formal - Turco Inglés Diccionario
Historia

formal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "formal" en diccionario turco inglés : 24 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
formal adj. resmi
General
formal n. şekilsel
formal adj. samimiyetsiz
formal adj. şekli
formal adj. muntazam
formal adj. formel
formal adj. düzgün
formal adj. kanuna göre
formal adj. tuvalet
formal adj. resmen
formal adj. geleneklere göre
formal adj. biçimsel
formal adj. resmi
formal adj. şekle ait
formal adj. usule uygun
formal adj. yabanlık
formal adj. şekli
Law
formal şekli
formal usule göre
formal resmiyete uygun
Politics
formal resmi
Computer
formal biçimsel
formal resmi
Linguistics
formal biçimsel

Significados de "formal" con otros términos en diccionario inglés turco: 159 resultado(s)

Inglés Turco
General
make a formal salute to v. asker selamı vermek
make a formal request v. istemde bulunmak
make formal v. resmileştirmek
make a formal protest v. protesto çekmek
establish a formal relationship v. resmi ilişki kurmak
launch/open a formal/official investigation v. resmi soruşturma başlatmak
launch/open a formal/official investigation v. resmi soruşturma açmak
make a formal report v. resmi rapor hazırlamak
prepare a formal report v. resmi rapor hazırlamak
wear a formal dress v. resmi giyinmek
formal procedure n. merasim
formal education n. formel eğitim
formal languages n. biçimsel diller
formal training n. örgün eğitim
formal call n. resmi ziyaret
formal defect n. şekli kusur
formal application n. resmi başvuru
formal application n. resmi müracaat
formal notification n. resmi bildirim
formal relations n. resmi ilişkiler
formal review n. resmi gözden geçirme
formal testing n. resmi sınama
formal method n. biçimsel yöntem
non-formal education n. yaygın eğitim
formal promise n. resmi vaat
formal promise n. resmi söz
formal dress n. resmi elbise
formal dress n. resmi kıyafet
formal suit n. resmi kıyafet
formal ceremony n. resmi tören
formal ceremony n. resmi seramoni
formal dress n. resmi giysi
formal document n. resmi belge
formal equality n. biçimsel eşitlik
formal clothes n. resmi kıyafetler
formal bowing n. resmi selamlama
formal science n. formal bilim
formal conversation/speech n. resmi konuşma
formal apology n. resmi özür
formal government structures n. resmi devlet yapıları/kurumları
formal dress n. resmi kıyafet/giysi
formal parameter n. resmi parametre
formal obligation n. resmi zorunluluk
formal requirement n. resmi zorunluluk
formal requirement n. resmi gereklilik
stiffly formal adj. aşırı resmi
in polite company (in formal settings) adv. yabancılarla iken
in polite company (in formal settings) adv. yabancıların yanında
in polite company (in formal settings) adv. tanımadığın insanlarla beraberken
in polite company (in formal settings) adv. tanımadığın insanların yanında
Trade/Economic
make a formal report resmi rapor hazırlama
formal groups biçimsel gruplar
formal contract şekle bağlı sözleşme
formal communique resmi tebliğ
formal organization biçimsel örgüt
formal organisation formel organizasyon
formal receipt resim makbuzu
formal contract şekle bağlı akit
formal defect resmi kusur
formal certificate resmi sertifika
formal defect resmi hata
formal conference resmi konferans
formal receipt muhasebe makbuzu
formal receipt resmi makbuz
formal contract resmi sözleşme
formal control şekil yönünden kontrol
formal letter resmi yazı
formal letter resmi mektup
formal communication resmi iletişim
formal opening resmi açılış
formal visit resmi temas
formal notice resmi tebligat
formal notice resmi bildirim
formal employment kayıtlı istihdam
formal occasions resmi işler
formal procedures resmi işler
formal economy kayıtlı ekonomi
semi-formal economy yarı resmi ekonomi
Law
formal deed resmi senet
formal defect şekil eksikliği
formal complaint resmi şikayet
formal criminal charge ithamname
formal criminal charge iddianame
formal objection hukuki itiraz
formal admission duruşma sırasında yapılan ikrar
formal objection resmi itiraz
formal statement resmi ifade
formal proofs kesin deliller
formal/official investigation resmi soruşturma
formal requirement resmi şart
Politics
formal consolidation of legislation mevzuatın resmi bütünleştirilmesi
formal ceremony resmi seremoni
formal ceremony resmi tören
formal announcement resmi bildiri
formal process resmi süreç
formal contract resmi akit
formal visit resmi temas
pay a formal visit resmi temasta bulunmak
pay a formal visit resmi ziyarette bulunmak
formal diplomacy resmi diplomasi
Institutes
general directorate for apprenticeship and non-formal education çıraklık ve yaygın eğitim genel müdürlüğü
department for non-formal and vocational education yaygın ve mesleki eğitim daire başkanlığı
Tourism
formal tourism training örgün turizm eğitimi
Technical
formal logic genel mantık
formal content analysis resmi içerik analizi
formal structure biçimsel yapı
formal procedure resmi prosedür
Computer
formal language biçimsel dil
formal logic biçimsel mantık
formal testing resmi sınama
formal method biçimsel yöntem
formal language simgesel dil
Informatics
formal testing kurallı sınama
formal logic biçimsel mantık
formal specification kurallı belirtim
formal language biçimsel dil
formal method biçimsel yöntem
Textile
formal wear resmi giysi
Medical
formal social control formal sosyal kontrol
Psychology
formal thought disorder biçimsel düşünce bozukluğu
formal organization biçimsel örgütlenme
formal operational thinking formel işlemsel düşünme
formal operational stage formel işlemsel evre
formal values formel değerler
formal relations resmi ilişkiler
formal complexity biçimsel karmaşıklık
formal operations formel işlemler
formal reasoning formel akıl yürütme
Math
formal power series formal kuvvet serisi
formal power series biçimsel güç demeyi
formal logic biçimsel mantık
formal logic yapısal mantık
formal power series formel kuvvet serisi
Chemistry
formal charge formal yük
Social Sciences
formal communication systems resmi iletişim sistemleri
Education
formal learning örgün eğitim yoluyla öğrenme
formal education örgün eğitim
non-formal learning yaygın eğitim yoluyla öğrenme
non-formal training yaygın eğitim
non-formal education yaygın eğitim
formal education örgün öğretim
formal/organized education örgün eğitim
Linguistics
formal language environment resmi öğrenme ortamı
formal grammar biçimci dilbilgisi
formal language kurallı
formal speech resmi konuşma
formal language ölçünlü dil
formal languages biçimleyici diller
formal test resmi sınav
formal grammar biçimsel dilbilgisi
formal code resmi düzenek
formal universal biçimsel tümel/genelce
formal voice biçimsel çatı
formal approach biçimsel yaklaşım
Military
formal training resmi eğitim
formal norms resmi mevzuat
formal alert system resmi alarm sistemi
formal advertising resmi ilan
formal norms resmi normlar