coordination - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

coordination

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"coordination" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 27 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
coordination i. koordinasyon
General
coordination i. düzen
coordination i. eşgüdüm
coordination i. insicam
coordination i. eş güdüm
coordination i. uyumlu çalışma
coordination i. tertip
coordination i. tutarlılık
coordination i. düzenleme
coordination i. tanzim
coordination i. birbirine göre ayarlama
coordination i. koordinasyon
coordination i. düzenleşim
coordination i. bağlantı
Trade/Economic
coordination uyumluluk
coordination düzenleme
coordination koordinasyon
Politics
coordination koordinasyon
coordination eşgüdüm
Technical
coordination koordinasyon
coordination düzenleşim
Medical
coordination eş güdü
Biology
coordination düzenleştirme
Linguistics
coordination eşgüdüm
coordination sıralama
coordination eşuyum
Sport
coordination koordinasyon

"coordination" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 235 sonuç

İngilizce Türkçe
General
ensure coordination f. koordinasyon sağlamak
ensure the coordination f. koordinasyonu sağlamak
facilitate coordination f. koordinasyon sağlamak
facilitate the coordination f. koordinasyonu sağlamak
increase the coordination f. koordinasyonu arttırmak
case coordination agency i. olay/vaka koordinasyon ajansı
coordination plans i. koordinasyon planları
eye hand coordination i. el göz koordinasyonu
national coordination commission for protection handicapped persons i. sakatları koruma milli koordinasyon kurulu
national emergency coordination center i. ulusal acil durum koordinasyon merkezi
in coordination zf. eşgüdüm içinde
in coordination with ed. ile koordinasyon halinde
Phrases
under the coordination of eşgüdümünde
Trade/Economic
economic coordination committee ekonomi koordinasyon kurulu
in-office coordination büro içi koordinasyon
interest-free finance coordination board faizsiz finans koordinasyon kurulu
international macro economic policy coordination uluslararası makro ekonomik politika koordinasyonu
international policy coordination uluslararası politika koordinasyonu
policy coordination politikaların uyumlaştırılması
project coordination center proje koordinasyon merkezi
project coordination centre proje koordinasyon merkezi
project coordination unit proje koordinasyon birimi
Law
euro atlantic disaster response coordination centre avrupa-atlantik afet müdahale koordinasyon merkezi
Politics
board of auditing, planning and coordination denetim planlama ve koordinasyon kurulu
committee on coordination in justice and home affairs adalet ve içişlerinde koordinasyon komitesi
coordination actions eşgüdüm etkinlikleri
coordination authority koordinasyon makamı
coordination committee of the funds fon koordinasyon komitesi
cross-border coordination sınırlar arası koordinasyonu
high coordination council yüksek koordinasyon kurulu
human rights coordination supreme board insan hakları koordinatör üst kurulu
intergovernmental coordination group for the tsunami early warning and mitigation system in the north-eastern atlantic, the mediterranean and connected seas kuzeydoğu atlantik, akdeniz ve bağlı denizlerde tsunami erken uyarı sistemi hükümetlerarası eşgüdüm komitesi
international coordination uluslararası koordinasyon
international policy coordination uluslararası politika eşgüdümü
provincial coordination committee il koordinasyon kurulu
quality of the coordination eşgüdüm kalitesi
united nations office for the coordination of humanitarian affairs (ocha) bm i̇nsani i̇şler koordinasyon ofisi
Institutes
anti-fraud coordination unit dolandırıcılığı engellemeye yönelik koondinasyon birimi
comenius programme coordination office comenius program koordinatörlüğü
coordination and foreign relations working group koordinasyon ve dış ilişkiler çalışma grubu
coordination board for combatting financial crimes mali suçlarla mücadele koordinasyon kurulu
coordination board of internal auditing iç denetim koordinasyon kurulu
coordination committee for the improvement of the investment environment yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu
coordination directorate of gendarmerie jandarma koordine müdürlüğü
coordination directorate of police emniyet koordine müdürlüğü
coordination of information on the environment in europe avrupa çevre enformasyon koordinasyonu
coordination office for culture days/years kültür günleri/yılları koordinatörlüğü
coordination office of bilateral relations ikili ilişkiler şube koordinatörlüğü
coordination office of corporate promotion, communication and sponsorship kurumsal tanıtım, iletişim ve sponsorluk koordinatörlüğü
coordination office of eu coordination and intellectual property rights ab koordinasyon ve telif hakları koordinatörlüğü
coordination office of eu coordination and intellectual property rights ab koordinasyon ve telif hakları koordinatörlüğü
coordination office of examination, research and consultation services inceleme, araştırma ve danışmanlık hizmetleri koordinatörlüğü
coordination office of foreign relations dış ilişkiler koordinatörlüğü
coordination office of multilateral relations çok taraflı ilişkiler şube koordinatörlüğü
coordination office of press, public relations and promotion basın, halkla ilişkiler ve tanıtım koordinatörlüğü
coordination office of the festivals, competitions and tom organization festivaller, yarışmalar ve tüme organizasyonu koordinatörlüğü
coordination office of the festivals, competitions and tour organization festivaller, yarışmalar ve turne organizasyonu koordinatörlüğü
coordination office of the international relations and artist organizations uluslararası ilişkiler ve sanatçı organizasyon koordinatörlüğü
department for european union and projects coordination avrupa birliği ve projeler koordinasyon daire başkanlığı
department for monitoring and auditing coordination izleme ve denetim koordinasyon daire başkanlığı
department for monitoring, evaluation and coordination izleme, değerlendirme ve koordinasyon daire başkanlığı
department for planning and coordination planlama ve koordinasyon daire başkanlığı
department for representations abroad and coordination yurtdışı teşkilatı ve koordinasyon dairesi
department for training and coordination for education inspectors maarif müfettişleri eğitim ve koordinasyon daire başkanlığı
department of administrative affairs and coordination idari işler ve koordinasyon dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasyonu dairesi
department of analysis on services, investments and environmental policies and web coordination hizmetler, yatırım, çevre politikaları analizi ve web koordinasvonu dairesi
department of coordination koordinasyon dairesi
department of coordination and support services koordinasyon ve destek hizmetleri dairesi başkanlığı
department of european union coordination avrupa birliği koordinasyon dairesi başkanlığı
department of legislations, exporter's associations and coordination mevzuat, birlikler ve koordinasyon dairesi
department of strategic planning and coordination stratejik planlama ve koordinasyon dairesi başkanlığı
department of the coordination council for the improvement of investment environment yatırım ortamım iyileştirme ve koordinasyon kurulu dairesi
department of the coordination council for the improvement of investment environment yatırım ortamını iyileştirme ve koordinasyon kurulu dairesi
deputy undersecretariat of technology and coordination müsteşar teknoloji ve koordinasyon yardımcılığı
directorate general for economic sectors and coordination iktisadi sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü
directorate general for social sectors and coordination sosyal sektörler ve koordinasyon genel müdürlüğü
directorate general of projects and coordination proje ve koordinasyon genel müdürlüğü
directorate of foreign relations and european union coordination dış ilişkiler ve avrupa birliği koordinasyon dairesi başkanlığı
directorate of translation coordination çeviri eşgüdüm başkanlığı
disaster coordination center akom
disaster coordination center afet koordinasyon merkezi (akom)
disaster coordination center afet koordinasyon merkezi
energy conservation coordination board enerji tasarrufu koordinasyon kurulu
erasmus programme coordination office erasmus program koordinatörlüğü
european airlift coordination cell avrupa hava nakliye koordinasyon hücresi
european research coordination agency avrupa araştırma koordinasyon ajansı
general coordination office of foreign relations dış ilişkiler genel koordinatörlüğü
general coordination office of projects projeler genel koordinatörlüğü
group for project coordination projeler koordinasyon grubu
grundtvig programme coordination office grundtvig program koordinatörlüğü
internal audit coordination board iç denetim koordinasyon kurulu
istanbul metropolitan municipality disaster coordination center istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi
legal affairs coordination office hukuk işleri koordinatörlüğü
leonardo programme coordination office leonardo program koordinatörlüğü
lifelong learning general coordination office hayatboyu öğrenme programı genel koordinatörlüğü
railway coordination board demiryolu koordinasyon kumlu
railway coordination board demiryolu koordinasyon kurulu
section of coordination of customs gümrük koordine müdürlüğü
section of defence industry communication and coordination savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi
section of defense industry communication and coordination savunma sanayii iletişim ve koordinasyon şubesi
section of european union general coordination avrupa birliği genel koordinasyon şubesi
section of general planning and coordination genel plan ve koordinasyon şube müdürlüğü
section of intelligence coordination for smuggling kaçakçılık istihbarat koordinasyon şube müdürlüğü
section of military aid and sale affairs coordination askeri yardım ve satış işleri koordinasyon şube müdürlüğü
section of plan, coordination and administration plan koordinasyon ve idari şubesi
section of plan, coordination and communication plan koordinasyon ve iletişim şubesi
section of plan, management and coordination plan, yönetim ve koordinasyon şubesi
section of planning and coordination planlama ve koordinasyon şubesi
section of protocol and coordination protokol ve koordinasyon şube müdürlüğü
smuggling, intelligence coordination board kaçakçılık istihbarat koordinasyon kurulu
smuggling, intelligence coordination board kaçakçılık istihbarat koordinasyon kumlu
turkish cooperation and coordination agency türk işbirliği ve koordinasyon ajansı
turkish cooperation and coordination agency (tika) türk işbirliği ve koordinasyon ajansı başkanlığı
turkish international cooperation and coordination agency türk işbirliği ve koordinasyon ajansı
unit of coordination of foundation higher education institutions vakıf yükseköğretim kurumlan koordinasyon birimi
youth programs general coordination office gençlik programı genel koordinatörlüğü
Technical
concept coordination kavram eşgüdümü
concept coordination kavram koordinasyonu
coordination chemistry koordinasyon kimyası
coordination chemistry düzenleşim kimyası
coordination compound düzenleşim bileşiği
coordination compound koordinasyon bileşiği
coordination number düzenleşim sayısı
coordination number koordinasyon sayısı
coordination number en yakın atom sayısı
coordination octahedron düzenleşim sekizyüzlüsü
coordination polyhedron düzenleşim çokyüzlüsü
coordination tetrahedron düzenleşim dörtyüzlüsü
covalent coordination ortak değerlikli düzenleşim
dimensional coordination boyutsal ayırma
dimensional coordination boyutsal koordinasyon
insulation coordination yalıtım koordinasyonu
insulation coordination izolasyon koordinasyonu
insulation coordination for measuring relays and protection equipment ölçme röleleri ve koruyucu donanım için yalıtım koordinasyonu
insulation coordination of printed board assemblies baskılı devre kartlarının yalıtım koordinasyonu
interface coordination dimensions arayüz koordinasyon boyutları
ionic coordination iyon komşuluğu
lack of coordination eşgüdüm eksikliği
lattice coordination number örgü en yakınlık sayısı
phase-to-phase insulation coordination fazlararası yalıtım koordinasyonu
thermal spray coordination ısıl püskürtme koordinasyonu
welding coordination kaynak koordinasyonu
Computer
concept coordination kavram koordinasyonu
concept coordination kavram eşgüdümü
Telecom
coordination distance koordinasyon mesafesi
distributed coordination function dağıtım kordinasyon işlevi
frequency coordination frekans koordinasyonu
marine rescue coordination centre deniz kurtarma koordinasyon merkezi
Electric
insulation coordination yalıtım koordinasyonu
Architecture
modular  coordination  modüler koordinasyon 
Construction
coordination number bağlantı sayısı
dimensional coordination boyutsal koordinasyon
housing right coordination konut hakkı koordinasyonu
modular coordination modüler koordinasyon
Aeronautic
air traffic control coordination hava trafik kontrolünün koordinasyonu
civil military coordination sivil asker koordinasyonu
civil/military coordination sivil/asker koordinasyonu
coordination fix koordine fiksi
rescue coordination center kurtarma koordinasyon merkezi
rescue coordination centre kurtarma koordinasyon merkezi
universal time coordination evrensel zaman koordinasyonu
Medical
hand-eye coordination el göz koordinasyonu
hand-eye coordination ile göz arasındaki koordinasyon
medical coordination tıbbi koordinasyon
muscular coordination kas koordinasyonu
Psychology
bilateral motor coordination iki taraflı motor koordinasyonu
eye hand coordination el-göz koordinasyonu
gross motor coordination kaba motor koordinasyonu
interpersonal coordination kişilerarası koordinasyon
motor coordination motor koordinasyonu
visual motor coordination görsel-motor koordinasyonu
Pathology
lack of coordination koordinasyon eksikliği
Optics
eye-hand coordination göz el koordinasyonu
gross motor coordination büyük motor koordinasyon
Physics
atomic coordination atom düzenleşimi
atomic coordination atomsal düzenleşim
Chemistry
coordination chemistry koordinasyon kimyası
coordination chemistry düzenleşim kimyası
coordination compound koordinasyon bileşiği
coordination number koordinasyon sayısı
coordination number düzenleşim sayısı
Education
higher education planning, accreditation and coordination council yükseköğretim denetleme ve akreditasyon kurulu (yödak)
open method of coordination açık koordinasyon metodu
Linguistics
asyndetic coordination bağlaç dışı sıralama
clausal coordination tümcecik sıralanması
Meteorology
climate change coordination group iklim değişikliği koordinasyon grubu
Military
air operations coordination centre hava harekatı koordinasyon merkezi
air search and rescue coordination centre hava arama kurtarma koordinasyon merkezi
airspace coordination hava sahası koordinasyonu
airspace coordination centre hava sahası koordinasyonu merkezi
allied consultative and coordination group müttefik istişare ve koordinasyon grubu
allied movement coordination centre müttefik intikal koordinasyon merkezi
area coordination group bölge koordinasyon grubu
bureau of international language coordination uluslararası dil eşgüdüm bürosu
commander military coordination centre askeri koordinasyon merkezi komutanı
committee for european airspace coordination avrupa hava sahası koordinasyon komitesi
defence industry high coordination council savunma sanayii yüksek koordinasyon kurulu
electronic warfare control and coordination center elektronik harp kontrol ve koordinasyon merkezi
electronic warfare control and coordination centre elektronik harp kontrol ve koordinasyon merkezi
electronic warfare coordination unit elektronik harp koordinasyon ünitesi
european airlift coordination cell avrupa hava nakliye koordinasyon hücresi
final coordination line son koordinasyon hattı
final coordination line taarruz mevzi
fire coordination ateşin koordine edilmesi
fire coordination ateş koordinasyonu
fire coordination atış koordinesi
fire coordination area ateş koordinasyon bölgesi
fire coordination exercise ateş koordinasyon tatbikatı
fire coordination line ateş koordinasyon hattı
fire support coordination ateş destek koordinasyonu
fire support coordination centre ateş destek koordinasyon merkezi
fire support coordination line ateş destek koordinasyon hattı
flight coordination centre uçuş koordinasyon merkezi
joint rescue coordination centre müşterek kurtarma koordinasyon merkezi
maritime search and rescue coordination centre deniz arama kurtarma koordinasyon merkezi
military publications coordination askeri yayın koordinasyon
natural disaster assessment coordination centre doğal afet değerlendirme koordinasyon merkezi
natural disaster coordination centre doğal afet koordinasyon merkezi
nuclear coordination nükleer koordinasyon
partnership coordination cell ortaklık koordinasyon hücresi
partnership coordination cell ortaklık eşgüdüm hücresi
planning and coordination of reconnaissance activities keşif faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu
relief coordination centre yardım koordinasyon merkezi
rescue coordination centre kurtarma koordinasyon merkezi
search and rescue coordination arama kurtarma koordinasyonu
search and rescue coordination centre arama kurtarma koordinasyon merkezi
staff coordination karargah koordinasyonu
stock coordination stok koordinasyonu
supporting arms coordination centre destek silahları koordinasyon merkezi
supporting arms coordination unit destek silahları koordinasyon ünitesi
technical intelligence coordination centre teknik istihbarat koordinasyon merkezi
verification coordination committee denetleme eşgüdüm komitesi
verification implementation and coordination section denetim uygulama eşgüdüm bölümü
Sport
muscular coordination kas koordinasyonu