precipitation - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

precipitation

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"precipitation" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 40 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
precipitation i. yağış
General
precipitation i. çöküntü
precipitation i. yağan yağmur veya kar miktarı
precipitation i. temel direk
precipitation i. tersip
precipitation i. düşme
precipitation i. yağış miktarı
precipitation i. acelecilik
precipitation i. presipitasyon
precipitation i. aşağı düşme
precipitation i. yağış (yağmur vb)
precipitation i. havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
precipitation i. çökelti
precipitation i. çökeltme
precipitation i. çökelme
precipitation i. telaş
precipitation i. acele
Technical
precipitation düşüş
precipitation çökelme
precipitation çökme çökelme
precipitation yağış
precipitation çökeltme
precipitation tortunun dibe çökmesi
precipitation katıların çözeltilerinden ayrılması
precipitation teressübat
precipitation çökelim
Construction
precipitation çökelme
Medical
precipitation tortu
precipitation bir çözelti içinde bulunan katı parçaçıkların dibe çökmesi olayı
precipitation tetikleme
Food Engineering
precipitation çökme
precipitation çöktürme
Chemistry
precipitation çöktürme
precipitation çökelme
precipitation çökelti
precipitation çökeltme
precipitation çökme
Biochemistry
precipitation çökme
Meteorology
precipitation yağış
precipitation yağış miktarı

"precipitation" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 157 sonuç

İngilizce Türkçe
General
matrix precipitation i. matris çökelmesi
area of precipitation i. yağış alanı
yearly precipitation i. yıllık yağış
annual precipitation i. yıllık yağış
Law
victim precipitation theory mağdur kaynaklı suç teorisi
Technical
amount of precipitation yağış miktarı
mean annual precipitation yıllık ortalama yağış
electrostatic precipitation elektrostatik çökelme
precipitation area yağış sahası
mean annual precipitation senelik ortalama yağış
annual precipitation senelik yağış
precipitation bath çöktürme banyosu
coherent precipitation koheran presipitasyon
precipitation area yağış alanı
electrostatic precipitation elektrostatik çökeltme
precipitation hardening çökelterek sertleştirme
grain boundary precipitation tane sınırı çökelmesi
area of precipitation yağış alanı
coherent precipitation bağdaşık çökelme
chemical precipitation kimyasal çöktürme
heterogeneous precipitation çoktürel çökelme
homogeneous precipitation tektürel çökelme
heterogeneous precipitation heterojen çökelme
homogeneous precipitation homojen presipitasyon
incoherent precipitation inkoheran presipitasyon
incoherent precipitation bağdaşmaz çökelme
dust precipitation toz çöktürme
matrix precipitation matris çökelmesi
precipitation hardening çöktürme-sertleştirme
isothermal precipitation eşısıl çökelme
isothermal precipitation izotermal çökelme
co-precipitation beraber çöktürme
co-precipitation birlikte çöktürme
radiactive precipitation ışınetkin çökelme
thermal precipitation ısıl çökeltim
uniform precipitation tekdüze çökelme
homogeneous precipitation türdeş çökelme
intragranular precipitation tane içi çökelimi
carbide precipitation karbür çökelimi
intercrystalline precipitation tanelerarası çökelme
grain boundary precipitation tane sınırı çökelimi
semicoherent precipitation yarıbağdaşık çökelim
intergranular precipitation tanelerarası çökelme
cementite precipitation sementit çökelimi
grain boundary sulphide precipitation tane sınırı sülfür çökelimi
transgranular precipitation taneiçi çökelimi
local precipitation lokal çökelme
solid precipitation katı çökelimi
lamellar precipitation katmanlı çökelme
primary precipitation birincil çökelme
continuous precipitation sürekli çökelme
electrolytic precipitation elektrikli çökelme
electrical dust precipitation elektrikli toz çökeltme
electrostatic precipitation elektrostatik çökeltim
electrical precipitation elektrikli çökelme
cellular precipitation gözeli çökelme
graphite precipitation grafit çökelimi
preferential precipitation seçkili çökelme
gravimetric method after precipitation of diammonium hexachloroplatinate diamonyum hegzakloroplatinat çöktürülmesi sonrası gravimetrik metot
precipitation hardened katı çökeltmeyle sertleştirilmiş
precipitation hardening çökelimli sertleşme
inhomogeneous precipitation ayrışık çökelme
precipitation-hardened stainless steel çökelimli sertleştirilmiş paslanmaz çelik
kinetics of precipitation çökelme hızbilimi
noncoherent precipitation bağdaşmaz çökelme
precipitation hardenable alloys çökelimli sertleşebilir alaşımlar
precipitation strengthening çökelimli sertleştirme
precipitation-hardened steel çökelimli sertleştirilmiş çelik
precipitation heat treatment çökeltme ısıl işlemi
rate of precipitation çökelme hızı
precipitation-hardening stainless steels çökelim sertleşmeli paslanmaz çelikler
precipitation hardened çökelimli sertleştirilmiş
precipitation hardenable çökelimli sertleşebilir
precipitation hardening materials çökelimli sertleşen gereçler
matrix precipitation anayapı çökelimi
precipitation hardening alloys çökelimli sertleşen alaşımlar
precipitation hardening çökelim sertleşmesi
phase precipitation evre çökelmesi
fume precipitation duman çökeltme
uneven precipitation düzesiz çökelme
heterogeneous precipitation çoklu türel çökelme
uneven precipitation eşit olmayan çökelme
uniform precipitation eşit dağılımlı çökelme
precipitation hardening çökelmeyle sertleşebilen
precipitation hardening from hot-working temperatures sıcak işleme sıcaklıklarında çökelmeyle sertleşebilen
separation by co-precipitation birlikte çökme ile ayrılma
co-precipitation birlikte çökme
treatment of wastewater by precipitation/flocculation kimyasal arıtma çöktürme/flokulasyon ile atık su arıtımı
treatment of wastewater by precipitation/flocculation kimyasal arıtma çöktürme/topaklaştırma ile atık su arıtımı
precipitation hardening çökertme sertleştirmesi
Mechanic
precipitation hardening çökelti sertleştirmesi
Textile
precipitation bath çöktürme banyosu
Construction
precipitation hardening çökelme sertleşmesi
Traffic
precipitation area yağış alanı
Marine
frontal precipitation ön yağış
probable precipitation olası yağış
precipitation intensity yağış yoğunluğu
precipitation day yağış günü
precipitation interception yağışın kesilmesi
typhoon with heavy precipitation şiddetli yağışlı tayfun
precipitation forecasting yağış tahmini
Psychology
active precipitation aktif tetikleme
Physics
electrostatic precipitation elektrostatik çökelme
Chemistry
precipitation titration çöktürme titrasyonu
acid precipitation asidin çökelmesi
precipitation hardening çökelme sertleşmesi
hydroxide precipitation hidroksit çökelimli
chemical precipitation kimyasal çökelme
dissolution-precipitation çözünme-çökelme
hydroxide precipitation hidroksit çökelmesi
chemical precipitation method kimyasal çökeltme yöntemi
chemical precipitation kimyasal çökeltme
microbiologically induced calcite precipitation mikrobiyolojik olarak uyarılmış/tetiklemiş kalsiyum karbonat çökelmesi/çökelti oluşumu
Biochemistry
salt precipitation tuz kesitlemesi
zone precipitation bölgesel çökelme
precipitation reaction çökeltme tepkimesi
Marine Biology
excessive precipitation aşırı yağış
Agriculture
maximum probable precipitation maksimum muhtemel yağış
channel precipitation suüstü yağışı
Tobacco
electrostatic precipitation yüksek voltaj uygulamak suretiyle sigara dumanında bulunan partiküllerin çöktürülmesi
Environment
precipitation gauge yağış ölçer
antecedent precipitation index yağış rejimi endeksi
areal precipitation toplam yağış
precipitation scavenging yağmurla temizlenme
areal precipitation alansal yağış
precipitation intensity yağış şiddeti
map precipitation map çöktürmesi
Geography
occult precipitation gizli yağış
Meteorology
acid precipitation asit yağmuru
frozen precipitation donmuş yağış
excessive precipitation aşırı yağış
electricity of precipitation yağış elektrikselliği
freezing precipitation donan yağış
quantitative precipitation forecast sayısal yağış tahmini
precipitation gage yağış ölçeği
fog precipitation sis yağışı
mixed precipitation karışık yağış
precipitation area yağış sahası
amount of precipitation yağış miktarı
annual precipitation yıllık yağış
yearly precipitation yıllık yağış
distribution of precipitation yağış dağılımı
orographic precipitation orografik yağış
precipitation area yağış alanı
precipitation physics yağış fiziği
precipitation intensity yağış şiddeti
precipitation station yağış istasyonu
precipitation current yağış akımı
precipitation inversion yağış inversiyonu
precipitation echo yağış yankısı
precipitation station yağış gözlem istasyonu
precipitation-evaporation ratio yağış’-buharlaşma oranı
average precipitation ortalama yağış miktarı
precipitation observation yağış gözlemi
precipitation observation yağış rasatı
high precipitation area yüksek yağışlı bölge
precipitation regime yağış rejimi