acquisition - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

acquisition

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "acquisition" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 48 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
acquisition n. kazanma
acquisition n. edinme
acquisition n. kazanç
General
acquisition n. alma
acquisition n. kazanç
acquisition n. alınan şey
acquisition n. kütüphaneye yeni gelen kitap
acquisition n. edinti
acquisition n. yakalama
acquisition n. edinim
acquisition n. şirket alımı
acquisition n. elde etme
acquisition n. başarı
Trade/Economic
acquisition satın alma
acquisition ilhak
acquisition elde etme
acquisition satınalma
acquisition iktisap etme
acquisition temellük
acquisition şirket satın alma
acquisition bir şirketin diğerini devralması
acquisition şirket ele geçirme
acquisition şirket hisselerinin ele geçirilmesi
acquisition edinme
acquisition ele geçirme
acquisition iktisap
acquisition kazanma
acquisition kazanılan şey
acquisition elde edilen şey
acquisition alım
acquisition tedarik
acquisition iktisap
Law
acquisition iktisap
acquisition kazanma
acquisition katma
acquisition devralma
Politics
acquisition edinim
acquisition kazanım
acquisition devralma
acquisition satın alma
acquisition edinme
Technical
acquisition edinme
acquisition kazanma
acquisition belirleme
Construction
acquisition ihzarat
Aeronautic
acquisition radar huzmesinin otomatik izleme için bir cisme bağlanması
Astronomy
acquisition n. bir gök cisminin (radarla) yerini saptama
Linguistics
acquisition edinim

Bedeutungen, die der Begriff "acquisition" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 214 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
make an acquisition v. (bir şirketi) devir/satın almak
acquisition strategy n. tedarik stratejisi
acquisition plan n. tedarik planı
manual acquisition n. manuel yakalama
data acquisition n. veri yakalama
skill acquisition n. hüner edinme
knowledge acquisition n. bilgi edinme
skill acquisition n. beceri edinme
acquisition of electronic journals n. elektronik yayınların alımı/temini
material acquisition n. malzeme tedariki
second language acquisition n. ikinci dil kazanımı
acquisition of property n. iktisap
material acquisition decision process n. malzeme tedariki karar vereme süreci
acquisition of property n. mülkiyet edinme
acquisition of property n. mülkiyet sağlama
target acquisition n. hedef tespiti
language acquisition n. dil kazanımı
housing (acquisition) support n. konut edindirme yardımı
acquisition value n. devralma değeri
acquisition of knowledge n. bilgi edinme
talent acquisition n. yetenek kazanımı
Trade/Economic
acquisition accounting n. devralınmış şirketin defter değerlerinin adil piyasa değerlerine değiştirilmesi
acquisition agreement n. birleşme anlaşması
amortization capitalized costs of acquisition of fixed assets sermayeye ekli duran varlıklar iktisap giderleri amortismanı
acquisition date alım tarihi
foreign acquisition dış kaynaklı alım
date of acquisition satınalma tarihi
acquisition cost elde etme maliyeti
acquisition cost devralma maliyeti
deferred acquisition costs ertelenen edinme maliyetleri
cost of an acquisition ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri
acquisition of shares hisselerin iktisabı
date of acquisition edinme tarihi
acquisition cost iktisap maliyeti
foreign acquisition of property arazi vb gibi varlıkların yabancılar tarafından alınması
acquisition cost edinim maliyeti
acquisition agreement şirket satın alma anlaşması
original acquisition asli iktisap
post acquisition birleşme sonrası
acquisition through purchase satın alma yoluyla elde etme
post acquisition elde etmeden sonra
cost of an acquisition elde etme maliyeti
cost of an acquisition edinme maliyeti
reverse acquisition ters edinim
acquisition cost edinme maliyeti
date of acquisition iktisap tarihi
date of acquisition edinme günü
cost of acquisition edinim maliyeti
deferred acquisition costs aktifleştirilen edinme maliyetleri
date of acquisition edinme tarihi
cost of acquisition iktisap maliyeti
acquisition date planlanan tarih
date of acquisition alma tarihi
acquisition costs istihsal masrafları
acquisition costs edinme maliyetleri
date of acquisition kazanım tarihi
date of acquisition edinim tarihi
acquisition modes iktisap yolları
acquisition adjustment kar düzeltmeleri
original acquisition dolaysız iktisap
original acquisition aslen iktisap
acquisition loans iktisap kredileri
day of acquisition iktisap tarihi
acquisition day iktisap tarihi
acquisition day edinim tarihi
day of acquisition edinim tarihi
date of acquisition satın alma tarihi
acquisition of subsidiaries iştiraklerin alımı
merger and acquisition birleşme ve satın alma
post-acquisition edinim sonrası
pre-acquisition process ön-edinim süreci
pre-acquisition process önalım süreci
acquisition price devralma fiyatı
net premium on acquisition net iktisap primi
potential acquisition transactions potansiyel satın alma işlemleri
acquisition price elde ediliş fiyatı
acquisition price iktisap fiyatı
acquisition price satın alım fiyatı
bona fide acquisition transaction gerçek kazanım işlemi
control share acquisition yönetimi ele geçirmeye yetecek miktarda hisse senedi alımı
customer acquisition müşteri edinme
reason of acquisition edinme nedeni
reason of acquisition edinme sebebi
difference between the revenues generated and the expenses incurred and the acquisition costs of the goods sold within an accounting period basit usülde ticari kazanç
acqui-hiring, acq-hiring, talent acquisition bir şirketi, çalışanları ve onların yetenekleri/birikimleri/bildikleri için satın alma
Law
acquisition of rights hakların kazanılması
acquisition law iktisap yasası
acquisition of a right by statute of limitations hakkın müruru zaman yoluyla iktisabı
acquisition of a right by statute of limitations hakkın müruru zaman yoluyla edinimi
acquisition of ownership mülkiyetin iktisabı
acquisition of citizenship vatandaşlığın kazanılması
modes of acquisition iktisap tarikleri
original acquisition aslen iktisap
derivative acquisition devren iktisap
acquisition by transfer of title devren kazanma
acquisition of immovable property taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
acquisition of ownership mülkiyetinin kazanılması
original acquisition aslen kazanma
acquisition of movable property taşınır mülkiyetinin kazanılması
content acquisition içerik edinme
resumption/compulsory acquisition devletin vatandaşına ait mülke el koyması
resumption/compulsory acquisition istimlak
nature of acquisition iktisabın yapısı
acquisition of shares payların iktisabı
derivative acquisition devren iktisap
original acquisition asli iktisap
acquisition of nationality vatandaşlığın kazanılması
Politics
acquisition and cross-servicing agreement (acsa) n. birleşme ve karşılıklı hizmet anlaşması
acquisition and cross-servicing agreement (acsa) n. tedarik ve karşılıklı hizmet anlaşması
public acquisition kamu satın alımı
acquisition costs istihsal masrafları
land acquisition act arsa istimlak kanunu
land acquisition act arazi istimlak kanunu
Institutes
section of acquisition aksesyon şube müdürlüğü
manuscript acquisition board eser sağlama kurulu
Insurance
acquisition cost istihsal masrafı
Advertising
acquisition cost kazanma maliyeti
Technical
data acquisition veri toplama
target acquisition system hedefleme sistemi
automatic acquisition button otomatik yakalama butonu
digital data acquisition systems sayısal veri alma sistemleri
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
image acquisition görüntü elde etme
supervisory control and data acquisition veri tabanlı kontrol ve gözetleme sistemi
Computer
acquisition and tracking radar yakalama ve izleme radarı
data acquisition veri edinme
knowledge acquisition bilgi kazanma
data acquisition bilgi elde etme
data acquisition veri toplama
Informatics
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
acquisition function veri edinme işlevi
data acquisition veri edinme
target acquisition hedef yakalama
knowledge acquisition bilgi edinme
language acquisition device dil edinim aygıtı
data acquisition veri toplama
intelligent data acquisition device akıllı veri toplama cihazı
Telecom
data acquisition terminal veri giriş uçbirimi
acquisition and tracking orderwire veri edinim ve izleme talep hattı
mobile station access point acquisition mobil istasyon erişim noktasında veri elde etme
acquisition of signal işaretin kazanımı
supervisory control and data acquisition merkezi denetim ve veri toplama
data acquisition veri toplama
data acquisition terminal veri toplama uçbirimi
acquisition function veri edinme işlevi
acquisition indicator channel veri edinim gösterge kanalı
acquisition of technology and knowledge teknoloji ve bilginin kazanılması
Electric
supervisory control and data acquisition merkezi kontrol ve veri izleme
Construction
staff acquisition personel alımı
Automotive
auto acquisition otomatik yakalama
Aeronautic
defense acquisition board savunma tedarik komitesi
Marine
automated meteorological data acquisition system otomatik olarak meteorolojik veri elde etme sistemi
oceanographical data acquisition oşinografik veri elde etme
ocean  data acquisition okyanus verisi elde etme
Medical
multiple-gated acquisition scan-muga çoklu geçişli alım taraması
multiple-gated acquisition scan-muga muga taraması
Psychology
nativistic theory of language acquisition doğalcı dil edinim teorisi
language acquisition dil edinimi
knowledge acquisition bilgi edinimi
language acquisition device dil edinim mekanizması
language acquisition support system dil edinim destek sistemi
concept acquisition kavram edinimi
Linguistics
language acquisition dil edinim
child language acquisition çocuğun dil edinimi
first language acquisition ilk dil edinimi
language acquisition dil edinimi
language acquisition device dil edinim düzeneği
order of acquisition edinim sırası
morpheme acquisition studies biçimbirim edinim çalışmaları
multiple language acquisition çoklu dil edinimi
second language acquisition ikinci dil edinimi
second language acquisition testing ikinci dil edinimi sınavı
acquisition of language dil edinimi
Environment
expropriation and land acquisition issues kamulaştırma ve arazi tahsisi
Geology
isothermal remanent magnetization acquisition and alternating field eş ısıl kalıntı mıknatıslanma oluşum ve alternatif alan
Military
acquisition and cross-servicing agreement (acsa) n. tedarik ve kuvvetler arası hizmet anlaşması
acquisition lead time tedarik temin süresi
acquisition-advice-code tedarik tavsiye kodu
date of acquisition tedarik tarihi
acquisition radar yakalama radarı
high power acquisition radar yüksek güçlü arama radarı
acquisition value veri toplama değeri
high-power acquisition radar yüksek güçlü arama radarı
special defence acquisition fund özel savunma tedarik fonu
medium-range unmanned aerial surveillance and target acquisition system orta menzilli insansız hava gözetleme ve hedef yoklama
signal acquisition unit sinyal yakalama ünitesi
automatic target acquisition otomatik hedef tespiti
defence acquisition radar savunma tespit radarı
defence acquisition radar savunma yakalama radarı
pulse acquisition radar pals tespit radarı
continuous acquisition and life-cycle support ömür boyu destek ve sürekli tedarik
continuous wave acquisition radar devamlı dalga yakalama radarı
continuous acquisition and life cycle support sürekli tedarik ve ömür boyu destek
low-coverage acquisition radar düşük örtü kapsamlı tespit ve yakalama radarı
low power acquisition radar düşük takatli tespit radarı
low-power acquisition radar düşük takatli tespit radarı
improved pulse acquisition radar geliştirilmiş pals tespit radarı
federal acquisition regulation federal tedarik yönergesi
mortar acquisition radar havan tespit radarı
hydrographic data acquisition hidrografik veri toplama
target acquisition battery hedef tespit bataryası
acquisition indicator hedef tespit göstergesi
target acquisition hedef tesbiti
surveillance and target acquisition gözetleme ve hedef tespiti
target acquisition hedef tespiti
security and target acquisition güvenlik ve hedef tespiti
acquisition of target hedef tespiti
target acquisition radar hedef tespit radarı
acquisition indicator hedef tespit müşiri
local acquisition radar mahalli tespit radarı
acquisition of targets for fire support operations ateş desteği için hedef tespiti
track acquisition achieved başarıyla saptanan iz
battery acquisition radar batarya yakalama radarı
Abbreviation
cals (Computer-aided Acquisition and Logistics Support) n. bilgisayar destekli tedarik ve lojistik destek