assignment - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

assignment

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "assignment" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 47 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
assignment n. görevlendirme
assignment n. ödev
assignment n. atama
assignment n. görev
General
assignment n. tahsis işlemi
assignment n. ayırma
assignment n. atanma
assignment n. görev
assignment n. kararlaştırma
assignment n. feragat senedi
assignment n. belirleme
assignment n. havale
assignment n. görev alma
assignment n. ev ödevi
assignment n. devretme
assignment n.
assignment n. tahsis
assignment n. tayin
assignment n. özel görev
Trade/Economic
assignment n. atama
assignment n. belirleme
assignment n. bir sözleşmeden doğan hakkın başkasına devri
assignment n. ciro
assignment n. devir
assignment n. devir ve temlik
assignment n. feragat senedi
assignment n. ferağ
assignment n. görev
assignment n. havale senedi
assignment n. saptama
assignment n. seçme
assignment n. terk
assignment n. tayin
assignment n. tahsis
assignment n. temlik
assignment n. vazife
Law
assignment n. devir
assignment n. görevlendirme
assignment n. havale
assignment n. temlik
Insurance
assignment n. poliçe devri
Technical
assignment n. değer verme
Computer
assignment n. atama
assignment n. değer verme
assignment n. görev
Telecom
assignment n. noktasal tahsis
Logic
assignment n. ifadedeki her bir değişken ile belirli değerleri ilişkilendiren bir fonksiyon

Bedeutungen, die der Begriff "assignment" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 155 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be sent on an assignment for v. tayini çıkmak
give assignment v. görev vermek
school assignment n. ev ödevi
assignment statement n. atama bildirimi
assignment of duty n. görev taksimi
homework assignment n. ev ödevi
assignment board n. görev tahtası
assignment problem n. atama problemi
home assignment n. ev ödevi
random assignment n. rastgele atama
random assignment n. seçkisiz atama
Trade/Economic
assignment of claims n. alacağın devredilmesi
assignment in blank n. açık devir
assignment in blank n. açık temlik
absolute assignment n. alacağın devir ve temliki
assignment of claims n. alacağın temliki
assignment of proceeds n. alacakların devri
assignment of liability n. borcun temliki
assignment of liability n. borcun devri
assignment of liability n. borcun nakli
demanding assignment n. çok emek/çalışma/yetenek gerektiren iş/görev
transfer and assignment n. devir ve temlik
assignment agreement n. devir temlik sözleşmesi
deed of assignment n. devir ve temlik senedi
non-assignment clause n. devir yasağı maddesi
recordal of the assignment (patent terms) n. devir işlemi
assignment director n. görevlendirme amiri
demanding assignment n. görevlendirme gerektiren veya bekleyen
field of assignment n. görevlendirme alanı
assignment letter n. görevlendirme yazısı
back assignment n. geri temlik
assignment check n. havale çeki
absolute assignment n. hakkın devir ve temliki
assignment of stock n. hisse senedi devri
assignment of workers n. işçilerin tayini
business ip assignment n. iş fikri mülkiyetinin devri
wage assignment n. işçinin kendi arzusuyla kazanmış olduğu ücretlerden bir bölümünü yazılı bir anlaşmaya dayanarak sendika aidatı
fiduciary assignment n. inançlı devir
assignment check n. keşide çeki
credit assignment n. kredi tahsisi
cost assignment n. maliyet tahsisi
asset assignment contract n. malvarlığı devir sözleşmesi
assignment of salaries n. maaşların temliki
policy assignment n. poliçe devri
assignment of share n. payın devri
share transfer/assignment agreement n. pay devri sözleşmesi
assignment of share n. pay devri
assignment clause n. sigorta poliçesinde sahibine ciro hakkı veren madde
responsibility assignment matrix n. sorumluluk atama matrisi
assignment of contract n. sözleşmenin devri
preferential assignment n. tercihli temlik veya devir
wage assignment n. tasarruf bonoları vb için vermeyi kabul etmesi
deed of assignment n. temlik senedi
tax assignment n. vergi tahsisi
assignment of wages n. ücretlerden kesinti yapma
assignment of wage n. ücret kesintisi
trustee assignment n. yediemin atanması
Law
novel assignment n. ilave dava gerekçesi
assignment of claims n. alacağın temliği
assignment of claim n. alacağın temliki
payment after assignment by creditor n. alacağın temlikinden sonra tediye
assignment for creditors n. alacaklılara devir
assignment in blank n. beyaza temlik
assignment clause n. ciroya dair şart
deed of assignment n. devir senedi
undercover assignment n. gizli görev
assignment of chooses n. hakların temliki
assignment check n. havale çeki
assignment of mortgage debt n. ipotekle temlik edilmiş alacağın temliki
trademark assignment n. marka devir belgesi
term sheet of security assignment n. menkul kıymetler devir şartları
assignment of a partnership interest n. ortaklık payının devri
voluntary assignment n. rızai temlik
assignment of errors n. temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren layiha
deeds of assignment n. temlikname
deed of assignment n. temlik senedi
assignment of errors n. temyize gitme gerekçelerinin dayandığı hataları içeren önerge
assignment in lieu of payment n. tediye makamına yapılan temlik
assignment of dower n. vefat eden kocanın mal varlığının üçte birinin veya bir kısmının dul eşine verilmesi
Politics
policy assignment n. poliçe devri
preferential assignment n. tercihli görevlendirme
Insurance
assignment clause n. ciro hakkı veren kloz
Technical
endpoint assignment n. bitiş noktası ataması
endpoint assignment n. bitim noktası ataması
frequency assignment system n. frekans atama sistemi
frequency assignment n. frekans atama
frequency assignment system n. frekans tahsisi sistemi
frequency assignment n. frekans tahsisi
port driver assignment n. giriş sürücü ataması
automatic assignment n. otomatik devir
traffic assignment n. trafik yüklemesi
Computer
assignment statement n. atama deyimi
assignment type n. atama türü
style assignment n. biçem ataması
size assignment n. boyut ataması
size assignment n. boyut atama
illegal assignment n. geçersiz değer alama
invalid assignment n. geçersiz atama
frequency assignment n. frekans tahsisi
illegal assignment n. geçersiz değer atama
demand assignment multiple access n. istek güdümlü çoklu erişim
demand assignment n. isteme göre paylaştırma
illegal assignment n. kuraldışı değer atama
menu assignment n. menü ataması
default assignment n. olağan değer ataması
assignment id n. sınav no
key assignment macro n. tuş atama makrosu
font assignment table n. yazıtipi atama tablosu
new assignment n. yeni atama
Informatics
assignment operator n. atama işleci
assignment statement n. atama deyimi
compound assignment n. bileşik atama
frequency assignment n. frekans tahsisi
demand assignment n. istek güdümlü paylaştırma
random assignment n. rastgele atama
random assignment n. seçkisiz atama
demand assignment multiple access adj. istek güdümlü çok erişimli
Telecom
frequency assignment number n. frekans tahsis numarası
frequency assignment n. nokta frekans tahsisi
number assignment module n. numara tahsis modülü
number assignment n. numara tahsisi
priority access and channel assignment n. öncelikli erişim ve kanal tahsisi
spectrum assignment n. spektrum nokta tahsisi
Construction
pole assignment method n. kutup atama yöntemi
Automotive
pin assignment n. pim tahsisi
Psychology
sex assignment n. cinsiyet tahsisi
random assignment n. rastgele tahsis
random assignment n. seçkisiz atama
assignment therapy n. tayin terapisi
Education
reading assignment n. (öğretmenin verdiği) okuma parçası
academic assignment n. akademik ödev
final assignment n. final ödevi
homework assignment n. ev ödevi
History
assignment [australia] n. (1789-1841 yılları arasında) hükümlünün özgür bir vatandaşa ücretsiz hizmetle görevlendirildiği bir sistem
Military
assignment jurisdiction n. atama yetkisi
landing craft assignment table n. çıkarma aracı tahsis tablosu
landing craft and amphibious vehicle assignment table n. çıkarma aracı ve amfibi araç tahsis çizelgesi
serial assignment table n. çıkarma grubu tahsis çizelgesi
restrictive assignment n. ihtisas atanması
limited assignment n. mahdut görevli sınıf
assignment jurisdiction n. nakil yetkisi
duty assignment n. memuriyet görevi
earmarked for assignment on mobilization n. nato'ya sefer için ayrılmış kuvvetler
earmarked for assignment on mobilization n. nato sefer ihtiyat kuvvetleri
earmarked for assignment n. nato sefer ihtiyat kuvvetleri
earmarked for assignment n. nato'ya tahsis için ayrılmış düzenli kuvvetler
special assignment airlift requirements n. özel tayin edilmiş havadan ikmal ihtiyaçları
special assignment n. özel görev
personnel assignment office n. personel tayin şube
weapons assignment n. silah tahsisi
classification and assignment officer n. sınıflandırma ve atama subayı
boat assignment table n. teknik tahsis çizelgesi
assignment of space n. yer tahsisi
returnee assignment station n. yurda dönen personel görevlendirme merkezi
space assignment n. yer tahsisi