procedure - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

procedure

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"procedure" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
procedure i. prosedür
procedure i. yöntem
General
procedure i. ameliye
procedure i. racon
procedure i. usul hukuku
procedure i. yol
procedure i. gen yöntem
procedure i. metot
procedure i. muamele
procedure i. uygulanan işlem
procedure i. yargılama yöntemi
procedure i. yordam
procedure i. prosedür
procedure i. yöntem
procedure i. işlem
procedure i. proses
procedure i. usul
Trade/Economic
procedure i. gidiş
procedure i. işi yürütme yöntemi
procedure i. işlem tarzı
procedure i. kurallar dizini
procedure i. kural
procedure i. prosedür
procedure i. tarz
procedure i. usul
Law
procedure i. davanın yürütülme şekli
procedure i. dava usulü
procedure i. işlem
procedure i. muhakeme usulü
procedure i. muamele
procedure i. usul
Politics
procedure i. prosedür
procedure i. süreç
procedure i. usul
Technical
procedure i. işlem sırası
procedure i. yordam
Computer
procedure i. altyordam
procedure i. işlem grubu
Automotive
procedure i. yöntem
Chemistry
procedure i. muamelat
Linguistics
procedure i. işlem
Military
procedure i. usul

"procedure" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
follow a procedure f. prosedür izlemek
apply a procedure f. prosedür uygulamak
adopt a procedure f. prosedür uygulamak
perform a procedure f. işlemi gerçekleştirmek
carry out a procedure f. işlemi gerçekleştirmek
implement the procedure f. prosedürü uygulamak
go into the procedure f. ameliyata girmek
standard operating procedure i. standart harekat prosedürü
administrative procedure i. idari yargılama
standard operation procedure i. standart operasyon prosedürü
render safe procedure i. güvenli hale getirme işlemi
law of procedure i. usul hukuku
law of criminal procedure i. ceza muhakemeleri usul kanunu
administrative procedure communique i. idari usuller tebliği
formal procedure i. merasim
rules of procedure i. usul kuralları
machine procedure i. makine prosedürü
criminal procedure i. ceza yargılaması
rules of procedure i. uygulama kuralları
communication line control procedure i. iletişim hattı denetim yöntemi
emergency procedure i. acil durum süreci
tax administration and procedure i. vergi yönetimi ve usulü
operational safety procedure i. işletim güvenlik prosedürü
bureaucratic procedure i. bürokratik işlem
appellate procedure i. temyiz
alarm procedure i. alarm prosedürü
civil procedure i. medeni yargılama
law on criminal procedure i. ceza muhakemesi hukuku
temporary operational safety procedure i. geçici harekat güvenli prosedürü
administrative procedure i. idari yargı
operating procedure i. uygulama prosedürü
operating procedure i. çalıştırma usulü
operating procedure i. çalıştırma prosedürü
operating procedure i. işletme prosedürü
operating procedure i. işletme yöntemi
open tender procedure i. açık ihale usulü
legal procedure i. yasal prosedür
written procedure i. yazılı prosedür
written procedure i. yazılı usul
scheduled procedure step i. programlanmış prosedür adımı
scheduled procedure step i. planlanmış işlem adımı
fire procedure plan i. yangın prosedürü planı
microanalitic procedure manual i. mikro analitik izlek el kitabı
rule of procedure i. usul kuralı
procedure and principle i. usul ve esas
procedure word i. işletme kelimesi
legal procedure to follow i. izlenecek yasal yol
method of procedure i. izlenen yöntem
basic procedure i. temel prosedür
subscription procedure i. abonelik işlemi
disciplinary code and procedure i. disiplin yönetmeliği
competitive dialogue procedure i. rekabetçi diyalog prosedürü
check-out procedure i. denetleme işlemi
check-out procedure i. inceleme işlemi
check-out procedure i. kontrol işlemi
procedure pack i. kit
emergency response procedure i. acil durum müdahale prosedürü
in accordance with the procedure zf. usulünce
for the sake of procedure zf. prosedür icabı
Trade/Economic
open tender procedure i. açık ihale usulü
open procedure i. açık prosedür (ihale vb)
accreditation procedure i. akreditasyon kurallar dizini
collection procedure of public receivables i. amme alacaklarının tahsil usulü
analytical review procedure i. analitik inceleme prosedürü
restricted tender procedure i. belli istekliler arasında ihale usulü
simplified procedure i. basitleştirilmiş beyan usulü
bureaucratic procedure i. bürokratik işlem
budgetary procedure i. bütçe işlemi
notification procedure i. bildirim kurallar dizini
call procedure i. çağrı usulü
operational procedure i. çalışma prosedürü
invitation procedure i. çağrı usulü
inward processing procedure i. dahilde işleme usulü
year-end procedure i. dönem sonu kapanış işlemi
placing of goods under a customs procedure i. eşyanın gümrük rejimine tabi tutulması
peer assessment procedure i. emsal değerlendirme kurallar dizini
net price procedure net i. fiyat yöntemi
customs procedure i. gümrük işlemleri
customs procedure i. gümrük rejimi
customs procedure i. gümrük prosedürleri
customs warehousing procedure i. gümrük depolama prosedürü
civil procedure code i. hukuk usulü muhakemeleri kanunu
procedure analysis i. işletme unsurları analizi
walk-through procedure i. içinde giderek izleme prosedürü
signing authority procedure i. imza yetkisi prosedürü
employment procedure i. işe alım süreci
tendering procedure i. ihale usulü
hiring/recruitment procedure i. işe alım prosedürü
business environment simplification task force procedure i. iş ortamının basitleştirilmesine yönelik faaliyet grubu
contradictory procedure i. karşıt görüş prosedürü
leverage procedure i. kaldıraç işlemi
costing procedure i. maliyetleme süreci
accounting procedure i. muhasebe ilkeleri
international private and civil procedure law i. milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun
international private and procedure law i. milletlerarası özel hukuk ve usul hukuku
accounting procedure i. muhasebe usulü
measurement procedure i. ölçüm prensibi
measurement procedure i. ölçüm kurallar dizini
buying procedure i. satın alma prosedürü
buying procedure i. satın alma işleminde izlenen yol
reference procedure i. referans prosedür
restricted tender procedure i. sınırlı ihale
grievance procedure i. şikayet sistemi
grievance procedure i. sorun giderme süreci
inventory reserve procedure i. stok değer düşüklüklerinin karşılık ayırmak suretiyle zarar kaydedilmesi
standart operating procedure (sop) i. standart işletme yöntemi
standard operating procedure i. standart işletim prosedürü
tendering procedure i. teklif verme usulü
procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations i. teknik mevzuatın ve standartların türkiye ile avrupa birliği arasında bildirimi
transit procedure i. transit rejimi
bidding procedure i. teklif verme usulü
tax procedure law (tpl) i. vergi usul kanunu (vuk)
tax administration and procedure i. vergi yönetimi ve usulü
established procedure i. yerleşik usul
Law
initiate a legal procedure f. yasal prosedürü başlatmak
expedited procedure i. ivedi usul
summary procedure i. acele muhakeme usulü
legal procedure i. adli süreç
law on the procedure for the collection of public receivables i. amme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki kanun
criminal procedure i. ceza yargılaması
criminal procedure i. ceza mahkeme usulü
penal procedure law i. ceza muhakemesi hukuku
criminal procedure law i. ceza usulü kanunu
code of criminal procedure i. ceza muhakemeleri usulü kanunu
law of criminal procedure i. ceza muhakemeleri kanunu
adversarial procedure i. çekişmeli yargılama usulü
criminal procedure i. cezai yargılama usulü
criminal procedure law i. ceza usulü hukuku
criminal procedure i. ceza muhakeme usulü
law of criminal procedure i. ceza usul hukuku
criminal procedure i. ceza muhakemeleri usulü
code of criminal procedure i. ceza muhakemesi kanunu (cmk)
code of penal procedure i. ceza muhakemeleri usulü kanunu
abuse of procedure i. dava hakkının kötüye kullanılması
trial procedure i. duruşma usulü
the federal rules of civil procedure i. federal usul kuralları
code of civil procedure i. hukuk muhakemeleri kanunu (hmk)
civil procedure i. hukuk usulü
code of civil procedure i. humk (hukuk usulü muhakemeleri kanunu)
code of civil procedure i. hukuk usulü muhakemeleri kanunu
code of civil procedure i. hukuk muhakemeleri usulü kanunu
draft code of civil procedure i. hukuk muhakemeleri kanunu tasarısı
code of civil procedure i. hukuk usulü kanunu
legal procedure i. hukuki yol
code of civil procedure i. hukuk muhakemeleri usul kanunu
procedure of intervention i. iltihak usulü
code of administrative procedure i. idari yargılama usulü kanunu
administrative procedure law i. idari usul yasası
summary procedure i. ivedi yargılama usulü
administrative procedure i. idari yargılama
administrative trial procedure i. idari yargılama usulü
procedure of legislation i. kanunların yapılış usulü
procedure of valuation i. kıymet takdirinde usul
enforcement of one's rights without resorting to judicial procedure i. kendiliğinden ihkakı hak edenler
civil procedure i. medeni yargılama
law of civil procedure i. medeni yargılama hukuku
law of civil procedure i. medeni usul hukuku
procedure(s) i. muhakemeler
procedure of deliberation i. müzakere usulü
convention on subvention for civil procedure i. mün'akit müzahereti adliye mukavelenamesi
law of international civil procedure i. milletlerarası usul hukuku
procedure of confiscation i. müsadere usulü
code of procedure i. muhakeme usulü kanunu
co-decision procedure i. ortak karar usulü
co-decision procedure i. ortak karar alma süreci
ordinary legislative procedure i. olağan yasama usulü/prosedürü
ordinary legislative procedure i. olağan yasama yöntemi
accelerated procedure of trial i. seri usulü muhakeme
questioning procedure i. sorgu usulü
dual procedure offence i. sulh ceza ve/veya ağır ceza mahkemesinde yargılanması yapılabilecek suçlama
procedure to be applied i. takip olunacak muhakeme usulü
arbitration procedure i. tahkim usulü
appellate procedure i. temyiz
procedure by arbitration i. tahkim usulü
turkish code of criminal procedure i. türk ceza muhakemeleri kanunu
law of procedure i. usul hukuku
violation of procedure i. usule aykırılık
cessation of procedure i. usul muamelelerinin durması
tax procedure law i. vergi usul kanunu
legal procedure i. yargı süreci
rules of procedure i. yargılama usulleri
legislative procedure i. yasama usulü
new procedure i. yeni yargılama yöntemi
judicial procedure i. yargı süreci
abuse of procedure i. yolsuz dava
administrative judicial procedure act i. idari yargılama usulü kanunu
code of civil procedure kısalt. h.u.m.k
Politics
initiate the procedure f. süreci başlatmak
decision making procedure of the european community i. avrupa topluluğu karar alma prosedürü
decision making procedure of the european community i. avrupa topluluğu karar alma usulü
consultation procedure i. basit görüş yöntemi
bureaucratic procedure i. bürokrasi işlemi
standing operating procedure i. devamlı talimat
consultation procedure i. danışma usulü
consultation procedure i. danışma süreci
internal procedure i. dahili işlem
confessional procedure i. fikir bildirme prosedürü
procedure for revising i. gözden geçirme usulü
airport procedure i. havaalanı prosedürü
external transit procedure i. harici transit prosedürü
expedited procedure i. hızlandırılmış prosedür
consultation procedure i. istişare usulü
asylum procedure i. iltica usulleri
screening procedure i. izleme prosedürü
regulatory procedure with scrutiny i. incelemeye tabi yasama usulü
asylum procedure i. iltica usulü
cooperation procedure i. iş birliği süreci
cooperation procedure i. işbirliği usulü
cooperation procedure i. işbirliği prosedürü
two-stage procedure i. iki kademeli işlem
consultation procedure i. istişare prosedürü
internal procedure i. iç prosedür
decision making procedure i. karar alma mekanizması
pre-accession fiscal surveillance procedure i. katılım öncesi mali izleme prosedürü
restricted procedure i. kısıtlı başvuru prosedürü
rules of civil procedure i. medeni usul hukuku kuralları
negotiation procedure i. müzakere usulü
ratification procedure i. onay usulü
codecision procedure i. ortak karar usulü
assent procedure i. onay yöntemi
normal procedure i. normal usul
assent procedure i. onay usulü
sampling procedure i. örnekleme prosedürü
procedure of voting i. oylama usulü
parliamentary procedure i. parlamenter usuller
parliamentary procedure i. parlamento usulleri
advisory committee for the technical adaptation of the community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users i. sanayideki nihai kullanıcılara uygulanan elektrik ve gaz fiyatlarının şeffaflığını geliştirmeye yönelik topluluk prosedürünün teknik adaptasyonu danışma komitesi
procedure of voting i. rey verme usulü
result a procedure in a decision i. sürecin bir kararla sonuçlandırılması
standing operating procedure i. sürekli iş talimatı
one-stage procedure i. tek kademeli işlem
uniform electoral procedure i. tek tip seçim yöntemi
screening procedure i. tarama süreci
arbitration procedure i. tahkim süreci
screening procedure i. tarama usulü
assent procedure i. uygun görüş usulü
assent procedure i. uygun bulma süreci
conformity assessment procedure i. uygunluk değerlendirme prosedürü
assent procedure i. uygun bulma usulü
assent procedure i. uygun görüş yöntemi
acting in accordance with the procedure laid down in article 252 of the treaty expr. antlaşmanın 252. maddesinde öngörülen usule uygun şekilde hareket ederek
Industry
capability approval procedure i. yeterlilik onay işlemi
capability approval procedure i. yeterlilik onay prosedürü
Technical
abrasive blast-cleaning procedure i. aşındırıcı ile kumlanarak temizleme işlemi
analytical review procedure i. analitik inceleme prosedürü
step-grind procedure i. basamaklı taşlama yöntemi
jigging procedure i. çalkalama işlemi
cecc assessed process average procedure i. CECC değerlendirilmiş proses ortalama prosedürü
operation procedure i. çalışma prosedürü
operation procedure i. çalışma usulü
call procedure i. çağrı usulü
testing procedure i. deney yöntemi
experimental procedure i. deneysel yöntem
starting procedure i. devreye alma prosedürü
evaluation procedure i. değerlendirme işlemi
casting procedure i. döküm yöntemi
detailed procedure to determine the flame spread of vertically-oriented specimens i. düşey konumdaki feney numunelerinde alevin yayılma hızının detaylı tayin yöntemi
taper-grinding procedure i. eğik taşlama yöntemi
spinning procedure i. eğirme işlemi
injection procedure i. enjeksiyon yöntemi
taper-grind procedure i. eğik taşlama yöntemi
federal test procedure i. federal test yöntemi
fibre optic communication subsystem test procedure i. fiber optik haberleşme yardımcı sistem deney prosedürü
fallback procedure i. geri çekilme yöntemi
recovery procedure i. hatadan toparlanma süreci
accelerated testing procedure i. hızlandırılmış deney yöntemi
built-in procedure i. hazır prosedür
built-in procedure i. hazır yordam
hydrostatic testing procedure i. hidrostatik deney işlemi
two phase titration procedure i. iki fazlı titrasyon yöntemi
performance rating procedure using indoor test methods i. iç ortam deney metotları kullanılarak performans değerlendirme işlemi
production batch sampling procedure i. imalat partisinden numune alma prosedürü
starting procedure i. işletmeye alma prosedürü
procedure division i. işlem bölümü
operating procedure i. işletme yöntemi
injection procedure i. içitim yöntemi
jeffries procedure i. jeffries yöntemi
procedure phrase i. işletme kodu
heat treatment procedure i. ısıl işlem yöntemi
employed procedure i. işletilen prosedür
procedure approval i. işlem onayı
moulding procedure i. kalıplama yöntemi
shut-down procedure i. kapama işlemi
acceptance procedure i. kabul yöntemi
welding procedure specification i. kaynak prosedür spesifıkasyonu
welding procedure approval record i. kaynak prosedür onay kaydı
welding procedure i. kaynak talimatı
welding procedure test i. kaynak prosedürü deneyi
welding procedure i. kaynak prosedürü
welding procedure specifications i. kaynak prosedür onayı
welding procedure test i. kaynak prosedür deneyi
coulometric procedure i. kulometrik işlem
comparator procedure i. komparatör işlemi
mechanical flushing procedure i. mekanik yıkama yönetmi
shovelling procedure i. küreme gideneği
shovelling procedure i. küreme işlemi
installation and removal procedure i. montaj ve sökme işlemi
focusing microscope procedure i. odaklamalı mikroskop işlemi
common test procedure i. ortak deney işlemi
shared procedure i. ortak işlem-dizin
sampling procedure i. numune alma yöntemi
measurement procedure i. ölçüm yordamı
shared procedure i. paylaşımlı prosedür
procedure qualification record (pqr) i. prosedür kalifikasyon kaydı
ritz procedure i. ritz yöntemi
start of procedure i. prosedürün başlaması
procedure information i. prosedür bilgisi
procedure-oriented language i. prosedüre yönelik dil
procedure approval i. prosedür onayı
formal procedure i. resmi prosedür
liquid displacement procedure i. sıvı yer değiştirme işlemi
charging procedure i. şarj yöntemi
stylus instrument procedure i. stilus cihazı işlemi
standart operating procedure (sop) i. standart uygulama prosedürü
titration procedure i. titrasyon işlemi
diagnostic procedure i. tamlayıcı yordam
handshaking procedure i. tokalaşma yordamı
the technical procedure communication i. teknik usuller tebliği
diagnostic procedure i. tanılama yordamı
identification procedure i. tanılama yordamı
identification procedure i. tanıtma
employed procedure i. uygulanan prosedür
remote procedure call i. uzaktan yordam çağrısı
remote procedure call i. uzaktan işlem çağrısı
re-entrant procedure i. yeniden giriş prosedürü
charging procedure i. yükleme yöntemi
local procedure call i. yerel işlem çağrısı
loading procedure i. yükleme prosedürü
start-up procedure i. yol verme prosedürü
starting procedure i. yol verme prosedürü
procedure base i. yordam tabanı
capability approval procedure i. yeterlilik onay yöntemi
Computer
workbook module procedure i. çalışma kitabı modül yordam
checkpoint procedure i. denetim noktası yöntemi
document control procedure i. doküman kontrol prosedürü
document control procedure i. dökümanların kontrolü prosedürü
asynchronous procedure call i. eşzamanlı olmayan yordam çağrısı
deferred procedure call i. ertelenmiş yordam çağrısı
current procedure i. geçerli yordam
exec procedure i. exec yordamı
fallback procedure i. geri çekilme yöntemi
recovery procedure i. hatadan toparlanma süreci
procedure division i. işlem bölümü
stored procedure i. kaydedilmiş işlem
logon procedure i. oturum açma yordamı
previous procedure i. önceki yordam
logon procedure i. oturum açma yöntemi
measurement procedure i. ölçüm yordamı
recursive procedure i. özyineli yordam
stored procedure i. saklı yordam
next procedure i. sonraki yordam
fallback procedure i. son çare yordamı
diagnostic procedure i. tanılama yordamı
identification procedure i. tanılama yordamı
diagnostic procedure i. tanılayıcı yordam
handshaking procedure i. tokalaşma yordamı
database module procedure i. veritabanı modül yordam
new procedure i. yeni yordam
backup procedure i. yedekleme yordamı
restart procedure i. yeniden başlatma yordamı
procedure-oriented language i. yordamsal dil
instance of the procedure i. yordam örneği
procedure-oriented language i. yordama yönelik dil
procedure oriented language i. yordama yönelik dil
procedure-oriented language i. yordam yönelimli dil
procedure definition i. yordam tanımı
procedure name i. yordam adı
procedure-oriented-language i. yordama yönelik dil
procedure separator i. yordam ayırıcısı
goto procedure expr. yönteme git
view procedure expr. yordamı göster
procedure definition expr. yordam tanımla
Informatics
checkpoint restart procedure i. denetim noktası yeniden başlatma yordamı
advanced data communication control procedure i. gelişmiş veri iletişim kontrol prosedürü
security procedure i. güvenlik programı
procedure division i. işlem bölümü
recovery procedure i. kurtarma yordamı
measurement procedure i. ölçüm yordamı
recursive procedure i. özyineli yordam
test procedure i. sınama yordamı
fallback procedure i. son care yordamı
diagnostic procedure i. tanı yordamı
test procedure i. test yordamı
remote procedure call i. uzaktan yordam çağrısı
abort procedure i. yarıda bırakma yordamı
procedure oriented language i. yordama yönelik dil
procedure call i. yordam çağrısı
procedure library i. yordam kitaplığı
procedure-oriented algorithms i. yordam kaynaklı algoritmalar
procedure declaration i. yordam bildirimi
Telecom
link access procedure i. bağ erişim usulü
tendering procedure i. ihale usulü
recovery procedure i. kurtarma usulü
link access procedure for modems i. modemler için bağ erişim usulü
inquiry procedure i. sorgulama usulü
escalation procedure i. tırmandırma prosedürü
tendering procedure i. teklif verme usulü
unique challenge- response procedure i. tek zorluk-tepki cevap işlemesi
arbitration procedure i. tahkim usulü
remote procedure call i. uzaktan usule göre arama
remote procedure call i. uzaktan işlem talebi
directed retry procedure i. yönlendirilmiş yeniden deneme usulu
directed retry procedure i. yönlü giriş işlemi
Textile
body measurement procedure i. beden ölçüsünün alınması işlemi
detailed procedure to determine the burning behaviour of fabrics for apparel i. elbise imalinde kullanılan kumaşların yanma özelliklerinin tayini için detaylı deney yöntemi
commercial laundering procedure i. ticari yıkama işlemi
Construction
concreting procedure i. betonlama yöntemi
construction procedure i. inşaat yöntemi
welding procedure test i. kaynak prosedür deneyi
erection procedure i. kurma yöntemi
erection procedure i. montaj yöntemi
field test procedure i. saha deney işlemi
construction procedure i. yapım yöntemi
Woodworking
brushing procedure i. fırçalama işlemi
Automotive
diagnostic procedure i. arıza teşhis işlemi
european new car assessment procedure i. avrupa yeni otomobil değerlendirme prosedürü
australian new car assessment procedure i. avustralya yeni otomobil değerlendirme prosedürü
worldwide harmonized light duty vehicle test procedure i. dünya çapında uyumlaştırılmış hafif araç test prosedürü
federal test procedure i. federal test prosedürü
welding procedure specification i. kaynak prosedür şartnamesi
welding procedure approval i. kaynak prosedürü onayı
self test procedure i. kendi kendini test işlemi
self-test procedure i. kendi kendini test işlemi
self test procedure i. otomatik test işlemi
self-test procedure i. otomatik test işlemi
standard operation procedure i. standart operasyon prosedürü
supplemental federal test procedure i. tamamlayıcı federal test prosedürü
test procedure i. test işlemi
Aeronautic
instrument approach procedure i. aletli yaklaşma uygulaması
instrument approach procedure i. aletle yaklaşma işlemi
holding procedure i. bekletme yöntemi
hold procedure i. bekleme kuralı
break cloud procedure i. buluttan çıkış prosedürü
non-precision approach procedure i. hassas olmayan aletli yaklaşma usulü
acceptance procedure i. kabul yöntemleri
procedure turn i. kaide dönüşü
procedure turn inbound i. kaide dönüşünde inbound
missed approach procedure i. pas geçme prosedürü
missed approach procedure i. pas geçme usulü
final approach procedure i. son yaklaşma usulü
ground controlled approach procedure i. yerden kumandalı yaklaşma işlemi
Medical
be removed by endoscopic procedure or surgical therapy f. cerrahi veya endoskopik yöntemlerle çıkarılmak
surgical procedure i. cerrahi ameliyat
surgical staging procedure i. cerrahi evreleme protokolü
double-blind procedure i. çift kör çalışma
direct laryngoscopic procedure i. direkt laringoskopi
distal soft tissue procedure i. distal yumuşak doku prosedürü
extracorporeal blood cleansing procedure i. ekstrakorporal kanı temizleme prosedürü
wrist arthroplasty procedure i. el bileği artroplasti ameliyatı
interventional cardiac catheterization procedure i. girişimsel kardiyak kateterizasyon uygulaması
breast biopsy procedure i. göğüs/meme biyopsisi prosedürü
gap (glans approximation procedure) i. glans yaklaştırma işlemi
day-case procedure i. günübirlik prosedür
patient-isolation procedure i. hasta izolasyon prosedürü
patient isolation procedure i. hasta izolasyon prosedürü
isolation procedure i. izolasyon prosedürü
invasive procedure i. invaziv girişim
gynaecologic laparoscopic procedure i. jinekolojik laparoskopik cerrahi
advanced diagnostic procedure i. ileri tanı yöntemi
procedure-related early complications i. işleme bağlı erken komplikasyonlar
mutual recognition procedure i. karşılıklı tanıma işlemi
non-cardiac surgical procedure i. kalp dışı cerrahi prosedür
laparoscopic procedure i. laparoskopi
laparoscopic procedure i. laparoskopik prosedür
major resective procedure i. majör rezektif prosedür
malone antegrade colonic enema procedure i. malone antegrad kolon lavmanı
examination/procedure gloves i. muayene/işlem eldivenleri
mesenterico-left portal bypass procedure i. mezenteriko-sol portal by-pass ameliyatı
centralised procedure i. merkezi prosedür
centralized procedure i. merkezi işlem
sample derivatization procedure i. numune türetme işlemi
nuss procedure i. nuss prosedürü
nuss procedure i. nuss ameliyatı
fixed clinical procedure i. sabit klinik izlenmesi
batch production procedure i. seri üretim işlemi
snodgrass procedure i. snodgrass prosedürü
standard operation procedure i. standart uygulama işlemi
clean-contaminated procedure i. temiz kontamine cerrahi prosedür
one stage combined surgical procedure i. tek aşamalı kombine cerrahi tedavisi
procedure of treatment i. tedavi süreci
bone and joint infection in the newborn due to intravenous procedure i. yenidoğanda intravenöz girişime bağlı kemik ve eklem enfeksiyonu
procedure related complications i. yapılan işleme ait komplikasyonlar
surgical procedure i. yapılan cerrahinin şekli
kausch-whipple procedure i. whipple operasyonu
established procedure i. yerleşik prosedür
whipple procedure i. whipple operasyonu
medical procedure i. tıbbi prosedür
medical procedure i. tıp doktorları veya diş hekimleri tarafından uygulanan prosedür
Psychology
brown-peterson procedure i. brown-peterson yöntemi
script fading procedure i. replikli öğretim
Food Engineering
sampling procedure and method of analysis for the official control of the temperatures of quick-frozen foods intended for human consumption i. kişiler tarafından tüketimi öngörülen hızlı dondurulmuş gıdaların sıcaklık kontrolü için numune alma ve analiz metodu
optimized monier-williams procedure i. optimize edilmiş monier-williams metodu
cold saponification procedure i. soğuk sabunlaştırma işlemi
Math
mathematical procedure i. matematik işlemi
Statistics
armitage's restricted procedure i. armitage kısıtlı işlemi
asymptotic bayes procedure i. asimptotik bayes işlemi
brown-mood procedure i. brown-mood işlemi
empirical bayes' procedure i. denemeli bayes işlemi
jirina sequential procedure i. jirina ardışık işlemi
step down procedure i. inme işlemi