initial - Turco Inglés Diccionario
Historia

initial

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "initial" en diccionario turco inglés : 21 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
initial n. ilk harf
initial n. baş harf
initial adj. baştaki
initial adj. baş
initial adj. ilk
General
initial v. parafe etmek
initial v. paraflamak
initial n. birinin adı veya soyadının baş harfi
initial n. paraf
initial adj. birinci
initial adj. evvelki
initial adj. başlangıç
initial adj. önceki
Technical
initial ilkel
initial önceki
Computer
initial ön
Medical
initial inisiyal
initial inisyal
Linguistics
initial ilk
initial başlangıç
initial ön

Significados de "initial" con otros términos en diccionario inglés turco: 358 resultado(s)

Inglés Turco
General
initial a document v. paraf atmak
initial a document v. parafe etmek
put one's initial v. paraflamak
initial a document v. bir belgeye paraf atmak
initial position n. başlangıç konumu
initial dose n. ilk doz
initial response force n. erken müdahale kuvveti
initial form n. öncül norm
initial norm n. öncül norm
initial inspection n. ön denetim
initial declaration n. ön açıklama
initial advertising n. tanıtım reklamı
initial moment n. ilk an
initial diagnosis n. öntanı
sensitive dependence on initial condition n. başlangıç durumuna hassas bağlılık
initial impossibility n. baştaki imkansızlık
initial shape n. ilk şekil
initial shape n. ilk biçim
initial shape n. başlangıçtaki şekil/biçim
initial concentration n. başlangıç konsantrasyonu
initial fire n. başlangıç yangını
initial position n. başlangıç konumu
Phrases
according to initial findings ilk belirlemelere göre
according to initial reports ilk belirlemelere göre
Trade/Economic
initial investment başlangıçtaki yatırım
ipo (initial public offering) ilk halka arz
initial disclosure event sürdürülmeyecek faaliyetle ilgili başlangıçta kamuya açıklama olayı
initial recognition ilk tahakkuk
initial recognition ilk kayda alım
initial contact calls ilk temas aşaması
initial direct costs başlangıç direkt maliyetleri
initial margin ilk marj
initial public offering halka arz
initial sale date ilk satış günü
initial measurement başlangıç ölçümü
initial public offering ilk halka arz
initial public offering hisse senetlerinin halka ilk kez arzı
initial equity başlangıç portföy değeri
initial margin başlangıç teminatı
initial listing ilk kotasyon
initial measurement başlangıçtaki ölçüm
initial contribution başlangıç katkı payı
initial disclosure event for a discontinuing operation durdurulan faaliyetlerle ilgili olarak kamuya yapılan ilk açıklama
initial payment ilk ödeme
initial purchase price ilk satın alma fiyatı
initial verification ilk doğrulama
initial verification ön doğrulama
initial material ana madde
initial capital başlangıç sermayesi
initial salary ilk maaş
initial income distribution ilk gelir dağılımı
initial exchange rate ilk döviz kuru
initial expenses işe başlama giderleri
initial expenses kuruluş giderleri
initial capital expenditure kuruluş sermayesi harcamaları
initial expenses başlangıç giderleri
initial public offering halka açılma
initial costs ilk maliyetler
initial bulk stock götürü stok
initial cost ilk maliyet
initial sales agreement ön satış sözleşmesi
initial contract cost/price ilk sözleşme bedeli
initial expenses ilk giderler
initial capital ilk sermaye
initial recognition ilk muhasebeleştirme
initial expenses başlangıç giderler
initial direct costs doğrudan başlangıç maliyetleri
initial cost başlangıç maliyeti
initial term of the contract sözleşmede herhangi bir yenileme yapmadan önce belirlenmiş olan asıl sözleşme süresi
initial contract duration sözleşmede herhangi bir yenileme yapmadan önce belirlenmiş olan asıl sözleşme süresi
initial investment cost ilk yatırım maliyeti
initial investment cost başlangıç yatırım maliyeti
initial funds şirket sermayesi
initial funds ilk sermaye
initial listing ilk kotasyon
initial public offering ilk halka arz
initial coin offering (ico) ilk dijital para arzı
Law
initial decree önceki hüküm
initial consideration ön bedel
initial settlement ön uzlaşma/anlaşma
Politics
initial capital kuruluş sermayesi
initial term başlangıç dönemi
initial listing fee kota alma harcı
initial round of enlargement genişlemenin ilk aşaması
initial capital başlangıç sermayesi
initial commission proposal ilk komisyon önerisi
initial public offering halka arz
Insurance
initial contribution başlangıç katkı payı
initial premium başlangıç primi
Technical
initial shear resistance başlangıç kayma mukavemeti
initial compression pressure sıkıştırma stroku başlangıcındaki basınç
initial instructions başlangıç komutları
initial conditions ilk şart
initial strength ön mukavemet
rate of initial set sertleşme sürati
initial pressure ilk basınç
initial state ilk hal
initial set ön priz
initial volume başlangıç hacmi
initial consolidation başlangıç konsolidasyonu
initial strength başlangıç mukavemeti
initial speed başlangıç hızı
initial temperature başlangıç sıcaklığı
initial program loader başlangıç program yükleyici
initial orders başlangıç komutları
initial form başlangıçtaki şekil
initial set of concrete betonun prizini alması
initial velocity bir nokta veya cismin hareket geçtiği andaki hızı
initial charge ilk doldurma
initial compression ilkel basınç
bring lower yarn suction arm in initial position alt iplik emiş kolunu başlangıç konumuna getirmek
initial form ilk şekil
initial pressure başlangıçtaki basınç
initial pressure başlangıç basıncı
initial setting priz başlangıcı (beton)
initial value problems başlangıç değer problemleri
initial load ilk yük
initial shrinkage başlangıç çekmesi
initial dryness ilk kuruluk
initial value ilk değer
initial dryness başlangıçtaki kuruluk
initial setting test katılaşmaya başlama deneyi
initial temperature ilk sıcaklık
initial position başlangıç konumu
initial stress başlangıç gerilmesi
initial settlement ilk oturma
initial stress ilk gerilim
initial setting time katılaşmaya başlama zamanı
initial conditions başlangıç koşulları
initial state başlangıç durumu
initial surface absorption ilk yüzey emmesi
initial strength ilk dayanım
initial adjustment ilk ayar
initial stress ilk gerilme
initial settlement başlangıç oturması
initial point başlangıç noktası
initial compression ilk kompresyon
initial colour başlangıç rengi
initial stability başlangıç dengesi
initial liquor başlangıç banyosu
initial bath başlangıç banyosu
initial speed ilk hız
initial charge ilk dolum
initial pressure sıkıştırma başlangıcı sırasında silindirdeki hava dolgusu
cam system initial position kam değiştirme tertibatı temel ayarı
initial velocity variation ilk hız değişikliği
initial vector ilk vektör
initial velocity ilk hız
initial classification ilk sınıflandırma
resistance to initial ring deflection başlangıç halka mukavemeti
initial longitudinal tensile properties başlangıç boyca çekme özellikleri
initial verification test ilk doğrulama deneyi
initial specific ring stiffness başlangıç spesifik çember rijitliği
initial thickness ilk kalınlık
initial liquid contact stage ilk sıvı değme aşaması
initial pass ilk paso
initial pass ilk geçi
initial rate of absorption başlangıç soğurum hızı
initial softening başlangıç yumuşaması
initial recovery başlangıç toparlanması
initial stress başlangıç gerilimi
initial permeability başlangıç geçirmezliği
initial strain başlangıç gerinimi
initial thickness başlangıç kalınlığı
initial modulus başlangıç çarpanı
property of expanding its bore diameter when compressed longitudinally and thereafter returning to its initial diameter uzunlamasına sıkıştırıldığında iç çapında genleşme ve daha sonra sıkıştırma kuvveti serbest bırakıldığında ilk çapına geri gelme özelliği
apparent initial circumferential tensile strength başlangıçta görünür çember çekme mukavemeti
initial suspension başlangıç süspansiyonu
initial verification başlangıç doğrulaması
determination of initial shear strength başlangıç kayma dayanımının belirlenmesi
initial value başlangıç değeri
initial play başlangıçtaki oynama payı
initial load başlangıç yükü
initial condition başlangıç koşulu
initial clearance başlangıç kleransı
initial steam outlet temperature başlangıç buhar çıkış sıcaklığı
initial start-up ilk devreye alma
initial steam conditions başlangıç buhar değerleri
initial investment ilk yatırım
initial steam control valve başlangıç buhar reglaj valfi
initial deformation temperature ilk deformasyon sıcaklığı
initial steam temperature başlangıç buhar sıcaklığı
initial guide baffle ön yönlendirme kanadı
initial guide blade ön yönlendirme kanadı
initial guide baffle ön deflektör
initial pressure regulator ön basınç regülatörü
initial pressure ön basınç
initial pressure regulation ön basınç reglajı
initial loading ön yükleme
initial pressure controller ön basınç regülatörü
initial pressure control ön basınç reglajı
initial shear strength başlangıç kayma dayanımı
initial deformation başlangıç deformasyonu
Computer
autocorrect initial caps büyük harfleri otomatik düzelt
correct two initial capitals ilk iki büyük harfi düzelt
initial size başlangıç boyutu
initial page başlangıç sayfası
initial caps başlangıç harfleri
initial environment başlangıç ortamı
initial column width başlangıç sütun genişliği
initial score başlangıç sayısı
initial state başlangıç durumu
initial program başlangıç programı
initial value başlangıç değeri
initial condition başlangıç koşulu
initial settings file başlangıç ayarları dosyası
initial ss:sp ilk ss:sp
initial col width başlangıç sütun genişliği
initial master başlangıç yöneticisi
middle initial ikinci adın ilk harfi
middle initial orta adın baş harfi
initial instructions başlangıç komutları
initial orders başlangıç komutları
initial program loader başlangıç program yükleyici
initial configuration başlangıç konfigürasyonu
Informatics
initial condition başlangıç koşulu
initial setup başlangıç ayarları
initial program load sistemi başlatan program
initial program load öncül program yükleme
initial data başlangıç verisi
Telecom
initial address message başlangıç adres mesajı
initial setup başlangıç ayarları
Television
initial settings başlangıç ayarları
Textile
initial tear ilk yırtılma
Construction
initial prestress başlangıç öngerilmesi
initial stresses başlangıç gerilmeleri
initial set priz başlangıcı
initial set çimentonun ilk donuşu
initial set katılaşma başlangıcı
initial set harç tutması
initial test başlangıç deneyi
Automotive
clutch initial clearance kavrama boşluğu
initial drain başlangıç boşalımı
initial stopping speed başlangıç durma hızı
initial rubbing marks başlangıç sarma (krepaj) çizgileri
Aeronautic
initial approach ilk yaklaşma
initial approach area ilk yaklaşma alanı
initial force başlangıç kuvveti
initial missed approach waypoint ilk pas geçme noktası
initial erection ilk yerleştirme
initial approach fix ilk yaklaşma noktası
initial flight plan processing ilk uçuş planı işlemi
initial approach fix ilk yaklaşma fiksi
initial approach segment ilk yaklaşma bölümü
initial missed approach point ilk pas geçme noktası
Marine
tsunami initial profile tsunami başlangıç pofili
Medical
initial hospital admission hastaneye ilk kabul
initial treatment ilk tedavi
initial dosage başlangıç dozajı
initial swing başlangıç salınımı
most frequent symptom at initial diagnosis başlangıç tanısında en sık görülen semptom
initial symptoms başlangıç semptomları
initial cuff pressure başlangıçtaki kaf basıncı
initial sample test ilk numune testi
initial assessment ilk değerlendirme
Psychology
initial insomnia başlangıç uykusuzluğu
Pathology
initial lesions of yaws yaws başlangıç lezyonları
Food Engineering
initial condition ilk koşul
initial condition başlangıç koşulu
initial suspension başlangıç süspansiyonu
preparation of initial suspension and decimal dilutions başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması
Math
initial value problem başlangıç değer problemi
initial uniformity ilk düzgünlük
initial value problem başlangıç değer sorunu
initial object başlangıç nesnesi
initial uniformity önel düzgünlük
Physics
initial degree başlangıç derecesi
initial velocity ilk hız
initial ionizing event ilk iyonlaşma olayı
initial velocity başlangıç hızı
dimensionless initial acceleration boyutsuz başlangıç ivmesi
initial distribution başlangıç dağılımı
Chemistry
initial boiling point başlangıç kaynama noktası
initial sample test report ilk numune testi raporu
Marine Biology
initial phase başlangıç evresi
Botanic
initial cells ilk hücreler
Agriculture
initial rain ön yağış
initial soil moisture content başlangıç toprak nem içeriği
Social Sciences
initial assessment ilk değerlendirme
Education
initial vocational education temel mesleki eğitim
initial teacher training öğretmenlik formasyonu
initial teacher training formasyon programı
Linguistics
initial phoneme önses
initial symbol başlangıç simgesi
initial glide baştaki yarı ünlü
initial consonant deletion sözcük başı ünsüz düşmesi
Environment
initial radiation başlangıç radyasyonu
initial nuclear radiation başlangıç nükleer radyasyonu
initial loss başlangıç kayıpları
initial conditions başlangıç koşulları
initial ph başlangıç ph değeri
initial findings ön bulgular
Geology
initial dip başlangıç dalımı
initial stress başlangıç gerilmesi
initial magmatic phase başlangıç magmatik faz
initial strontium ratio başlangıç stronsiyum oranı
Military
nato initial data transfer system nato ilk veri aktarım sistemi
initial voice switched network otomatik telefon haberleşme sistemi
initial lead önleme açısı
initial lead önleme
initial strength of enemy forces düşman kuvvetleri başlangıç kuvveti
initial strength of enemy forces düşman kuvvetleri devre başı kuvveti
initial concurrent spare parts genel ihtiyaç yedek parçaları
initial bomb release line ilk bomba salış hattı
initial bridgehead ilk köprü başı
initial active duty training ilk faal görev eğitimi
initial mass ilk kitle
initial assembly area ilk toplanma bölgesi
initial photo interpretation report ilk fotoğraf yorum kıymetlendirme raporu
initial demand ilk talep
initial approach ilk yaklaşma
initial programmed interpretation report ilk programlı yorum değerlendirme raporu
initial operational capability ilk harekat kabiliyeti
initial firing position ilk ateş mevzii
initial operational capability ilk işletme kabiliyeti
initial source of supply ilk ikmal kaynağı
initial fire request ilk ateş isteği
initial directive harekat başlama direktifi
initial provisioning ilk tedarik işlemi
initial aiming point ilk tevcih noktası
initial objective ilk hedef
initial heading ilk baş
initial contact report ilk temas raporu
initial unloading period ilk boşaltma safhası
initial requirements ilk ihtiyaçlar
initial call for fire ilk ateş isteği
initial reconnaissance ilk keşif
initial firing point ilk ateş noktası
initial issue ilk dağıtım
initial operational tasks ilk harekat görevleri
initial operation ilk harekat
initial fire message ilk ateş isteği
initial resupply ilk bütünleme ikmali
initial heading ilk rota
initial clothing monetary allowance ilk nakdi giyecek istihkakı
initial reserves ilk yedek ikmal maddeleri
initial beachhead ilk kıyı başı
initial supply ilk ikmal sevkiyatı
initial draft plan ilk taslak plan
initial approach area ilk yaklaşma bölgesi
initial spares and/or repair parts ilk yedekler ve/veya tamir parçaları
initial operational capability date ilk harekat kabiliyetine ulaşma tarihi
initial fire order ilk ateş emri
initial spares ilk yedekler
initial radiation ilk radyasyon
air refuelling initial point havadan yakıt ikmal başlangıç noktası
initial path sweeping ilk yol temizlemesi
initial requirements kadro ihtiyacı
initial return ilk yoklama
initial entry into military service askeri hizmete ilk giriş
initial entry training acemi eğitimi
initial state peacetime establishment birinci durum barış kuruluşu
initial situation report başlangıç durum raporu
initial strength başlangıç kuvveti
initial spares support list başlangıç yedekleri destek listesi
initial training başlangıç eğitimi
initial flight training başlangıç uçuş eğitimi
initial radiation başlangıç radyasyonu