relative - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

relative

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"relative" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 41 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
relative i. akraba
relative i. hısım
relative s. göreceli
relative s. nispi
General
relative i. ilgi zamiri
relative i. akraba
relative s. yakın
relative s. izafi
relative s. ilişkin
relative s. karşılaştırmalı
relative s. ilgili
relative s. nisbi
relative s. göreceli
relative s. dair
relative s. bağlı
relative s. mensup
relative s. bağıl
relative s. göreli
relative s. görece
relative s. münasebet
relative s. bağıntılı
Trade/Economic
relative oransal
relative nisbi
Law
relative ilgili
relative akraba
relative hısım
Technical
relative göreceli
relative göreli
relative ilişkin
relative ızafi
relative izafi
relative bağlı
relative relatif
Telecom
relative göreceli
relative göreli
relative bağıl
Medical
relative rölatif
Food Engineering
relative oransal
relative bağıl
relative nispi
relative göreceli

"relative" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 417 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be a distant relative f. uzaktan akraba olmak
be a distant relative of someone f. uzaktan akrabası olmak
be relative f. akraba olmak
lose one's relative f. akrabasını kaybetmek
lose one's relative f. yakınını kaybetmek
resemble a relative f. kan çekmek
a distant relative i. uzaktan bir akraba
a long-lost relative i. uzun süredir görülmeyen akraba
a very distant relative i. dış kapının mandalı
an ailing relative i. hasta bir akraba
average relative humidity i. ortalama nisbi nem
close relative i. yakın akraba
distant relative i. uzaktan akraba
distant relative i. uzak akraba
first degree relative i. birinci dereceden akraba
first degree relative i. birinci derece akraba
living relative i. hayatta kalan akraba
living relative i. yaşayan akraba
only relative i. tek akraba
only relative i. tek yakın
patient relative i. hasta yakını
patient's relative i. hasta yakını
patient's relative i. hastanın yakını
relative altitude i. kademelenme
relative clauses i. ilgi tümcesi
relative concept i. göreceli kavram
relative deprivation i. göreli yoksunluk
relative humidity i. göreli nem
relative humidity i. bağıl nem
relative humidity rate i. bağıl nem oranı
relative importance i. göreceli önem
relative majority i. nispi çoğunluk
relative molecular mass i. bağıl molekül kütlesi
relative motion i. izafi hareket
relative persistency i. rölatif buharlaşma oranı
relative position i. göreli konum
relative precision i. göreli kesinlik
relative rank i. izafi sıra
relative reality i. göreli gerçeklik
relative strength i. göreli büyüklük
relative velocity i. izafi hız
relative volatility i. göreli uçuculuk
third-degree relative i. üçüncü derece akrabalık
third-degree relative i. üçüncü dereceden akraba
absolute and relative s. mutlak ve nispi
relative to ed. ile ilgili olarak
relative to ed. ile ilgili
relative to ed. -e dair
relative to ed. hakkında
relative to ed. -e ilişkin
Phrases
with relative ease zorlanmadan
with relative ease kolayca
Speaking
you are the only living relative of him sen onun hayattaki tek akrabasısın
Trade/Economic
law of increasing relative costs artan göreceli maliyetler kanunu
relative administrative fine nispi idari para cezası
relative competitive performance göreli rekabetçi performans
relative cost nispi maliyet
relative error bağıl hata
relative fit index göreli uyum indeksi
relative frequency göreceli sıklık
relative growth oransal büyüme
relative growth göreli büyüme
relative impossibility nisbi olanaksızlık
relative income göreceli gelir
relative income nispi gelir
relative income hypothesis nispi gelir hipotezi
relative income hypothesis göreceli gelir hipotezi
relative interest rate nispi faiz oranı
relative majority nisbi çoğunluk
relative majority nispi çoğunluk
relative market share nispi piyasa payı
relative money prices nispi para fiyatları
relative nullity nisbi geçersizlik
relative opportunity cost nispi fırsat maliyeti
relative price nisbi fiyat
relative price bir malın fiyatının başka mal cinsinden verilmesi
relative price nispi fiyat
relative price göreceli fiyat
relative price change nispi fiyat değişmesi
relative price increase nispi fiyat artışı
relative prices nisbi fiyatlar
relative productivity nispi verim
relative risk index bağıl risk indeksi
relative share nispi pay
relative standard uncertainty bağıl standart belirsizlik
relative strength index göreli güç endeksi
relative strength index relatif güç indeksi
relative surplus value göreli artı değer
relative value index number nisbi değer endeks sayısı
Law
first degree relative birinci derece akraba
first degree relative birinci dereceden akraba
relative by blood kan hısımı
relative by blood nesep hısımı
relative by marriage sıhri hısım
relative grounds for refusal nisbi red nedenleri
relative impediments nisbi evlenme engelleri
relative nullity nispi butlan
relative rights nispi haklar
Politics
relative autonomy göreli özerklik
relative democracy göreceli demokrasi
relative deprivation göreceli yoksunluk
relative majority nispi çoğunluk
relative majority nispi ekseriyet
relative majority nisbi çoğunluk
relative poverty göreli yoksulluk
Technical
apparent relative density görünür bağıl yoğunluk
apparent relative density and bulk density görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesi
apparent relative porosity görünür bağıl gözeneklilik
complex relative permittivity kompleks bağıl geçirgenlik
determination of relative thermal endurance index of an insulating material yalıtım malzemesinin bağıl ısıl dayanıklılık indisinin belirlenmesi
dimensional changes associated with changes in relative humidity nispi rutubet değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklikler
dimensional changes associated with changes in relative humidity nispi nem değişikliğine bağlı olarak boyutlarda meydana gelen değişiklik
high relative humidity yüksek nispi nem
internal relative efficiency iç relatif verim
long-term ultimate relative ring deflection uzun süreli maksimum bağıl halka deformasyonu
mean relative molecular mass ortalama bağıl molekül kütlesi
relative absolute pressure göreli salt basınç
relative address göreceli adres
relative addressing göreli adresleme
relative aperture bağıl açıklık
relative atomic mass izafi atomik kütle
relative bearing nispi yön
relative burning behaviour bağıl yanma özelliği
relative code göreceli kod
relative code göreli kod
relative coding göreli kodlama
relative coding göreceli kodlama
relative colour strength of dyes in solution çözelti içindeki boyaların bağıl renk dayanımı
relative combined standard uncertainty bağıl birleşik standart belirsizliği
relative compaction sanal sıkışma
relative compaction rölatif kompaksiyon
relative deformation bağıl deformasyon
relative density nispi yoğunluk
relative density izafi yoğunluk
relative density göreli yoğunluk
relative density bağıl yoğunluk
relative diffraction intensity bağıl kırınım şiddeti
relative displacement rölatif/nispi yer değiştirme
relative displacement rölatif öteleme
relative distinguished name göreceli belirgin ad
relative efficiency bağıl verim
relative efficiency nispi randıman
relative efficiency nispi verim
relative error göreli hata
relative error nispi hata
relative error bağıl hata
relative expanded uncertainty of measurement bağıl genişletilmiş ölçme belirsizliği
relative expansion göreceli uzama
relative expansion relatif uzama
relative frequency relatif frekans
relative frequency izafi frekans
relative frequency göreceli frekans
relative height izafi yükseklik
relative height of hydraulic jump hidrolik sıçramanın izafi yüksekliği
relative height of hydraulic jump yüzeysel sıçramanın göreceli yüksekliği
relative humidity nispi rutubet
relative humidity relatif nemlilik
relative humidity nispi nem
relative humidity rölatif nem
relative humidity nispi nemlilik
relative humidity relatif nem
relative humidity bağıl nem
relative humidity change nispi rutubet değişikliği
relative humidity of the air havanın izafi nemliliği
relative incidence izafi etki
relative inclinometer nispi meyil ölçer
relative isotopic mass nispi izotopik kütle
relative light unit (rlu) bağıl ışık birimi
relative loss nispi kayıp
relative magnitude izafi büyüklük
relative molecular mass göreli moleküler kütle
relative molecular mass izafi moleküler kütle
relative motion relatif hareket
relative motion göreceli hareket
relative name yakın adı
relative permeability relatif geçirgenlik
relative permeability izafi permeabilite
relative permeability göreli geçirgenlik
relative permeability geçirgenlik katsayısı
relative permittivity relatif geçirgenlik
relative power level göreli enerji düzeyi
relative power level göreli güç düzeyi
relative precision göreli kesinlik
relative pressure izafi basınç
relative pressure göreceli basınç
relative pressure göreli basınç
relative quantity izafi miktar
relative quenching rate bağıl suverme hızı
relative quenching rate rölatif suverme hızı
relative reducibility nispi indirgenebilirlik
relative repeatability bağıl tekrarlanabilirlik
relative response factor bağıl cevap faktörü
relative response factor bağıl yanıt faktörü
relative retention index bağıl alıkonma indeksi
relative retention index bağıl alıkonma zamanı
relative retention index nisbi alıkonma indeksi
relative retention index nisbi alıkonma zamanı
relative rotor displacement rotor relatif uzaması
relative roughness nispi pürüzlülük
relative specific density nispi özgül yoğunluk
relative specific density izafi özgül yoğunluk
relative spectral sensitivity göreli spektral duyarlılık
relative strength göreli büyüklük
relative thermal endurance index bağıl ısıl dayanıklılık indisi
relative tinting strength of coloured pigments renkli pigmentlerin bağıl renk tonu değiştirme güçleri
relative transmission relatif transmisyon
relative transmission bağıl geçirim
relative value nispi değer
relative value bağıl değer
relative vapor density göreli buhar yoğunluğu
relative vapour pressure izafi buhar basıncı
relative velocity rölatif hız
relative vibration relatif titreşim
relative viscosity rölatif vizkosite
relative water content nispi su muhtevası
the mean relative molecular mass of the alkane monosulfonates alkan monosülfonatların ortalama bağıl molekül kütlesi
time and relative dimension in space (tardis) uzay ve zamanda göreceli boyut
true relative density gerçek bağıl yoğunluk
Computer
ignore relative/absolute göreceli/mutlak olmasını gözardı et
relative address göreli adres
relative address göreceli adres
relative addressing göreli adresleme
relative code göreceli kod
relative code göreli kod
relative coding göreli kodlama
relative coding göreceli kodlama
relative data göreli veri
relative frequency göreli frekans
relative frequency göreli sıklık
relative importance bağıl önemlilik
relative links göreceli bağlaçlar
relative path names göreceli yol adları
relative power level göreli enerji düzeyi
relative record göreceli kaydet
relative size pie orantılı dilim
relative to göreli
relative to neye göre
relative to göreli olduğu
relative to hizalama türü
relative to original picture size özgün resim boyutlarına göre
use relative references göreceli başvuruları kullan
Informatics
relative address bağıl adres
relative bias bağıl yanlılık
relative error bağıl hata
relative instruction bağıl komut
relative movement bağıl devinim
relative power level bağıl güç düzeyi
relative precision bağıl kesinlik
relative vector bağıl vektör
Telecom
decibel relative to carrier taşıyıcıya bağlı desibel
relative address bağıl adres
relative bias bağıl yanlılık
relative conductivity bağıl iletkenlik
relative error bağıl hata
relative instruction bağıl komut
relative movement bağıl dolaşım
relative permeability bağıl geçirgenlik
relative power level bağıl güç düzeyi
relative precision bağıl kesinlik
relative transmission level göreli iletim düzeyi
relative vector bağıl vektör
Textile
instrumental assessment of relative whiteness nispi beyazlığın cihazla değerlendirilmesi
relative humidity nispi nem
Construction
relative bleeding quantity of mixing water karışım suyunun bağıl terleme miktarı
relative floor displacement göreli kat deplasmanı
relative humidity bağıl nem
relative humidity göreceli nem
Lighting
relative colour stimulus function bağıl renk uyartı fonksiyonu
relative optical air mass bağıl optik hava kütlesi
relative sensitivity bağıl duyarlılık
relative spectral distribution bağıl tayfsal dağılım
relative spectral sensitivity bağıl tayfsal duyarlılık
relative sunshine duration bağıl güneşlenme süresi
Woodworking
relative protective effectiveness nispi koruma etkinliği
Dyeing
relative humidity görece nem
Marine
relative bearing nispi kerteriz
relative crown depth göreceli kronman derinliği
relative crown width göreceli kronman genişliği
relative motion görünen hareket doğrusu
relative speed of approach yaklaşma hızı
relative water depth göreceli su derinliği
Mining
relative free-swelling index nispi serbest şişme indeksi
Medical
relative afferent pupillary effect göreli aferent gözbebeği kusuru
relative retention bağıl alıkonma
relative risk göreceli risk
relative solubility bağıl çözünürlük
relative standard deviation bağıl standart sapma
relative viscosity bağıl viskozite
Psychology
key relative anahtar akraba
relative refractory period nisbi tepkisizlik dönemi
relative size nisbi büyüklük
Optics
negative relative accommodation negatif rölatif akomodasyon
relative amblyopia rölatif ambliyopi
relative fusional vergence amplitude rölatif füzyonel verjans amplitüdü
Food Engineering
relative humidity bağıl nem
relative viscosity bağıl viskozite
Math
relative error göreceli yanılgı
relative error nispi hata
relative error göreli hata
relative error bağıl hata
relative extremum yerel ekstremum
relative value bağıldeğer
Statistics
asymptotic relative efficiency asimptotik göreli etkinlik
chain relative zincirleme oran
link relative göreli oran
price-relative fiyat bağıntısı
quantity relative miktar bağıntısı
relative area of transvariation değişim ötesi göreli alan
relative efficiency nisbi etkinlik
relative efficiency göreli etkinlik
relative frequency göreli frekans
relative frequency göreli sıklık
relative frequency rölatif frekans
relative frequency nisbi frekans
relative index göreli indeks
relative information göreli bilgi
relative information nisbi bilgi
relative potency göreli kuvvet
relative precision nisbi kesinlik
relative precision göreli kesinlik
relative risk göreli risk
relative variance göreli varyans
Physics
relative accelaration bağıl ivme
relative acceleration bağıl ivme
relative accumulation bağıl birikim
relative atomic mass nispi atom kütlesi
relative density nispi yoğunluk
relative density bağıl özkütle
relative density bağıl yoğunluk
relative dispersion bağıl yayılma
relative elongation göreli uzama
relative equivalent bağıl eşdeğer
relative frequency bağıl sıklık
relative hardness bağıl sertlik
relative humidity nispi rutubet
relative humidity relatif nemlilik
relative humidity bağıl nem
relative humidity izafi nem değeri
relative humidity of air havanın bağıl nemi
relative magnetic permeability bağıl mıknatıs geçirgenliği
relative molecular weight bağıl molekül ağırlığı
relative motion izafi hareket
relative motion relbağıl hareket
relative motion bağıl hareket
relative motion relatif hareket
relative motion bağıl devinim
relative permeability bağıl geçirgenlik
relative permittivity bağıl geçirimlilik
relative quenching rate bağıl suverme hızı
relative roughness bağıl pürüzlülük
relative speed bağıl hız
relative standard deviation bağıl standart sapma
relative valency bağıl değerlik
relative velocity bağıl hız
relative velocity izafi hız
relative viscosity bağıl ağdalılık
relative viscosity bağıl ağdalık
relative viscosity bağıl akmazlık
relative viscosity bağıl viskosite
relative viscosity bağıl akışmazlık
relative viscosity izafi viskozite
relative weight izafi ağırlık
relative weight bağıl ağırlık
Chemistry
relative atomic mass bağıl atom kütlesi
relative attractive force bağıl çekim kuvveti
relative humidity bağıl nem
relative reducibility nispi indirgenebilirlik
relative tinting strength of white pigment beyaz pigmentin bağıl renklendirme gücü
Biology
relative fitness göreceli seçilim değeri
Marine Biology
relative abundance göreceli bolluk
relative conversion rate göreceli dönüştürme oranı
relative fecundity göreceli doğurganlık
relative fishing power göreceli balıkçılık gücü
Astronomy
relative orbit bağıl yörünge
relative trigonometric parallax bağıl ıraklık açısı
Agriculture
relative feed value nispi yem değeri
Tobacco
relative humidity nisbi nem
Social Sciences
theory of relative deprivation göreli yoksunluk kuramı
Education
relative evaluation system bağıl değerlendirme sistemi
relative grading system bağıl not sistemi
Linguistics
defining relative clauses tanımlayan ilgi cümlecikleri
definite relative pronouns belirtili bağ zamirleri
indefinite relative pronouns belgisiz bağ zamirleri
non-defining relative clauses tanımlamayan ilgi cümlecikleri
relative clause ilgi tümceciği
relative clause ilgi yantümcesi
relative clause ilgi cümleciği
relative clause sıfat tümceciği
relative clause ilgileme cümlesi
relative clauses sıfat cümleleri
relative clauses ilgi cumlecikleri
relative clauses sıfat cümleciği
relative clauses ilgi yantümcesi
relative pronoun ki bağlacı
relative pronoun ilgi zamiri
relative pronoun bağlama zamiri
relative pronoun ilgi adılı
relative pronouns bağ zamirleri
Environment
relative biological effectiveness göreceli biyolojik etkinlik
relative density rölatif yoğunluk
relative humidity nispi nem
Geography
relative location bir yerin bir başka yere olan konumu
Meteorology
minimum relative humidity en düşük bağıl nem
relative contour nispi kontur
relative humidity nispi nem
relative vorticity nispi vortisiti
relative wind nispi rüzgar
Geology
relative compaction bağıl kompaksiyon
relative dielectric permittivity bağıl dielektrik geçirgenlik
relative magnetic permeability bağıl manyetik geçirgenlik
Military
relative altitude nispi irtifa
relative aperture açılma oranı
relative aperture nispi açılma
relative bearing nispi kerteriz
relative biological effectiveness izafi biyolojik etki derecesi
relative biological effectiveness nispi biyolojik etkinlik
Cinema
relative aperture bağıntı açıklık