internal - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

internal

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"internal" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
internal s. dahili
internal s.
General
internal i. yaradılış
internal i. doğa
internal s. stajyer
internal s. içsel (akıl sağlığı vb)
internal s. içten
internal s.
internal s. içsel
internal s. içe değgin
Trade/Economic
internal i. deruni
internal s. batıni
internal s. dahili
internal s.
internal s. yerli
Technical
internal s. dahili
internal s. içe özgü
internal s. içe ait
Biochemistry
internal s. içil
Linguistics
internal s.

"internal" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
have an internal pain f. sancılanmak
not interfere in the internal affairs f. içişlerine karışmamak
interfere in the internal affairs f. iç işlerine karışmak
not interfere in the internal affairs f. içişlerine müdahale etmemek
be rushed into surgery with internal bleeding f. bir iç kanama geçirirken acilen ameliyata alınmak
internal criticism i. iç eleştiri
ministry for internal affairs i. içişleri bakanlığı
internal migration i. içgöç
internal regulations i. içtüzük
internal organs i. iç organlar
internal logic i. iç mantık
internal revenue law i. iç gelir hukuku
internal decorator i. dekoratör
internal exposure i. dahili doz
internal regulation i. iç tüzük
doctor of internal medicine i. dahiliyeci
internal debts i. iç borçlar
internal angle i. iç açı
ward for internal diseases i. dahiliye
internal conflict i. iç çatışma
internal revenue i. devlet geliri
internal diseases i. dahiliye
internal structure i. iç bünye
internal affairs i. iç işleri
minister of internal affairs i. içişleri bakanı
internal notation i. iç alıntı
internal stress i. iç gerilim
internal diseases i. iç hastalıkları
internal revenue i. iç gelir
internal structure i. iç yapı
internal security i. iç güvenlik
internal dose i. dahili doz
ministry of internal affairs i. içişleri bakanlığı
minister for internal affairs i. içişleri bakanı
internal migration i. iç göç
internal tax i. iç vergi
internal organs i. bağır
internal consumption i. iç tüketim
internal communication i. iç haberleşme
internal affairs i. dahiliye
internal analepsis i. içsel gerileme
internal unity i. bağdaşım
internal rotation i. internal rotasyon
internal rotation i. iç rotasyon
internal cost i. iç maliyet
internal examination i. iç tetkik
internal inspection i. iç tetkik
internal measures i. iç önlemler
internal bond i. iç tahvil
internal air pressure i. iç hava basıncı
internal corner i. iç köşe
internal network i. iç şebeke
internal colonialism i. iç sömürgecilik
internal dynamic i. iç dinamik
internal arrangement i. iç düzenleme
internal feud i. iç hesaplaşma
internal dimensions i. iç ebatlar
internal factor i. iç faktör
internal requirement i. iç gereksinim
internal order i. iç düzen
internal use only i. sadece kurum içi kullanım için
internal part i. iç kısım
internal precedent i. iç emsal
internal look i. iç değerlendirme
internal rights i. iç haklar
internal resources i. iç kaynaklar
internal combustion engines i. içten yanmalı motorlar
internal need i. iç ihtiyaç
components of internal control i. iç kontrol bileşenleri
internal clock i. biyolojik saat
internal rhyme i. iç kafiye
internal unit i. iç ünite
internal discussion i. dahili (iç) görüşme (şirket/aile içi)
internal memory i. dahili hafıza
internal negotiation i. içsel müzakere
internal negotiation i. iç müzakere
internal correspondence i. iç yazışma
internal matter i. iç mesele
internal tension i. iç gerilim
internal orientation i. içe yönelim
internal state i. iç durum
internal state i. iç durumu
internal cognitive process i. iç bilişsel süreç
internal water i. dahili su
internal consciousness i. içe dönük bilinç
internal harmony i. iç dengesi
internal harmony i. iç harmoni
internal harmony i. iç uyum
internal harmony i. iç uyumu
internal harmony i. iç denge
internal record i. dahili kayıt
internal register i. iç yazmaç
internal user i. dahili kullanıcı
internal post i. iç posta
internal factor i. iç etmen
internal specifications i. dahili özellikler
Phrases
for internal use only expr. sadece dahili kullanım içindir
the term 'memory' is usually used to refer to the internal storage locations of a computer expr. terim olarak 'bellek' genellikle bir bilgisayarın dahili bellek alanlarına isim vermek için kullanılır
Colloquial
internal ejaculation i. içe boşalma
internal ejaculation i. içine boşalma
Speaking
we will inform you of the outcome of the internal review as soon as possible expr. iç denetleme sonuçlarını mümkün olan en kısa zamanda sizlere bildireceğiz
he has an internal bleeding expr. iç kanaması var
Trade/Economic
internal revenue service i. abd gelirler idaresi
internal transfer-account i. aktarma hesabı
internal transfer account i. aktarma hesabı
multiple internal of return i. çoklu iç verimlilik
multiple internal rate of return i. çoklu iç verimlilik oranı
internal loan i. dahili istikraz
internal auditing i. dahili teftiş
internal auditor i. dahili denetçi
internal voucher i. dahili makbuz
internal auditor i. dahili teftiş görevlisi
internal quality control i. dahili kalite kontrolü
internal transaction i. dahili işlem
internal exchange i. dahili kambiyo
internal auditor i. dahili müfettiş
modified internal rate of return i. değiştirilmiş iç verim oranı
internal regulations i. dahili talimatname
internal rating i. dahili derecelendirme
internal check i. dahili kontrol
internal report i. dahili rapor
internal audit i. dahili teftiş
internal revenue tax i. dahili gelir vergisi
internal mail i. dahili posta
internal national debt i. dahili milli borç
in-company/internal correspondence i. dahili yazışma
cash in hand internal i. dahili kasa
internal credit enhancement i. dahili kredi derecesi arttırımı
internal rating i. dahili derecelendirme
internal transfer account i. dahili transfer hesabı
internal feasibility report i. dahili fizibilite raporu
internal auditor i. dahili murakıp
cash in hand internal account i. dahili kasa hesapları
internal bank account i. dahili banka hesabı
internal transfers of funds i. fonların iç transferleri
internal benchmarking i. iç kıyaslama
internal audit i. işletme içi denetim
internal orientation i. içsel yönelim
internal directive i. iç yönerge
internal productivity rate i. iç verimlilik oranı
internal market i. iç pazar
internal regulations i. iç yönetmelik
amount of non-paid up shares received from participations and subsidiaries due to capital increase realised from internal resources i. iştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları
internal debt i. iç borç
internal financing i. iç finansman
internal audit activity i. iç denetim faaliyeti
internal trade i. iç ticaret
internal audit i. iç denetim
internal exchange ratio i. iç kambiyo oranı
internal audit i. iç denetim
internal transport services i. iç taşıma hizmetleri
sugar excess internal needs i. ihtiyaç fazlası şeker
internal rate of return method i. iç verimlilik yöntemi
internal quality i. iç kalite
internal equity i. içsel özsermaye
internal equity i. iç denge
internal secondary data i. işletme içi ikincil veriler
internal memo i. iç yazışma
internal equity i. iç özsermaye
internal devaluation i. iç devalüasyon
internal frontier i. iç sınır
internal economies i. içsel ekonomiler
internal volume i. iç hacim
internal audit employee i. iç denetim elemanı
internal auditor i. iç denetleme memuru
internal economic balance i. iç ekonomik denge
internal auditing i. iç denetleme
internal cost structure i. iç maliyet yapısı
internal bid/tender i. iç ihale
internal balance i. iç denge
internal house organ i. iç yayın organı
internal service code i. iç hizmet kanunu
internal construction work i. iç inşaat faaliyeti
internal auditor certificate i. iç denetçi sertifikası
internal audit employee i. iç denetim çalışanı
internal labor market i. içsel emek piyasası
internal prices i. iç fiyatlar
internal quality trainings i. iç kalite eğitimleri
internal deflation i. iç deflasyon
internal legislation i. iç mevzuat
institute of internal auditors i. iç denetçiler enstitüsü
internal financing i. iç finansman
internal-market portfolio i. iç piyasa portföyü
internal rating i. iç derecelendirme
internal economic equilibrium i. iç ekonomik denge
internal partner i. iç ortak
internal regulations i. iç düzenlemeler
internal finance i. iç finansman
internal failure i. iç hata
internal check i. iç kontrol
internal rate of return i. iç getiri oranı
internal loan i. iç istikraz
internal scale economies i. içsel ölçek ekonomiler
internal controls i. iç kontrollar
internal audit manager i. iç denetim müdürü
internal savings i. içsel tasarruflar
internal commerce i. iç ticaret
internal check i. iç denetim
internal analysis i. iç inceleme
internal auditing i. iç denetim
internal regulations i. iç tüzük
internal consolidated debts i. iç konsolidasyon borçları
internal reporting system i. iç rapor verme sistemi
internal rate of return i. içsel getiri oranı
internal customer satisfaction i. iç müşteri memnuniyeti
internal balance i. iç ekonomik denge
internal rate of return i. iç verim oranı
internal auditor i. iç denetçi
internal control standards i. iç kontrol standartları
internal double taxation i. iç çifte vergileme
internal terms of trade i. iç ticaret hadleri
internal data i. içsel veriler
internal loan i. iç kredi
internal control i. iç kontrol
internal loan i. iç borç
internal risk transfer i. işletme içi risk transferi
internal promotion i. içerden terfi veya işe alma
internal validity i. iç geçerlilik
internal borrowing i. iç borçlanma
internal transaction i. iç işlem
internal equity i. iç özkaynak
internal ratings-based approach i. içsel derecelendirme bazlı yaklaşım
internal equity i. içsel eşitlik
internal audit i. iç denetleme
internal control system i. iç kontrol sistemi
internal customer i. iç müşteri
internal auditor i. iç denetçi
internal competition i. içsel rekabet
internal affairs i. içişleri
internal debts i. iç borçlar
internal economies i. içsel ekonomiler
internal terms of trade i. iç ticaret hadleri
internal source i. içsel kaynak
internal rate of return i. iç karlılık oranı
internal exchange i. iç kambiyo
internal mobility i. iç hareketlilik
internal accounting i. iç muhasebe
internal national debt i. iç milli borç
channel construction director (internal and external financing) i. kanal inşaat müdürü (iç ve dış kaynaklı)
public internal financial control system i. kamu iç mali denetim sistemi
internal quality management i. kuruluş içi kalite yöntemi
internal revenue office i. maliye
internal revenue i. maliye dairesi
internal revenue service i. milli gelirler tahsil dairesi
internal revenue code i. milli gelirler yasası
internal revenue service (irs) i. milli gelirler idaresi
internal transaction i. muhasebe iş olgusu
internal finance i. oto finansman
internal financing i. otofinansman
internal value of money i. paranın içteki değeri
risk management and internal audit manager i. risk yönetimi ve iç kontrol müdürü
internal lawyer i. şirket avukatı
internal terms of trade i. tarım ve sanayi malları fiyat indeksleri oranı
internal revenue service (irs) i. vergi (tahsilat) dairesi
internal revenue agent i. vergi toplayıcısı
repayment of internal taxation i. vergi iadesi
collector of internal revenue i. vergi toplayıcısı
internal transfer account i. virman hesabı
internal transfer-account i. virman hesabı
internal transfer exam i. yatay geçiş sınavı
internal economic goal i. yurt içi ekonomik amaç
internal marketing i. yurtiçi pazarlama
annual internal rate of return i. yıllık iç verim oranı
management and internal control systems i. yönetim ve iç kontrol sistemleri
internal factor mobility i. yurt içi faktör hareketliliği
internal revenue service i. (abd) vergi dairesi
internal transaction i. yurt içi işlem
internal revenue i. yurt içi gelir
Law
certified internal auditor i. belgeli içdenetçi
internal flight alternative i. dahili kaçış alternatifi
internal legislation i. dahili mevzuat
internal discipline i. iç disiplin
internal market i. iç pazar
internal payoffs i. şirket çalışanlarının kendi aralarında para karşılığında vardiya alım/satımı yapması
internal displacement i. ülkesinde yerinden edilme
Politics
exhaust internal authorities f. iç hukuk yollarının tüketmek
european parliament internal regulation i. avrupa parlamentosu iç tüzüğü
internal watchdog i. dahili gözlemci
internal flight alternative i. dahili kaçış alternatifi
internal procedure i. dahili işlem
internal control i. dahili idare
internal revenue i. dahili gelir
ex-post internal audit i. harcama sonrası iç mali denetim
minister of internal affairs i. iç işleri bakanı
internal affairs i. iç işler
ministry of internal affairs i. içişleri bakanlığı
exhaust internal authorities i. iç hukuk yollarının tüketilmesi
internal peace i. iç barış
internal audit i. iç denetleme
internal audit service (ias) i. iç denetim servisi
office for harmonisation in the internal market i. iç pazar marka ve dizayn uyumlaştırma ofisi
internal waters i. iç sular
directorate-general for the internal market and services i. iç pazar ve hizmetler genel müdürlüğü
internal politics i. iç siyaset
internal colonialism i. iç sömürgecilik
internal market and services i. iç pazar ve hizmetler
internal control i. iç kontrol
internal affairs i. iç politika
internal procedure i. iç prosedür
internal affairs i. iç işleri
internal regulations i. iç yönetmelikler
internal control i. iç yönetim
internal politics i. iç politika
internal disturbance i. iç karışıklık
internal affairs i. iç ilişkiler
internal revenue i. iç gelir
internal security package i. iç güvenlik paketi
internal regulations i. iç düzenleme
committee for the approximation of the laws of the member states relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery i. karayolu dışında kullanılan hareketli makinelere takılan içten yanmalı motorlardan çıkan gaz ve partikül kirleticilerin emisyonuna karşı alınacak tedbirlerle ilgili üye devlet kanunlarının yakınlaştırılması komitesi
internal revenue i. milli gelir
internal conflict i. ülke içi çatışma
Institutes
american board of internal medicine i. amerikan iç hastalıkları kurulu
internal audit unit i. iç denetim birimi
internal auditors unit i. iç denetçiler birimi
simplification of legislation for the internal market i. iç pazar mevzuatının basitleştirilmesi
department of internal audit unit i. iç denetim birimi başkanlığı
internal audit board i. iç denetim kurulu
internal auditing unit i. iç denetim birimi
internal audit board i. iç denetim kurulu
directorate of internal auditing unit i. iç denetim birimi başkanlığı
department of internal auditing unit i. iç denetim birim başkanlığı
coordination board of internal auditing i. iç denetim koordinasyon kurulu
department of internal controlling i. iç kontrol daire başkanlığı
office for harmonization in the internal market i. iç pazar uyumlaştırma ofisi
committee on internal affairs i. içişleri komisyonu
internal audit coordination board i. iç denetim koordinasyon kurulu
directorate for internal auditing unit i. iç denetim birimi başkanlığı
association of internal tourism i. ulusal turizm birliği
Insurance
annual internal rate of return i. yıllık iç verim oranı
Tourism
internal tourism i. ülkeye gelen yabancı turistler ile yerli turistlerin toplamından oluşan turizm
Technical
internal stress f. iç gerilme
heavy duty internal mixer i. ağır hizmet dahili mikser
internal confinement fusion i. atalet kısıtlamalı nükleer füzyon
internal confinement fusion i. atalet kısıtlamalı nükleer sentez
internal stress i. bünyesel gerilme
internal energy i. bir maddenin içindeki moleküllerin durumu ve hareketleri nedeniyle sahip olunan yığılmış ısı enerjisi
internal work i. bir sistem içerisinde yapılan iş
internal wall i. cidar
internal door frame fabricated from steel sheet i. çelik sacdan yapılmış iç kapı kasası
internal settlement device i. çapraz kollu çökme göstergesi
internal moisture content measurement i. dahili nem muhtevasının ölçülmesi
internal combustion engine-driven device i. dahili yanma motoru ile sürülen cihaz
internal radiation i. dahili radyasyon
internal leakage i. dahili sızıntı
external and internal blinds i. dış ve iç panjurlar
measurement of internal moisture content i. dahili nem muhtevasının ölçülmesi
internal surface temperature i. dahili yüzey sıcaklığı
internal telephone i. dahili telefon
internal power source i. dahili güç kaynağı
internal silting system i. dahili şiltlerime sistemi
internal gas-pressure cable i. dahili gaz basınçlı kablo
internal vibration i. dahili vibrasyon
internal pressure i. dahili basınç
internal fuse i. dahili sigorta
constant internal pressure i. dahili iç basınç
internal drum components i. dom iç elemanları
low internal pressure i. düşük iç basınç
machine with internal electrical power supply i. elektrikli dahili güç kaynağına sahip makine
effective internal system i. etkin iç sistem
reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets i. gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları
reciprocating internal combustion engines i. gidip gelme hareketli içten yanmalı motorlar
angle of apparent internal friction i. görünen içsel sürtünme açısı
angle of apparent internal friction i. görünen iç sürtünme açısı
reciprocating internal combustion engine driven generating sets i. gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli jeneratör grupları
true angle of internal friction i. hakiki içsel sürtünme açısı
internal and external fault behaviours i. harici ve dahili hata davranışları
angle of true internal friction i. hakiki içsel sürtünme açısı
internal library i. iç kitaplık
internal dimension i. iç ölçü
internal store i. iç bellek
internal rate of return i. iç karlılık oranı
internal combustion cutting-off-machine i. içten yanmalı motorlu kesme makinesi
internal output impedance i. iç çıkış empedansı
internal counter i. iç sayaç
internal energy i. iç enerji
internal factors i. içsel etmenler
internal conductor i. iç iletken
internal visual inspection i. iç görsel kontrol
the effects of cyclic internal pressure i. iç basınç çevrimi etkileri
internal labelling i. iç etiketleme
internal combustion i. içten yanma
internal broaching machine i. iç tığ çekme tezgahı
internal scour i. iç oyulma
coefficient of internal friction i. içsel sürtünme katsayısı
internal prices i. iç fiyatlar
internal piping i. içten borulanma
internal efficiency i. iç verim
internal reliability coefficient i. iç güvenilirlik katsayısı
internal thread i. iç diş
internal wave i. iç dalga
internal output impedance i. iç çıkış celisi
internal partition i. iç bölme
internal combustion engines i. içten yanmalı motorlar
internal input impedance i. iç giriş celisi
internal pressure resistance i. iç basınç mukavemeti
internal scour i. içten oyulma
internal diameter i. iç çap
internal heating i. içten ısıtma
internal data i. içsel veri
internal thread micrometer i. içten dişli mikrometre
internal combustion engine i. içten yanmalı motor
internal parts i. iç aksam
internal wall i. iç duvar
internal shear strength i. iç kesme mukavemeti
internal gear i. iç dişli
internal plastering i. iç sıva işi
internal mixer i. içten karıştırıcı
internal reflectance spectroscopy i. iç yansıtınçlı spektroskopi
internal burst i. iç yarık
internal radiation i. iç ışınım
internal fissure i. iç yarık
internal data transfer i. iç veri aktarımı
internal data transfer i. içsel veri transferi
internal structural junctions i. iç yapısal bağlantılar
internal stress i. iç gerilim
non-internal pressurized components i. iç basınç uygulanmayan bileşenler
effect of cyclic internal pressure i. iç basınç çevrimi etkisi
internal cooling i. iç soğutma
internal resistance i. iç mukavemet
internal support function i. iç destek işlevi
internal structure i. iç bünye
internal work i. iç işler
angle of internal friction i. iç sürtünme açısı
internal circuit i. iç devre
internal impedance i. iç empedans
internal defect i. iç kusur
generators powered by internal combustion engines i. içten yanmalı motorlar tarafından tahrik edilen jenaratörler
internal chills i. iç soğutma parçaları
internal consumption i. iç tüketim
internal engine i. iç yakımlı motor
internal energy i. iç erke
internal chill i. iç soğutucu
spark ignited internal combustion engine i. içten yanmalı kıvılcımla ateşlemeli motor
internal temperature i. iç sıcaklık
internal impedance i. iç celi
internal input resistance i. iç giriş direnci
iso metric internal and external screw threads i. iso metrik iç ve dış vidaların mastar boyutları
internal voltage i. iç gerilim
internal surface i. iç yüzey
internal grinding machine i. iç taşlama tezgahı
internal rotation i. internal rotasyon
internal cleaning i. iç temizliği
deviation from the shearing line due to internal stress i. iç-gerilmeden dolayı kesme hattından sapma
leaktightness test under internal pressure and angular deflection i. iç basınç ve açısal deformasyon altında sızdırmazlık deneyi
internal leakage i. iç sızıntı
internal wear i. iç aşınma
internal strain i. iç deformasyon
internal force i. iç kuvvet
internal input impedance i. iç giriş empedansı
internal cooling air i. iç soğutma havası
generators powered by internal combustion engines i. içten yanmalı motorlar tarafından çalıştırılan jeneratörler
internal oxidation i. iç oksitlenme
internal micrometer i. iç mikrometre
internal chills i. iç çiller
internal pressure resistance i. iç basınç direnci
internal forces i. iç kuvvetler
internal timer i. iç zamanlayıcı
internal reliability i. iç güvenilirlik
internal view i. iç-görünüş
internal data i. iç veri
internal combustion engine i. iç yakımlı makine
internal defects i. iç hatalar
internal stresses i. iç gerilmeler
internal boring i. iç delme
internal relative efficiency i. iç relatif verim
internal respiration i. iç solunum
internal clearance i. iç boşluk
internal downspout i. içten yağmur iniş borusu
internal protective coating i. iç koruyucu kaplama
internal turning i. içini torna etme
pin with internal thread i. içi vida dişli pim
internal pressure test i. iç basınç deneyi
internal vibration i. iç vibrasyon
internal air quality i. iç hava kalitesi
internal broaching i. içten oluk açma
resistance to internal pressure i. iç basınca mukavemet
internal shrinkage cracks i. iç çekinti çatlakları
internal pressure i. iç basınç
internal action i. iç etki
internal glazing i. iç sırlama
internal resistance i. iç direnç veya rezistans
internal friction i. iç sürtünme
internal strain i. iç gerilme
internal output resistance i. iç çıkış direnci
unit fitted with internal combustion engine i. içten yanmalı motorla teçhiz edilmiş ünite
internal demands i. iç istemler
internal capacitance i. iç kapasite
internal vulnerability scan i. iç zafiyet tarama
internal reflection i. iç yansıma
internal scouring i. iç oyulma
internal teeth i. iç dişli
internal shrinkage i. iç çekinti
internal standard element i. iç standart elementi
internal diagnostics i. iç diagnostikler
internal corrosion i. iç korozyon
internal centre locating ring i. iç orta aralık halkası
internal treatment i. içten arıtma
internal broaching machine i. iç tığlama tezgahı
internal thread i. iç vida
internal threads i. iç vidalar