characteristic - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

characteristic

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"characteristic" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 35 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
characteristic i. özellik
General
characteristic i. ayırt edici özellik
characteristic i. nitelik
characteristic i. kişisel özellik
characteristic i. alamet
characteristic i. vasıf
characteristic i. hususiyet
characteristic i. özellik
characteristic s. tipik
characteristic s. özelliği olan
characteristic s. karakteristik
characteristic s. belli bir özellik taşıyan
Law
characteristic hususiyet
Technical
characteristic karasteristik
characteristic karakteristik
Computer
characteristic özellik karakteristik
characteristic özellik
characteristic ayırt edici özellik
characteristic ayırıcı özellik
characteristic karakteristik
characteristic ayırıcı nitelik
Informatics
characteristic ayırıcı özellik
characteristic özellik
characteristic belirleyici nitelik
characteristic karakteristik
Construction
characteristic özgün
characteristic tipik
Food Engineering
characteristic özgün
characteristic karakteristik
Chemistry
characteristic özgü
characteristic özgelik
Biochemistry
characteristic belirleyici
Marine Biology
characteristic belirgin
characteristic özgel
Geology
characteristic özyapısal

"characteristic" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 224 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
personal characteristic i. kişisel özellik
General
have a characteristic/feature f. özelliğe sahip olmak
have the characteristic of f. özelliğini taşımak
acquired characteristic i. zamanla kazanılan nitelik
acquired characteristic i. sonradan kazanılan özellik
basic characteristic i. temel nitelik
characteristic attribute i. ayırt edici özellik
characteristic attribute i. ayırt edici vasıf
characteristic feature i. karakteristik
characteristic feature i. tipik özellik
characteristic features i. karakteristik özellikler
characteristic functions i. karakteristik fonksiyonlar
characteristic properties i. karakter özellikleri
characteristic value i. gizdeğer
characteristic vector i. gizyöney
common characteristic i. ortak ozellik
cultural characteristic i. kültürel özellik
distinguishing characteristic i. alamet-i farika
geographical characteristic i. coğrafik özellik
inherent characteristic of a system i. sistemin özeğrisi
legal characteristic i. hukuki nitelik
physical characteristic i. fiziksel özellik
plant characteristic i. bitki karakteristiği
sexual characteristic-capacity i. cinsel sıfat
special characteristic i. özel belirleyici nitelik
thermal characteristic i. termal özellik
Trade/Economic
characteristic line karakteristik doğru
operating characteristic iş davranışı
operating characteristic curve işletme faaliyeti eğrisi
operating characteristic curve işletim karakteristik eğrisi
qualitative characteristic niteliksel özellikler
qualitative characteristic s niteliksel özellikler
Law
bearing the characteristic of its author sahibinin hususiyetini taşıyan
Technical
amplitude characteristic genlik karakteristiği
amplitude/amplitude characteristic genlik-genlik karakteristiği
amplitude/frequency characteristic genlik sıklık karakteristiği
arc characteristic ark özelliği
characteristic absence belirgin yokluk
characteristic curve karakteristik eğri
characteristic curve belirgin eğri
characteristic data belirgin veri
characteristic equation karakteristik denklem
characteristic feature karakteristik nitelik
characteristic feature özellik
characteristic frequency karakteristik frekans
characteristic function karakteristik fonksiyon
characteristic impedance karakteristik empedans
characteristic impedance öz empedans
characteristic length karakteristik uzunluk
characteristic lines belirgin çizgiler
characteristic load-carrying capacity karakteristik yük taşıyıcı kapasite
characteristic loads karakteristik yükler
characteristic number anma numarası
characteristic of reactive load reaktif yük karakteristiği
characteristic opening size karakteristik açıklık boyutu
characteristic overflow karakteristik taşması
characteristic parameter belirgin çarpan
characteristic peaks belirgin doruklar
characteristic polynomial karakteristik polinom
characteristic pressure belirgin basınç
characteristic properties ayırıcı özellikler
characteristic radiation belirgin ışınım
characteristic radiation karakteristik radyasyon
characteristic ratio belirgin oran
characteristic root karakteristik kök
characteristic root belirgin kök
characteristic spectrum karakteristik spektrum
characteristic spectrum belirgin görünge
characteristic temperature belirgin sıcaklık
characteristic underflow karakteristik alta-düşmesi
characteristic value karakteristik değer
characteristic value problems karakteristik değer problemleri
characteristic values karakteristik değerler
characteristic values for structural designs yapısal tasarımlar için karakteristik değerler
characteristic values of mechanical properties and density yoğunluk ve mekanik özelliklerin karakteristik değerleri
characteristic vector karakteristik vektör
characteristic vector belirgin vektör
characteristic velocity karakteristik hız
characteristic x ray belirtken x ışını
characteristic x-rays belirgin x-ışınları
characteristic-based-split algorithm karakteristik tabanlı ayırma algoritması
control characteristic kontrol eğrisi
debye characteristic frequency debye belirgin sıklığı
debye characteristic temperature debye belirgin sıcaklığı
deformation characteristic of stapled joint kanca kullanılarak yapılmış birleştirmenin deformasyon özelliği
determination for characteristic values karakteristik değerlerin belirlenmesi
diode characteristic diyot özeğrisi
dynamic characteristic çalışma eğrisi
electrode characteristic elektrot karakteristiği
electronic characteristic measurement elektronik özellik ölçümü
fermi characteristic energy level fermi belirgin erk düzeyi
flow characteristic akım karakteristiği
flow characteristic akım özyapısallığı
foaming characteristic köpürme özelliği
frequency characteristic sıklık karakteristiği
grid characteristic ızgara karakteristiği
impedance characteristic empedans özelliği
load characteristic yük karakteristiği
loop gain characteristic döngü kazanç işlevi
modulation characteristic modülasyon karakteristiği
no-load characteristic yüksüz çalışma karakteristiği
open-circuit characteristic boşta çalışma karakteristiği
operating characteristic curve onanma olasılığı eğrisi
performance characteristic etkinlik karakteristiği
performance characteristic performans karakteristiği
production and performance characteristic tests imalat ve performans karakteristik deneyleri
pump characteristic pompa karakteristiği
quality characteristic nitelik belirteci
rebound characteristic geri sekme karakteristiği
resistance-temperature characteristic direnç-sıcaklık karakteristiği
room characteristic oda karakteristiği
rust-prevention characteristic in the presence of water su mevcudiyetinde pas önleme özelliği
seismic dynamic characteristic sismik dinamik karakteristik
seismic dynamic characteristic depremsel devinimli belirtgen
seismic dynamic characteristic sarsıntısal devinimli belirtgen
short-circuit characteristic kısa devre karakteristiği
static characteristic duruk özellik
swell characteristic şişme karakteristiği
test characteristic curve test karekteristik eğrisi
transfer characteristic geçiş karakteristiği
water separation characteristic su ayrılma karakteristiği
x-ray characteristic spectra x-ışınları belirgin görüngeleri
Computer
characteristic function tanımalık işlev
characteristic function belirtev
characteristic overflow karakteristik taşması
inherent characteristic of a system dizgenin özeğrisi
inherent characteristic of a system sistemin özeğrisi
loop gain characteristic döngü kazanç işlevi
performance characteristic etkinlik karakteristiği
performance characteristic performans karakteristiği
style characteristic stil karakteristiği
Informatics
spectral characteristic spektral davranış
spectral characteristic spektrumun özelliği
Telecom
characteristic frequency karakteristik frekans
side band characteristic yan bant karakteristiği
video amplitude characteristic görüntü genlik karakteristiği
Electric
anode current characteristic anot akımı özelliği
anode current characteristic anot akımı öz eğrisi
characteristic angle karakteristik açı
characteristic curve karakteristik eğri
characteristic impedance öz empedans
characteristic impedance karakteristik empedans
control characteristic kontrol eğrisi
diode characteristic diyot özeğrisi
dynamic characteristic çalışma eğrisi
electro-acoustical characteristic elektroakustik karakteristik
electrode characteristic elektrot karakteristiği
grid characteristic ızgara karakteristiği
load characteristic yük karakteristiği
operating time characteristic çalışma zamanı karakteristiği
transfer characteristic geçiş karakteristiği
Construction
characteristic strength karakteristik dayanım
water retention characteristic su tutuculuk özelliği
water retention characteristic su tutma özelliği
Automotive
advance characteristic santrifüjlü avans eğrisi
negative temperature characteristic negatif sıcaklık karakteristiği
Aeronautic
barometric characteristic barometrik nitellik
canopy characteristic height kanopi karakteristik yüksekliği
characteristic chamber length karakteristik yanma odası uzunluğu
characteristic exhaust velocity karakteristik egzoz hızı
characteristic surface mach yüzeyi
characteristic surface karakteristik yüzey
characteristic time karakteristik zaman
characteristic velocity karakteristik hız
flight characteristic uçuş karakteristiği
Marine
characteristic wave height karakteristik dalga yüksekliği
Mining
petroleum characteristic petrol karakteri
Medical
characteristic feature karakteristik özellik
Psychology
receiver operating characteristic curve alıcı işletim karakteristik eğrisi
secondary sexual characteristic ikincil cinsiyet özelliği
Food Engineering
characteristic drying curve tipik kuruma eğrisi
characteristic equation özgün denklem
characteristic equation tipik denklem
characteristic moisture content tipik nem içeriği
enumeration of characteristic microorganisms karakteristik mikroorganizmaların sayımı
Math
characteristic equation özdenklem
characteristic equation karakteristik denklem
characteristic equation gizey denklemi
characteristic equation of a matrix matrisin karakteristik denklemi
characteristic fonction karakteristik fonsiyon
characteristic function karakteristik fonksiyon
characteristic numbers of a matrix matrisin karakteristik sayıları
characteristic polynom karakteristik polinom
characteristic polynom of matrix matrisin karakteristik polinomu
characteristic polynomial özpolinom
characteristic polynomial matrisin karakteristik polinomu
characteristic polynomial karakteristik polinom
characteristic polynomial gizey çokterimlisi
characteristic root karakteristik kök
characteristic root latent kökü
characteristic value gizdeğer
characteristic value karakteristik sayı
characteristic value özdeğer
characteristic value karakteristik değer
characteristic vector gizyöney
characteristic vector karakteristik vektör
euler characteristic euler belirtkeni
euler characteristic euler karakteristiği
Statistics
atypical characteristic tipik olmayan karakteristik
characteristic function karakteristik fonksiyon
characteristic functional karakteristik fonksiyonel
characteristic root karakteristik kök
operating characteristic etkileyen özellik
performance characteristic başarım niteliği
typical characteristic belirgin özellik
Physics
characteristic radiation karakteristik radyasyon
characteristic radiation karakteristik ışınım
characteristic-x-rays karakteristik x-ışınları
einstein characteristic frequency einstein belirgin sıklığı
einstein characteristic temperature einstein karakteristik sıcaklığı
einstein characteristic temperature einstein belirgin sıcaklığı
fermi characteristic energy level fermi karakteristik enerji düzeyi
Marine Biology
characteristic species indikatör tür
secondary sex characteristic ikincil cinsiyet özelliği
Linguistics
item characteristic curve madde özellikli eğrisi
item characteristic function madde işlev özelliği
Geography
reservoir characteristic rezervuar karakteristiği
watershed characteristic havza özellikleri
Geology
geological characteristic jeolojik karakteristik
Military
characteristic actuation probability karakteristik faaliyete geçme olasılığı
characteristic actuation width karakteristik faaliyete geçme genişliği
characteristic detection probability karakteristik keşfedilme olasılığı
characteristic detection width karakteristik keşif genişliği
flame retardant characteristic alev ilerletmeme özelliği