measurement - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

measurement

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"measurement" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 18 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
measurement i. ölçüm
measurement i. ölçü
General
measurement i. mesaha
measurement i. ölçme
measurement i. ölçüm
measurement i. ölçü
measurement i. ölçülme
Trade/Economic
measurement ölçülme
measurement doğruluk (ölçümde)
measurement ölçme
measurement ölçüm
Technical
measurement ölçme
measurement senaj (çelik şerit ile ölçme)
measurement ölçü
measurement ölçüm
measurement aşırı yük ölçümü
Textile
measurement ölçü
Linguistics
measurement ölçme

"measurement" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
perform measurement f. ölçümden geçirmek
perform measurement f. ölçüm yapmak
carry out measurement f. ölçüm yapmak
make measurement f. ölçüm yapmak
take measurement of f. ölçüsünü almak
national measurement institute i. ulusal metroloji enstitüsü
hydrodynamic yield measurement i. hidrodinamik kazanç ölçümü
linear measurement i. doğrusal ölçüm
measurement procedures i. ölçü
measurement and assessment i. ölçüm ve değerlendirme
unit of measurement i. ölçü birimi
electrical measurement instrument i. elektriksel ölçme aleti
electrical measurement instrument i. elektrikli ölçme aleti
length measurement i. uzunluk ölçümü
field measurement i. alan hesaplaması
measurement of ground area i. arazi ölçüm
measurement of length i. uzunluk ölçüleri
risk measurement i. risk hesaplama
criteria for measurement i. ölçüm kriterleri
measurement criterion i. ölçüm kriteri
measurement criteria i. ölçüm kriterleri
measurement system i. ölçüm sistemi
measurement systems i. ölçüm sistemleri
optical measurement i. optik ölçüm
result of a measurement i. ölçüm sonucu
final certificate measurement i. kesin kabul ölçümü
weight measurement i. kilo ölçümü
basic unit of measurement i. temel ölçü birimi
measurement depth i. ölçü derinliği
Trade/Economic
performance measurement techniques performans ölçüm teknikleri
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçümü
result measurement audit sonuç ölçüm denetimi
reliable measurement test güvenilir ölçüm testi
programme effectiveness measurement program etkinlik ölçümü
initial measurement başlangıç ölçümü
weight or measurement navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması
performance gap measurement performans açığının ölçümü
fair value measurement gerçeğe uygun değer ölçüsü
measurement errors ölçme hataları
performance measurement performans ölçümü
measurement bases ölçüm esasları
initial measurement başlangıçtaki ölçüm
measurement uncertainty ölçüm belirsizliği
measurement quantity ölçüm büyüklüğü
reproducibility (of results of measurement) tekrar gerçekleştirilebilirlik (ölçüm sonuçlarının)
guide to the expression of uncertainty in measurement ölçümlerde belirsizliğin ifadesi için rehber
international measurement standard uluslararası ölçüm standardı
measurement procedure ölçüm prensibi
basic unit (for measurement) temel birim (ölçüm için)
calibration and measurement capabilities kalibrasyon ve ölçüm yetenekleri
accuracy of measurement ölçümün doğruluğu
measurement traceability ölçümün izlenebilirliği
unit of measurement (derived) coherent tutarlı (türetilmiş) ölçüm birimi
systematic measurement sistematik ölçümler
measurement analysis and improvement ölçüm analizi ve geliştirilmesi
principle of measurement ölçüm standardı
national measurement standard ulusal ölçüm standardı
unit of measurement (derived) coherent (türetilmiş) tutarlı
measurement procedure ölçüm kurallar dizini
cost effective measurement & testing maliyet etkin ölçümler ve testler
unit of measurement ölçüm birimi
measurement capability ölçüm yeteneği
equivalence of measurement and testing services ölçüm ve test hizmetlerinin denkliği
legal units (of measurement) yasal birimler (ölçüm)
units of measurement ölçü birimleri
unit of measurement (derived) coherent ölçüm birimi
measurement transformers of current and voltage akım ve gerilim referans ölçüm transformatörleri
method of measurement ölçüm yöntemi
measurement transformer ölçüm transformatörü
legal units (of measurement) yasal ölçüm birimleri
measurement traceability to international standards uluslararası standartlara göre ölçümün izlenebilirliği
measurement unit ölçüm birimi
measurement standard ölçüm standardı
principle of measurement ölçüm prensibi
measurement ton deniz tonu
measurement of vessels gemilerin ölçülmesi
maintenance of a measurement standard ölçüm standardının metrolojik özelliklerini uygun bir aralıkta saklaması için gereken önlemler seti
measurement goods ölçü esasına göre navluna tabi mallar
measurement account ölçü hesabı
work measurement iş ölçümü
cost-based measurement maliyete dayalı ölçüm
event-driven fair value measurement olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü
work measurement işin ölçülmesi
work measurement iş ölçüsü
certificate of measurement ölçü belgesi
certificate of measurement mesaha şahadetnamesi
employee attitude measurement çalışan tutumlarının ölçümü
performance-based measurement performansa dayalı ölçüm
cost- based measurement maliyete dayalı ölçüm
work measurement iş ölçümü yaklaşımı
measurement of customer satisfaction müşteri memnuniyetinin ölçülmesi
guide to work measurement iş ölçümü kılavuzu
Law
measurement law ölçüler kanunu
Politics
equivalent measurement of support eşdeğer destek ölçümü
measurement station ölçüm istasyonu
aggregate measurement of support toplu destek ölçümü
Institutes
directorate general for measurement, assessment and examination services ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü
department for measurement, assessment and placement services ölçme, değerlendirme ve yerleştirme hizmetleri daire başkanlığı
Industry
measurement and calibration system requirements for industry endüstri için ölçme ve kalibrasyon sistemi gerekleri
Media
tv audience measurement televizyon izleme ölçümü
tv audience measurement reyting ölçümü
Advertising
site-centric measurement site bazlı ölçüm
Technical
electircal resistance measurement method i. elektrik direnci ölçüm yöntemi
measurement microphone ölçme mikrofonu
sediment transport measurement sediment taşınım ölçümü
acoustical measurement akustik ölçüm
measurement of the pore water pressure boştuk suyu basıncı ölçümü
salinity measurement tuzluluk ölçümü
level measurement seviye ölçümü
substitution measurement yerine koymalı ölçme
length measurement uzunluk ölçme
standard measurement standart ölçüm
flow velocity measurement akım hızı ölçümü
performance measurement icraat ölçümü
strain measurement deformasyon ölçümleri
measurement tool ölçü aleti
measurement of flow akım ölçümü
accurate measurement hassas ölçüm
unit of measurement ölçü birimi
river flow measurement akarsu akım ölçümü
null method of measurement sıfır yöntemi
water measurement structure su ölçüm yapısı
liquid flow measurement sıvı akımı ölçümü
measurement of penetration under last blow son darbelerdeki penetrasyonun ölçülmesi
precision measurement hassas ölçü
moisture measurement nem ölçümü
velocity measurement hız ölçümü
range measurement uzaklık ölçümü
dimensional measurement boyutsal ölçme
slope measurement meyil ölçümü
method of measurement ölçme metodu
sensor measurement duyucuyla ölçüm
accuracy of measurement ölçme duyarlılığı
water measurement log su ölçüm cetveli
vibration measurement vibrasyon ölçümleri
unit of measurement ölçü aleti
submultiple of a unit of measurement ölçüm birimin ast katları
lead measurement kılavuz ölçüm
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımı ölçümü
symbol of a unit of measurement ölçüm biriminin simgesi
work measurement iş ölçümü
air pollution measurement vehicle hava kirliliği ölçüm aracı
measurement of tension gerilme ölçümü
measurement of the curvature eğrilik ölçümü
continuous ultrasonic level measurement sürekli ultrasonik seviye ölçümleyicisi
sound measurement ses ölçümü
fluid measurement akışkan ölçümü
horizontal movement measurement point yatay hareket ölçüm noktası
system of units of measurement ölçüm birimleri sistemi
measurement of static pressure statik basınç ölçümü
dust measurement toz ölçme
method of measurement ölçme yöntemi
base unit of measurement temel ölçüm birimi.
pressure measurement basınç ölçümü
precision measurement duyarlı ölçü
measurement procedures ölçüm prosedürleri
measurement methods and test procedures ölçme yöntemleri ve deney işlemleri
pore pressure measurement boşluk basıncı ölçümü
accuracy of measurement ölçme hassaslığı
units of measurement ölçü birimleri
strain measurement uzama ölçümü
coherent unit of measurement tümleşik ölçüm birimi
accuracy of measurement ölçüm doğruluğu
accuracy of measurement ölçmede doğruluk
thermoelectric measurement of vapor pressure buhar basıncının termoelektrik ölçümü
automatic hearing measurement otomatik yön ölçümü
base unit of measurement temel ölçüm birimi
automatic range measurement otomatik uzaklık ölçümü
conservation of a measurement standard ölçüm standardının korunması
consistency measurement method kıvam ölçme yöntemi
definite method of measurement tanımlı ölçüm yöntemi
derived unit of measurement türetilmiş ölçüm birimi
differential measurement ayrımsal ölçme
dimensional measurement boyutsal ölçüm
hardness measurement sertlik ölçme
differential method of measurement fark ölçüm yöntemi
direct comparison method of measurement doğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi
direct method of measurement doğrudan ölçüm yöntemi
direct measurement doğrudan ölçme
dust measurement toz ölçümü
dust measurement tozölçüm
dynamic measurement dinamik ölçüm
echometric measurement yankılı ölçüm
vibration measurement titreşim ölçümü
moisture measurement nemölçüm
moisture measurement nem ölçme
fundamental method of measurement temel ölçüm yöntemi
alpha-factor measurement alfa faktör ölçümü
electronic distance measurement elektro-optik uzaklık ölçümü
non-contact water level measurement temassız su seviye ölçümleyicisi
multiple of a unit of measurement ölçüm biriminin üst katları
principle of measurement ölçüm ilkesi
indirect measurement dolaylı ölçme
result of a measurement ölçüm sonucu
absolute error of measurement mutlak ölçüm hatası
static measurement duruk ölçüm
unit of measurement ölçüm birimi
uncertainty of measurement ölçüm belirsizliği
linear measurement boyuna ölçü
linear measurement boyölçüm
measurement process ölçüm süreci
measurement standard ölçüm standardı
measurement procedure ölçüm yordamı
method of measurement ölçüm yöntemi
measurement relay ölçme rölesi
null measurement sıfırlamalı ölçme
null method of measurement sıfırlamalı ölçüm yöntemi
off-system unit of measurement sistem-dışı ölçüm birimi
optical measurement optik ölçüm
pressure measurement station basınç ölçüm istasyonu
performance measurement başarım ölçümü
qualitative measurement nitel ölçme
quantitative measurement nicel ölçme
range measurement erim ölçümü
temperature measurement device sıcaklıkölçer
temperature measurement device sıcaklık ölçme aygıtı
time measurement zaman ölçümü
measurement precision ölçüm hassasiyeti
performance-based measurement performansa dayalı ölçme
measurement cargo ölçü yükü
measurement unit ölçüm birimi
measurement and signature intelligence ölçüm ve imza istihbaratı
water level measurement su seviyesi ölçümü
grain-size measurement tane boyu ölçümü
liquid flow measurement sıvı akışı ölçümü
measurement techniques ölçme teknikleri
noise measurement ses ölçümü
noise measurement gürültü ölçümü
precision of moisture measurement rutubet keskinliği ölçümü
measurement and calibration system ölçme ve kalibrasyon sistemi
ionizing radiation measurement system iyonlayıcı radyasyon ölçme sistemi
thickness measurement kalınlık ölçümü
test measurement deney ölçümü
industrial-process measurement and control equipment endüstriyel işlem ölçme ve kontrol ekipmanı
limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment bilgi teknolojisi cihazlarının radyo-frekans bozulma karakteristiklerini ölçme yöntemleri ve sınır değerleri
measurement of the performance characteristics of hearing aids for quality inspection for delivery purposes teslimde kalite kontrolü amacıyla işitme cihazlarının çalışma niteliği karakteristiklerinin ölçülmesi
measurement of hardness by means of a barcol impressor barcol sertlik cihazıyla sertlik ölçümü
measurement of fluid flow in closed conduits kapalı kanallarda akışkan debisinin ölçülmesi
laboratory measurement of noise generated by hydrodynamic flow through control valve kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü
mechanical measurement mekanik ölçüm
process measurement işlem ölçümü
physical measurement fiziksel ölçme
physical measurement fiziksel ölçüm
measurement of gas flow gaz debisinin ölçümü
measurement of the maximum speed maksimum hızın ölçümü
measurement of breaking strength kopma dayanımı tayini
measurement of elongation at break kopma anındaki uzama tayini
measurement of vibrations at the handle tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
radio-frequency measurement on outdoor units bina dışı birimlerde radyo frekans ölçümü
measurement of static shear adhesion statik kayma yapışma kuvvetinin ölçümü
measurement of quick stick ani yapışma ölçümü
measurement of unwind adhesion at low speed düşük hızda sağılma dayanımı ölçümü
measurement of vibrations at the handle part tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
measurement of high-frequency noise emitted by computer and business equipment bilgisayar ve büro makinelerinden yayılan yüksek frekanslı gürültünün ölçülmesi
measurement of thickness kalınlık ölçümü
uniform measurement of the pressurization değişmez basınçlandırma ölçümü
fidelity and security of dynamic measurement dinamik ölçüm işleminin doğruluğu ve emniyeti
measurement of lamp cap temperature rise lamba başlığı sıcaklık artışının ölçümü
overall flow measurement toplam/genel akış ölçümü
flow measurement debi ölçümü
measurement technology ölçüm teknolojisi
measurement technology ölçme teknolojisi
measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network kuvartz kristal birimi parametrelerinin bir şebekede sıfır faz tekniği ile ölçülmesi
measurement of the heat extraction rate of the cabinets when the condensing unit is remote from the cabinet kondensör birimi dolaptan uzakta olduğunda dolapların ısı yayma hızının ölçülmesi
measurement of drive level dependence sürücü seviye bağımlılığının ölçümü
guidelines for the measurement and the assessment of human exposure to hand-transmitted vibration insanın elle geçen titreşime maruz kalmasının ölçülmesine ve değerlendirilmesine dair kılavuz
measurement of the density smoke emitted from burning cables yanan kablolardan yayılan duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of smoke density of electric cables elektrik kablolarında duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of suspended sediments askıda bulunan sedimentlerin ölçümü
measurement of peel adhesion from stainless steel or from its own backing paslanmaz çelik plakadan ve kendi üzerinden ayrılma dayanımı tayini
measurement of tensile strength gerilme mukavemetinin ölçülmesi
measurement of smoke density of electric cables burning under defined conditions belirtilen şartlar altında yanan elektrik kablolarında duman yoğunluğunun ölçülmesi
radiation measurement ışınım ölçümü
microhardness measurement incesertlik ölçümü
case depth measurement kabuk derinliği ölçümü
case hardness measurement kabuk sertliği ölçümü
vacuum measurement vakum ölçümü
strip flatness measurement şerit yassılık ölçümü
measurement at the operator's position of noise emitted by earth-moving machinery inşaat ve kazı makineleri tarafından yayılan gürültünün operatör pozisyonunda ölçülmesi
solidus temperature measurement tam katılaşma sıcaklığı ölçümü
rockwell hardness measurement rockwell sertlik ölçümü
rockwell superficial hardness measurement rockwell yüzey sertliği ölçümü
vickers hardness measurement vickers sertlik ölçümü
grain size measurement tane büyüklüğü ölçümü
linear measurement boy ölçümü
stress measurement gerilim ölçümü
temperature measurement device sıcaklık ölçüm aygıtı
temperature measurement sıcaklık ölçümü
cover thickness measurement kaplama kalınlığının ölçülmesi
measurement of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt çalışan bantın oluşturduğu elektrostatik alanın ölçümü
electrochemical measurement elektrikli kimyasal ölçüm
electrode potential measurement elektrot gerilimi ölçümü
birefringence measurement çift kırılım ölçümü
hardness measurement sertlik ölçümü
topography measurement yüzey biçim ölçümleri
load measurement yük ölçümü
surface roughness measurement yüzey pürüzlülüğü ölçümü
method-time-measurement yöntem-süre-ölçüm
density measurement yoğunluk ölçümü
x-ray stress measurement x-ışınlarıyla gerilim ölçümü
surface-hardness measurement yüzey sertlik ölçümü
measurement of defects of general flatness genel düzgünlük kusurlarının ölçülmesi
measurement of the unwinding force at high speed yüksek hızda sağılma kuvvetinin ölçümü
ultrasonic power measurement in liquids sıvılarda ultrasonik gücün ölçülmesi
measurement of vibration at the handle tutamaktaki titreşimin ölçülmesi
laboratory method of measurement laboratuvar ölçme metodu
principles and procedures of measurement ölçüm işlemleri ve prensipleri
tracer dilution methods for the measurement of steady flow kararlı akımın ölçülmesi için izleyici seyreltme metotları
measurement of steady flow kararlı akımın ölçülmesi
measurement of liquid flow in open channels açık kanallarda sıvı akımının ölçülmesi
measurement of the electrical resistance elektrik direncinin ölçümü
measurement of bonding of thermosetting adhesive tapes during curing termoset yapışkan bantların kürleme sırasında yapışmasının ölçülmesi
measurement of banding of thermosetting adhesive tapes after curing termoset yapışkan bantların kürleme sonrasında yapışmasının ölçülmesi
measurement of tear resistance by the pendulum method yırtılma dayanımının sarkaç metodu ile ölçülmesi
measurement of water vapour transmission in a warm and humid atmosphere ılık ve nemli atmosferde su buharı geçirgenliğinin tayini
linear measurement doğrusal ölçüm
in-process measurement süreç içi ölçüm
section thickness measurement kesit kalınlığı ölçümü
lattice parameter measurement örgü değişmezi ölçümü
measurement standards ölçüm standartları
measurement of velocity and volume flow rate of gas streams in ducts borulardaki gaz akışlarının hız ve debisinin ölçülmesi
ph-measurement ph-ölçümü
brinell hardness measurement brinell sertlik ölçümü
quantitative measurement nicel ölçüm
microhardness measurement mikrosertlik ölçümü
measurement of exterior noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün ölçülmesi
measurement at the operators position of noise emitted by earth-moving machinery kazı makinelerinden yayılan dış gürültünün operatör mahallinde ölçülmesi
measurement of seating and wheel dimensions oturma yeri ve tekerlek boyutlarının ölçülmesi
measurement of ductility sünekliğin ölçülmesi
test method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane bir yansıtma düzlemi boyunca çevreleyici ölçme yüzeyi kullanılarak yapılan deney yöntemi
measurement of biochemical parameters biyokimyasal parametrelerin ölçülmesi
measurement of touch current and protective conductor current dokunma akımı ve koruyucu iletken akımı ölçümü
exhaust emission measurement egzoz emisyon ölçümü
measurement of the transmitted force iletilen kuvvetin ölçülmesi
in situ measurement yerinde ölçme
dynamic measurement dinamik ölçme metotları
measurement of the thickness of organic coatings organik kaplamaların kalınlığının ölçülmesi
liquid flow measurement in open channels açık kanallarda sıvı akışı ölçümü
measurement of surface colour yüzey renginin ölçülmesi
measurement of sound insulation in buildings and of building elements yapılarda ve yapı elemanlarında ses yalıtımının ölçülmesi
measurement of critical backing pressure kritik yardımcı basıncının ölçülmesi
measurement of ultimate pressure nihai basıncın ölçülmesi
measurement of insertion loss of ducted silencers without flow akışsız kanallı susturucuların ekleme kaybının ölçülmesi
measurement of wind speed and direction rüzgar hızı ve rüzgar yönünün ölçülmesi
measurement of total gaseous organic carbon at low concentrations gaz halindeki toplam organik karbonun kütle derişiminin ölçülmesi
measurement by heat flow meter method ısı akış metre metodu kullanarak ölçme
measurement of welding speed kaynak hızının ölçülmesi
measurement of mass flow kütlesel debi ölçümü
measurement of photovoltaic current voltage characteristics fotovoltaik akım gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi
measurement of emission sound pressure levels yayılan ses basınç seviyelerinin ölçülmesi
process measurement control functions and instrumentation proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon
smoke measurement duman ölçümü
recommended methods of measurement tavsiye edilen ölçme metotları
methods of measurement on radio receivers radyo alıcılarında ölçme metotları
operating conditions for industrial-process measurement and control equipment sanayi işlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları
measurement of audible sound in the presence of ultrasound yüksek frekanslı sesin varlığında işitilebilir sesin ölçülmesi
linearity measurement doğrusallık ölçümü
analogue audio performance measurement analog ses performans ölçümü
process measurement and control devices işlem ölçüm ve kontrol cihazları
short-term detector tube measurement system dedektör tüplü kısa dönemli ölçüm sistemi
film thickness measurement film kalınlığının ölçülmesi
precise measurement hassas/kesin ölçüm
precise measurement hassas ölçüm
calibrated measurement method kalibre edilmiş ölçüm metodu
measurement of coating thickness kaplama kalınlığının ölçümü
test method for measurement of the electrical resistance through a material malzeme içi elektrik direncinin ölçülmesi için deney metodu
measurement value ölçüm değeri
recommended methods of measurement tavsiye edilen ölçme metodları
accuracy of measurement methods and results ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu
repeatability of a standard measurement method standart bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliği
precision of a standard measurement method standart bir ölçme metodunun kesinliği
measurement of run-out accuracy bozulan doğruların ölçülmesi
maximum sound pressure level measurement method en büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu
shock and vibration measurement darbe ve titreşim ölçümü
screening attenuation measurement perdeleyici zayıflama ölçümü
ionizing radiation measurement system iyonlaştırıcı radyasyon ölçme sistemi
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme yöntemleri
methods of measurement of dimensions boyut ölçme metotları
expanded measurement uncertainty genişletilmiş ölçüm belirsizliği
reference measurement procedures referans ölçüm işlemleri
measurement of quantities in samples of biological origin biyolojik kaynaklı örneklerin miktarının ölçülmesi
critical current measurement kritik akımın ölçülmesi
reliability of measurement ölçüm güvenilirliği
modulation level measurement modülasyon seviye ölçümü
measurement of gel time jelleşme süresinin ölçülmesi
measurement of bond strength by pull-off yapışma dayanımının çekip koparma ile ölçülmesi
dynamic measurement dinamik ölçme
measurement of energy performance enerji veriminin ölçümü
measurement of coatings thicknesses kaplama kalınlıklarının ölçülmesi
measurement of water flow su debisinin ölçülmesi
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme prosedürleri
range of measurement ölçme aralığı
measurement of dimensions boyutların ölçülmesi
measurement of sound pressure level ses basınç seviyesinin ölçülmesi
measurement and evaluation ölçme ve değerlendirme
measurement of the electrostatic field elektrostatik alanın ölçümü
standard measurement procedures standart ölçme işlemleri
static thrust measurement statik tepki ölçümü
measurement of electrical resistance elektrik direncinin ölçümü
frequency-weighted and time averaged sound pressure level measurement frekans ağırlıklı ve zaman ortalamalı ses basınç seviyesinin ölçümü
measurement of mass increase kütle artışının ölçülmesi
measurement of noise generated by hydrodynamic/aerodynamic flow through control valves hidrodinamik-aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün ölçülmesi
residual resistance ratio measurement artık direnç oranı ölçümü
matrix to superconductor volume ratio measurement matriksin süper iletkene olan hacimsel oran ölçümü
color measurement renk ölçümü
non-destructive measurement by split-beam microscope çift ışınlı mikroskopla tahribatsız muayene
measurement of chloride on steel surfaces prepared for painting boyama için hazırlanmış çelik yüzeylerin üzerindeki klorürün ölçümü
measurement of area alan ölçülmesi
measurement of fluid flow akışkan akışının ölçümü
measurement of coating thickness kaplama kalınlığı ölçümü
measurement of sound insulation ses yalıtımının ölçülmesi
methods of measurement ölçme yöntemleri
performance and satisfaction measurement performans ve memnuniyet ölçümü
measurement by scanning tarama metodu ile ölçme
calibrated measurement system kalibre edilmiş ölçme sistemi
test and measurement procedures deney ve ölçme işlemleri
reference equivalence of measurement methods ölçme yöntemlerinin referans eşdeğerliği
measurement of thickness of coating kaplama kalınlığının ölçülmesi
resistance measurement direnç ölçümü
measurement of mass per unit area birim alanda kütle ölçümü
software measurement standards yazılım ölçme standartları
measurement of signal distortion of coupler kuplaj sinyal bozulmasının ölçülmesi
measurement table ölçme çizelgesi
contrast measurement zıtlık ölçümü
electronic characteristic measurement elektronik özellik ölçümü
measurement of gas leakage gaz sızdırmasının ölçülmesi
flow measurement system akış ölçme sistemi
measurement of conducted emission iletilen yayılımın ölçülmesi
measurement of electromagnetic emission elektromanyetik yayılmanın ölçülmesi
conductivity measurement iletkenlik ölçümü
air velocity measurement hava hızının ölçülmesi
stated measurement uncertainty belirtilmiş ölçme belirsizliği
calculation and measurement of electromagnetic field strength elektromanyetik alan şiddetinin ölçülmesi ve hesaplanması
colour measurement and management renk ölçümü ve yönetimi
measurement methods and test procedures ölçme metotları ve deney işlemleri
length measurement uzunluk ölçmesi
noise measurement code gürültü ölçüm kodu
suitability of a measurement method bir ölçme metodunun uygunluğu
measurement of noise at the operator’s position operatör konumunda gürültünün ölçülmesi
measurement of conductive liquid flow iletken sıvı akışının ölçülmesi
measurement of surface texture yüzey dokusunun ölçümü
basic test and measurement procedures temel deney ve ölçme işlemleri
measurement standards ölçme standartları
testing and measurement techniques deney ve ölçme teknikleri
bit-rate tolerance measurement bit hızı tolerans ölçümü
jitter transfer function measurement jiter transfer fonksiyon ölçümü
measurement of combustible gas or vapour concentrations yanıcı gaz veya buhar konsantrasyonlarının ölçülmesi
detection and measurement of flammable gases alevlenebilir gazların belirlenmesi ve ölçülmesi
measurement of smoke density duman yoğunluğunun ölçülmesi
measurement of energy performance enerji performansının ölçülmesi
partial discharge measurement kısmi boşalma ölçümü
water depth measurement su derinlik ölçümü
busbar voltage measurement bara voltajı ölçümü
relative expanded uncertainty of measurement bağıl genişletilmiş ölçme belirsizliği
liquid flow measurement in open channel açık kanalda sıvı akış ölçümü
measurement of overall dimension dıştan dışa boyutun ölçülmesi
measurement of magnetic properties of magnetic steel sheet and strip at medium frequencies orta frekanslarda manyetik çelik levha ve şeridin manyetik özelliklerini ölçme
measurement of airborne noise hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi
continuous measurement sürekli ölçme
mass measurement technique kütle ölçme tekniği
speed measurement hız ölçümü
quantitative measurement of imaging properties görüntüleme özelliklerinin nicel ölçümü
assessment of the performance of instruments used for the measurement of airborne particle concentrations havadaki tanecik derişimlerinin ölçülmesinde kullanılan cihazların performanslarının değerlendirilmesi
filtering and general measurement conditions filtreleme ve genel ölçme şartları
uncertainty of measurement ölçme belirsizliği
measurement of workpiece iş parçasının ölçülmesi
detection and measurement of oxygen oksijenin algılanması ve ölçülmesi
industrial-process measurement and control systems endüstriyel işlemleri ölçme ve kontrol sistemleri
industrial-process measurement and control systems endüstriyel işlem ölçme ve kontrol sistemleri
methods of measurement for waveguides dalga kılavuzları için ölçme metotları
noise measurement standard gürültü ölçme standardı
measurement procedures ölçme işlemleri
vocabulary used in colour measurement renk ölçümünde kullanılan terminoloji
measurement of specular gloss speküler parlaklığın ölçülmesi
irregularity measurement of pavement courses asfalt kaplama yolların düzensizliğinin ölçülmesi
method for quantitative measurement of adhesion by tensile test çekme deneyi ile yapışmanın kantitatif ölçüm metodu
cathodic protection measurement techniques katodik koruma ölçüm teknikleri
measurement of dynamic coefficient of friction on dry floor surfaces kuru zemin üzerinde dinamik kırılma katsayısının tayini
measurement of breaking strength and elongation at break kopma dayanımı ve kopma uzamasının ölçülmesi
measurement of static and dynamic accuracy statik ve dinamik doğruluk ölçümü
measurement of gas flow and pressure gaz debisi ve basıncının ölçülmesi
method for taking samples for delta ferrite measurement delta ferrit ölçümü için numune alma metodu
temperature measurement device sıcaklık ölçer
measurement of the magnetic dipole moment of a ferromagnetic material specimen by the withdrawal or rotation method geri çekme veya döndürme metodu ile ferromanyetik bir malzeme numunesinin manyetik dipol momentini ölçme metodu
acoustic noise measurement techniques akustik gürültü ölçüm teknikleri
measurement of the angular misalignment açısal eğilmenin ölçülmesi
coupled power ratio measurement kuplajlı güç oran ölçümü
residual resistance ratio measurement artık direnç oran ölçümü
color measurement and management renk ölçme ve yönetme
colour measurement and management renk ölçme ve yönetme
measurement analysis improvement process ölçme analiz iyileştirme süreci
measurement of fluid flow by means of pressure differential devices in circular cross-section conduits dairesel kesitli kanallarda farklı basınç cihazları ile akımın ölçülmesi
measurement of fluid flow akışkan debisinin ölçülmesi
optical signal-to-noise ratio measurement for dense wavelength-division multiplexed systems yoğun dalga boyu bölümlü çoklamalı sistemler için optik işaret/gürültü oranının ölçülmesi
measurement error ölçüm/ölçme hatası
measurement process ölçme prosesi
measurement management systems ölçme yönetim sistemleri
power quality measurement method güç kalitesini ölçme metodu
critical temperature measurement kritik sıcaklık ölçümü
baseband-to-baseband measurement taban-banttan taban-banda ölçüm