function - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

function

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "function" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 44 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
function n. işlev
function n. fonksiyon
General
function v. fonksiyonunu yerine getirmek
function v. çalışmak (makine)
function v. işlevini yerine getirmek
function v. faaliyette bulunmak
function v. çalışmak
function v. fonksiyonlarını yerine getirmek
function v. görev yapmak
function v. işlemek
function v. işlev görmek
function v. fonksiyon göstermek
function v. iş görmek
function n. yükümlülük
function n. hizmet
function n. tören
function n. hassa
function n. toplantı
function n. kuvvet
function n. amaç
function n. vazife
function n. ödev
function n. merasim
function n.
function n. fonksiyon
function n. görev
function n. öz işlev
Trade/Economic
function fonksiyon
function işlev
function görev
function
function amel
Law
function görevini icra etme
function görevini icra etmek
Technical
function görev
Textile
function fonksiyon
Medical
function işlev
Food Engineering
function işlev
function fonksiyon
Math
function fonksiyon
Linguistics
function işlev
function görev
Military
function vazife
function görev

Bedeutungen, die der Begriff "function" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 500 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
behave or function improperly v. yaramazlık yapmak
behave or function improperly v. arıza çıkarmak
function as an ambassador v. elçilik etmek
have the same function v. aynı işleve sahip olmak
have the same function v. aynı işi görmek
have the same function v. aynı görevi görmek
enable to function as v. olarak işlemesini sağlamak
lose one's function v. işlevini yitirmek
function properly v. düzgün çalışmak
function properly v. sorunsuz çalışmak
function as v. işlevini görmek
disrupt the function of v. işlevini bozmak
disrupt one's function v. fonksiyonunu bozmak
disrupt one's function v. işlevini bozmak
disrupt the function of v. fonksiyonunu bozmak
install a function v. fonksiyon kurmak
pulse transfer function n. vurgulu aktarım fonksiyonu
defined function n. tanımlanmış işlev
source time function n. kaynak zaman fonksiyonu
density function n. yoğunluk işlevi
attenuation function n. azalım foksiyonu
mathematical function n. matematiksel işlev
path function n. yola bağımlı değişim
trigonometric function n. trigonometrik fonksiyon
loss function n. kayıp işlevi
likeli function n. olabilirlik işlevi
library function n. kitaplık işlevi
linear function n. lineer fonksiyon
built in function n. hazır fonksiyon
manifest function n. açık işlev
error function n. yanılgı işlemcisi
latent function n. gizli işlev
reliability function n. güvenilirlik fonksiyonu
emergency support function n. acil durum destek görevi
decreasing function n. azalan fonksiyon
critical system function n. sistemin yerine getirmesi şart olan işlemler
emergency function n. acil durum düzeni
line of sight rate function n. gözlem hattı oran fonksiyonu
logarithmic function n. logaritmik fonksiyon
measurable function n. ölçülebilir fonksiyon
monotic function n. tekdüze işlev
essential emergency function n. elzem acil durum görevi
explicit function n. belirtik işlev
probability density function n. ihtimali yoğunluk fonksiyonu
meromorphic function n. meromorf fonksiyon
quality function deployment n. kalite fonksiyon yayılımı
double function n. çift fonksiyon
distribution function n. dağılım işlevi
distribution function n. dağılım fonksiyonu
management function n. yönetim işlevi
arbitrary function n. gelişigüzel işlev
radial basis function n. radyal temelli fonksiyon
radial basis function n. radyal bazlı fonksiyon
vital function n. hayati fonksiyon
domain of a function n. bir işlevin tanım bölgesi
basic function n. temel işlev
gibbs function n. gibbs fonksiyonu
help function n. yardım işlevi
non-increasing function n. artmayan işlev
penalty function n. ceza işlevi
a public function n. kamusal bir işlev
correct function n. doğru işlev
objective function n. amaç fonksiyonu
criterion function n. kıstas fonksiyonu
protection function n. koruma fonksiyonu
limit of function n. fonksiyon limiti
recording function n. kaydetme fonksiyonu
executive function n. yürütücü işlev
fitness function n. uygunluk fonksiyonu
daily function n. günlük işlev
daily function n. günlük işleyiş
out of function adj. iş görmez
out of function adj. hizmet dışı
Phrases
as a function of bir işlevi olarak
function matters, not size önemli olan boyu değil işlevi
Idioms
function as a bridge köprü görevi görmek
function as a bridge köprü rolü üstlenmek
serve a function in rol oynamak
serve a function in işlevi olmak
Speaking
do not use this function while driving sürüş esnasında bu fonksiyonu kullanmayınız
Trade/Economic
function of expense giderlerin fonksiyonu
physical distribution function fiziki dağıtım fonksiyonu
incentive function özendirme etkisi
objective function objektif fonksiyon
smaller is better loss function artan zarar fonsiyonu
total cost function toplam maliyet fonksiyonu
function of expense gider fonksiyonu
executive function yürütme görevi
executive function hükümet
investment function yatırım fonksiyonu
lagrangian function lagranj fonksiyonu
liquidity preference function likidite tercihi fonksiyonu
rationing function of price fiyatların dağıtım fonksiyonu
executive function icra fonksiyonu
cost function maliyet fonksiyonu
fixed coefficients 'production function sabit katsayılı üretim fonksiyonu
guiding function of prices fiyatların yol göstericilik fonksiyonu
quality function deploymen kaliteli işlev yayılımı
consumption function tüketim fonksiyonu
reaction function tepki fonksiyonu
administrative function idari fonksiyon
production function üretim fonksiyonu
demand function talep fonksiyonu
transactional function dönüştürme fonksiyonu
demand function faced by a firm firmanın karşılaştığı talep fonksiyonu
fixed coefficients' production function girdilerle çıktılar arasındaki ilişkinin sabit olduğu üretim fonksiyonu
public affairs function halkla ilişkiler fonksiyonu
aggregate production function toplam üretim fonksiyonu
finance function finanslama fonksiyonu
judicial function yargı fonksiyonu
saving function tasarruf fonksiyonu
linear function doğrusal fonksiyon
savings function tasarruf fonksiyonu
social welfare function sosyal refah fonksiyonu
deposit function tevdiat işleri
investment function yatırım eğrisi
aggregate time-series consumption function toplam zaman serisi tüketim fonksiyonu
cobb-douglas production function cobb-douglas üretim fonksiyonu
limited-function wholesaler sınırlı faaliyetli toptancı
limited-function merchant wholesaler sınırlı faaliyetli toptancı tacir
full-function merchant wholesaler çok fonksiyonlu toptancı tüccar
import function ithalat fonksiyonu
limited function wholesaler mal stoku bulundurmayan toptancı
limited function wholesaler sınırlı fonksiyonlu toptancı
limited function wholesaler krediyle satış yapmayan toptancı
supply function arz fonksiyonu
administrative function idari görev
administrative function idari işlev
attest function doğrulama fonksiyonu
attest function tasdik fonksiyonu
discrepancy function fark fonksiyonu
corporate function kurumsal fonksiyon
work function iş işlevi
function creep proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesi
utility function fayda fonksiyonu
price making function fiyat saptama/oluşturma işlevi
business function iş fonksiyonu
production function üretim fonksiyonu
Law
executive function yürütme görevi
function of court mahkemenin fonksiyonu
Politics
judicial function and process yargısal işlev ve süreç
legislative function kanun koyma görevi
legislative function yasama işlevi
executive function yürütme işlevi
executive function icra görevi
executive function yürütme fonksiyonu
proprietary function özel girişim tarafından kar amacıyla yapılan işlerin hükümetçe görülmesi
Tourism
touristic function ratio turistik fonksiyon oranı
function room fonksiyon odası
function room etkinlik odası
Technical
point spread function photometry noktasal yayılım fonksiyonlu fotometri
flow function akım işlevi
complementary function tamamlayıcı fonksiyon
network transfer function şebeke transfer fonksiyonu
function buttons tekrar
forward transfer function ileriye transfer fonksiyonu
control function kontrol fonksiyonu
production function imalat fonksiyonu
natural law function generator doğa yasası işlev üreteci
sediment function sediment fonksiyonu
density function yoğunluk fonksiyonu
photoelectric work function fotoelektrik iş fonksiyonu
threshold function başlangıç fonksiyonu
Dirac function dürtü işlevi
internal support function iç destek işlevi
cantor function cantor fonksiyonu
function hole işlev deliği
cylindrical function silindirik fonksiyon
bessel function bessel fonksiyonu
control function kontrol işlevi
function key fonksiyon tuşu
affine function afin fonksiyon
constant function sabit fonksiyon
soft function key programlanır işlev tuşu
flow function akım fonksiyonu
analytical function analitlk fonksiyon
characteristic function karakteristik fonksiyon
transfer function aktarma fonksiyonu
stream function akım işlevi
function unit işlevsel birim
cosine function kosinüs fonksiyonu
function polling işlev oylaması
analytical function generator analitik fonksiyon üreteci
lift function kaldırma fonksiyonu
error function yanılgı işlevi
function code işlev kodu
photoelectric work function ışıelektriksel iş
window function pencere işlevi
closed function kapalı fonksiyon
error function yanlışlık işlevi
function check card fonksiyon kontrol kartı
function table işlev çizelgesi
control function denetim işlevi
ladder function basamak fonksiyonu
thermionic work function termiyonik iş fonksiyonu
function keys işlev tuşları
continuously differentiable function sürekli türevlenebilir fonksiyon
conditional density function koşullu yoğunluk işlevi
complex function kompleks fonksiyon
ramp function rampa işlevi
circular function dairesel fonksiyon
composite function karışık fonksiyon
compound function bileşik fonksiyon
function element işlev elemanı
energy function enerji fonksiyonu
sinusoidal transfer function sinuzoidal aktarım işlevi
energy management function enerji yönetim görevi
heaviside unit step function heaviside birim basamak işlevi
threshold function eşik işlevi
power transfer function güç aktarım işlevi
function punch işlev delgisi
concave function içbükey fonksiyon
cosecant function kosekant fonksiyonu
lebesgue measurable function lebesgue ölçülebilir fonksiyonu
bed load function sürüntü maddesi fonksiyonu
stress function gerilme fonksiyonu
risk function çekince işlevi
hyperbolic function hiperbolik fonksiyon
function element işlev öğesi
complex valued function karmaşıkdeğerli işlev
work function çıkış işi
function allocation işlev tahsisi
hydraulic function hidrolik fonksiyon
function character işlev karakteri
switching function anahtarlama işlevi
signum function işaret işlevi
signum function imlev
unit function birim işlev
work function iş fonksiyonu
network transfer function ağ aktarım işlevi
function table işlev tablosu
function digit işlev sayısı
continuous function sürekli fonksiyon
production function üretim işlevi
not affect the function etkilemez
function of transfer geçiş görev
alternating function almaşık işlev
open loop transfer function açık döngü aktarım işlevi
one to one function birebir işlev
spectral distribution function tayf dağılım işlevi
spectral distribution function spektral dağılım fonksiyonu
spectral distribution function spektral dağılım işlevi
spectral distribution function tayf dağılım fonksiyonu
additive function toplanır işlev
analytical function çözümsel işlev
analytical function analitik fonksiyon
autocorrelation function özilinti işlevi
risk function risk işlevi
conditional probability density function koşullu olasılık yoğunluk işlevi
convex energy function dışbükey enerji işlevi
coupling function bağlaşım işlevi
describing function genelleştirilmiş aktarım işlevi
discontinuous function süreksiz fonksiyon
discontinuous function süreksiz işlev
discriminant function ayırtaç işlevi
directivity function yönsel kazanç işlevi
dirac delta function dürtü işlevi
filter transfer function süzgecin aktarım işlevi
individual machine function münferit bir makine fonksiyonu
function generator işlev üreteci
function generator fonksiyon jeneratörü
kick-down function roketleme işlevi
built-in function hazır fonksiyon
built-in function hazır işlev
natural-function generator doğal işlev üreteci
truth-function doğruluk işlevi
stress-strain function gerilme-deformasyon fonksiyonu
truth-function doğruluk fonskiyonu
impulse function dürtü işlevi
instantaneous loss function anlık yitim işlevi
probability mass function olasılık kütle işlevi
probability generation function olasılık dağılım üreteci
nondifferentiable function türevsiz işlev
symmetric function bakışımlı işlev
marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi
objective function amaç işlevi
orthogonal function dikgen işlev
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
probability function olasılık fonksiyonu
quadrature of a function bir işlevin tümlevi
probability function olasılık işlevi
range of a function işlevin değer kümesi
weighting function ağırlıklandırma işlevi
root function kök fonksiyon
threshold function eşik fonksiyonu
switching function anahtarlama fonksiyonu
spectral function spektral fonksiyonu
optical transfer function optik aktarım fonksiyonu
function-oriented diagram fonksiyon yönlü diyagram
multiple function equipment çok işlevli ekipman
multiple function equipment çok fonksiyonlu cihaz
linear calibration function lineer kalibrasyon fonksiyonu
full cleaning function tam temizlik fonksiyonu
function effectively etkili işlev görmek
function effectively etkin biçimde işlev görmek
biharmonic function iki uyumlu fonksiyon
biharmonic function iki uyumlu işlev
affine function ilgin işlev
partition function üleşim işlevi
logarithmic function tersüstel işlev
exponential function üstel işlev
harmonic function uyumlu işlev
semiconductor function yarıiletken bağlantı
complex wave function karmaşık dalga işlevi
brillouin function brillouin fonksiyonu
partition function bölüşüm işlevi
bessel function bessel işlevi
electron work function elektron iş işlevi
gaussian error function gauss hata işlevi
elliptical function eliptik işlev
wave function dalga işlevi
equal function eşit işlev
distribution function dağılım işlevi
vector function yöney işlevi
diffused function yayınık işlevli
optical transfer function optik transfer fonksiyonu
langevin function langevin işlevi
poisson's ratio function poisson oranı işlevi
linear function doğrusal işlev
regular function düzenli işlev
probability density function olasılık yoğunluk işlevi
fermi-dirac distribution function fermi-dirac dağılım işlevi
bloch wave function bloch dalga fonksiyonu
eigen function özgün işlev
regression function bağlanım işlevi
axial point- spread function eksenel nokta yayılım işlevi
rational function oranlı işlev
gibbs function gibbs işlevi
state function durum işlevi
directly heated positive step-function temperature coefficient thermistor doğrudan ısıtılan pozitif sıcaklık katsayılı termistor
additional/extra function ilave işlev
additional/extra function ilave fonksiyon
function temperature coefficient fonksiyon sıcaklık katsayısı
modulation transfer function modülasyon transfer fonksiyonu
reactive function reaktif fonksiyon
latching-function tutturma fonksiyonlu
measuring function ölçme fonksiyonu
jitter transfer function measurement jiter transfer fonksiyon ölçümü
individual machine function münferit makine fonksiyonu
time function zaman fonksiyonu
impulse function impuls fonksiyonu
mechanical latching function mekanik mandallama fonksiyonu
electrical emergency stop device with mechanical latching function mekanik mandallama fonksiyonlu elektrikli acil durdurma cihazı
integrated shielding function with grid ızgaralı tümleşik ekranlama fonksiyonu
multi-function instrument çok fonksiyonlu alet
actual function aktüel işlev
actual function fiili işlev
actual function gerçek işlev
function screen fonksiyon ekranı
spline function bağlayıcı fonksiyon
average function value ortalama fonksiyon değeri
shifted hyperbolic tangent function kaymıș tanjant hiperbolik fonksiyonu
power analysis of spending function harcama fonksiyonunun güç analizi
function selector knob işlem seçim düğmesi
function selector knob işlem seçme düğmesi
Computer
sinusoidal transfer function sinüzoidal aktarım işlevi
function keys işlem tuşları
membership function üyelik fonksiyonu
symetric function bakışımlı işlev
summary function özet işlevi
table function tablo fonksiyonu
transcendental function aşkın işlev
transfer function aktarım işlevi
unsupported function desteklenmeyen işlev
use function kullanılacak işlev
weighting function ağırlıklandırma işlevi
leaf function alt düzey işlev
keyboard function klavye fonksiyonu
run function fonksiyon çalıştır
scalar function skalar işlev
scalar function skalar fonksiyon
advanced function printing gelişmiş işlevli yazma
addition re math. function toplama
advanced function printing gelişmiş işlevli yazma tekniği
advanced function printing data stream gelişmiş işlevli yazma veri akımı
additive function toplanır işlev
advanced printer function gelişmiş yazıcı işlevi
alternating function almaşık işlev
arbitrary function dilemsel işlev
arbitrary function gelişigüzel işlev
autocorrelation function özilinti işlevi
characteristic function tanımalık işlev
boolean function boole işlevi
characteristic function belirtev
compound function bileşik işlev
convex energy function dışbükey enerji işlevi
coupling function bağlaşım işlevi
composite function bileşik işlev
continuous function sürekli işlev
concave function içbükey işlev
cumulative density function olasılık dağılım işlevi
correlation function ilinti işlevi
conditional probability density function koşullu olasılık yoğunluk işlevi
describing function genelleştirilmiş aktarım işlevi
directivity function yönsel kazanç işlevi
dirac function birim dürtü
dirac function dirac işlevi
discriminant function ayırtaç işlevi
determines the form of the function işlevin biçimini belirler
dirac delta function dürtü işlevi
editing function işlev düzenleniyor
domain of a function bir işlevin tanım bölgesi
even function çift işlev
exponential function üstel işlev
external function dış işlev
filter transfer function süzgecin aktarım işlevi
function check işlev hatası
function failed işlev başarısız
function name işlev adı
function key işlev tuşu
function wizard işlev sihirbazı
function keys fonksiyon tuşları
help function yardım işlevi
homogeneous function tektürel işlev
function category işlev kategorisi
generalized function genelleştirilmiş işlev
function keyboard işlev klavyesi
function design fonksiyon tasarımı
function generator işlev üreteci
function name fonksiyon adı
function of a real variable gerçek işlev
implicit function örtük işlev
incorrect function yanlış işlev
inverse function ters işlev
intrinsic function iç işlev
instantaneous loss function anlık yitim işlevi
invalid function geçersiz işlev
impulse function dürtü işlevi
inline function bekleme fonksiyonu
marginal probability density function bileşen olasılık yoğunluk işlevi
linear discriminant function doğrusal ayırtaç
linear function doğrusal işlev
missing an end if function son eğer işlevi eksik
new function yeni işlev
monotonic function tekdüze işlev
paste function işlev yapıştır
partition function üleşim işlevi
periodic function dönemli işlev
penalty function ceza işlevsisi
pci function id pcı fonksiyon kimliği
probability distribution function olasılık dağılım işlevi
probability density function olasılık yoğunluk işlevi
primary boolean function ana boole işlevleri
odd function tek işlev
objective function amaç işlevi
one to one function birebir işlev
open loop transfer function açık döngü aktarım işlevi
orthogonal function dikgen işlev
programmable function key programlanır işlev tuşu
range of a function işlevin değer kümesi
quadrature of a function bir işlevin tümlevi
real function gerçek işlev
run function işlev çalıştır
control function denetim işlevi
control function kontrol fonksiyonu
function punch işlev delgisi
function table işlev tablosu
function code işlev kodu
function digit işlev sayısı
function keys işlev tuşları
function element işlev elemanı
function allocation işlev tahsisi
function element işlev öğesi
function hole işlev deliği
function polling işlev oylaması
function table işlev çizelgesi
function unit işlevsel birim
function character işlev karakteri
network transfer function şebeke transfer fonksiyonu
natural law function generator doğa yasası işlev üreteci
network transfer function ağ aktarım işlevi
non-increasing function artmayan işlev
multi-function adapters çok işlevli bağdaştırıcılar
one-to-one function bire bir işlev
last update date function son güncelleme tarihi fonksiyonu
last update date function son güncelleme tarihi işlevi
mapping function eşleme fonksiyonu
data integrity mechanism using a cryptographic check function employing a block cipher algorithm bir blok şifreleme algoritması kullanan bir şifre kontrol fonksiyonu ile veri bütünlüğünü sağlama düzeneği
function zones of the numeric section sayısal bölümün işlev bölgeleri
function section işlev kısmı
function section işlev bölümü
self diagnostic function kendini tanılama işlevi
save function kaydetme fonksiyonu
scalar-valued function skaler değerli fonksiyon
function invocation yazılan bir kod bloğunu başka bir blok içerisinden çağırma
Informatics
alternate function key işlev değiştir tuşu
function call işlev çağrısı
distribution function birikimli olasılık işlevi
function table işlev tablosu
fixed-function terminal işlevi değişmez uçbirim
density distribution function yoğunluk dağılım işlevi
algebraic function cebirsel işlev
built-in function iç işlev
built-in function tümleşik işlev
graphics function grafik işlev
acquisition function veri edinme işlevi
function generator işlev üreteci
function keyboard işlev klavyesi
arc-length function of a curve eğrinin yay uzunluğu işlevi
function field işlev alanı