group - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

group

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"group" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 40 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
group i. grup
General
group f. gruplandırmak
group f. toplanmak
group f. gruplara ayırmak
group f. gruplaştırmak
group f. grup oluşturmak
group f. gruplara ayrılmak
group f. gruplaşmak
group f. sınıflandırmak
group f. gruplamak
group i. güruh
group i. bölük
group i. takım
group i. zümre
group i. camia
group i. öbek
group i. topluluk
group i. kafile
group i. grup
group i. manga
group i. kütle
group i. öğür
group i. heyet
group i. filo
group i. küme
group i. ekip
group i. ulam
group i. sosyal grup
Politics
group topluluk
Technical
group bir grupta toplamak
group öbek
Computer
group grupla
group küme grup
group gruplandır
group yeni program grubu
Math
group grup
Statistics
group grup
group sınıf
Biochemistry
group yığın
Linguistics
group öbek

"group" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
be expelled (from a group) f. çıkarılmak
form a group f. grup kurmak
form a group f. grup olmak
form a group f. gruplanmak
form a group opposed to f. cephe almak
found group f. grup kurmak
group around something f. bir şey çevresinde toplanmak
group together f. kümelenmek
group together f. kümelemek
join the group f. gruba katılmak
set up a group f. grup kurmak
turn (a group) into a gang f. çeteleştirmek
a group sharing equal belief i. aynı inancı paylaşanlar grubu
a part of the group i. grubun bir parçası
accident response group i. kaza müdahale ekibi
ad hoc group i. geçici çalışma kurulu
affinity group i. üye grubu
affinity group i. ortak bir amaç veya çıkarla bağlanan bir grup insan
age group i. yaş grubu
book group i. kitap/okuma grubu
civic group i. yerel yardımlaşma derneği/klubü
combinatorial group theory i. kombinatoryal grup teorisi
consumer group i. tüketici kitlesi
control group i. kontrol grubu
dance group i. dans grubu
demonstration group i. gösteri grubu
disaster response group i. afete müdahale grubu
ethnic group i. etnik grup
experimental group i. deney grubu
first group i. ilk grup
first group i. birinci grup
focus group i. hedef grup
focus group i. odak grubu
focus group discussion i. odak grup görüşmesi
focused group interviewing i. odaklanmış grup görüşmesi
folklore group i. folklor grubu
food group i. besin grubu
friend from the group i. grup arkadaşı
group a i. a grubu
group action i. grup çalışması
group affiliation i. grup üyeliği
group behaviour i. grup davranışı
group boundaries i. grup sınırları
group bullying i. bezdiri
group cohesiveness i. grup kaynaşması/uyumu
group company i. grup şirketi
group company i. grup şirket
group composition i. grup kompozisyonu
group conflicts i. grup çatışması
group conflicts i. grup içi çatışma
group consciousness i. grup şuuru
group counseling i. grupla psikolojik danışma
group discussion i. grup tartışması
group dynamics i. gruplararası etkileşim gücü
group exhibition i. karma sergi
group feeling i. grup duygusu
group feeling i. asabiyet
group friend i. grup arkadaşı
group guidance i. grup rehberliği
group guidance in education i. eğitimde grup rehberliği
group home i. grup evi (bakıma ihtiyaç duyan kişilere hizmet veren bakım evi)
group identity i. grup kimliği
group identity i. grup özdeşimi
group identity i. grup ayniyeti
group identity conflict i. gruplar arası çatışma
group identity conflict i. grup kimliği çatışması
group influences i. grup etkileri
group insurance i. grup sigortası
group insurance i. toplu sigorta
group leader i. grup lideri
group manager i. grup müdürü
group members i. grup üyeleri
group membership i. grup üyeliği
group migration i. grup göçü
group norm i. grup normu
group norms i. grup standartları
group norms i. grup normları
group of age i. yaş grubu
group of friends i. arkadaş grubu
group of friends i. arkadaş çevresi
group of musicians i. icra heyeti
group of musicians i. saz
group of pals i. arkadaş çevresi
group painting exhibition i. karma resim sergisi
group participation i. gruba katılma
group photo i. grup fotoğrafı
group solidarity i. grup dayanışması
group something under something i. altında toplamak
group structure i. grup yapısı
group structures i. grup türleri
group structures i. sosyal grup çeşitleri
group structures i. grup yapıları
group studies i. grup çalışmaları
group test i. grup testi
group theory i. grup teorisi
group therapy i. küme sağaltımı
group therapy i. grup tedavisi
group tourism i. grup turizmi
group work in architecture i. mimaride grup çalışması
high risk group i. yüksek risk grubu
in-group i. örgüt içinde grup oluşturan topluluk
interest group i. çıkar grubu
joint study group i. ortak çalışma grubu
joint working group i. müşterek çalışma grubu
klein group i. klein grubu
leader of group activities i. animatör
lie group i. lie grubu
low income group i. alt gelir grubu
mixed group i. karma grup
multiple sensor display group i. çoklu sensör gösterim grubu
next group i. sonraki grup
nomad group i. oba
non-profit group i. kar amacı gütmeyen grup
philosophy group i. felsefe grubu
philosophy group teacher i. felsefe grubu ögretmeni
population by age group and gender i. yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus
pressure group i. lobi
pressure group i. baskı grubu
product group i. ürün grubu
public interest group i. kamu yararına çalışan grup
quranic research group i. kuran araştırma grubu
rainbow group i. gökkuşağı grubu
reading group i. kitap/okuma grubu
reference group i. referans grubu
religious group i. dini grup
renormalization group i. renormalizasyon grubu
revolutionary group i. devrimci grup
same age group i. aynı yaş grubu
scout group i. keşif grubu
seating group i. koltuk takımı
seating group i. oturma grubu
selected group i. seçilmiş grup
self directed group work i. kendine dönük grup çalışması
self-directed group work i. kendine dönük grup çalışması
sitting group i. oturma grubu
sitting group i. oturma takımı
sitting group i. koltuk takımı
social group i. sosyal grup
social group work i. sosyal grup çalışması
socialization of a group i. grubun sosyalleşmesi
socio-cultural group i. sosyo-kültürel grup
sofa group i. oturma grubu
spelling group i. heceleme grubu
splinter group i. düşünce farklılığı nedeniyle ana gruptan ayrılan grup
standards development group i. standart geliştirme grubu
steering group i. yönlendirme grubu
study group i. araştırma grubu
study group i. etüt grubu
sub-group i. alt kadro
sub-group i. alt-grup
support group i. destek grubu
taxonomic group i. cins grubu
the state folk dances group i. devlet halk dansları topluluğu
umbrella group i. şemsiye grubu
user group i. kullanıcı kitlesi
vinyl group i. vinil türleri
vulnerable social group i. savunmasız sosyal/toplumsal grup
within-group variance i. öbek içi değişke
word group i. kelime grubu
working group i. çalışma gurubu
working group meeting i. çalışma grubu toplantısı
a group of s. bir grup
in-group s. grup içi
by age group zf. yaş grubuna göre
in group zf. grup içinde
in group zf. grup olarak
Phrasals
score with someone or a group beğenisini kazanmak
score with someone or a group beğendirmek
Phrases
a group of young people of both sexes gençlerden oluşan kızlı erkekli bir grup
Colloquial
join the group gruba katıl
Idioms
a ginger group bir topluluk veya grup içerisindeki lobi
Speaking
if you are in this group bu gruptasyan
if you are in this group bu gruba dahilsen
if you are in this group bu grubun içindeysen
Trade/Economic
advisory group danışma grubu
andean group bolivya, kolombiya, ekvator, peru ve venezuela arasında kurulan ve ekonomik ortak pazar
andean group and ülkeleri grubu
business group iş grubu
commodity group emtia grubu
consolidated group konsolide edilmiş şirketler grubu
consumer group müşteri kitlesi
consumer group head tüketici grubu başkanı
contact group temas grubu
control group denetim grubu
corporate group şirketler grubu
delphi group delphi grubu
eminent persons group bir kurum tarafından belli bir meseleyi incelemek üzere görevlendirilmiş seçkin kişiler heyeti
employee contributions in employee’s group pension contract çalışan ödemeli emeklilik sözleşmesi
focus group interview hedef grup mülakatı
fund group fon grubu
group administration employee benefit plans personel sosyal yardımlaşma grup yönetim planları
group annuity insurance ek emeklilik sigortası
group banking holding bankacılığı
group banking grup bankacılığı
group barriers gruba katılım engelleri
group bonus grup primi
group bonus grup ikramiyesi
group bonus plan grup ikramiyesi planı
group companies müşterek yönetime tabi teşebbüsler
group company grup şirket
group decision support system grup kararlarını destekleme sistemi
group depreciation grup amortismanı
group directorate of taxpayer services and income taxes mükellef hizmetleri gelir vergileri grup müdürlüğü
group discount grup tenzili
group discount grup indirimi
group dynamics grup dinamiği
group financial statement konsolide bilanço
group insurance grup sigortası
group insurance contract grup sigorta sözleşmesi
group life insurance grup hayat sigortası
group manager grup müdürü
group of assets aktifler grubu
group of assets varlıklar grubu
group of biological assets canlı varlıklar grubu
group of biological assets biyolojik varlıklar grubu
group of companies şirketler grubu
group of customers müşteri tabanı
group of five beşler grubu
group of risks riziko gurubu
group of seven yediler grubu
group of seventy seven yetmiş yediler grubu
group of ten onlar grubu
group outlet grup satış mağazası
group pension contract grup emeklilik sözleşmesi
group pension mutual fund grup emeklilik yatırım fonu
group relief grup vergi indirimi
group selling grup satışı
group selling grup halinde yapılan satış yapması
group training grup eğitimi
high income group yüksek gelir grubu
high-income group üst gelir grubu
income group gelir grubu
industrial firms group sanayi firmaları topluluğu
interest group çıkar grupları
interest group menfaat grubu
intra-group borrowings grup içi borçlanmalar
intra-group lendings grup içi borç vermeler
intra-group trading amounts grup içi ticaret hacimleri
investment group sermaye grubu
it group head bilişim grubu başkanı
joint working group ortak çalışma grubu
joint working group birleşik çalışma grubu
leading group şirketin hisselerine hakim olan grup
low income group düşük gelir grubu
low-income group alt gelir grubu
majority group çoğunluk grubu
management group yönetim grubu
management group işletmenin yöneticileri
management group yönetici kadro
managing group bir şirketin yönetimini elinde tutan grup
minority group azınlık grubu
net income group net gelir grubu
occupational group meslek grubu
packaging group head ambalaj grubu başkanı
pay group ödeme grubu
payment for group relief grup vergi indirimi ödemesi
product group ürün grubu
purchase group satın alan grup
purchase group mübayaa grubu
purchaser's group satın alanın grubu
selling group satıcı grubu
selling group satış grubu
selling group kredi sendikasyonu
sis group swiss financial market services ag sis isviçre finansal hizmetler grubu
sourcing group management satın alma grubu yönetimi
standards preparatory group standart hazırlama grubu
steering group yürütme kurulu
strategic vision group stratejik vizyon grubu
study group çalışma grubu
target group hedef kitle
target group hedef grup
target group hedef kitlesi
tax group vergi grubu
trading group head ticaret grubu başkanı
work group çalışma grubu
working group iş grubu
working group çalışma grubu
yearly income group yıllık gelir grubu
Law
group insurance grup sigortası
high level working group üst düzey çalışma grubu
special operations group authorities özel harekat grup amirlikleri
twelve plus group oniki artı grubu
twelve plus group on iki artı grubu
Politics
a group of refugees bir grup sığınmacı
a group of refugees bir grup mülteci
ad hoc working group ad hoc çalışma grubu
advisory group for aerospace research and development havacılık uzay araştırma ve geliştirme danışma grubu
advocacy group savunma grubu
african, caribbean and pacific group of states afrika, karayip ve pasifik ülkeler grubu
anti-migration group göç karşıtı grup
anti-party group parti karşıtı grup
china friendship group çin dostluk grubu
consultative group on international agricultural research uluslararası tarımsal araştırma danışma grubu
consultative group to assist the poor (cgap) yoksullara yardım için danışma grubu
contact group temas grubu
council of europe group of states against corruption avrupa konseyi yolsuzlukla mücadele devletler grubu
council working group konsey çalışma grubu
egmont group egmont grubu (mali istihbarat birimleri egmont grubu)
energy experts group enerji uzmanları grubu
enterprise policy group işletmeler politikası grubu
eurasian group on money laundering and financing of terrorism (eag) avrasya kara para aklama ve terörizmin finansmanı grubu
european armaments policy group of the eu ab silahlanma politika grubu
european democratic group avrupa demokrat grubu
european economic interest group avrupa firmalarının iktisadi alandaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan grup
external advisory group bağımsız danışma kurulu
g20 anti-corruption working group g20 yolsuzlukla mücadele çalışma grubu
g20 climate finance study group g20 iklim finansmanı çalışma grubu
g20 development working group g20 kalkınma çalışma grubu
g20 energy sustainability working group (eswg) g20 enerji sürdürülebilirliği çalışma grubu
group deputy chairman grup başkan vekili
group deputy chairman grup başkanvekili
group determination grup statüsü belirleme
group determination of refugee status mülteci statüsünün grup bazında belirlenmesi
group discussion heyet müzakeresi
group discussion grup müzakeresi
group discussion grup konuşması
group mind grubun fikirleri
group of 10 on’lar grubu
group of 13 13'ler grubu
group of 14 14'ler grubu
group of 20 (g-20) yirmi'ler grubu (g20)
group of 24 yirmidört’ler grubu
group of 24 (g-24) yirmidört'ler grubu (g24)
group of 3 üç’ler grubu
group of 7 yedi’ler grubu
group of connected clients bağlantılı müşterilerden oluşan grup
group of eight (g8) sekiz'ler grubu (g8)
group of fourteen 14'ler grubu
group of seven (g7) yedi'ler grubu (g7)
group of states parties taraf devletler grubu
group of the european right avrupa sağları grubu
group of thirteen 13'ler grubu
group of twenty g-20
group presidency grup başkanlığı
group president grup başkanı
group solidarity grup dayanışması
group theory grup kuramı
hazard group risk grubu
head of group grup başkanı
high level working group üst düzey çalışma grubu
high-level advisory group on climate change financing iklim değişikliği finansmanı üst düzey danışma grubu
independent european program group bağımsız avrupa program grubu
independent european programme group bağımsız avrupa program grubu
interest group çıkar çevresi
interest group menfaat grubu
interest group çıkar grubu
interest group çıkar çevreleri
interest group baskı grubu
intergovernmental coordination group for the tsunami early warning and mitigation system in the north-eastern atlantic, the mediterranean and connected seas kuzeydoğu atlantik, akdeniz ve bağlı denizlerde tsunami erken uyarı sistemi hükümetlerarası eşgüdüm komitesi
international lead and zinc study group uluslararası kurşun ve çinko çalışma grubu
joint consultative group ortak danışma grubu
leading group on innovative financing for development kalkınma için yenilikçi finansman lider grubu
liaison group irtibat grubu
majority group çoğunluk grubu
membership of illegal group yasadışı örgüt üyeliği
minority group azınlık grubu
nato high level group nato yüksek düzeyli grup
nato nuclear planning group nato nükleer planlama grubu
nuclear suppliers group nükleer tedarikçiler grubu
oecd export credit group oecd ihracat kredi grubu
oecd joint group on trade and competition oecd ticaret-rekabet ortak komitesi
oecd working group on bribery oecd rüşvetle mücadele çalışma grubu
oecd working group on bribery oecd rüşvetle mücadele çalışma grubu
oecd working group on bribery in international business transactions oecd uluslararası iş işlemlerinde rüşvetle mücadele grubu
parliamentary group meclis grubu
policy advisory group politika danışma grubu
political group siyasi grup
political party group siyasi parti grubu
political party group meeting siyasi parti grup toplantısı
pressure group baskı grubu
pressure group çıkar grubu
reform monitoring group reform izleme grubu
rio group rio grubu
small group politics küçük grup siyaseti
special interest lobby/group çıkar lobisi/grubu
sub-ethnic group alt etnik grup
sub-working group alt çalışma grubu
target group hedef kitle
the cooperation group to combat drug abuse and illicit trafficking in drug uyuşturucu madde kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele işbirliği grubu
the world bank group dünya bankası grubu
unctad ad hoc working group on trade, environment and development unctad ticaret çevre ve kalkınma ah çalışma grubu
unctad ad hoc working group to explore the issue of structural unctad silahsızlanmaya geçişte yapısal uyum ah çalışma grubu
visegrad group visegrad grubu
western study group batı çalışma grubu
work group for peace barış için bir araya çalışma grubu
working group çalışma grubu
working group on bribery rüşvetle mücadele çalışma grubu
working group on innovation and technology policy teknoloji ve yenilik politikaları çalışma grubu
working group on trade mali çalışma grubu
world bank group dünya bankası grubu
wto negotiating group on movement of natural persons dtö kişilerin serbest dolaşımı müzakere grubu
wto trade and competition working group dtö ticaret ve rekabet çalışma grubu
wto trade and investment working group dtö ticaret ve yatırım çalışma grubu
Institutes
........group of product inspectors ürün denetmenleri.... grup başkanlığı
analysis and evaluation group for financing of terrorism terörün finansmanına ilişkin analiz ve değerlendirme grubu
aviation group command hava grup komutanlığı
conventional arms exports working group konvansiyonel silahlar dışsatım çalışma grubu
coordination and foreign relations working group koordinasyon ve dış ilişkiler çalışma grubu
council working group konsey çalışma grubu
department of construction group inşaat grup başkanlığı
european armaments policy group of the eu ab silahlanma politika grubu
european democratic group avrupa demokratik grubu
examination group for laundering offence aklama suçu inceleme grubu
group for bilateral affairs ikili ilişkiler grubu
group for european union avrupa birliği grubu
group for foreign relations dış ilişkiler grubu
group for international institutions uluslararası kuruluşlar grubu
group for missions abroad and education yurtdışı teşkilatı ve eğitim öğretim grubu
group for project coordination projeler koordinasyon grubu
group for protocol yurtdışı protokol grubu
group for turkic republics and balkan countries türk cumhuriyetleri ve balkan ülkeleri grubu
group of scholarships burslar grubu
group of states against corruption yolsuzluğa karşı devletler grubu
group of the independents for a europe of nations milletler avrupası için bağımsızlık grubu
group on earth observations yer gözlemleri grubu
independent european program group bağımsız avrupa program grubu
intergovermental group of experts hükümetlerarası uzmanlar grubu
international search and rescue advisory group (insarag) uluslararası arama ve kurtarma danışma grubu
nato security investments group nato güvenlik yatırımları grup başkanlığı
office of group coordinators for collecting societies and auditing meslek birlikleri ve denetim grup koordinatörlüğü
office of group coordinators for collecting societies and auditing meslek birlikleri ve denetim grup koordinatörlüğü (telif hakları)
office of group coordinators for international relations uluslararası ilişkiler grup koordinatörlüğü
office of group coordinators for media, communication and sectoral relations medya, iletişim ve sektörel ilişkiler grup koordinatörlüğü
undersecretariat monitoring group müsteşarlık izleme grubu başkanlığı
western european armaments group batı avrupa silahlanma grubu
western european logistics group batı avrupa birliği lojistik grubu
wto working group on trade and competition dtö ticaret ve rekabet politikası çalışma grubu
Insurance
employee contributions in employee’s group pension contract çalışan ödemeli emeklilik sözleşmesi
group insurance grup sigortası
group life assurance hayat grup sigortası
group life insurance grup sigortası
group life insurance grup hayat sigortası
group life insurance toplu sigorta
group life insurances grup hayat sigortaları
group life policy grup hayat poliçesi
group of risks risk grubu
group of risks riziko grubu
group pension contract grup emeklilik sözleşmesi
group pension mutual fund grup emeklilik yatırım fonu
individual and group life total ferdi ve grup sigortaları toplamı
underwriting group Risk değerlendirme grubu
Tourism
group inclusive tour kapsamlı grup turu
group price grup fiyatı
group rate grup ücreti
group tour toplu gezi
special group tours özel grup turları
special group tours özel grup gezileri
Advertising
focus group interview tüketici kümesi tartışması
Technical
acyl group asil grubu
address group adres grubu
air group hava grubu
amido group amido grubu
amino group amino grubu
auxiliary group yardımcı grup
azo group azo grubu
azo group iki değerli kromofor grubu
bathochrome group batokrom grup
built-in group yerleşik grup
channel group kanal grubu
commutative group komütatif grup
commutative group değiştirici grup
commutator group komütatör grubu
complete group eksiksiz grup
component group bileşen grubu
cyclic group devirli grup
data group veri grubu
data group veri öbeği
diazoamino group diyazoamino kökü
digital scan converter group dijital tarama çevirici grubu
electron withdrawing group elektron çeken grup
extra hazard group yüksek tehlike yangın sınıfı
extra hazard group yüksek tehlike grubu
feeding group besleme grubu
focus group odak grup
functional group işlevsel kök
functional group fonksiyonel grup
functional group işlevsel grup
functional group control fonksiyon grubu kumandası
functional group control cubicle foksiyon grubu kumanda dolabı
fundamental group temel öbek
fundamental group temel grup
group by subject konuya göre gruplama
group code grup kodu
group delay grup gecikmesi
group drive grup tahriki
group drive grup halinde tahrik
group frequency grup frekansı
group heating grup ısıtma
group mark grup işareti
group marker grup işareti
group mixer grup karıştırıcısı
group modulation grup modülasyonu
group of blades kanat grubu
group of resistances rezistans grubu
group polling grup oylaması
group printing grup yazımı
group selector grup seçici
group separator grup ayırıcı
group switch grup şalteri
group technology grup teknolojisi