bilanço - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

bilançoBedeutungen von dem Begriff "bilanço" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 20 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bilanço balance-sheet n.
bilanço b/s n.
bilanço statement n.
bilanço balance sheets n.
bilanço financial statement n.
Trade/Economic
bilanço assets and equities
bilanço asset and equities
bilanço financial statement
bilanço financial accounts
bilanço balance
bilanço schedule
bilanço annual financial statement
bilanço asset and liability statement
bilanço balance sheet
bilanço balance sheets
Law
bilanço balance sheet
Politics
bilanço balance sheet
bilanço balance sheet
Computer
bilanço statement of financial position
Food Engineering
bilanço balance

Bedeutungen, die der Begriff "bilanço" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 188 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
bilanço düzenlemek make up a balance sheet v.
ağır bilanço heavy loss n.
bilanço esası balance sheet basis n.
geçici bilanço temporary balance sheet n.
mali bilanço financial statement n.
Trade/Economic
analitik bilanço analytical balance sheet
ara bilanço interim balance sheet
ara bilanço interim statement
ara bilanço interim financial statement
ara bilanço cutoff statement
ara bilanço interim balance
ara bilanço interim balance sheet
aylık bilanço monthly statement
ayrıntılı bilanço detailed balance sheet
bakiyesi gelecek dönemlere devredilebilen bilanço hesabı real accounts
bankaların resmi mercilere bilanço vermeleri bank call
bilanço açığı adverse balance
bilanço açılışından kapanışına kadarki işlemlerin tümü accounting cycle
bilanço analizi balance sheet analysis
bilanço başlığı statement heading
bilanço büyüklüğü balance sheet size
bilanço defteri balance book
bilanço değeri balance sheet value
bilanço değerlemesi evaluation of balance sheet
bilanço değişiklikleri özeti summary of balance sheet changes
bilanço denetimi balance sheet audit
bilanço denetlemesi balance sheet audit
bilanço dışı off-balance-sheet
bilanço dışı off the balance sheet
bilanço dışı off-balance sheet
bilanço dışı bırakma derecognition
bilanço dışı borçlar off-balance sheet liabilities
bilanço dışı finans off-balance sheet finance
bilanço dışı hesaplar off-balance sheet accounts
bilanço dışı işlemler off-balance sheet transactions
bilanço dışı kalemler off-balance sheet items
bilanço dışı kredi off-balance-sheet financing
bilanço dışı yükümlülükler off-balance sheet liabilities
bilanço dipnotları balance sheet footnotes
bilanço düzenlemek make the balance
bilanço düzenlemek make up a balance sheet
bilanço düzenlemek draw the balance
bilanço eki annex to the balance sheet
bilanço esasına göre on the basis of balance
bilanço eşitliği balance sheet equation
bilanço eşitliği accounting equation
bilanço farkları variances of balances
bilanço gelir oranı balance sheet revenue ratio
bilanço günü balance sheet date
bilanço hesabı balance sheet account
bilanço hesaplarının teyid edilmesi/belgelenmesi balance sheet substantiation
bilanço içi in the balance sheet
bilanço kalemi balance item
bilanço kalemi balance sheet item
bilanço kalemleri balance sheet items
bilanço kalemlerindeki şarta bağlı belirsizlik contingency
bilanço karı accounting profit
bilanço kısıtlaması balance sheet constraint
bilanço kontrolü balance sheet audit
bilanço likiditesi balance sheet liquidity
bilanço makyajı balance sheet window dressing
bilanço muhasebesi balance sheet audit
bilanço notları notes to financial statement
bilanço rakamları balance sheet figures
bilanço rasyonu balance sheet ration
bilanço sonrası hususlar post balance sheet events
bilanço süslemesi window dressing
bilanço tablosu balance sheet
bilanço tahlili statement of analysis
bilanço tahlili statement analysis
bilanço tanzim etmek make the balance
bilanço tanzim etmek draw the balance
bilanço tanzimi striking of the balance
bilanço tarihi balance sheet date
bilanço tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olay non-adjusting event after the balance sheet date
bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar events occurring after the balance sheet date
bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar adjusting event after the balance sheet date
bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve düzeltme gerektiren olaylar adjusting events after the balance sheet date
bilanço tarihinden sonraki olaylar subsequent events
bilanço tarihinden sonraki olaylar events after the balance sheet date
bilanço tarihinden sonraki olaylar post-balance sheet events
bilanço tasarısı rough balance
bilanço tbs balance-sheet cdo
bilanço teftişi balance sheet audit
bilanço ve gelir tablosu balance sheet and income statement
bilanço ve gelir tablosunda görünen hesap terminal account
bilanço ve gelir tablosunu düzenlemeyi hedef alan ana bütçeleme master budgeting
bilanço yönetimi balance sheet management
bilanço yükümlülük metodu balance sheet liability method
bir finansal varlık veya borcun bilanço dışında bırakılması derecognise
bir finansal varlık veya borcun bilanço dışında bırakılması derecognize
birleştirilmiş bilanço consolidated balance sheet
birleştirilmiş bilanço combined financial statement
cari işlemler bilanço fazlası current account surplus
dinamik bilanço dynamic balance sheet
dönem arası bilanço interim balance
düzenlenmemiş bilanço unclassified balance sheet
envanter bilanço inventory balance sheet
fiktif bilanço pro forma statement
firma hakkında bilgi sağlama amacına yönelik olarak iki bilanço veya kar-zarar tablosunun karşılaştırılması financial ratio
geçici bilanço interim statement
geçici bilanço pro forma balance sheet
geçici bilanço interim
geçici bilanço trial balance
geçici bilanço proforma balance sheet
geçici bilanço temporary balance sheet
geçici bilanço provisional balance sheet
geçici bilanço working sheet
geçici bilanço tentative balance sheet
geçici bilanço preliminary balance sheet
geçici bilanço taslağı provisional draft balance sheet
genel bilanço overall balance
genel bilanço general balance sheet
her amaca uygun bilanço all purpose financial statement
her amaca yarayacak biçimde hazırlanan bilanço all-purpose financial statement
her ihtiyaca uygun bilanço all purpose financial statement
icmal bilanço condensed statement
karşılaştırmalı bilanço comparative statement
karşılaştırmalı bilanço percentage statement
karşılaştırmalı bilanço comparative balance sheet
kısaltılmış bilanço condensed balance sheet
kısaltılmış bilanço şekli reducing balance form
konsolide bilanço consolidated balance sheet
konsolide bilanço consolidated financial statement
konsolide bilanço group financial statement
konsolide bilanço combined financial statement
likidite problemini aşmak için bilanço varlıklarını ucuza veya zararına satış fire sale
likidite problemini aşmak için bilanço varlıklarını ucuza veya zararına satış fire sales
maddi bilanço financial loss
mali bilanço financial balance sheet
milli bilanço national balance sheet
muhtasar bilanço condensed balance sheet
mukayeseli bilanço comparative statement
mukayeseli bilanço comparative balance sheet
muvakkat bilanço tentative balance sheet
muvakkat bilanço interim statement
muvakkat bilanço interim
muvakkat bilanço trial balance
müşterek bilanço combined financial statement
onaylanmış bilanço certified financial statement
organik bilanço organic balance sheet
ortak bilanço combined financial statement
ön bilanço pro forma balance sheet
ön bilanço preliminary balance sheet
özel maksatla düzenlenen bilanço special purpose financial statement
özet bilanço condensed balance sheet
özet bilanço condensed statement
pasif bilanço left-hand side
pasif bilanço liabilities
pasif ve öz sermayeyi gösteren bilanço statutory statement of affairs
pasifi ve özsermayeyi gösteren bilanço statutory statement of affairs
proforma bilanço pro forma balance sheet
rapor şeklinde bilanço reducing balance form
sahte bilanço false balance sheet
statik bilanço static balance sheet
şirketin mali yılsonunda hisse senedi sahiplerine açıkladıkları bilanço ve kar-zarar tabloları annual report
tahmini bilanço projected balance sheet
tahmini bilanço pro forma statement
tahmini bilanço pro forma balance sheet
tasdikli bilanço certificate of financial statement
tekil bilanço unconsolidated balance sheet
ticari bilanço commercial balance sheet
ticari bilanço karı profit before tax
ticari bilanço karı commercial profit
ticari bilanço zararı loss before tax
toplam bilanço dışı işlemler total off-balance sheet transactions
umumi bilanço general balance sheet
üç aylık bilanço quarterly balance sheet
üçlü bilanço sistemi triple bottom line
yıl sonu bilanço year-end balance sheet
yıllık bilanço annual balance sheet
yıllık bilanço annual financial statement
yüzdelerle hesaplanan bilanço common size balance sheet
yüzdelerle ifade edilen bilanço common size balance sheet
Law
bilanço eşitliği balance sheet equation
bilanço hesabı balance sheet account
bilanço ile gelir arasındaki oran balance sheet revenue ratio
bilanço ile gelir arasındaki oran balance sheet ration
bilanço muhasebesi balance sheet audit
bilanço tanzim etmek draw the balance
bilanço tanzimi striking of the balance
Politics
bilanço analizi balance sheet analysis
bilanço dışı hareket off-balance sheet activity
bilanço dışı risk maruziyetleri off-balance-sheet exposures
Technical
ısıl bilanço heat balance
proforma bilanço projected balance sheet
Military
bilanço cihazı pegboard financial statement
konsolide bilanço consolidated balance sheet