyatına dahil
cost - purchase price maliyet - satınalma fiyatı
purchase daybook satınalma günlük defteri
non-refundable purchase taxes iade edilmeyen satın alma vergileri
purchase price satınalma fiyatı
purchase department alış departmanı
purchase department satın alma departmanı
purchase value alış değeri
real estate purchase gayrimenkul alımı
purchase manager satınalma müdürü
purchase request form sample satın alma talep formu örneği
purchase order form satınalma sipariş formu
purchase order form satın alma formu
net purchase price net alım fiyatı
net purchase price net alış fiyatı
purchase by consent rızai satın alma
strategic purchase stratejik satınalma
strategic purchase stratejik alım
blanket purchase order maksadı belirli ancak ürün bazında detaylandırılmayan ve çıkacak ihtiyaca göre verilen sipariş
domestic purchase iç satınalma
blanket purchase order açık sipariş
purchase funnel satın alma hunisi
straw purchase başkası adına alım
share of purchase satın alma payı
consumer purchase decision process tüketici satın alma karar süreci
purchase history satın alma geçmişi
purchase history alım geçmişi
lease certificate purchase/sale transactions kira sertifikası alım/satım işlemleri
net foreign exchange purchase/sale transactions against tl türk lirası karşılığı net döviz alış/satış işlemleri
immediate purchase anında satınalma
immediate purchase anlık satınalma
firm purchase kesin alış
rights to purchase geri alım hakları
replacement purchase yenileme alımı
purchase intention satın alma eğilimi
pre-purchase satın alma öncesi
Law
sale and purchase of keys or picklocks and illegally unlocking locks anahtar ve maymuncuk alım satımı, kilitlerin gayrimeşru açılması
sale and purchase of keys or picklocks anahtar ve maymuncuk alım satımı
determination of purchase price semenin tayini
right of purchase iştira hakkı
abatement of purchase money satı bedelinde yapılan indirim
abatement of purchase money semenin azaltılması
abatement of purchase money tenzilat
quasi purchase mal sahibinin izni olmadan satın alınan şey
lease with option to purchase satın alma opsiyonlu kiralama
lease with option to purchase kira süresi sonunda kiralayan tarafa kiralanan mülkün satın alınabilmesi konusunda seçme hakkı tanıyan kira sözleşmesi
purchase money mortgage ev alımında nakit yerine verilen ipotek
compulsory purchase devletin vatandaşına ait mülke el koyması
compulsory purchase istimlak
Politics
hire purchase alım kiralaması
Computer
customize your purchase order sipariş formunu özelleştir
purchase order no sipariş no
purchase order satınalma siparişi
purchase price sipariş fiyat
purchase orders sipariş formları
purchase membership üyelik satın almak
Construction
option to purchase satın alma hakkı
option to purchase iştira hakkı
Automotive
purchase price alış fiyatı
hire purchase taksitle satın alma
hire purchase history check kiralama-satın alma geçmişi muayenesi
personal contract purchase kişisel sözleşmeyle satın alma
Marine
threefold purchase firaşkon
Gastronomy
purchase price alış fiyatı
Military
single department purchase tek kuvvet tarafından gerçekleştirilen satın alma
local purchase yerel satın alma
purchase control müşterek maddeler satın alma direktifi
central purchase merkezi satın alma
purchase price variance satın alma fiyat değişikliği
purchase responsibility satın alma sorumluluğu
purchase request form satın alma istek belgesi
purchase notice agreement satın alma itibari anlaşması
purchase description satın alma muhtırası
regional purchase mahalli satın alma