prior - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

prior

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"prior" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 24 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
prior s. önceden
prior s. daha önce olan
prior s. daha erken olan
prior s. önceden yapılmış
General
prior i. manastır başrahibi
prior i. orta çağda sulh hakimlerinden biri
prior i. dini kuruluş yetkilisi
prior s. önceden planlanmış
prior s. eski
prior s. evvelki
prior s. öncelikli
prior s. sabık
prior s. mukaddem
prior s. önceki
prior zf. evvel
prior zf. önce
Trade/Economic
prior önceki
prior -den önce
Law
prior mahkumiyet veya tutuklanma (geçmişi)
prior bir suçlunun önceden aldığı cezalar
prior suç geçmişi veya sabıka
Technical
prior önsel
prior öncel
Computer
prior önce

"prior" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 105 sonuç

İngilizce Türkçe
General
act without prior planning f. aklına eseni yapmak
prior condition i. ön koşul
prior authorization i. ön izin
prior condition i. öncelikli şart
prior engagement i. önceden verilmiş söz
prior notification i. ön bildirim
prior probability i. önsel olasılık
prior notice i. ön ihtar
prior notice i. ön ihbar
prior address i. önceki adres
prior calendar quarter i. önceki üç takvim ayı
prior use i. önceki kullanım
prior knowledge i. ön bilgi
prior to ed. evvel
prior to ed. -den önce
Phrases
prior to manufacture imalat öncesi
prior to despatch sevk öncesinde
Colloquial
prior opinion önyargı
Trade/Economic
prior stock imtiyazlı hisse senedi
prior lien mortgage birinci derecede ipotek
prior period loss önceki dönem gider ve zararları
prior lien bonds birinci derecede ipotekli tahviller
prior stock ayrıcalık taşıyan hisse senedi
prior shipment sevkiyat öncesi
prior production tax istihsal vergisi
prior period error önceki dönem hatası
prior review ön inceleme
prior debt anapara ve faizi içeren borç
prior year income önceki yıla ait gelir
prior permission önceden alman izin
prior period income önceki dönem gelir ve karı
prior deposits önceden ödenen nakdi teminatlar
prior consent ön muvafakat
prior period revenues/profit önceki dönem gelir ve karları
prior period expenses losses önceki dönem gider ve zararları
prior-lien bond güvence açısından ilk derecede gelen tahvil
prior creditor rüçhanlı alacaklı
prior consent ön izin
prior lien bond ilk derece teminatlı tahvil
prior stock tercihli hisse senedi
profit prior to consolidation konsolidasyondan önceki kar
profit prior to incorporation şirketleşmeden önceki kar
prior lien mortgage birinci derece ipotek
prior stock ayrıcalıklı hisse senedi
prior lien bond birinci derece teminatlı tahvil
prior years' profits and losses geçmiş yıl kar ve zararları
profit prior to consolidation birleşme öncesi kar
profit prior to consolidation füzyondan önceki kar
principle of prior authorization önceden izin ilkesi
prior art buluş öncesi teknik durum
prior written consent önceden verilmiş muvafakatname
without the prior written consent of (önceden) yazılı izin olmaksızın
prior written consent önceden yazılı müsaade
prior written consent önceden yazılı izin
prior to shipment yükleme öncesi
prior year’s profits and losses önceki yılın karları ve zararları
prior approval önceki onay
belgian income taxes on the results of prior years önceki yılların sonuçlarına ilişkin belçika gelir vergileri
foreign income taxes on the results of prior years önceki yılların sonuçlarına ilişkin yabancı gelir vergileri
prior to önce
dividends and directors' entitlements relating to prior financial years önceki mali yıllara ait temettüler ve yönetici istihkakları
subject to prior sale satış önceliği olan
subject to prior sale satış önceliğine tabi
prior art (patent) önceki teknik
prior claim to assets varlıklar üzerinde öncelikli hak talebi
prior art önceki teknik
Law
without prior written approval yazılı olarak önceden onaylanmadan
prior to önce
without prior written approval daha önceden gönderilmiş yazılı onay olmadan
appealing decision prior to judgment hükümden evvelki kararın temyizi
prior negligence önceki ihmal
no prior sabıkası olmayan
no prior sabıkasız
prior appropriation principle kadim hak ilkesi
Politics
prior approval ön onay
prior authorisation ön izin
prior permission önceden alınan müsaade
prior permission önceden alınan izin
prior action önkoşul
Technical
prior distribution önsel dağılım
prior austenite önceki ostenit
prior austenite grains önceki ostenit taneleri
prior austenite grain size önceki ostenit tane büyüklüğü
prior processing ön işleme
preparation prior to painting boyanmadan önceki hazırlanma
surface preparation of metals and plastics prior to adhesive bonding metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzeylerinin hazırlanması
Computer
prior probability önsel olasılık
Aeronautic
prior permission uçuş izni
Medical
prior history of pelvic inflammatory disease pelvik inflamatuar hastalık hikayesi
Psychology
accreditation of prior learning mevcut öğrenmenin belirlenmesi
Statistics
prior probabilities prior ihtimaller
prior probabilities önsel olasılıklar
conjugate prior eşlenik önsel
improper prior belirsiz önsel
vague prior şüpheli önsel
natural conjugate prior doğal eşlenik önseli
informative prior bilgi verici önsel
diffuse prior ayrıntılı önsel
prior probability önsel olasılık
Agriculture
prior informed agreement önceden bildirmeli anlaşma
Education
recognition of prior learning önceki öğrenmenin tanınması
Environment
bayesian prior bayes teoremindeki on şart
Places
prior lake minnesota eyaletinde şehir
Military
no prior service geçmiş hizmeti yok
prior permission iniş izni