denetim - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

denetimBedeutungen von dem Begriff "denetim" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 32 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
Common Usage
denetim audit n.
denetim supervision n.
General
denetim discipline n.
denetim censure n.
denetim governance n.
denetim censorship n.
denetim superintendence n.
denetim supervision n.
denetim test n.
denetim review n.
denetim inspection n.
denetim auditing n.
denetim control n.
denetim controlling n.
denetim surveillance n.
Trade/Economic
denetim survey
denetim annual audit
denetim controlling
denetim audit
denetim supervision
denetim inspection
denetim auditing
Law
denetim custody
denetim auditing
denetim inspection
Politics
denetim inspection
denetim supervision
Computer
denetim check
denetim controls
Construction
denetim inspection
Medical
denetim inspection
Linguistics
denetim control

Bedeutungen, die der Begriff "denetim" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
yakasını sıyırmak (denetim/baskı vb'nden) cut loose from v.
yakasını kurtarmak (denetim/baskı vb'nden) cut loose from v.
denetim yapmak review v.
denetim yapmak make an audit v.
denetim yapmak carry out an inspection v.
denetim uygulamak carry out an inspection v.
denetim uygulamak make an inspection v.
denetim uygulamak conduct an inspection v.
denetim yapmak conduct an inspection v.
denetim yapmak make an inspection v.
denetim altına almak put down v.
sıkı denetim altında tutmak keep someone under one's thumb v.
denetim altına almak take something in hand v.
denetim gerçekleştirmek make an inspection v.
kontrol/denetim altına almak harness v.
ön denetim initial inspection n.
denetim çizgesi control charts n.
merkez denetim müdürlüğü central control agency n.
ana denetim programı master control routine n.
denetim ekibi inspection team n.
olağan denetim routine inspection n.
denetim yöntem bilimi audit methodology n.
ev sahibi ülkenin gözetim ve denetim yetkisine sahip olması home country control principle n.
denetim çizeneği control chart n.
denetim usulleri audit procedures n.
makine denetim kesmesi machine check interruption n.
topyekun denetim total control n.
nitelik denetim çizelgesi quality control charts n.
iletişim hattı denetim yöntemi communication line control procedure n.
denetim bulguları audit findings n.
denetim yeri inspection site n.
denetim kanıtı audit evidence n.
bağımsız denetim independent audit n.
sondaj yoluyla yapılan denetim audit testing n.
yapı denetim karakteri layout character n.
faaliyet ve denetim raporu activity and audit report n.
nitelik denetim izleme çizelgesi quality control programme n.
denetim kapsamı audit scope n.
denetim rehberi inspection manual n.
denetim noktaları control points n.
denetim yardımcısı inspection assistant n.
doğrudan sayısal denetim direct digital control n.
denetim stratejisi audit approach n.
gözetim ve denetim supervision n.
denetim sistemi audit system n.
denetim kurulu inspectorate n.
geniş kapsamlı denetim comprehensive audit n.
denetim önerileri audit recommendations n.
denetim alanı audit sphere n.
denetim politikası governance policy n.
denetim politikası control policy n.
denetim politikası audit policy n.
denetim mekanizması inspection mechanism n.
denetim mekanizması control mechanism n.
denetim kurulları audit committees n.
haftalık denetim one in every week inspection n.
eniyi denetim optimal control n.
denetim birimi controller n.
denetim aygıtı controller n.
uzaktan denetim remote control n.
hastane denetim defteri hospital audit log n.
son denetim öğesi final controlling element n.
son denetim final inspection n.
genel amaçlı denetim general purpose control n.
en sonda yapılan denetim close-out inspection n.
öz denetim self-control n.
karşı tarafın beyanının doğruluğunu anlamak için yapılmayan denetim non-challenge inspection n.
yerinde denetim on-site inspection n.
kişisel denetim personal monitoring n.
denetim eksikliği lack of inspection n.
denetim eksikliği lack of control n.
denetim eksikliği inspection deficiency n.
denetim raporu survey report n.
denetim hizmeti surveillance service n.
aşırı denetim over-monitoring n.
gözle denetim visual inspection n.
denetim ihmali supervisory negligence n.
denetim politikası supervision policy n.
denetim provası mock audit n.
denetim odağı focus of audit n.
denetim odağı focus of supervision n.
denetim dışı out of control adj.
denetim altında under inspection adv.
uluslararası denetim altında under international supervision adv.
Colloquial
sıkı denetim altında bulundurmak keep a tight grip
sıkı denetim altında bulundurmak keep a firm grip
Idioms
birini sıkı denetim altında tutmak keep a firm grip on someone
birini sıkı denetim altında tutmak keep a tight grip on someone
bir şeyi dizginlemek/denetim altına almak put a tighter leash on something
denetim altında tutmaya devam etmek retain control over someone
Trade/Economic
denetim kurumuna yönelik risk risks to audit office
şartlı görüş bildiren denetim raporu qualified certificate
şekli denetim procedural audit
denetim sertifikası audit certificates
denetim altına almak regulate
sonradan denetim post audit
hesap dönemi içinde yapılan denetim interim audit
yüksek denetim kurumu supreme audit institution (sai)
ödemeden önceki denetim preaudit
denetim grubu control group
genel ve süratli denetim yapmak scan
denetim güven düzeyi audit assurance
fonksiyonel denetim alanından sorumlu yönetici functional leader
denetim kanaati audit opinion
yasal denetim statutory audit
para arzının denetim altında tutulması monetary discipline
periyodik denetim periodic audit
sosyal denetim social audit
denetim dönemi audit period
denetim metodolojisi audit methodology
dış denetim external auditing
iç denetim internal auditing
denetim ayarlamaları audit adjustments
denetim teknikleri audit techniques
rekabetçi denetim competitive audit
dış denetim external audit
denetim sırasında yapılan düzeltme audit adjustment
denetim yeri locus of control
satıcılar çok sayıda iken birkaç büyük alıcının piyasaya egemen olduğu ve fiyat üzerinde belirli bir denetim gücüne sahip bulunduğu piyasa yapısı oligopsony
bağımsız denetim komitesi independent audit committee
geçici denetim preliminary audit
denetim yapmak make an audit
fiziki denetim physical check
periyodik denetim repeating audit
denetim yapılmaması no monitoring
ara denetim interim audit
denetim görüşü audit opinion
bankaların güvenirliliğini sağlamak üzere habersiz olarak denetim yapmakla görevli olan kişi bank examiner
sınırlı denetim partial audit
seçici kredi denetim önlemleri selective credit controls
denetim toplamı audit total
kısmi denetim partial audit
kapsamlı denetim comprehensive auditing
denetim yetkisi ve görevi audit mandate
denetim mevzuatı law on auditing
asli denetim genetic monitoring
finansal denetim financial audit
bağımsız denetim external auditing
denetim raporu audit report
denetim kriterleri audit criteria
işletme içi denetim operational audit
kamu iç mali denetim sistemi public internal financial control system
algılanan denetim perceived control
kısmi denetim limited audit
denetim hedefleri audit objectives
tam denetim complete audit
test yoluyla denetim test audit
dönem içinde yapılan ara denetim interim audit
sonuç yönelimli denetim yaklaşımı result based auditing approach
alt denetim sınırı lower control limit
denetim planı audit plan
değişikliğe başlama ve geleceğini denetim altına alma proactive
ayrıntılı denetim rehberi audit kits
şartlı görüş bildiren denetim raporu qualified report
denetim standartları auditing standards
pozitif denetim faktörleri (nüfus artış hızı üzerindeki) positive checks
denetim ilkeleri audit principles
denetim bulgusu audit finding
bir çevre kirlenmesi denetim planı bubble concept
biçimsel denetim procedural audit
mali denetim financial audit
zıt görüş bildiren denetim raporu adverse opinion
bağımsız dış denetim independent external auditing
denetim programı audit programme
bağımsız denetim independent external auditing
yüksek denetim supreme audit
denetim yaklaşımları audit approaches
denetim riski audit risk
resmi denetim inquest
denetim altındaki yabancı şirket controlled foreign corporation
iç denetim internal audit
metrolojik denetim metrological supervision
denetim anlaşması inspection agreement
denetim yılı audit year
muhasebe denetim servisi auditing service
denetim sistemi audit system
muhasebe denetim bölümü auditing department
denetim raporu audit certificate
ayrıntılı denetim detailed audit
denetim kurulu inspectorate
fiziksel denetim physical check
genel denetim general audit
iç denetim internal check
işletme içi denetim internal audit
maddi denetim physical check
ön denetim preliminary audit
ön denetim preaudit
sınırlı denetim limited audit
kısmi denetim limited examination
kısıtlı denetim limited audit
bağımsız denetim raporu independent audit report
bağımsız denetim kuruluşu independent auditing firm
bağımsız denetim şirketi independent auditing firm
bir işletmenin kendi durumu ile yaptığı denetim ve değerlendirme enterprise self-audit
sonradan denetim post-audit
yerinde denetim on-site supervision
sistem temelli denetim systems-based audit
uzaktan denetim off-site supervision
sistem tabanlı denetim systems-based audit
kendi kendini denetim self-regulation
yerinde yapılan denetim site-audit
işletmede mülkiyet-denetim çelişkisi separation of ownership and control
endüstriyel denetim industrial control
kapsamlı denetim complete audit
denetim sistemi control system
kambiyo denetim sistemi exchange control system
yönetsel denetim administrative audit
denetim sözleşmesi inspection contract
denetim bürosu audit office
denetim bürosu auditing service
biçimsel denetim procedural review
türkiye muhasebe ve denetim standartları kurulu turkish accounting and auditing standards board
bağımsız denetim independent audit
bankacılık denetim komitesi committee on banking supervision
mali uyum denetim uzmanı financial compliance control specialist
yıllık denetim annual audit
iş emri denetim sistemi work order management system
belirli denetim görevi audit task
denetim prosedürleri audit procedures
denetim sahası audit sphere
denetim metotları auditing methods
denetim planlama notu audit planning memorandum
spesifik denetim hedefi specific audit objective
sistem tabanlı denetim system-based audit
sürekli denetim dosyası permanent audit file
denetim planlaması audit planning
denetim alanı audit field
denetim notu audit memorandum
denetim testi audit test
denetim sonuçları audit conclusions
güncel denetim dosyası current audit file
denetim tavsiyeleri audit recommendations
denetim mektubu audit letter
denetim el kitabı audit manual
denetim kurumu audit institution
anahtar denetim noktaları key audit points
denetim bilgisayar yazılımı audit software
denetim bulguları audit findings
belli bir faaliyete yönelik denetim selective audit
yatay denetim horizontal audit
denetim standartları audit standards
denetim genişliği audit extent
denetim kapsamını belirten paragraf audit scope paragraph
koordineli denetim coordinated auditing
denetim izi audit trail
önemli denetim noktaları key audit points
genel denetim hedefi general audit objective
denetim bilgi sistemi audit information system
satın alım öncesi yapılan denetim pre-purchase inspection
denetim yazısı supervisory letter
denetim hattı inspection line
gerçek zamanlı denetim real-time audit
denetim programı audit program
risk odaklı denetim risk based auditing
riske dayalı denetim risk based auditing
denetim ofisi audit office
yapılan denetleme/denetim audit conducted
iç denetim çalışanı internal audit employee
iç denetim elemanı internal audit employee
denetim ihmali supervisory negligence
denetim ihmali audit negligence
denetim komitesi surveillance committee
denetim sözleşmesi supervision contract
mali denetim komitesi financial audit committee
sıkı denetim/kontrol a firm hand
ön inceleme/denetim pre-inspection
denetim kurulu başkanı president of supervisory board
denetim kurulu board of supervisors
denetim kurulu supervisory board
denetim kurulu başkanı supervisory board president
denetim otoritesi audit authority
mali denetim ve danışmanlık projeleri financial audit and consulting projects
denetim komisyonu audit commission
mali denetim komisyonu financial supervisory commission
denetim yoğunluğu ve sıklığı audit intensity and frequency
denetim komitesi audit committee
denetim elkitabı audit manual
denetim alanı space of control
sermaye piyasası denetim ve derecelendirme capital market auditing and rating
öz-denetim kuruluşu self-regulatory organization
iç denetim müdürü internal audit manager
denetim protokolü audit protocol
denetim firması audit firm
denetim şirketi audit company
dış denetim şirketi external audit firm
dış denetim firması external audit firm
dış denetim firması external audit company
dış denetim şirketi external audit company
denetim gereksinimi supervisory requirement
denetim kurulu oversight committee
denetim komitesi oversight committee
denetim alanı audit coverage
denetim kapsamı audit coverage
şahit denetim witness audit
denetim raporu audit report
dış denetim external auditing
mali denetim financial auditing
iç denetim internal audit
iç denetim faaliyeti internal audit activity
denetim hizmeti assurance service
Law
denetim yöntemi audit approach
denetim görev ve yetkisi audit mandate
denetim önerileri audit recommenditions
denetim sonuçları audit conclusions
yüksek denetim kurumu supreme audit institution
denetim aracı audit tool
yargısal denetim judicial review
denetim komisyonu inspection commission
denetim süresi supervision
Politics
denetim görevi task of inspection
uygun denetim appropriate supervision
basiretli denetim sistemleri prudential supervision system
harcama sonrası dış mali denetim ex post external audit
harcama sonrası denetim yapan birim ex post financial audit body
ihtiyatlı denetim prudential supervision
basiretli denetim prudential supervision
bağımsız denetim audit
mali idari denetim audit
harcama sonrası iç mali denetim ex-post internal audit
harcama sonrası denetim yapan birim ex-post financial audit body
denetim zinciri chain of control
denetim heyeti supervisory council
denetim kurulu board of control
denetim heyeti board of control
denetim otoritesi inspection authority
çok taraflı denetim multi-lateral surveillance
çok taraflı denetim multilateral surveillance
sıkı denetim tight control
kamusal denetim organı public auditing body
iç denetim homeland control
iç denetim servisi internal audit service (ias)
denetim düzenleyici komitesi audit regulatory committee
kamusal denetim public oversight
risk bazlı denetim sistemi risk-based audit system
basel bankacılık denetim komitesi basel committee on banking supervision
ortak denetim joint audit
yapı denetim görevlisi building inspector
yapı denetim görevlisi building control officer
bina denetim görevlisi building control surveyor (uk)
yapı denetim görevlisi building control surveyor (uk)
bina denetim görevlisi building inspector
bina denetim görevlisi building control officer
topluluk eko-yönetim ve denetim planı community eco-management and audit scheme
sivil denetim civilian oversight
denetim ve denge checks and balances
denetim geliştirme ve eğitim merkezi audit development and training centre
denetim planlama ve koordinasyon kurulu board of auditing, planning and coordination
birleşmiş milletler ortak denetim birimi joint inspection unit of the united nations
ihtiyati denetim prudential supervision
basel bankacılık denetim komitesi basel committee on banking supervision (bcbs)
makro-ihtiyati denetim macroprudential supervision
makro-ihtiyati denetim macroprudential oversight
Institutes
muhasebe ve denetim standartları kurumu accounting and auditing standards authority
muhasebe ve denetim standartları kurumu public oversight
kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu public oversight accounting and auditing standards authority
meslek birlikleri ve denetim grup koordinatörlüğü office of group coordinators for collecting societies and auditing
iç denetim birimi başkanlığı internal audit unit
iç denetim koordinasyon kurulu internal audit coordination board
kamu gözetimi muhasebe ve denetim standartları kurumu public oversight, accounting and auditing standards authority
strateji geliştirme, uluslararası ilişkiler ve denetim dairesi başkanlığı department of strategy development, international relations and inspection
yasama ve denetim hizmetleri genel sekreter yardımcılığı office of deputy secretary-general of legislative and auditing services
vergi denetim kumlu başkanlığı turkish tax inspection board
iç denetim birimi başkanlığı directorate for internal auditing unit
denetim hizmetleri başkanlığı directorate for inspection services
rehberlik ve denetim başkanlığı directorate for guidance and inspection
izleme ve denetim koordinasyon daire başkanlığı department for monitoring and auditing coordination
iç denetim birimi başkanlığı department of internal audit unit
iç denetim kumlu internal audit board
iç denetim birimi internal auditing unit
rehberlik ve denetim daire başkanlığı department for guidance and inspection
iç denetim kurulu internal audit board
çevresel etki değerlendirmesi izin ve denetim genel müdürlüğü directorate general of environmental impact assessment, permit and inspection
iç denetim birimi başkanlığı directorate of internal auditing unit
denetim hizmetleri başkanlığı department of auditing services
iç denetim birim başkanlığı department of internal auditing unit
iç denetim koordinasyon kurulu coordination board of internal auditing
vergi denetim kurulu tax inspection board
denetim hizmetleri başkanlığı directorate of auditing services
denetim hizmetleri başkanlığı directorate of inspection services
meslek birlikleri ve denetim grup koordinatörlüğü (telif hakları) office of group coordinators for collecting societies and auditing
vergi denetim kurulu başkanlığı turkish tax inspection board
Technical
iletişim denetim aygıtı communication control device
kayan kipli denetim sliding mode control
kapalı çevrimli denetim sistemi closed cycle control system
denetim yazmacı control register
program denetim birimi program control unit
denetim işareti control signal
süreç denetim bilgisayarı process control computer
denetim sözcüğü check word
doğrudan denetim direct control
komut denetim birimi instruction control unit
denetim ikili check bit
komut denetim programı command control program
denetim sayacı control counter
kesilme denetim yordamı interrupt control routine
denetim komutları control instructions
iş denetim deyimi job control statement
denetim kesimi control section
hizmet denetim zamanlayıcısı service control dispatcher
denetim kodları control codes
denetim kartı control card
iletişim denetim aygıtı communications control device
denetim aktarım komutu control transfer instruction
dolaylı denetim indirect control
aylık denetim monthly inspection
iş denetim kartları job control cards
yazma denetim karakteri print control character
denetim komutu control instructions
elektronik denetim electronic control
korunmalı denetim protected check
makine denetim kesilmeleri machine check interruptions
mesaj denetim programı message control program
denetim bandı control tape
denetim dili control language
aygıt denetim karakteri device control character
denetim verisi control data
karışma gerektiren denetim intervention required check
yankıyla denetim echo check
onarır denetim admissible control
iş denetim dili job control language
ana denetim yordamı master control routine
Belirli bir zaman ya da seri numarasından oluşan blok kitlenin tüm kalemleri üzerinde denetim işlemlerinin yapılması block sampling
denetim paneli control panel
baskı denetim karakteri format effector
denetim deyimi control statement
merkezi denetim birimi central control unit
girdi/çıktı denetim sistemi input/output control system
sıralanım denetim yordamı sequence checking routine
uzaktan denetim telecontrol
geribesleme denetim çevrimi feedback control loop
bellenmiş programlı denetim stored program control
denetim işareti control mark
sıra denetim yazmacı sequence control register
denetim noktası control point
denetim öbeği control block
denetim alanı control field
denetim sözcüğü control word
sırasal denetim sequential control
denetim problemi check problem
ana denetim yolu control bus
denetim grafiği control chart
matematiksel denetim mathematical check
denetim yordamı control routine
denetim aktarımı control transfer
gereksiz denetim redundant check
denetim göstergesi komutu check indicator instruction
dairesel denetim round robin
denetim dili yorumlayıcısı control language interpreter
ana denetim odası central control room
denetim göstergesi check indicator
denetim noktası koyma checkpointing
geribesleme denetim sistemi feedback control system
iğneyle denetim needle checking
ana denetim masası control console
denetim şeridi carriage control tape
denetim türü type of control
denetim toplamı control total
işletmen denetim paneli operator's control panel
doğruluk denetim karakteri accuracy control character
iş denetim programı job control program
gönderme denetim karakteri transmission control character
denetim oranı control ratio
denetim çevrimleri control circuits
denetim tümcesi control statement
denetim noktasında döküm alma checkpoint dump
gözle denetim sight checking
denetim istasyonu control station
sistem denetim dili system control language
makinenin denetim amacıyla gözden geçirilmesi engine overhaul
denetim simgesi check symbol
programlama denetim paneli programming control panel
denetim yığını control stack
bilgisayarlı sayısal denetim computerized numerical control
merkezi denetim kürsüsü central control stand
iletişim denetim karakteri communication control character
denetim işlevi control function
yardımcı denetim auxiliary control
işaret denetim göstergesi sign check indicator
denetim teybi carriage control tape
otomatik denetim automatic check
denetim delikleri control holes
kendi denetim self check
denetim sınırı control limit
gözle delik denetim sight checking
denetim gerilimi control voltage
denetim mesajı göstericisi control message display
denetim kodu control code
okuma yazma denetim göstericisi read/write check indicator
denetim sırası control sequence
denetim sayısı check digit
açık döngülü denetim sistemi open loop control system
paylaşımlı denetim birimi shared control unit
denetim işlemi control operation
denetim işareti tape mark
denetim bilgisayarı control computer
ana denetim programı master control program
denetim kümesi control stack
otomatik denetim automatic control
programlı denetim programmed check
veri iletişimi denetim birimi data communications control unit