measurement - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

measurement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"measurement" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
measurement i. ölçü
measurement i. ölçüm
General
measurement i. ölçme
measurement i. ölçü
measurement i. ölçüm
measurement i. mesaha
measurement i. ölçülme
Trade/Economic
measurement ölçüm
measurement ölçülme
measurement ölçme
measurement doğruluk (ölçümde)
Technical
measurement aşırı yük ölçümü
measurement ölçme
measurement senaj (çelik şerit ile ölçme)
measurement ölçü
measurement ölçüm
Textile
measurement ölçü
Linguistics
measurement ölçme

"measurement" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
carry out measurement f. ölçüm yapmak
make measurement f. ölçüm yapmak
perform measurement f. ölçüm yapmak
perform measurement f. ölçümden geçirmek
take measurement of f. ölçüsünü almak
basic unit of measurement i. temel ölçü birimi
criteria for measurement i. ölçüm kriterleri
electrical measurement instrument i. elektriksel ölçme aleti
electrical measurement instrument i. elektrikli ölçme aleti
field measurement i. alan hesaplaması
final certificate measurement i. kesin kabul ölçümü
hydrodynamic yield measurement i. hidrodinamik kazanç ölçümü
length measurement i. uzunluk ölçümü
linear measurement i. doğrusal ölçüm
measurement and assessment i. ölçüm ve değerlendirme
measurement criteria i. ölçüm kriterleri
measurement criterion i. ölçüm kriteri
measurement depth i. ölçü derinliği
measurement of ground area i. arazi ölçüm
measurement of length i. uzunluk ölçüleri
measurement procedures i. ölçü
measurement system i. ölçüm sistemi
measurement systems i. ölçüm sistemleri
national measurement institute i. ulusal metroloji enstitüsü
optical measurement i. optik ölçüm
result of a measurement i. ölçüm sonucu
risk measurement i. risk hesaplama
unit of measurement i. ölçü birimi
weight measurement i. kilo ölçümü
Trade/Economic
accuracy of measurement ölçümün doğruluğu
basic unit (for measurement) temel birim (ölçüm için)
calibration and measurement capabilities kalibrasyon ve ölçüm yetenekleri
certificate of measurement ölçü belgesi
certificate of measurement mesaha şahadetnamesi
cost- based measurement maliyete dayalı ölçüm
cost effective measurement & testing maliyet etkin ölçümler ve testler
cost-based measurement maliyete dayalı ölçüm
employee attitude measurement çalışan tutumlarının ölçümü
equivalence of measurement and testing services ölçüm ve test hizmetlerinin denkliği
event-driven fair value measurement olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçümü
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçüsü
guide to the expression of uncertainty in measurement ölçümlerde belirsizliğin ifadesi için rehber
guide to work measurement iş ölçümü kılavuzu
initial measurement başlangıçtaki ölçüm
initial measurement başlangıç ölçümü
international measurement standard uluslararası ölçüm standardı
legal units (of measurement) yasal ölçüm birimleri
legal units (of measurement) yasal birimler (ölçüm)
maintenance of a measurement standard ölçüm standardının metrolojik özelliklerini uygun bir aralıkta saklaması için gereken önlemler seti
measurement account ölçü hesabı
measurement analysis and improvement ölçüm analizi ve geliştirilmesi
measurement bases ölçüm esasları
measurement capability ölçüm yeteneği
measurement errors ölçme hataları
measurement goods ölçü esasına göre navluna tabi mallar
measurement of customer satisfaction müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
measurement of vessels gemilerin ölçülmesi
measurement procedure ölçüm kurallar dizini
measurement procedure ölçüm prensibi
measurement quantity ölçüm büyüklüğü
measurement standard ölçüm standardı
measurement ton deniz tonu
measurement traceability ölçümün izlenebilirliği
measurement traceability to international standards uluslararası standartlara göre ölçümün izlenebilirliği
measurement transformer ölçüm transformatörü
measurement transformers of current and voltage akım ve gerilim referans ölçüm transformatörleri
measurement uncertainty ölçüm belirsizliği
measurement unit ölçüm birimi
method of measurement ölçüm yöntemi
national measurement standard ulusal ölçüm standardı
performance gap measurement performans açığının ölçümü
performance measurement performans ölçümü
performance measurement techniques performans ölçüm teknikleri
performance-based measurement performansa dayalı ölçüm
principle of measurement ölçüm prensibi
principle of measurement ölçüm standardı
programme effectiveness measurement program etkinlik ölçümü
reliable measurement test güvenilir ölçüm testi
reproducibility (of results of measurement) tekrar gerçekleştirilebilirlik (ölçüm sonuçlarının)
result measurement audit sonuç ölçüm denetimi
systematic measurement sistematik ölçümler
unit of measurement ölçüm birimi
unit of measurement (derived) coherent tutarlı (türetilmiş) ölçüm birimi
unit of measurement (derived) coherent (türetilmiş) tutarlı
unit of measurement (derived) coherent ölçüm birimi
units of measurement ölçü birimleri
weight or measurement navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması
work measurement iş ölçümü yaklaşımı
work measurement işin ölçülmesi
work measurement iş ölçüsü
work measurement iş ölçümü
Law
measurement law ölçüler kanunu
Politics
aggregate measurement of support toplu destek ölçümü
equivalent measurement of support eşdeğer destek ölçümü
measurement station ölçüm istasyonu
Institutes
department for measurement, assessment and placement services ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri daire başkanlığı
directorate general for measurement, assessment and examination services ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
Industry
measurement and calibration system requirements for industry endüstri için ölçme ve kalibrasyon sistemi gerekleri
Media
tv audience measurement televizyon izleme ölçümü
tv audience measurement reyting ölçümü
Advertising
site-centric measurement site bazlı ölçüm
Technical
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
accuracy of measurement ölçme hassaslığı
accuracy of measurement ölçüm doğruluğu
accuracy of measurement ölçmede doğruluk
accuracy of measurement ölçme duyarlılığı
accuracy of measurement methods and results ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu
accurate measurement hassas ölçüm
acoustic noise measurement techniques akustik gürültü ölçüm teknikleri
acoustical measurement akustik ölçüm
air pollution measurement vehicle hava kirliliği ölçüm aracı
air quality measurement procedures hava kalitesi ölçme işlemleri
air velocity measurement hava hızının ölçülmesi
alpha-factor measurement alfa faktör ölçümü
analogue audio performance measurement analog ses performans ölçümü
assessment of the performance of instruments used for the measurement of airborne particle concentrations havadaki tanecik derişimlerinin ölçülmesinde kullanılan cihazların performanslarının değerlendirilmesi
attenuation measurement sönüm ölçümü
attenuation measurement zayıflama ölçümü
attenuation measurement sönüm ölçmesi
automatic hearing measurement otomatik yön ölçümü
automatic range measurement otomatik uzaklık ölçümü
base unit of measurement temel ölçüm birimi
base unit of measurement temel ölçüm birimi.
baseband-to-baseband measurement taban-banttan taban-banda ölçüm
basic measurement methods of audio characteristics ses özelliğini temel ölçme metotları
basic measurement methods of audio characteristics ses özelliklerini temel ölçme metotları
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme yöntemleri
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme işlemleri
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme prosedürleri
birefringence measurement çift kırılım ölçümü
bit-rate tolerance measurement bit hızı tolerans ölçümü
brinell hardness measurement brinell sertlik ölçümü
busbar voltage measurement bara voltajı ölçümü
calculation and measurement of electromagnetic field strength elektromanyetik alan şiddetinin ölçülmesi ve hesaplanması
calibrated measurement method kalibre edilmiş ölçüm metodu
calibrated measurement system kalibre edilmiş ölçme sistemi
carrier-to-noise ratio measurement taşıyıcı-gürültü oranı ölçümü
case depth measurement kabuk derinliği ölçümü
case hardness measurement kabuk sertliği ölçümü
cathodic protection measurement techniques katodik koruma ölçüm teknikleri
coherent unit of measurement tümleşik ölçüm birimi
color measurement renk ölçümü
color measurement and management renk ölçme ve yönetme
colour measurement and management renk ölçme ve yönetme
colour measurement and management renk ölçümü ve yönetimi
conductivity measurement iletkenlik ölçümü
conservation of a measurement standard ölçüm standardının korunması
consistency measurement method kıvam ölçme yöntemi
continuous measurement sürekli ölçme
continuous ultrasonic level measurement sürekli ultrasonik seviye ölçümleyicisi
contrast measurement zıtlık ölçümü
coupled power ratio measurement kuplajlı güç oran ölçümü
cover thickness measurement kaplama kalınlığının ölçülmesi
critical current measurement kritik akımın ölçülmesi
critical temperature measurement kritik sıcaklık ölçümü
definite method of measurement tanımlı ölçüm yöntemi
density measurement yoğunluk ölçümü
derived unit of measurement türetilmiş ölçüm birimi
detection and measurement of flammable gases alevlenebilir gazların belirlenmesi ve ölçülmesi
detection and measurement of oxygen oksijenin algılanması ve ölçülmesi
detection and measurement of toxic gases toksik gazların tespit ve ölçümü
determination of measurement errors ölçme hatalarının belirlenmesi
differential measurement ayrımsal ölçme
differential method of measurement fark ölçüm yöntemi
dimensional measurement boyutsal ölçme
dimensional measurement boyutsal ölçüm
direct comparison method of measurement doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi
direct measurement doğrudan ölçme
direct method of measurement doğrudan ölçüm yöntemi
dust measurement toz ölçme
dust measurement toz ölçümü
dust measurement tozölçüm
dynamic measurement dinamik ölçüm
dynamic measurement dinamik ölçme
dynamic measurement dinamik ölçme metotları
echometric measurement yankılı ölçüm
electircal resistance measurement method elektrik direnci ölçüm yöntemi
electrochemical measurement elektrikli kimyasal ölçüm
electrode potential measurement elektrot gerilimi ölçümü
electronic characteristic measurement elektronik özellik ölçümü
electronic distance measurement elektro-optik uzaklık ölçümü
erroneous measurement hatalı ölçüm
evaluation of thermal strain by physiological measurement ısıl zorlanmanın fizyolojik ölçümle değerlendirilmesi
exhaust emission measurement egzoz emisyon ölçümü
expanded measurement uncertainty genişletilmiş ölçüm belirsizliği
faulty measurement hatalı ölçüm
fidelity and security of dynamic measurement dinamik ölçüm işleminin doğruluğu ve emniyeti
field measurement saha ölçümü
film thickness measurement film kalınlığının ölçülmesi
filtering and general measurement conditions filtreleme ve genel ölçme şartları
flow measurement debi ölçümü
flow measurement device akış ölçme cihazı
flow measurement system akış ölçme sistemi
flow velocity measurement akım hızı ölçümü
fluid measurement akışkan ölçümü
frequency-weighted and time averaged sound pressure level measurement frekans ağırlıklı ve zaman ortalamalı ses basınç seviyesinin ölçümü
fundamental method of measurement temel ölçüm yöntemi
grain size measurement tane büyüklüğü ölçümü
grain-size measurement tane boyu ölçümü
guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration insanın elle geçen titreşime maruz kalmasının ölçülmesine ve değerlendirilmesine dair kılavuz
hardness measurement sertlik ölçme
hardness measurement sertlik ölçümü
horizontal movement measurement point yatay hareket ölçüm noktası
in situ measurement yerinde ölçme
indirect measurement dolaylı ölçme
indoor dust measurement report iç ortam toz ölçüm raporu
industrial-process measurement and control equipment endüstriyel işlem ölçme ve kontrol ekipmanı
industrial-process measurement and control systems endüstriyel işlem ölçme ve kontrol sistemleri
industrial-process measurement and control systems endüstriyel işlemleri ölçme ve kontrol sistemleri
in-process measurement süreç içi ölçüm
internal moisture content measurement dahili nem muhtevasının ölçülmesi
ionizing radiation measurement iyonlaştırıcı radyasyon ölçümü
ionizing radiation measurement system iyonlaştırıcı radyasyon ölçme sistemi
ionizing radiation measurement system iyonlayıcı radyasyon ölçme sistemi
irregularity measurement of pavement courses asfalt kaplama yolların düzensizliğinin ölçülmesi
jitter transfer function measurement jiter transfer fonksiyon ölçümü
laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü
laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu
lattice parameter measurement örgü değişmezi ölçümü
lead measurement kılavuz ölçüm
length measurement uzunluk ölçme
length measurement uzunluk ölçmesi
level measurement seviye ölçümü
limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment bilgi teknolojisi cihazlarının radyo-frekans bozulma karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve sınır değerleri
linear measurement boyölçüm
linear measurement doğrusal ölçüm
linear measurement boy ölçümü
linear measurement boyuna ölçü
linearity measurement doğrusallık ölçümü
liquid flow measurement sıvı akışı ölçümü
liquid flow measurement sıvı akımı ölçümü
liquid flow measurement in open channel açık kanalda sıvı akış ölçümü
liquid flow measurement in open channels açık kanallarda sıvı akışı ölçümü
load measurement yük ölçümü
mass measurement technique kütle ölçme tekniği
matrix to superconductor volume ratio measurement matriksin süper iletkene olan hacimsel oran ölçümü
maximum sound pressure level measurement method en büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu
maximum sound pressure level measurement methodology azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi
measurement analysis improvement process ölçme analiz iyileştirme süreci
measurement and calibration system ölçme ve kalibrasyon sistemi
measurement and evaluation ölçme ve değerlendirme
measurement and evaluation of mechanical vibration mekanik titreşimin ölçümü ve değerlendirilmesi
measurement and file format ölçme ve dosya biçimi
measurement and signature intelligence ölçüm ve imza istihbaratı
measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery inşaat ve kazı makineleri tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi
measurement at the operators position of noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün operatör mahallinde ölçülmesi
measurement by heat flow meter method ısı akış metre metodu kullanarak ölçme
measurement by scanning tarama metodu ile ölçme
measurement cargo ölçü yükü
measurement error ölçme hatası
measurement error ölçüm/ölçme hatası
measurement exposed to radio-frequency electromagnetic fields radyo frekans elektromanyetik alanlara maruz kalan ölçme
measurement management systems ölçme yönetim sistemleri
measurement methods and test procedures ölçme metotları ve deney işlemleri
measurement methods and test procedures ölçme yöntemleri ve deney işlemleri
measurement microphone ölçme mikrofonu
measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units kuvartz kristal birimlerinin çalışmasının ve frekans azalmalarının ölçülmesi
measurement of airborne noise hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi
measurement of airborne noise by the enveloping surface method havayla yayılan gürültünün yüzey kaplama metodu ile ölçülmesi
measurement of area alan ölçülmesi
measurement of audible sound in the presence of ultrasound yüksek frekanslı sesin varlığında işitilebilir sesin ölçülmesi
measurement of banding of thermosetting adhesive tapes after curing termoset yapışkan bantların kürleme sonrasında yapışmasının ölçülmesi
measurement of biochemical parameters biyokimyasal parametrelerin ölçülmesi
measurement of bond strength by pull-off yapışma dayanımının çekip koparma ile ölçülmesi
measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes during curing termoset yapışkan bantların kürleme sırasında yapışmasının ölçülmesi
measurement of breaking strength kopma dayanımı tayini
measurement of breaking strength and elongation at break kopma dayanımı ve kopma uzamasının ölçülmesi
measurement of charge decay yük zayıflamasının ölçülmesi
measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting boyama için hazırlanmış çelik yüzeylerin üzerindeki klorürün ölçümü
measurement of coating thickness kaplama kalınlığı ölçümü
measurement of coating thickness kaplama kalınlığının ölçülmesi
measurement of coating thickness kaplama kalınlığının ölçümü
measurement of coatings thicknesses kaplama kalınlıklarının ölçülmesi
measurement of combustible gas or vapour concentrations yanıcı gaz veya buhar konsantrasyonlarının ölçülmesi
measurement of conducted emission iletilen yayılımın ölçülmesi
measurement of conductive liquid flow iletken sıvı akışının ölçülmesi
measurement of critical backing pressure kritik yardımcı basıncının ölçülmesi
measurement of defects of general flatness genel düzgünlük kusurlarının ölçülmesi
measurement of dimensions boyutların ölçülmesi
measurement of drive level dependence sürücü seviye bağımlılığının ölçümü
measurement of ductility sünekliğin ölçülmesi
measurement of ductwork surface area kanal yüzey alanının ölçülmesi
measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces kuru zemin üzerinde dinamik kırılma katsayısının tayini
measurement of electrical resistance elektrik direncinin ölçümü
measurement of electromagnetic emission elektromanyetik yayılmanın ölçülmesi
measurement of elongation at break kopma anındaki uzama tayini
measurement of emission sound pressure levels yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi
measurement of energy performance enerji veriminin ölçümü
measurement of energy performance enerji performansının ölçülmesi
measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün ölçülmesi
measurement of flow akım ölçümü
measurement of fluid flow akışkan akışının ölçümü
measurement of fluid flow akışkan debisinin ölçülmesi
measurement of fluid flow by means of pressure differential devices in circular cross-section conduits dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi
measurement of fluid flow in closed conduits kapalı kanallarda akışkan debisinin ölçülmesi
measurement of gas flow gaz debisinin ölçümü
measurement of gas flow and pressure gaz debisi ve basıncının ölçülmesi
measurement of gas leakage gaz sızdırmasının ölçülmesi
measurement of gel time jelleşme süresinin ölçülmesi
measurement of hardness by means of a barcol impressor barcol sertlik cihazıyla sertlik ölçümü
measurement of high-frequency noise emitted by computer and business equipment bilgisayar ve büro makinelerinden yayılan yüksek frekanslı gürültünün ölçülmesi
measurement of humidity nem oranının ölçülmesi
measurement of humidity nemin ölçülmesi
measurement of humidity in compressed air sıkıştırılmış havadaki nemin ölçülmesi
measurement of insertion loss of ducted silencers without flow akışsız kanallı susturucuların ekleme kaybının ölçülmesi
measurement of internal moisture content dahili nem muhtevasının ölçülmesi
measurement of lamp cap temperature rise lamba başlığı sıcaklık artışının ölçümü
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımının ölçülmesi
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akışının ölçülmesi
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımı ölçümü
measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies orta frekanslarda manyetik çelik levha ve şeridin manyetik özelliklerini ölçme
measurement of mass flow kütlesel debi ölçümü
measurement of mass increase kütle artışının ölçülmesi
measurement of mass per unit area birim alanda kütle ölçümü
measurement of noise at the operator’s position operatör konumunda gürültünün ölçülmesi
measurement of noise generated by hydrodynamic/aerodynamic flow through control valves hidrodinamik-aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün ölçülmesi
measurement of overall dimension dıştan dışa boyutun ölçülmesi
measurement of peel adhesion from stainless steel or from its own backing paslanmaz çelik plakadan ve kendi üzerinden ayrılma dayanımı tayini
measurement of penetration under last blow son darbelerdeki penetrasyonun ölçülmesi
measurement of photometric data fotometrik verilerin ölçülmesi
measurement of photovoltaic current voltage characteristics fotovoltaik akım gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi
measurement of quantities in samples of biological origin biyolojik kaynaklı örneklerin miktarının ölçülmesi
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
measurement of quick stick ani yapışma ölçümü
measurement of run-out accuracy bozulan doğruların ölçülmesi
measurement of seating and wheel dimensions oturma yeri ve tekerlek boyutlarının ölçülmesi
measurement of shield attenuation ekran zayıflatmasının ölçülmesi
measurement of signal distortion of coupler kuplaj sinyal bozulmasının ölçülmesi
measurement of smoke density duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of smoke density of electric cables elektrik kablolarında duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of smoke density of electric cables burning under defined conditions belirtilen şartlar altında yanan elektrik kablolarında duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of sound insulation ses yalıtımının ölçülmesi
measurement of sound insulation in buildings and of building elements yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının ölçülmesi
measurement of sound pressure level ses basınç seviyesinin ölçülmesi
measurement of specular gloss speküler parlaklığın ölçülmesi
measurement of static and dynamic accuracy statik ve dinamik doğruluk ölçümü
measurement of static pressure statik basınç ölçümü
measurement of static shear adhesion statik kayma yapışma kuvvetinin ölçümü
measurement of steady flow kararlı akımın ölçülmesi
measurement of surface colour yüzey renginin ölçülmesi
measurement of surface texture yüzey dokusunun ölçümü
measurement of suspended sediments askıda bulunan sedimentlerin ölçümü
measurement of tear resistance by the pendulum method yırtılma dayanımının sarkaç metodu ile ölçülmesi
measurement of tensile strength gerilme mukavemetinin ölçülmesi
measurement of tension gerilme ölçümü
measurement of the angular misalignment açısal eğilmenin ölçülmesi
measurement of the attenuation of a radiant flux ışık akısının azalmasının ölçülmesi
measurement of the coercivity mıknatıslığı giderici alan şiddetini ölçme
measurement of the curvature eğrilik ölçümü
measurement of the density smoke emitted from burning cables yanan kablolardan yayılan duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of the electrical resistance elektrik direncinin ölçümü
measurement of the electrostatic field elektrostatik alanın ölçümü
measurement of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt çalışan bantın oluşturduğu elektrostatik alanın ölçümü
measurement of the heat extraction rate of the cabinets when the condensing unit is remote from the cabinet kondensör birimi dolaptan uzakta olduğunda dolapların ısı yayma hızının ölçülmesi
measurement of the loss of mass kütle kaybının ölçülmesi
measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu
measurement of the maximum speed maksimum hızın ölçümü
measurement of the performance characteristics of hearing aids for quality inspection for delivery purposes teslimde kalite kontrolü amacıyla işitme cihazlarının çalışma niteliği karakteristiklerinin ölçülmesi
measurement of the pore water pressure boştuk suyu basıncı ölçümü
measurement of the thickness kalınlığın ölçülmesi
measurement of the thickness of organic coatings organik kaplamaların kalınlığının ölçülmesi
measurement of the transmitted force iletilen kuvvetin ölçülmesi
measurement of the unwinding force at high speed yüksek hızda sağılma kuvvetinin ölçümü
measurement of thickness kalınlık ölçümü
measurement of thickness of coating kaplama kalınlığının ölçülmesi
measurement of total gaseous organic carbon at low concentrations gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin ölçülmesi
measurement of touch current and protective conductor current dokunma akımı ve koruyucu iletken akımı ölçümü
measurement of turbidity using the transparency of testing disk deney diski ışık geçirgenliği kullanılarak bulanıklık ölçülmesi
measurement of turbidity using the transparency of testing tube deney tüpünün ışık geçirgenliği kullanılarak bulanıklık ölçülmesi
measurement of ultimate pressure nihai basıncın ölçülmesi
measurement of unwind adhesion at low speed düşük hızda sağılma dayanımı ölçümü
measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi
measurement of vibration at the handle tutamaktaki titreşimin ölçümü
measurement of vibration at the handle tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
measurement of vibrations at the handle tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
measurement of vibrations at the handle part tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
measurement of water flow su debisinin ölçülmesi
measurement of water vapour transmission in a warm and humid atmosphere ılık ve nemli atmosferde su buharı geçirgenliğinin tayini
measurement of welding speed kaynak hızının ölçülmesi
measurement of wind speed and direction rüzgar hızı ve rüzgar yönünün ölçülmesi
measurement of workpiece iş parçasının ölçülmesi
measurement point ölçüm noktası
measurement precision ölçüm hassasiyeti
measurement procedure ölçüm yordamı
measurement procedures ölçme işlemleri
measurement procedures ölçüm prosedürleri
measurement process ölçüm süreci
measurement process ölçme prosesi
measurement relay ölçme rölesi
measurement standard ölçüm standardı
measurement standards ölçüm standartları
measurement standards ölçme standartları
measurement table ölçme çizelgesi
measurement techniques ölçme teknikleri
measurement technology ölçüm teknolojisi
measurement technology ölçme teknolojisi
measurement tool ölçüm aleti
measurement tool ölçüm aracı
measurement tool ölçü aleti
measurement unit ölçüm birimi
measurement value ölçüm değeri
measurement window ölçüm penceresi
mechanical measurement mekanik ölçüm
method for quantitative measurement of adhesion by tensile test çekme deneyi ile yapışmanın kantitatif ölçüm metodu
method for taking samples for delta ferrite measurement delta ferrit ölçümü için numune alma metodu
method of measurement ölçüm yöntemi
method of measurement ölçme yöntemi
method of measurement ölçme metodu
method of measurement for the power consumption güç tüketimini ölçme yöntemi
methods of measurement ölçme yöntemleri
methods of measurement for waveguides dalga kılavuzları için ölçme metotları
methods of measurement of dimensions boyut ölçme metotları
methods of measurement on radio receivers radyo alıcılarında ölçme metotları
method-time-measurement yöntem-süre-ölçüm
microhardness measurement incesertlik ölçümü
microhardness measurement mikrosertlik ölçümü
modulation level measurement modülasyon seviye ölçümü
moisture measurement nem ölçümü
moisture measurement nem ölçme
moisture measurement nemölçüm
multimode fibre-optic cable plant attenuation measurement çok modlu fiber optik kablo tesisi zayıflatma ölçümü
multiple of a unit of measurement ölçüm biriminin üst katları
noise measurement gürültü ölçümü
noise measurement ses ölçümü
noise measurement code gürültü ölçüm kodu
noise measurement standard gürültü ölçme standardı
non-contact water level measurement temassız su seviye ölçümleyicisi
non-destructive measurement by split-beam microscope çift ışınlı mikroskopla tahribatsız muayene
null measurement sıfırlamalı ölçme
null method of measurement sıfır yöntemi
null method of measurement sıfırlamalı ölçüm yöntemi
off-system unit of measurement sistem-dışı ölçüm birimi
operating conditions for industrial-process measurement and control equipment sanayi işlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları
optical measurement optik ölçüm
optical signal-to-noise ratio measurement for dense wavelength-division multiplexed systems yoğun dalga boyu bölümlü çoklamalı sistemler için optik işaret/gürültü oranının ölçülmesi
overall flow measurement toplam/genel akış ölçümü
partial discharge measurement kısmi boşalma ölçümü
performance and satisfaction measurement performans ve memnuniyet ölçümü
performance measurement başarım ölçümü
performance measurement icraat ölçümü
performance-based measurement performansa dayalı ölçme
ph-measurement ph-ölçümü
physical measurement fiziksel ölçüm
physical measurement fiziksel ölçme
point measurement noktasal ölçüm
point measurement nokta ölçümü
pore pressure measurement boşluk basıncı ölçümü
power consumption measurement method güç tüketimini ölçme yöntemi
power quality measurement method güç kalitesini ölçme metodu
precise measurement hassas ölçüm
precise measurement hassas/kesin ölçüm
precision and trueness of measurement processes ölçme proseslerinin kesinlik ve doğruluğu
precision measurement duyarlı ölçü
precision measurement hassas ölçü
precision of a standard measurement method standart bir ölçme metodunun kesinliği
precision of moisture measurement rutubet keskinliği ölçümü
pressure measurement basınç ölçümü
pressure measurement station basınç ölçüm istasyonu
principle of measurement ölçüm ilkesi
principles and procedures of measurement ölçüm işlemleri ve prensipleri
process measurement işlem ölçümü
process measurement and control devices işlem ölçüm ve kontrol cihazları
process measurement control functions and instrumentation proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon
qualitative measurement nitel ölçme
quantitative measurement nicel ölçüm
quantitative measurement nicel ölçme
quantitative measurement of imaging properties görüntüleme özelliklerinin nicel ölçümü
radiation measurement ışınım ölçümü
radio-frequency measurement on outdoor units bina dışı birimlerde radyo frekans ölçümü
range measurement erim ölçümü
range measurement uzaklık ölçümü
range of measurement ölçme aralığı
recommended methods of measurement tavsiye edilen ölçme metodları
recommended methods of measurement tavsiye edilen ölçme metotları
reference equivalence of measurement methods ölçme yöntemlerinin referans eşdeğerliği
reference measurement procedures referans ölçüm işlemleri
relative expanded uncertainty of measurement bağıl genişletilmiş ölçme belirsizliği
reliability of measurement ölçüm güvenilirliği
repeatability of a standard measurement method standart bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliği
required measurement uncertainty gerekli ölçme belirsizliği
residual resistance ratio measurement artık direnç oranı ölçümü
residual resistance ratio measurement artık direnç oran ölçümü
resistance measurement direnç ölçümü
result of a measurement ölçüm sonucu
river flow measurement akarsu akım ölçümü
rockwell hardness measurement rockwell sertlik ölçümü
rockwell superficial hardness measurement rockwell yüzey sertliği ölçümü
salinity measurement tuzluluk ölçümü
screening attenuation measurement perdeleyici zayıflama ölçümü
section thickness measurement kesit kalınlığı ölçümü
sediment transport measurement sediment taşınım ölçümü
sensor measurement duyucuyla ölçüm
shield attenuation measurement ekran zayıflatmasının ölçülmesi
shock and vibration measurement darbe ve titreşim ölçümü
short-term detector tube measurement system dedektör tüplü kısa dönemli ölçüm sistemi
slope measurement meyil ölçümü
smoke measurement duman ölçümü
software measurement standards yazılım ölçme standartları
solidus temperature measurement tam katılaşma sıcaklığı ölçümü