determination - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

determination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "determination" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 39 résultat(s)

Anglais Turc
Common Usage
determination n. saptama
determination n. kararlılık
determination n. azim
General
determination n. tayin
determination n. hüküm
determination n. belirtme
determination n. belirlenme
determination n. metanet
determination n. tahdit
determination n. belirlenim
determination n. saplantı
determination n. tespit
determination n. niyet
determination n. sınırlama
determination n. kasıt
determination n. kararlılık
determination n. sebat
determination n. inat
determination n. direşkenlik
determination n. azim
determination n. karar
determination n. sonuç
determination n. belirleme
determination n. kararlaştırma
determination n. bitki veya hayvanın taksonomik konumunun saptanması
determination n. değişmez ve kati şekilde bir sona doğru gitme
Law
determination n. azim
determination n. belirleme
determination n. fesih (sözleşme)
determination n. nihai bir kararın verilmesiyle bir anlaşmazlık veya davanın sonuçlanması
determination n. tespit
Politics
determination n. anlaşma
Technical
determination n. saptama
Medical
determination n. determinasyon
Biology
determination n. henüz farklılaşmamış embriyo dokusunun gelecekteki durumunun sabitlenmesi
Education
determination n. soruyu argüman öne sürerek veya akıl yürüterek çözme
determination n. (eskiden) ingiliz üniversitelerinin sosyal bilimler alanında lisans derecesini yeni tamamlamış öğrencilerin yüksek lisansın ön şartı olarak yaptıkları münazara
Linguistics
determination n. belirleme
determination n. tamlanan

Sens de "determination" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 500 résultat(s)

Anglais Turc
General
self determination n. otonomi
damage determination committee n. hasar tespit komisyonu
self determination n. özerklik
determination of sugar n. şeker tayini
determination of urban plan n. nazım plan tespiti
determination of mass n. kütle tayini
unilateral determination n. tek taraflı karar
determination of heirship n. veraset ilamı
eligibility determination n. uygunluğun belirlenmesi
age determination n. yaş belirleme
age determination n. yaş tayini
self determination n. kendi kaderini tayin etme
self-determination n. kendi kaderini tayin hakkı
self-determination n. hür irade
self-determination n. self-determinasyon
national self-determination n. ulusal self-determinasyon
self-determination n. özerklik
self-determination n. otonomi
self-determination n. kendi geleceğini saptama
self-determination n. özbelirlenim
self-determination n. self determinasyon
self-determination n. kendi kaderini tayin hakkı
self-determination n. selfdeterminasyon
determination to work n. çalışma azmi
determination of corrosion to a copper substrate n. bakır taban malzemesinde korozyon tayini
determination of acid content n. asit muhtevasının tayini
situation determination n. durum saptaması
self determination n. öz belirleme
definitive determination n. kesin tespit/hüküm
work with determination v. azimle çalışmak
show determination v. kararlılık göstermek
reveal determination v. kararlılık göstermek
express determination v. kararlılık göstermek
signal determination v. kararlılık göstermek
be full of determination v. azim dolu olmak
with determination adv. tereddütsüz
Colloquial
determination to succeed n. başarma azmi
determination to win n. kazanma azmi
Trade/Economic
minimum wage determination commission n. asgari ücret tespit komisyonu
price determination n. bedel tespiti
determination letter n. belirleme mektubu
coefficient of determination n. bir regresyon denkleminin açıkladığı bağlı değişkenin değişmesini ölçmeye yarayan istatistiksel kavram
coefficient of determination n. determinasyon katsayısı
determination coefficient n. determinasyon katsayısı
order, writ, judgment, injunction, decree, determination or award n. emir, müzekkere, mahkeme kararı, men kararı, belirleme veya hakem kararı
price determination method n. fiyat belirleme yöntemi
price determination method n. fiyat tespit yöntemi
price determination system n. fiyat oluşturma sistemi
price determination n. fiyat belirleme
determination of migration n. göç faktörleri
determination and certification of working capital adjustment n. işletme sermayesi ayarlaması tespiti ve onayı
determination of profit n. karın tespiti
determination of profit n. karın belirlenmesi
determination of characteristics n. karakteristiklerin belirlenmesi
self-determination n. kendi kendini yönetme
self-determination n. kendi geleceğini kendinin belirlemesi
determination of cost n. maliyetin belirlenmesi
determination of net profit n. net karın belirlenmesi
determination of net profit n. net karın saptanması
policy determination n. politika belirleme
determination of results n. sonuçların saptanması
limit of determination n. tespit limiti
limit of determination n. tespit sınırı
theory of income determination n. ulusal gelirin oluşumu teorisi
Law
determination of punishment n. cezanın tebdili
determination of punishment n. cezanın takdiri
determination of punishment n. cezanın belirlenmesi
determination of punishment n. ceza değerlemesi
determination of evidence n. delil tesbiti
adjudicator's determination n. hakem kararı
determination of court expenses n. mahkeme masraflarının tayini
determination of court expenses n. masarifi muhakemenin tayini
determination of share in estate n. miras hissesinin tayini
determination of purchase price n. semenin tayini
status determination n. statü belirleme
determination of evidence n. tespiti delail
notice of determination n. tespit ihbarnamesi
notice of determination n. tespit bildirimi
determination of age n. yaş tesbiti
Politics
self determination n. bir milletin kendi kendini yönetmesi
group determination n. grup statüsü belirleme
national self determination n. halkın istediği hükümet sistemini kendisinin belirlemesi
self-determination n. kendi yazgısını belirleme hakkı
self determination n. kendi kaderini tayin hakkı
self-determination n. kendi kaderini tayin
self determination n. kendi kaderini tayin
self determination n. kendi kaderini tayin etme hakkı
self determination n. kendi kendini idare
group determination of refugee status n. mülteci statüsünün grup bazında belirlenmesi
refugee status determination n. mülteci statüsü belirleme
declaratory effect of determination of refugee status n. mülteci statüsü tespitinin deklarasyon niteliği/etkisi
determination of refugee status n. mülteci statüsü belirleme
political determination n. siyasi kararlılık
self determination n. self determinasyon
status determination n. statü belirleme
national self determination n. ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı
national self determination n. ulusun kendi kaderini tayin etmesi
Institutes
minimum wage determination commission n. asgari ücret tespit komisyonu
Industry
wage determination n. ücret oranlarını belirleme
wage determination n. ücret tespiti
Technical
determination of maximum propulsion power rating n. azami hareket kuvveti derecesinin belirlenmesi
determination of sodium oxide and potassium oxide by flame spectrometric method n. alevli spektrometrik yöntemle sodyum dioksit ve potasyum oksidin belirlenmesi
determination of resistance to abrasion n. aşınmaya karşı direncin belirlenmesi
determination of wear resistance n. aşınma direncinin belirlenmesi
determination of resistance to abrasion n. aşınma direncinin belirlenmesi
determination of color fastness to vulcanization by open steam method n. açık buhar yöntemi ile vulkanizasyona karşı renk haslığının tayini
determination of heavy metals n. ağır metal tayini
determination of weight factor n. ağırlık faktörü tayini
weight determination n. ağırlık tayini/tespiti
determination of ammonium nitrogen by flow analysis n. akış analizi ile amonyum azotunun tayini
determination of phenol index by flow analysis n. akış analizi ile fenol indeksinin tayini
determination of flow rate n. akış hızı tayini
determination of fluidity behaviour n. akışkanlık özelliğinin tayini
determination of acrylonitrile n. akrilonintril tayini
determination of acrylonitrile n. akrilonitril tayini
determination of the resistance to flame n. aleve dayanımın tayini
determination of isotope ratio by alpha spectrometry n. alfa spektrometresiyle izotop oranının tayini
determination of alkali reserve n. alkali rezervi tayini
determination of gold in gold jewellery alloys n. altın ziynet alaşımlarında altın miktarı tayini
determination of impurities in alumina n. alüminadaki safsızlıkların tayini
determination of free-formaldehyde content of amino resins n. amino reçinelerinde serbest formaldehit tayini
determination of hygroscopic moisture content in analytical sample n. analitik numunede higroskopik nem tayini
determination of the volatile matter in the analysis sample n. analiz numunesinde uçucu madde tayini
determination of acid or base number n. asit veya baz sayısı tayini
determination of wear resistance n. aşınma dayanımının tayini
determination of resistance to abrasion n. aşınma mukavemeti tayini
determination of wearing n. aşınmanın tayini
determination of the resistance to abrasion n. aşınmaya karşı dayanıklılık tayini
determination of water absorption at atmospheric pressure n. atmosfer basıncında su emme tayini
determination of mercury by atomic fluorescence spectrometry n. atomik floresans spektrometresi ile cıva tayini
determination of nitrogen content n. azot içeriğinin tayini
determination of copper n. bakır tayini
determination of thickness at specified pressures n. belirli basınçlar altında kalınlık tayini
determination of barium sulfate content n. baryum sülfat muhtevası tayini
determination of barium oxide content n. baryum oksit tayini
determination of the roughness of paper and board using bendtsen apparatus n. bendtsen cihazı kullanılarak kağıt ve karton yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi
determination of indentation hardness by means of a durometer n. batma sertliğinin durometre ile belirlenmesi
determination of deformation under specified compressive load and temperature conditions n. belirli basınç yükü ve sıcaklık şartları altında deformasyon tayini
coefficient of determination n. belirtme katsayısı
determination of initial shear strength n. başlangıç kayma dayanımının belirlenmesi
determination of compressive creep n. basınç altında sünme tayini
determination of indentation hardness by means of a durameter n. batma sertliğinin durometre ile tayini
determination of dimensional stability under specified temperature and humidity conditions n. belirli sıcaklık ve nem şartları altında boyut kararlılığının belirlenmesi
determination of modulus of elasticity in compression n. basınçta elastiklik modülünün belirlenmesi
determination of bond strength n. bağ mukavemeti tayini
determination of coating thickness by the cap grinding method n. başlık traşlama metoduyla kaplama kalınlığının belirlenmesi
determination of the bond behaviour n. bağ davranışının belirlenmesi
determination of bond strength n. bağ dayanımının tayini
determination of torsional resistance n. burulma direncinin tayini
determination of odor and flavor of water in piping systems n. boru sistemleriyle taşınan sudaki koku ve lezzet tayini
determination of resistance to penetration by a jet of liquid n. bir sıvı jetiyle penetrasyona direncin tayini
determination of mass per unit area n. birim alan başına kütle tayini
determination of dimensions n. boyutların tayini
determination of composition with defined uncertainty n. bileşimin verilen bir belirsizlikle tayini
determination of thickness and mass per unit area n. birim alan kütlesi ve kalınlığının belirlenmesi
determination of flexibility n. bükülebilirlik tayini
determination of resistance to penetration by a jet of liquid n. bir sıvı hüzmesiyle penetrasyona direncin tayini
evaporative determination n. buharlaşma tespiti
determination of carbon on the inner surface of copper tubes or fittings by combustion method n. boru veya boru bağlantı parçalarının iç yüzeyindeki karbonun yakma metodu ile belirlenmesi
determination of dimensional stability n. boyutsal kararlılığın belirlenmesi
determination of longitudinal shear strength n. boyuna çekme geriliminin belirlenmesi
determination of tensile shear strength of lap joints n. bindirmeli bağlantıların çekmede kesme mukavemetinin tayini
burger's vector determination n. burger vektörü belirlemesi
determination of colour fastness of dyed paper and board n. boyalı kağıt ve kartonda renk haslığının tayini
determination of bending behavior n. bükülme özelliklerinin belirlenmesi
determination of shrinkage and expansion n. büzülme ve genleşmenin tayini
determination of calcium in steels n. çeliklerde kalsiyum tayini
determination of mercury n. cıva tayini
determination of total carbon in steels and irons n. çelik ve demirde toplam karbon tayini
determination of tensile adhesion strength of cementitious adhesives n. çimentolu yapıştırıcıların çekme yapışma mukavemetinin belirlenmesi
determination of chromium in steels and irons n. çelik ve demirde krom tayini
determination of power output n. çıkış gücünün belirlenmesi
determination of thickness of single layers of multilayer products n. çok katlı mamullerin tek katlarının kalınlıklarının belirlenmesi
determination of oxygen in steel and iron n. çelik ve demirde oksijen tayini
determination of magnesium in zinc alloys n. çinko alaşımlarında magnezyum tayini
determination of oxygen content in steel and iron n. çelik ve demirde oksijen tayini
determination of cement content and ash residue n. çimento ve kül muhtevası tayini
determination of arsenic in steel and iron n. çelik ve demirde arsenik tayini
determination by two-roll milling n. çift merdaneli öğütücü ile tayin
determination of flow distance on a glass plate n. cam plaka üzerinde akma mesafesinin belirlenmesi
determination of adhesion by a scratch test n. çizik deneyi ile yapışmanın belirlenmesi
determination of the bending strength of glass n. camın eğilme mukavemetinin tayini
determination of the puncture resistance n. delinme direncinin tayini
determination of the resistance to impact n. darbe mukavemeti tayini
determination of the puncture resistance n. delinme direncinin belirlenmesi
experimental determination n. deneysel saptama
determination of balance n. denge tayini
determination of impact resistance n. darbe dayanımının tayini
determination of sensitiveness to impact n. darbeye hassasiyetin tayini
determination of degree of crosslinking by solvent extraction n. çözücü ekstraksiyonuyla çapraz bağlanma derecesinin tayini
determination of waveguide performance n. dalga kılavuzu performansının belirlenmesi
determination of iron n. demir tayini
determination of linear density n. doğrusal yoğunluk tayini
determination of linear density n. doğrusal yoğunluğun tayini
determination of viscosity of bitumen using a rotating spindle apparatus n. döner masura kullanılarak bitüm viskozitesinin belirlenmesi
determination of mass concentration of particulate matter at low concentrations n. düşük derişimlerdeki tanecikli maddenin kütle derişiminin tayini
determination of smoke opacity n. duman opaklığının tayini
determination of diesel particulate matter n. dizel partikül maddesinin belirlenmesi
determination of dynamic performance n. dinamik performans tayini
enzymatic determination of d-malic acid n. d-malik asitin enzimatik metotla tayini
determination of linear dimensions n. doğrusal boyutların belirlenmesi
determination of size content n. dolgu muhtevasının tayini
determination of linear shrinkage n. doğrusal büzülmenin belirlenmesi
frost resistance determination n. dona dayanıklılık tayini
determination of viscosity by rotational viscometers n. döner viskometrelerle viskozite tayini
determination of natural frequency and flexural modulus n. doğal frekans ve esneklik modülü tayini
determination of frost resistance n. dona dayanım tayini
determination of kinematic viscosity at low temperature n. düşük sıcaklıkta kinematik viskozitenin tayini
determination of vertical ball behaviour n. düşey top hareketinin belirlenmesi
determination of shear adhesion strength of dispersion adhesives n. dispersiyon yapıştırıcıların kesme yapışma mukavemetinin belirlenmesi
determination of the ignitability of vertically oriented specimens n. düşey konumdaki numunelerin tutuşabilirliğinin tayini
determination of flexibility at low temperature n. düşük sıcaklıkta esnekliğin tayini
determination of migration values of plastics pipes and fittings and their joints n. ekleme parçaları ve bağlantılardan madde geçiş değerlerinin tayini
determination of fibre coarseness n. elyaf büyüklüğü tayini
determination of particle size distribution by sieving n. eleme ile tanecik boyutu dağılımının belirlenmesi
determination of elastic properties n. esneklik özelliklerinin tayini
determination of the elastic properties n. elastik özelliklerinin tayini
determination of emission sound pressure level n. emisyon ses basınç seviyesinin belirlenmesi
determination of behaviour of material on impact of small splashes of molten metal n. ergimiş metal parçalarının sıçramasına karşı malzeme davranışının tayini
determination of elasticity and resistance to wear n. esnekliğin ve aşınma direncinin belirlenmesi
determination of the temperature index of enamelled winding wires n. emay kaplı sargı tellerinin sıcaklık indisinin belirlenmesi
determination of the particle size distribution of aggregates by sieving analysis n. elek analizi ile agregaların tane büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
determination of electrical resistance n. elektrik direncinin tayini
determination of epoxy equivalent n. epoksi eş değerinin tayini
determination by injection moulding n. enjeksiyon kalıplamayla tayin
determination of the relaxed elastic modulus n. esnek elastiklik modülünün belirlenmesi
determination of electrical conductivity n. elektriksel iletkenlik tayini
determination of surface insulation resistance of electrical sheet and strip n. elektriksel levha ve şeritin yüzey izolasyon direncinin belirlenmesi
determination of trace-element content by electrothermal atomic absorption spectrometric method n. elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element içeriğinin belirlenmesi tayini
determination of the hydrostatic strength of materials used for injection molding n. enjeksiyonla kalıplamada kullanılan malzemelerin hidrostatik mukavemetinin tayini
determination of the maximum density n. en büyük yoğunluğun tayini
determination of curvature n. eğriliğin tayini
determination of trace elements n. eser elementlerin belirlenmesi
determination of sound absorption coefficient and impedance in impedances tubes n. empedans borularındaki ses absorpsiyon katsayısının ve empedansın tayini
determination of trace elements n. eser elementlerin tayini
determination of deflection n. elastik eğrinin tayini
determination of filament diameter n. filaman çapının tayini
determination of gases and vapors n. gaz ve buharların tayini
determination of concentrations of gases and vapors n. gaz ve buhar derişimlerininin tayini
micrographic determination of the ferrite or austenitic grain size n. ferrit veya ostenitik tane büyüklüğünün mikrografik tayini
determination of oxygen permeability and transmissibility with the fatt method n. fatt metoduyla oksijen permeabilitesi ve geçirgenliğinin tayini
determination of filament diameter n. filaman çapının belirlenmesi
determination of phosphorus content n. fosfor muhtevasının tayini
determination of the filtration stability n. filtrasyon kararlılığının belirlenmesi
determination of airborne acoustical noise emitted by household and similar electrical appliances n. ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar tarafından havada yayılan gürültünün belirlenmesi
determination of the fastness of fluorescent whitened paper and board n. floresan beyazlatılmış kağıt ve kartonda renk haslığının tayini
determination of flex resistance by flexometer method n. fleksometre metodu ile bükülme dayanımının tayini
determination of concentrations of gases and vapours n. gaz ve buhar derişimlerininin tayini
determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace n. grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometrisi kullanılarak eser elementlerin belirlenmesi
determination of the image distortion n. görüntü bozulmasının belirlenmesi
metallographic determination of porosity and uncombined carbon n. gözenekliliğin ve serbest karbonun metalografik tayini
determination of apparent density n. görünür yoğunluk tayini
determination of hydrocarbon content by gravimetry n. gravimetri yöntemiyle hidrokarbon muhtevasının belirlenmesi
determination of visible defects n. gözle görülen kusurların tayini
determination of sound power levels of noise sources n. gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini
determination of flexural strength of lightweight aggregate concrete n. hafif agregalı gözenekli betonun eğilmede çekme dayınımının belirlenmesi
determination of grammage n. gramaj tayini
determination of apparent density n. görünür yoğunluğunun belirlenmesi
determination of humic acids n. hümik asitlerin tayini
determination of halide content n. halojenür miktarının tayini
determination of hygroscopic moisture n. higroskopik rutubet tayini
determination of hydroxyl value n. hidroksil sayısı tayini
determination of total isocyanate groups in air n. havadaki toplam izosiyonat gruplarının tayini
determination of hexacyanoferrate by spectrometry n. hekzasiyanoferrat'ün spektrometrik tayini
determination of air permeance n. hava geçirgenliğinin tayini
determination of thermal compatibility n. ısıl uygunluğun tayini
determination of oxygen content by reduction method n. indirgeme yöntemi ile oksiyen tayini
determination of resistance to heat n. ısıya mukavemetin belirlenmesi
determination of reducibility n. indirgenebilirlik tayini
determination of fineness by wet sieving n. ıslak eleme ile incelik tayini
determination of oxygen by reduction method n. indirgeme metodu ile oksijen tayini
determination of gelling n. jelleşme tayini
determination of wetting power by immersion n. ıslatma gücünün daldırma ile belirlenmesi
determination of resistance to thermal shock n. ısı şokuna dayanıklılık tayini
determination of thermal transmittance n. ısı geçirgenliğinin tayini
determination of thermal compatibility n. ısıl uygunluğun belirlenmesi
determination of inorganic bromide n. inorganik bromür tayini
determination of thermal resistance n. ısıl direncin tayini
determination of oxygen content by reduction methods n. indirgeme metotları ile oksijen muhtevası tayini
determination of oxygen content by reduction method n. indirgeme metoduyla oksijen muhtevası tayini
determination of isocyanates n. izosiyanatların tayini
total oxygen determination by reduction-extraction n. indirgeme-ekstraksiyon ile toplam oksijen tayini
tin determination n. kalay tayini
determination of resistance to external blows by staircase method n. kademeli olarak uygulanan dış darbeye mukavemetin tayini
determination of the presence of residual salts n. kalıntı tuz varlığının tayini
coating thickness determination n. kaplama kalınlığı saptaması
retained austenite determination n. kalan osteniti belirleme
determination of cohesion of the mix n. karışımın kohezyonunun tayini
determination of degree of chalking by velvet method n. kadife yöntemiyle tebeşirlenme derecesinin belirlenmesi
determination for characteristic values n. karakteristik değerlerin belirlenmesi
determination of steady-state thermal resistance n. kararlı halde ısıl direncinin belirlenmesi
determination of bubble test pore size n. kabarcık deneyiyle gözenek boyutu tayini
determination of calcium content n. kalsiyum içeriğinin tayini
determination of kappa number n. kappa sayısının tayini
determination of water absorption coefficient by partial immersion n. kısmı daldırma ile su absorpsiyon katsayısının tayini
determination of kinematic viscosity n. kinematik viskozite tayini
determination of short term water absorption by partial immersion n. kısmi daldırma ile kısa süreli su absorpsiyonunun tayini
determination of the adhesion/cohesion properties after immersion in chemical liquids n. kimyasal sıvılara daldırıldıktan sonra adezyon/kohezyon özelliklerinin belirlenmesi
determination of thermal conductivity by the hot-wire method n. kızgın tel metodu ile termal iletkenlik tayini
determination of chlorophyll content n. klorofil içeriği tayini
determination of kjeldahl nitrogen n. kjeldahl azotunun tayini
determination of the loss on ignition n. kızdırma kaybının tayini
determination of breaking behaviour n. kırılma davranışının tayini
determination of modulus in shear of adhesion to rigid plates n. kesme modülünün veya rijit plakalara yapışma kuvvetinin belirlenmesi
determination of refractive index n. kırılma indisinin tayini
determination of breaking load n. kırılma yükünün belirlenmesi
determination of dry matter n. kuru madde tayini
crystal determination n. kristal saptama
determination of particle size by dry sieving n. kuru eleme ile parça boyutu tayini
determination of tensile strength elongation at break and elongation at the reference load n. kopmada ve referans yüklemede gerilim dayanım uzamasının tayini
determination of total sulfur by dry combustion n. kuru yakma yoluyla toplam kükürt tayini
determination of the effect of a castor chair n. koltuk tekerleği etkisinin tayini
determination of rupture energy n. kopma enerjisinin belirlenmesi
determination of total nitrogen content after dry combustion n. kuru yanmadan sonra toplam azot muhtevası tayini
concentrate determination of volatile fatty acid number n. konsantre uçucu yağ asidi sayısının tayini
determination of percentage defective particles and of microstructures n. kusurlu tanelerin yüzdesinin ve mikro yapıların tayini
lead determination n. kurşun tayini
determination of oxygen permeability and transmissibility by the coulometric method n. kolometrik metot ile oksijen geçirgenliğinin ve iletkenliğinin belirlenmesi
determination of edge crush resistance after laboratory flutting n. laboratuvarda oluklanmadan sonra dikey ezilme dayanımının belirlenmesi
ash determination n. kül tayini
determination of thickness by mechanical scanning n. mekanik tarama ile kalınlık tayini
determination of linear thermal expansion n. lineer ısıl genleşme tayini
ash determination n. kül belirleme
determination of diesel particulate matters n. mazot zerrelerinin tayini
determination of the tensile strength n. maksimum çekme kuvvetinin tayini
determination of thermal diffusivity by the laser flash method n. lazer çakma yöntemiyle termal yayınırlığın belirlenmesi
mass determination and calculations n. kütle tayini ve hesaplamalar
determination of change in mass and volume n. kütle ve hacim değişikliği tayini
determination of linear density n. lineer yoğunluk tayini
determination of the maximum tensile strength n. maksimum çekme dayanımının tayini
determination of mass per unit area using small samples n. küçük numuneler kullanarak birim alan başına kütlenin belirlenmesi
determination of microbiological state n. mikrobiyolojik durum tayini
metallographic determination of microstructure n. mikroyapının metalografik tayini
determination of potential hydrocarbon liquid content n. muhtemel sıvı hidrokarbon muhtevasının tayini
determination of porosity in gold coating on metal substrates n. metal taban malzemeler üzerindeki altın kaplamalarda gözeneklilik tayini
determination of mineral matter n. mineral madde tayini
determination of modulus of rupture at ambient temperature n. ortam sıcaklığında kırılma dayanımı tayini
determination of average quality n. ortalama kalitenin belirlenmesi
determination of the resistance to penetration n. nüfuz etmeye mukavemet tayini
determination of burning behaviour by oxygen index n. oksijen indisi ile yanma davranışının belirlenmesi
determination of organic content n. organik muhteva tayini
determination of moisture n. nem tayini
problem determination n. onarım sorumluluğunun belirlenmesi
determination of solubility in organic solvents n. organik çözücülerde çözünürlük tayini
coating thickness determination n. örtü kalınlığı saptanması
determination of total nitrogen content using an automatic analyser n. otomatik analizör ile toplam azot muhtevasının belirlenmesi
coating thickness determination n. örtü kalınlığı saptaması
determination of fibre length by automated optical analysis n. otomatik optik analiz ile elyaf uzunluğunun belirlenmesi
determination of measurement errors n. ölçme hatalarının belirlenmesi
determination of mass per unit area of a reinforcement or a backing of polyvinyl chloride floor coverings n. polivinil klorürden imal takviyenin veya altlığın birim alan kütlesinin tayini
determination of platinum in platinum jewelry alloys n. platin ziynet eşyası alaşımlarında platin tayini
determination of migration of plasticizers n. plastikleştirici geçişinin tayini
determination of the slip resistance by means of the pendulum tester n. pandül deney donanımıyla kayma direncinin belirlenmesi
determination of potassium by atomic absorption spectrometry n. potasyumun atomik absorpsiyon spektrometresi ile belirlenmesi
determination of flash and fire points n. parlama ve yanma noktalarının tayini
determination of mass of contained metal in a lot n. partideki metal kütlesinin belirlenmesi
determination of flash point n. parlama noktası tayini
determination of ph value n. ph değerinin belirlenmesi
determination of the resin flow n. reçine akışının tayini
determination of curling on exposure to moisture n. rutubet etkisiyle kıvrılmanın tayini
determination of resistance to penetration by spray n. püskürtme ile nüfuziyet direncinin belirlenmesi
determination of reactivity n. reaktivite tayini
determination of the burning behavior using a radiant heat source n. radyant ısı kaynağı kullanılarak yanma özelliğinin belirlenmesi
determination of saponification number n. sabunlaşma sayısı tayini
determination of the comparative fastness to ultra-violet light and heat of colored anodic oxidation coatings n. renkli eloksal kaplamaların morötesi ışık ve ısıya karşı karşılaştırmalı solmazlığının belirlenmesi
determination of shelf life n. raf ömrünün tayini
determination of moisture resistance n. rutubete karşı dayanıklılığın tayini
determination of the reference density n. referans yoğunluğun tayini
determination of reactivity n. reaktiflik tayini
determination of radial crushing strength n. radyal ezme dayanımının tayini
determination of sodium and potassium by flame emission spectrometry n. sodyum ve potasyumun alev emisyon spektrometrisi ile belirlenmesi
determination of dimensional change on heating n. sıcaklık etkisi ile boyut değişiminin tayini
determination of sound power levels of noise sources using sound pressure n. ses basıncı kullanılarak gürültü kaynaklarının ses güç seviyelerinin belirlenmesi
determination of liquid strike-through time n. sıvının bir yüzeyden diğer yüze geçme süresinin belirlenmesi
hardness determination n. sertlik tayini
determination of specific surface area by nitrogen adsorption method n. siyahı spesifik yüzey alanının azot adsorpsiyon metoduyla tayini
determination of the viscosity of polymer in dilute solution n. seyreltik çözeltide polimer viskozitesinin tayini
determination of temperature rise and resistance to fatigue n. sıcaklık yükselmesi ve yorulma direncinin tayini
determination of thermal transmittance by hot box method n. sıcak kutu metodu ile ısıl geçirgenliğinin belirlenmesi
determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware n. seramik kaplardan açığa çıkan kurşun ve kadmiyumun belirlenmesi
determination of sound level n. ses seviyesinin belirlenmesi
determination of dissolved anions by liquid chromatography of ions n. sıvı iyon kromatografisi ile çözünmüş anyonların tayini
determination of resistance to liquids n. sıvılara karşı direncin belirlenmesi
determination of sound power levels of noise sources using sound intensity n. ses şiddeti kullanarak gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin belirlenmesi
determination of the coefficient of friction n. sürtünme katsayısının belirlenmesi
determination of static stability n. statik denge tayini
determination of phosphorus in steels and irons by spectrophotometric method n. spektrofotometrik metot ile çeliklerde ve demirlerde fosfor tayini
determination of breathing resistance n. solunum direncinin tayini
determination of water vapour transmission properties n. su buharı geçiş özelliklerinin tayini
determination of deformation energy n. şekil değiştirme enerjisinin belirlenmesi
determination of total cyanide and free cyanide by continuous flow analysis n. sürekli akış analizi ile toplam siyanür ve serbest siyanürün belirlenmesi
determination of formaldehyde in an aqueous extract n. sulu ekstraktta formaldehit tayini
determination of wear resistance to rolling wheel of screed material n. şap malzemesinin aşınma direncinin döner tekerlek yardımıyla belirlenmesi
determination of autoprotolysis constants in aqueous organic solvent mixtures n. sulu organik çözücü karışımlarında otoprotoliz sabitlerinin tayini
determination of foam formation for aqueous adhesives n. su bazlı yapıştırıcılar için köpük oluşumu tayini
determination of water volume n. su hacminin belirlenmesi
determination of water level n. su seviyesinin belirlenmesi
determination of creep ratio n. sünme oranın tayini
titrimetric determination of water-soluble chloride n. suda çözünen klorürün titrimetrik tayini
determination of water absorption n. su emme tayini
determination of selected elements in water n. sudaki seçilmiş elementlerin tayini
determination of residual indentation after static loading n. statik yüklemeden sonra kalıcı ezilmenin tayini
determination of the water-soluble corrosive ions n. suda çözünebilen aşındırıcı iyonların belirlenmesi
determination of water-soluble chlorides and nitrates n. suda çözünebilen klorür ve nitratların tayini
determination of water and sediment n. su ve dip tortusu tayini
determination of volume of water n. su hacminin belirlenmesi
determination of watertightness n. su geçirmezlik özelliğinin tayini
determination of shock absorption n. şok absorpsiyonun tayini
determination of creep behavior n. sünme özelliğinin tayini
determination of trace quantities of water soluble chloride and sodium ions n. suda çözünebilen eser derişimdeki klorür ve sodyum iyonlarının tayini
determination of the spreading of water n. suyu yayma özelliğinin tayini
determination of the coefficient of friction n. sürtünme katsayısının tayini
determination of creep ratio n. sünme oranın tayını
determination of the particle size distribution of fillers by mass n. tane büyüklüğü dağılımının kütleye göre tayini
manual determination of mass concentration of particulate matter n. tanecikli maddenin kütle derişiminin elle tayini
determination of apparent density of powder and granule adhesives n. toz ve granül haldeki yapıştırıcıların görünür yoğunluğuklarının tayini
determination of resistance to ageing by thermal shock n. termal şok etkisiyle yıpranmaya direncin belirlenmesi
determination of resistance to thermal shock n. termal şok mukavemeti tayini
determination of particle shape n. tane şeklinin tayini
determination of total silicon content n. toplam silisyum içeriğinin tayini
determination of moisture content in thermoplastics by coulometry n. termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi
determination of thermal expansion n. termal genleşme tayini
determination of thermal shrinkage n. termal büzülmenin belirlenmesi
determination of total cyanide and free cyanide n. toplam siyanür ve serbest siyanür tayini
determination of toner adhesion n. toner yapışması tayini
determination of coating thickness by contact probe profilometer n. temas prob profilmetresi ile kaplama kalınlığının belirlenmesi
determination of sediment by extraction method n. tortunun ekstraksiyon metodu ile belirlenmesi
determination of cover thickness n. toplam kaplama kalınlığının belirlenmesi
determination of sediment n. tortu tayini
determination of total organic carbon n. toplam organik karbon tayini
determination of particle shape n. tane şekli tayini
determination of particle size distribution by sieving n. tane büyüklüğü dağılımının eleme ile tayini
determination of particle size distribution n. tanecik büyüklüğü dağılımının belirlenmesi
determination of the total iron content n. toplam demir muhtevasının tayini
determination of total thickness n. toplam kalınlığın belirlenmesi
determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas n. taşıyıcı gazlı termal ekstraksiyon metodu ile oksit halinde olmayan oksijen muhtevasının belirlenmesi
conventional determination of non-volatile matters n. uçucu olmayan maddelerin klasik metotla tayini
determination of water vapour n. su buharı absorpsiyonunun tayini
determination of bending strength by the three point method n. üç nokta metodu ile bükülme dayanımının belirlenmesi
determination of flexural modulus by the three-point method n. üç nokta metodu ile elastiklik modülünün belirlenmesi
determination of the emission of volatile organic compounds n. uçucu organik bileşik emisyonlarının tayini
determination of ultraviolet absorbance n. ultraviyole absorbans tayini
determination of compatibility n. uyumluluk tayini
determination of the volatile content n. uçucu madde muhtevasının tayini
determination of vinylidene chloride n. viniliden klorür tayini
determination of vanadium content n. vanadyum muhtevası tayini
test method for the determination of the artificial weathering by uv-irradiation n. uv ışımayla yapay hava şartlarına maruz bırakma deney metodu
determination of volatile matter n. uçucu madde tayini
determination of power output of the generator n. üretecin çıkış gücünün belirlenmesi
experimental determination of crane performance n. vinç performansının deney yoluyla belirlenmesi
determination of viscosity number and limiting viscosity number n. viskozite sayısı ve sınır viskozite sayısının belirlenmesi
determination of the heat of combustion n. yanma ısısının tayini
determination of explosion indices of combustible gases in air n. yanıcı gazların havadaki patlama indislerinin belirlenmesi
determination of relative thermal endurance index of an insulating material n. yalıtım malzemesinin bağıl ısıl dayanıklılık indisinin belirlenmesi
determination of the burning behaviour using a radiant heat source n. yanma davranışının radyan ısı kaynağı kullanılarak belirlenmesi
determination of the filterability of lubricants n. yağlama yağların süzülebilirlik tayini
determination of ground cover of natural turf n. zemindeki doğal torf örtüsünün tayini
determination of water content at high pressure n. yüksek basınçta su muhtevasının tayini
determination of tensile strength perpendicular to faces n. yüzeylere dik çekme dayanımının belirlenmesi
determination of low ber using q-factor measurements n. q faktörü ölçümleri kullanılarak düşük ber'in belirlenmesi
determination of the permanent filtration of x-ray tube assemblies n. x-ışını tüp sistemlerindeki kalıcı filtrasyonun belirlenmesi
determination of softening point n. yumuşama noktasının belirlenmesi
determination of surface hardness n. yüzey sertliği tayini
determination of softness n. yumuşaklığın tayini
x-ray determination n. x-ışınları belirlemesi
determination of density n. yoğunluk tayini
x-ray diffraction determination n. x-ışınları kırınımı belirlemesi
determination of tear resistance n. yırtılma mukavemetinin belirlenmesi
determination of density and total porosity n. yoğunluk ve toplam gözeneklilik tayini
determination of softening point n. yumuşama noktasının tayini
determination of young modulus n. young modülü tayini
Computer
problem determination n. onarım sorumluluğunun belirlenmesi
Informatics
position determination technology n. konum belirleme tekniği
Telecom
location determination technology n. konum belirleme teknolojisi
radio determination satellite service n. radyo belirleme uydu hizmetleri
attitude determination and control system n. yönelme saptama ve denetleme sistemi
Textile
determination of number of threads per unit length n. birim uzunluktaki iplik sayısının tayini
determination of twist n. büküm tayini
determination of twist balance n. büküm dengesinin belirlenmesi
determination of breaking strength of yarn by the skein method n. çile metodu ile ipliğin kopma mukavemetinin tayini
determination of maximum force n. en büyük kuvvetin tayini
determination of crush resistance n. ezilme dayanımının tayini
determination of maturity by the air flow method n. hava akış metodu ile olgunluk tayini
determination of the contact heat transmission through protective clothing n. koruyucu giyeceklerde temas ısısı geçişinin tayini
determination of dimensional change in fabrics n. kumaşlarda boyut değişiminin tayini
test method for the determination of the net length n. net uzunluğu belirleme deney metodu
determination of elongation at the reference load n. referans yükte uzamanın tayini
determination of stress-strain characteristics in compression n. sıkıştırma halinde gerilme uzama özelliklerinin belirlenmesi
determination of electrostatic behaviour n. statik elektriklenme tayini
determination of thickness of textiles and textile products n. tekstil ve tekstil mamullerinin kalınlık tayini
determination of hairiness n. tüylülük tayini
determination of length and length distribution n. uzunluk ve uzunluk dağılımının tayini
determination of tear force n. yırtılma kuvvetinin belirlenmesi
determination of dimensional change in washing and drying n. yıkama ve kurutmad esnasındaki boyut değişmesinin tayini
determination of tear force n. yırtılma kuvvetinin tayini
Construction
determination of compression properties n. basma özelliklerinin tayini
determination of shear strength by compression loading of notched specimens n. çentikli numunelerin sıkıştırılmış yüklemeyle kayma dayanımının tayini
determination of impact resistance n. darbe direncinin tayini
determination of the resistance of external wall systems to driving rain under pulsating air pressure n. hava basıncı altında şiddetli yağmura bütün dış duvar sistemlerinin dayanımının belirlenmesi
determination of workability n. işlenebilirliğin tayini