capillary - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

capillary

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "capillary" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 14 résultat(s)

Anglais Turc
General
capillary n. ince boru
capillary n. kılcal damar
capillary adj. kılla ilgili
capillary adj. kıl gibi
Technical
capillary adj. çok küçük iç çapa sahip (tüp/boru)
capillary çok ince boru
capillary ince kan veya kılcal damarlar
capillary kılcal damar
capillary kapiler
capillary kılcal
Medical
capillary kapiler
Anatomy
capillary kılcal damar
Food Engineering
capillary kılcal
capillary kapiler

Sens de "capillary" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 211 résultat(s)

Anglais Turc
General
capillary vessel n. kılcal damar
capillary matting n. su ihtiyaçlarını gidermeleri için bitkilerin altına serilen, kılcal hareketle su aktarımı sağlayan altlık
Technical
capillary tubing n. kılcal borulama
capillary tubing n. kapiler borulama
capillary tubing n. kapiler tüpleme
capillary movement kılcal devinim
capillary moisture kılcal su
capillary suction time kılcal emme süresi
height of capillary kapiler yükseklik
capillary water absorption kapiler su emme
capillary suction kapiler emme
capillary action kılcal hareket
capillary permeability kapiler permeabilite
capillary flow of water suyun kapiler akımı
capillary tension kılcal gerilim
capillary tube kılcal boru
capillary suction time kapiler emme süresi
velocity of capillary rise kılcal yükselme hızı
capillary air washer kapiler hava yıkayıcı
capillary perviousness kapiler permeabilite
capillary potential kılcal gizilgüç
capillary effect kapiler etki
capillary effect kılcal etki
rate of capillary rise kapiler yükselme hızı
velocity of capillary rise kapiler yükselme hızı
capillary potential kapiler potansiyel
capillary rise kapiler yükseklik
capillary porosity kılcal gözeneklilik
capillary tube çok ince boru
capillary water yağmur sonrası toprağın tuttuğu su
capillary height kapiler yükseklik
capillary holder kılcal tutucu
capillary effekt kılcal etki
capillary energy kapiler enerjisi
capillary stage kılcal doygunluk
capillary moisture kılcal yaşarlık
capillary tension kapiler gerilim
zone of capillary saturation kapiler doygunluk zonu
capillary migration kılcal taşınma
capillary zone kapiler zon
capillary moisture kapiler rutubet
capillary fringe kılcal saçak
height of capillary rise kap iler yükseklik
capillary energy kılcal güre
capillary gas chromatography kapiler gaz kromatografisi
capillary flow kılcal akım
capillary stage kılcal doyum
maximum capillary head maksimum kapiler yük
capillary zone kılcal bölge
capillary migration kapiler taşınma
zone of capillary saturation kapiler doygunluk bölgesi
capillary flow kapiler akım
capillary porosity kapiler porozite
capillary pressure kapiler basınç
capillary rise kılcal yükseklik
capillary movement kapiler hareket
capillary height kılcal yükseklik
capillary fringe kapiler saçak
capillary flow of water suyun kılcal akımı
state of capillary equilibrium kapiler denge hali
capillary tube kapiler boru
capillary movement of water suyun kapiler hareketi
capillary movement of water suyun kılcal devinimi
capillary pulling force kapiler çekme kuvveti
capillary stage kapiler doygunluk
zone of capillary saturation kılcal doygunluk bölgesi
capillary activity kapiler aktivite
capillary energy kapiler enerji
capillary water kapiler su
capillary rise kapiler yükselme
capillary seepage kılcal sızma
capillary moisture kapiler nem
capillary saturation kapiler doygunluk
capillary repulsion kapiler itme
capillary attraction kapiler çekme
capillary electrometer kılcal elektrometre
capillary penetration kılcal içeişleme
capillary elevation kapiler yükselme
capillary zone kapiler bölge
capillary siphoning kapiler sifonlama
capillary percolation kılcal süzülme
capillary condensation kapiler kondensasyon
capillary pressure kılcal basınç
capillary moisture kılcal nem
capillary water kılcal su
capillary electrometer kapiler elektrometre
capillary activity kılcal etkinlik
capillary perviousness kılcal geçirgenlik
capillary condensation kılcal yoğunlaşma
capillary viscometer kapilerli viskozimetre
capillary-stoppered pycnometer method kapiler kapaklı piknometre yöntemi
capillary-stoppered kapiler kapaklı
capillary-stoppered pycnometer kapiler kapaklı piknometre
capillary motion kapiler hareket
capillary action kapiler hareket
capillary solder fittings kılcal lehimli bağlantı elemanları
capillary attraction kılcal çekim
capillary flow kılcal akış
capillary crack kılcal çatlak
capillary die kılcal kalıp
capillary pyrite kılcal pirit
round copper capillary tube yuvarlak kılcal bakır boru
microhaematocrit capillary tube miktrohemotokrit kılcal boru
capillary-stoppered pyknometer kapiler kapaklı piknometre
capillary brazing kılcal lehimleme
capillary viscometer kapiler viskozimetre
resistance of capillary absorption kılcal su emme direnci
capillary devices kapiler cihazlar
single capillary systems tekli kapiler sistemler
gas chromatographic method on packed and capillary columns dolgulu ve kapiler kolonlu gaz kromatografik metot
capillary column kapiler kolon
capillary gas chromatography kapiller gaz kromatografisi
seamless round copper capillary tube dikişsiz yuvarlak bakır kılcal boru
open capillary tube açık kılcal boru
capillary-column gas chromatography kılcal kolonlu gaz kromatografisi
Construction
copper capillary tube kılcal bakır boru
copper capillary tube kapiler bakır boru
capillary absorption kılcal su emme
determination of water absorption coefficient during capillary action of hardened mortar sertleşmiş harcın kapiler etkiler esnasında su emme katsayısının tayini
capillary break kapiler boşluk
capillary water kılcal su
capillary pressure kılcal basınç
capillary permeability kılcal geçirgenlik
Automotive
capillary tube kapiler tüp
Aeronautic
capillary fringe kılcal saçak
Marine
capillary wave kılcal dalga
Petrol
determination of kinematic viscosity by vacuum capillary method vakum kapiler metodu ile kinematik viskozite tayini
capillary entry pressure kapilar giriş basıncı
Mining
capillary pyrites n. milerit
capillary pyrites n. genellikle kılcal sarı kristallerde mineral olarak bulunan nikel sülfürü
Medical
capillary fracture n. kılcal kırık
capillary fracture n. kapiller kırık
capillary fracture n. kırılan yerin ayrılmadığı çok ince çizgi şeklindeki kırık
capillary electrophoresis kapiler elektroforez
capillary rise kılcal yükselme
capillary correction kılcal düzeltme
capillary suction kılcal emme
capillary electrometer kılcal elektrometre
capillary column kapiler kolon
capillary action kılcal etki
capillary water kılcal su
capillary tube kapiler tüp
capillary pressure kılcal basınç
open capillary method açık kapiler yöntem
capillary siphoning kılcal sifonlama
capillary potential kılcal potansiyel
pulmonic capillary pressure pulmoner kapiler basınç
capillary activity kılcal aktivite
capillary energy kılcal enerji
capillary moisture kılcal nem
enlarged capillary megakapiler
capillary repulsion kılcal itme
capillary blood culture mikrohemokültür
capillary permeability kapiler geçirgenlik
capillary attraction kılcal çekme
capillary saturation kılcal doygunluk
capillary pulling force kılcal çekme kuvveti
capillary elevation kılcal yükselme
capillary pulse kapilar nabız
capillary resistance kılcal damar direnci
capillary viscosimeter kapiler viskozimetre
capillary endothelium kapiler endotelyum
capillary vessel kılcal damar
capillary vein küçük damar
lymph capillary lenf kapilleri
blood capillary kan kapilleri
blood capillary arterlerden venlere giden kılcal damar
capillary permeability aggravated by stress strese bağlı oluşmuş kapiller geçirgenlik
capillary limitation kılcal sınırlama
pulmonary capillary wedge pressure pulmoner kapiller oklüzyon basıncı
central nervous system capillary hemangioblastoma santral sinir sisteminin kapiller hemangioblastoma
tracheal capillary blood flow trakeal kapiller kan dolaşımı
capillary endothelial permeability dysfunction kapiller endotel permeabilite bozukluğu
capillary malformations kapiller malformasyonlar
disrupted alveolar and capillary development alveoli-kapiller gelişmesinin bozulması
distance between the alveolus and its adjacent capillary alveol ve kapillerler arası mesafe
mean pulmonary artery and pulmonary capillary occlusion pressures ortalama pulmoner arter ve pulmoner kapiller oklüzyon basınçları
pulmonary capillary wedge pressure pulmoner kapiller kama basıncı
capillary blood kapiller kan
capillary refill time kılcal yenilenme süresi
spinal dysraphism associated with nevus pilosisand capillary hemangioma nevus pilozis ve kapiller hemanjiomun eşlik ettiği spinal disrafizm
capillary refill time kapiller geri dolum süresi
Anatomy
capillary artery n. kılcal atardamar
capillary bed n. kılcal damarla dolu doku tabakası
capillary artery n. atardamarın kılcal damarlarda biten ince duvarlı son kısmı
Pharmaceutics
capillary zone electrophoresis method kapiller elektroforez yöntemi
Optics
capillary hemangioma kapiller hemanjiyom
capillary hemangioma kapiller hemanjiom
Food Engineering
capillary potential kılcal çekicilik
capillary flow kılcal akış
capillary relaxation kılcal gevşeme
capillary porous materials kılcal gözenekli maddeler
capillary flow viscometer kılcal akışlı vizkozimetre
capillary-porous materials kılcal gözenekli maddeler
capillary-porous material kılcal gözenekli madde
capillary electrophoresis method kapilar elektroforez metodu
determination of melting point in open capillary tubes açık kapiler tüplerde erime noktasının tayini
capillary-column gas chromatography method kapiler kolonlu gaz kromatografi yöntemi
Biology
capillary circulation kapiller dolaşım
capillary vessel kılcal damar
Zoology
lymphatic capillary lenf kılcal damarı
Agriculture
capillary water kapilar su
Environment
capillary water kapiler su
capillary column gas chromatography kapiler kolonlu gaz kromatografisi
Meteorology
capillary correction kılcal düzeltme
Geology
capillary action kılcal aksiyon
capillary action kılcal etkinlik
capillary zone kılcal zon
capillary head kapilar yük
capillary moisture kılcal nemlilik
capillary rise kapilar yükselim