contamination - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

contamination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"contamination" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 28 sonuç

İngilizce Türkçe
General
contamination i. pislik
contamination i. kirletilme (mikrop/zehir vb ile)
contamination i. bulaşım
contamination i. kirlenme (mikrop/zehir vb ile)
contamination i. kirletme (mikrop/zehir vb ile)
contamination i. bulaştırma
contamination i. kirlilik
contamination i. atık
contamination i. kirletme
contamination i. kirlenme
contamination i. bulaşma
Technical
contamination bulaştırılmış
contamination kirletilmiş
contamination kirletme
contamination pisletme
contamination bulaşım
contamination bulaştırma
contamination pislenme
Computer
contamination kirlenme
Automotive
contamination kirlenme
Medical
contamination bulaşma
contamination kontaminasyon
Food Engineering
contamination kontaminasyon
contamination bulaşma
Chemistry
contamination safsızlık
Linguistics
contamination etkileşim
contamination bulaşma
Military
contamination kirlenme

"contamination" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 124 sonuç

İngilizce Türkçe
General
remove the contamination f. temizlemek
make free from contamination f. lekesiz hale getirmek
bath contamination i. banyo kirlenmesi
water contamination i. su kirliliği
food contamination i. besin kirlenmesi
water supply contamination i. su şebekesi kirlenmesi
contamination control i. kirlilik kontrolü
bath contamination i. banyo bulaşımı
water contamination i. su bulaşımı
Politics
radioactive contamination radyo aktif kirlenme
Insurance
nuclear contamination nükleer kirlenme
Technical
data contamination veri bozulması
radioactive contamination radyoaktif kir
colour contamination renk bulaşması
radioactive contamination radyoaktif bulaşma
soil contamination zemin kirlenmesi
radioactive contamination radyoaktif kirlenme
air contamination monitor atmosfer kirlilik monitörü
air contamination meter atmosfer kirlilik ölçeri
salt contamination tuz kirlenmesi
salt contamination tuz bulaşımı
de-contamination bulaşmayı önleme
surface contamination yüzey kirliliği
surface contamination yüzey bulaşımı
noise contamination gürültü kirlenmesi
residual contamination artık kirlenme
radioactive contamination monitor radyoaktif bulaşma monitörü
protective gloves against ionizing radiation and radioactive contamination iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı kullanılan koruyucu eldivenler
radiactive contamination ışınetkin bulaşım
salt bath contamination tuz yunağı kirlenmesi
water contamination su bulaşımı
iron contamination demir kirletmesi
iron contamination cam kırığına demir karışması
surface contamination yüzey pislenmesi
bath contamination yunak bulaşımı
particle contamination parçacık kirlenmesi
bath contamination banyo bulaşımı
specimen contamination numune kirlenmesi
tritium surface contamination trityum yüzey kirlenmesi
surface contamination yüzey kirlenmesi
ventilated protective clothing against particulate radioactive contamination. radyoaktif parçacık kirlenmesine karşı havalandırmalı koruyucu giyecekler
method for coding level of contamination by solid particles katı taneciklerle kirlenme seviyesinin kodlama metodu
calibration of surface contamination monitors yüzey kirlilik monitörlerinin kalibrasyonu
evaluation of surface contamination yüzey kirliliğinin değerlendirilmesi
fluid contamination sıvı kirliliği
fibre contamination lif bulaşması
surface contamination monitor yüzey kirlilik monitörü
protective clothing against radioactive contamination radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi
blade contamination kanatta birikinti oluşumu
blade contamination kanatta depozit oluşumu
coefficient of contamination kirlilik katsayısı
contamination level of fluids akışkanların kirlilik seviyesi
Computer
noise contamination gürültü kirlenmesi
data contamination veri bozulması
Television
colour contamination renk bulaşması
Automotive
fluid contamination akışkan kirlenmesi
aluminum oxide contamination alüminyum oksit kirliliği
Marine
sediment contamination katı madde kirlenmesi
Medical
wound contamination yara kontaminasyonu
drug contamination ilaç kontaminasyonu
external personnel contamination eksteral personel kontaminasyonu
microbial contamination mikrobik bulaşma
food supply contamination besin stokları kontaminasyonu
cross contamination çapraz bulaşma
secondary contamination sekonder kontaminasyon
blood contamination kan kontaminasyonu
external personnel contamination eksternal personel kontaminasyonu
cross contamination çapraz kontaminasyon
bacterial contamination of blood components kan bileşenlerinin bakteriyel kontaminasyonu
degree of contamination kirlenme derecesi
foreign body contamination yabancı madde kontaminasyonu
Pharmaceutics
drug contamination ilaç kontaminasyonu
Food Engineering
fecal contamination dışkıdan kirlenme
food contamination besin kirlenmesi
cross contamination çapraz kontaminasyon
cross contamination çapraz bulaşma
Physics
radioactive contamination radyoaktif bulaşma
radioactive contamination radyoaktif kirlenme
radioactive contamination ışınetkin bulaşma
Chemistry
chemical contamination kimyasal kirlenme
source of contamination kirlenmenin kaynağı
Biology
biological contamination biyolojik kirlenme
bacterial contamination bakteriyel enfeksiyon
Environment
fixed contamination sabitlenmiş kirlenme
loose surface or removable contamination kolayca giderilebilen yüzey kirlenmesi
contamination area kirlenme alanı
contamination control nbc kirlilik kontrolü
residual contamination kalıcı kirlenme
loose surface contamination kolayca giderilebilen kirlenme
contamination control line kirlilik denetim hattı
high contamination area aşırı kirlenme alanı
contamination survey kirlenme tespiti incelemesi
removable contamination giderilebilir kirlenme
contamination control point kirlilik denetim noktası
contamination avoidance kirlenme azaltıcı tedbir
contamination meter geiger cihazı
contamination meter radyoaktif kirlenme ölçüm cihazı
anti-contamination clothing radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlayan kıyafet
cross-contamination karşılıklı kirletme
hand-held contamination monitor elde taşınan kirlenme ölçeri
radioactive contamination radyoaktif bulaşma
radioactive contamination radyoaktif kirlenme
radioactive contamination radyoaktif kirlilik
alpha-beta contamination meters alfa-beta kirlenme ölçüleri
protection against radioactive contamination radyoaktif kirlenmeye karşı korunma
clothing used for the protection against radioactive contamination radyoaktif kirlenmeye karşı korunma amacıyla kullanılan giysiler
contamination by polychlorinated biphenyls poliklorlanmış bifeniller ile kirlenme
water contamination su kirlenmesi
water with low contamination az kirlenmiş sular
water with low contamination az kirli sular
dissolved in water with low contamination az kirli sularda çözünmüş
environmental contamination çevresel bulaşma
level of water-soluble salt contamination suda çözünebilen tuz kirliliği seviyesi
arsenic contamination in drinking water içme suyunda arsenik kirliliği
heavy metal contamination ağır metal kirlenmesi
control of soil contamination regulation toprak kirliliğinin kontrolü yönetmeliği
Military
nuclear contamination nükleer kirlenme
radioactive contamination radyoaktif kirlenme
radiological contamination radyolojik kirlenme
contamination control point kirlilik kontrol noktası
chemical contamination kimyasal kirletme
contamination control areas kirlilik kontrol sahaları
contamination control line kirlilik kontrol hattı
biological contamination biyolojik kirletme