ihracat - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

ihracat"ihracat" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 9 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
ihracat exportation i.
ihracat export i.
General
ihracat export i.
Trade/Economic
ihracat exporting
ihracat credits exports
ihracat exports
ihracat exportation
ihracat export
Technical
ihracat exportation

"ihracat" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 290 sonuç

Türkçe İngilizce
General
ihracat yapmak export f.
ihracat firması export merchant i.
ihracat uygulamaları export enforcement i.
ihracat firması export firm i.
bağımsız ihracat firması export subsidiary i.
ithalat ve ihracat imports and exports i.
ihracat kurumu institute of export i.
ihracat vergisi export duty i.
ihracat firması export house i.
ihracat ithalat vergisi tariff i.
ihracat satış sözleşmesi export sales contracts i.
ithalat ve ihracat arasındaki değer farkı balance of trade i.
varsayılan ihracat deemed export i.
vergi (ithalat/ihracat üzerine konulan) tariff i.
ihracat kontrol export control i.
ihracat lisansı export license i.
ihracat kesintisi export subsidy i.
ihracat yeri outlet i.
ihracat şirketleri export traiding companies i.
ihracat kredisi export credit i.
geleneksel ihracat conventional export i.
ihracat yasaları export laws i.
ithalat-ihracat import-export i.
hayali (ihracat vb) fictive s.
Trade/Economic
ihracat işlemi export transaction
ihracat belgeleri (sevk evrakı, fatura, konşimento, sigorta poliçesi, ekspertiz raporu vb) shipment documents
ihracat vergileri export duties
ihracat özendirmesi export promotion
ihracat kredileri export credits
ihracat vergileri export duty
ihracat kredileri hakkında uluslararası düzenleme international arrangement on export credits
ihracat kredi sigortası export credit insurance
ihracat primi export premium (bonus)
konsinye satış yoluyla ihracat export by consignment
konsinye ihracat export on consignment
birleşik ihracat yöneticisi combination export manager
ihracat siparişi export order
ihracat prelevmanı export levy
kredili ihracat exports on credit
ithalat ve ihracat mallarının gümrük ücretlerine tabi olmadığı liman free port
ihracat müdürü export manager
ihracat işlemleri export transactions
gönüllü ihracat kısıtlamaları voluntary export restrictions
ihracat ambargosu export embargo
ihracat fazlası export leftover
ihracat sevkiyatı export consignment
ihracat kredisi kuruluşu export credit agency
ihracat listesi export list
ihracat resmi export duty
görünmeyen ihracat kalemleri invisible exports
ihracat kredisi ve sigortası export credit and insurance
beyan edilen ihracat declared export
ihracat navlunu export freight
net ihracat etkisi net export effect
ithalat karşılığı ihracat akreditifi counter credit
ihracat primi export bonus
ihracat kısıtlamaları export restrictions
ihracat çoğaltanı export multiplier
ihracat dövizini kullanma hakkı foreign exchange retain scheme
ihracat için mal sağlayan export supplier
ihracat izin belgesi export certificate
ihracat akreditif teyit kredisi export letter of credit confirmation credit
bir orta vadeli ihracat finansman yöntemi forfeiting
ihracat komisyoncusu export commission house
ihracat geri ödemesi export refund
gerileyen ihracat mallan lagging exports
ihracat yönetim şirketi export management company
mal ihracat ve ithalatı merchandise exports and imports
ihracat konşimentosu outward bill of lading
hayali ihracat fictitious export
ihracat teşviki export promotion
geçici ihracat temporary export
uluslararası ihracat kotaları international export quotas
ihracat için satın alma siparişi export purchase order
ihracat belgelerini muhabire tahsile gönderen banka remitting bank
ihracat finansmanı trade finance
ihracat açığı export deficit
ihracat kotaları export quotas
ihracat primi bounty of exportation
ihracat komisyoncusu ya da simsarı export broker
ihracat satış temsilcisi export saleman
ihracat gelirleri export proceeds
ihracat vergisi export levy
ihracat kredileri sigortası export credit insurance
bedelsiz ihracat export with waiver
ihracat performansı export performance
ihracat sübvansiyonu trade subsidy
ihracat kredisi export loan
ihracat rejimi export regime
ihracat rejimi exportation
ihracat birliği export association
ihracat çarpanı export multiplier
ihracat beyannamesi export declaration
ihracat permisi export permit
ihracat vesaiki karşılığı avans advance against export documents
ihracat gelirleri receipts
ihracat limanı port of exportation
ihracat yasakları export prohibition
ihracat iadesi export restitution
ihracat primi export subsidy
ihracat garantili yatırım kredisi export guaranteed investment loan
geçici ihracat provisory exportation
ihracat şirketleri export trading company
satıcının ihracat sırasında navlunu ödemediği takdirde freight absorption
ihracat yapma exportation
ihracat hacmi export volume
ihracat yönetmelikleri export regulations
ihracat sübvansiyonu export subsidy
ihracat belgeleri export documents
ihracat fazlası export surplus
ihracat kotaları anlaşması export quotas agreement
fiili ihracat actual export
geçici ihracat eşyası temporary export goods
ihracat desteği export subsidy
ihracat akreditifi reeskont kredisi export l/c rediscounting credit
özel kesim ihracat finans kurumu private export funding corporation
ihracat geri ödemeleri restitution
ihracat desteklemesi export subsidy
imalatçının ihracat acentesi manufacturer's export agent
ihracat yasağı export prohibition
reel ihracat harcaması real export spending
ihracat fiyat kotasyonu free overside
ticari amaçlı ihracat commercial export
ihracat sigortası export insurance
ihracat ve ithalata konan yasaklamalar embargo
ihracat iadesi restitution
ihracat iadesi export refund
ihracat vergileri export taxes
net ihracat net exports
ihracat teşvikleri export incentives
ihracat teşviki export incentive
ihracat bedelleri export proceeds
ihracat gümrük resmi export duty
ihracat yapan exporting
ihracat kredi ve sigortası export credit and insurance
ihracat işlemleri export operations
ihracat rehberi export directory
ihracat kampanyası export drive
ihracat primi export bounty
bedelsiz ihracat export without returns
ihracat beyanı declaration of exportation
dolaysız ihracat direct exporting
dünya ihracat pazarı world export market
dolaylı ihracat indirect exporting
gerileyen ihracat malları lagging exports
ihracat finansmanı financing of exports
ihracat ticaretinin yoğunlaşması concentration of export trade
ihracat evi exporting house
ihracat vergisi export duty
ihracat komisyoncusu export broker
ihracat ürünü cash crop
ihracat vergisi duty on exports
ihracat için üretilen mahsul cash crop
ihracat yasağı prohibition of export
ihracat hesabı export account
örnek ihracat sample export
ihracat işi export business
ihracat dampingi export dumping
net ihracat net export
ihracat patlaması export boom
ihracat vergisi export duties
ihracat-ithalat bankası export-import bank
ihracat önderliğinde büyüme export-led growth
ihracat-ithalat bankası exim bank
ithalat-ihracat acentesi import-export agent
ihracat pazarları exporting markets
vasıtalı ihracat indirect exporting
ihracat vergisi export tax
ticari ihracat commercial export
ihracat vergi iadesi export tax rebate
ihracat yönetmeliği export regulations
ihracat ticareti export trade
ihracat primi premium on exportation
ihracat politikası export policy
ihracat riski garantisi export risk guarantee
ihracat lisansı exporter license
ihracat primi export premium
ihracat geliri export revenue
ihracat değeri export value
ihracat kredisi export credit
ihracat izni export licence
ihracat gümrük tarifesi export tariff
ihracat faturası export invoice
ihracat simsarı export broker
ihracat acentesi export agent
ihracat alındıları export receipts
ihracat kısıtlamaları export restraints
geçici ihracat temporary exports
ihracat payı export share
ihracat maddeleri export commodity
ihracat mevsimi export season
ihracat kotası export quota
ihracat sübvansiyonu export restitution
ihracat maddesi export article
ihracat sorumlusu export specialist
ihracat belgesi cocket
ihracat maddesi export commodity
ihracat ürünü export commodity
ihracat fiyatı export price
ihracat lisansı export license
ihracat sezonu export season
ihracat ülkesi exporting country
ihracat primi drawback
washington ithalat ve ihracat bankası export import bank of washington
ihracat vergisi duties of export
ihracat ülkesi export country
ihracat kredisi export commercial credit
ihracat resmi export tax
ihracat primi exportation bounty
ihracat şefi export chief
ihracat belgesi export document
ihracat kredisi garantisi export credit guarantee
ithalat ihracat import-export
ithalat ihracat import and export
ihracat ağı export network
ihracat hedefine ulaşmak achieve the export target
ihracat rakamı export figure
lüks ihracat luxury package
ihracat sevkiyatı export delivery
bedelsiz ihracat unpaid non-quota export
banka kabullü ihracat bank acceptance export
ihracat olanağı export opportunity
ihracat çıktısı export output
ihracat desteği export support
ihracat maliyeti export cost
artan ihracat increased exports
ihracat fiyat endeksi export price index
ihracat idaresi yasası export administration act
ihracat miktarı export quantity
dolaylı ihracat indirect export
ihracat kalemi export item
ithalat ihracat belgesi import export certificate
yıllık ihracat hedefi annual export target
ihracat departmanı export department
son ihracat rakamları latest export figures
ihracat malzemeleri exporting materials
ihracat vesaiki export documents
ihracat vesaiki export documentary
ithalat ihracat uzmanı import export specialist
ihracat verileri export data
ihracat büyümesi export growth
ihracat büyüme oranı export growth rate
ihracat garantisi ve sigorta kurumu export guarantee and insurance corporation
ihracat kredisi teminatı export credit guarantee
ihracat kredileri garanti dairesi export credits guarantee department (ecgd)
ihracat bedeli export price
ihracat işlemleri export procedures
ihracat reeskont kredileri export rediscount credits
ihracat reeskont kredi kullandırımı export rediscount credits extended
ihracat reeskont kredi vadelerinin uzatılması extension of maturities of export re-discount credits
ihracat kapasitesi export capacity
ihracat miktarı export volume
ihracat personeli export staff
ihracat kredisi export credit
ihracat kredi sigortası export credit insurance
ihracat vergisi export duty
ihracat teşviki export incentive
ihracat sigortası export insurance
ihracat kredisi export loan
hayali ihracat fictitious export
gönüllü ihracat kısıtlamaları voluntary export restrictions
ihracat artışı export increase
ihracat projesi export project
Law
geçici ihracat provisory exportation
ihracat vergisi export duty
Politics
topluluk içi ihracat intra community export
ithalat ihracat rejimi import export regime
döviz kuru ile ithalat ve ihracat fiyatları arasındaki ilişki exchange rate pass-through
ihracat kazançları export earnings
ihracat yasağı export prohibition
ihracat yasağı export ban
ihracat odaklı ekonomi export-led economy
oecd ihracat kredi grubu oecd export credit group
ihracat odaklı büyüme export-focused growth
tarımsal ihracat agricultural export
Institutes
ithalat, ihracat ve tarım dökümantasyonu ve bilgi bankalarının otomayonu cooperation in automation data and documentation for imports, exports and agriculture
ihracat gelirlerinin stabilize edilmesi export receipts stabilisation
ihracat dairesi department of exportation
türkiye ihracat kredi bankası export credit bank of turkey
Insurance
ihracat kredisi garanti servisi export credits guarantee department
ihracat kredisi sigortası export credit insurance
Tourism
görünmeyen ihracat invisible export
Technical
ihracat yasası law of exportation
Automotive
bitirilmiş halde ihracat built-up export
Agriculture
tarımsal ihracat agroexport
Tobacco
ihracat günü ve yeri place and date of issue
Environment
rusya’nın devlet nükleer enerji ekipman ve ihracat servisi atomstroyexport
Military
silah ihracat kontrol yasası arms export control act
çok taraflı ihracat denetimi koordinasyon komitesi coordinating committee for multilateral export controls
askeri ihracat satışları military export sales