host - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

host

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "host" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 54 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
host v. ağırlamak
host n. ev sahibi
General
host v. ağırlamak
host v. sunuculuk yapmak
host v. konuk ağırlamak
host v. ev sahipliği etmek
host v. davet vermek
host v. konuk etmek
host v. barındırmak
host v. konakçı olmak
host v. (konsere maça vb) ev sahipliği yapmak
host v. ev sahipliği yapmak
host n. konuk eden kimse
host n. çokluk
host n. kalabalık
host n. mihmandar
host n. otelci
host n. hancı
host n. davet veren kimse
host n. sunucu
host n. kutsanmış ekmek
host n. ev sahibi
host n. üstünde asalak barındıran bitki/hayvan
host n. konukçu
host n. (müsabaka vb) ev sahipliği
host n. davet sahibi
host n. barınak
host n. mihmandar
host adj. ordu
host adj. sürü
host adj. yığın
host adj. küme
Trade/Economic
host ev sahibi
Law
host ev sahipliği yapmak
Technical
host ana sistem
Computer
host makine
host ana bilgisayar
host ana makine
host yönetici
host anasistem
host konakçı olmak
host sunucu
host konakçı
host konak
Telecom
host ana bilgisayar
Construction
host konut
host ev sahibi
Medical
host konak
host konakçı
Psychology
host konukçu
Food Engineering
host konakçı
Biology
host bir asalağı besleyen hayvan veya bitki
Religious
host ekmek (ekmek ve şarap ayinindeki)
Sport
host ev sahibi takım

Bedeutungen von dem Begriff "host" im Englisch Türkisch Wörterbuch : 2 Ergebniss(e)

Türkisch Englisch
General
höst wo! interj.
höst whoa! interj.

Bedeutungen, die der Begriff "host" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 239 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
host for dinner v. yemek vermek
reckon without one's host v. kendi kendine gelin güvey olmak
host a fair v. fuara ev sahipliği etmek
host a reception v. resepsiyon vermek
host a fast-breaking meal v. iftar vermek
host a tv show v. tv programı sunmak
host a tv show v. televizyon programı sunmak
play host v. ev sahipliği yapmak
host the olympic games v. olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmak
host gladly v. memnuniyetle ağırlamak
host an overnight guest v. yatılı misafir ağırlamak
host location n. host mahalli
host family n. ağırlayan aile
host or hostess n. mihmandar
host state n. ev sahibi devlet
host institution n. ev sahibi kurum
host family n. ev sahibi aile
party host n. parti sahibi
host community n. ev sahipliği yapan topluluk
host community n. ev sahibi topluluk
a host of adj. bir sürü
Idioms
reckon without one's host gelin güvey olmak
reckon without one's host üstünkörü plan yapmak
reckon without one's host yardımı gerekli olan birisinden yardım almamak
reckon without one's host belli etken ve durumları hesaba katmamak
Trade/Economic
host country ev sahibi ülke
host contract asal sözleşme
host instrument asal finansal araç
host economies/countries and home economies bir ülkeye (sabit sermaye ya da finansal sermaye şeklinde) sermaye götüren ülkeler ya da o ülkelerin şirket ya da kuruluşları ve o yatırımı kabul eden karşı taraf
host country çok uluslu işletmenin yatırım yaptığı ülke
host country yatırım alan ülke
Law
host country ev sahibi ülke
Politics
host country ev sahibi ülke
host party ev sahibi ülke
host nation ev sahibi ülke
host state party ev sahibi taraf devlet
host nation support ev sahibi ülke desteği
host government evsahibi hükümet
home/host cooperation ana ülke-ev sahibi ülke işbirliği
co-host ortak evsahibi
Institutes
european commission host organisation avrupa komisyonu ana bilgisayar birimi organizasyonu
Media
radio host radyo programcısı
radio host radyo spikeri
radio host radyo sunucusu
game show host yarışma programı sunucusu
Technical
host drive sürücü
host computer anasistem
local host table file yerel ana makine çizelge dosyası
host address bilgisayar adresi
foreign host uzak sistem
host system iletişim anasistem
host computer asal bilgisayar
remote host uzak sistem
host id makine kimliği
host address makine adresi
host system anasistem
host name makine adı
pci-docking host bridge pcı-takmalı ana makine köprüsü
dynamic host configuration protocol devingen sunucu yapılandırma iletişim kuralı
Computer
single host tek ana makine
session host oturum ana bilgisayarı
single host tek ana bilgisayar
view host ana bilgisayarı göster
remote host uzak anasistem
remote host uzaktan erişimli yönetici
add host ana bilgisayar ekle
compressed host sıkıştırılmış sürücü
contacting host ana makineye bağlanılıyor
delete host ana bilgisayar sil
enter host name ana makine adını girin
dynamic host configuration protocol değişken ana sistem ayarlama protokolü
found host ana makine bulundu
host audio ana ses
host or guest ev sahibi veya konuk
host a virus virüs barındırmak
host audio ana makine müzik
host address ana bilgisayar adresi
host node ana düğüm
host language sql ana program dili
host system ağ bilgisayarı
host is down ana bilgisayar kapalı
host controls ana bilgisayar denetimleri
host not found ana bilgisayar bulunamadı
host or domain ana bilgisayar ya da etki alanı
host properties ana bilgisayar özellikler
host name ana bilgisayar adı
host domain ana etki alanı
host audio ana makine sesi
host information ana bilgisayar bilgisi
host a meeting toplantı düzenle
host control ana bilgisayar denetimi
host stats ana bilg istatistiği
hide this host drive bu ana sürücüyü gizle
host computer iletişim anasistemi
host messages yönetici iletileri
host audio mute ana ses sessiz
hide host drive ana sürücüyü gizle
host addresshost audio mute ana makine sessiz
host computer sunucu bilgisayar
host server ana sunucu
host number sistem numarası
host drive ana sürücü
host parameters ana bilgisayar parametreleri
host node ana bilgisayar düğümü
host for için ana bilgisayar
host addresshost audio ana makine müzik
host ip number ana bilgisayar ıp numarası
host address sistem adresi
host computer name ana bilgisayar adı
host name ana makine adı
host audio mute ana makine sessiz
host settings ana bilgisayar ayarları
host computer hizmet bilgisayarı
host parameters ana makine parametreleri
host audio vol ana makine ses ayarı
host ip ana makine ıp'si
host interface ana bilgisayar arayüzü
host computer ana bilgisayar
host interface ana bilgisayar arabağı
host system iletişim anasistemi
host language ana program dili
host meeting toplantı düzenle
host card ana makine kartı
host system merkezi sistem
finding host finding host ana makine aranıyor
internet host internet yöneticisi
mailbox host posta kutusu ana bilgisayarı
new host yeni ana bilgisayar
new web host yeni web ana makinesi
phone # or host telefon no veya ana bilgisayar
remote host uzak ana sistem
remote host uzak ana bilgisayar
host computer asal bilgisayar
host system anasistem
dynamic host configuration protocol dinamik bilgisayar konfigürasyonu protokolü
host controller ana kontrolcü
web host web barınağı
data host veri barınağı
Informatics
dynamic host configuration protocol devingen işleyici yapılandırma protokolu
host computer sunucu bilgisayar
unknown host bilinmeyen terminal
local host yerel hizmet bilgisayarı
host language ana bilgisayar dili
receiving host alıcı ana sistem
receiving host alıcı uçbirim
host file taşıyıcı dosya
sending host gönderici ana sistem
remote host uzak terminal
host computer anasistem
host computer ana bilgisayar
host system ana sistem
host name internet sunucu adresi
host computer hizmet bilgisayarı
host node ana bilgisayar düğümü
sending host gönderen terminal
host interface ana bilgisayar arayüzü
host database ana bilgisayar veritabanı
host-based firewall ana bilgisayar güvenlik duvarı
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
Telecom
host application program ana bilgisayarda yürütülen program
host interface ana bilgisayar arayüzü
host database ana bilgisayar veri tabanı
unknown host bilinmeyen ana sistem
host-based firewall ana bilgisayar güvenlik duvarı
host system ana sistem
gateway host ağ geçit bilgisayarı
receiving host alıcı ana sistem
host language ana bilgisayar dili
host computer ana bilgisayar
host node ana bilgisayar düğümü
host digital terminal ana bilgisayar sayısal uçbirim
dynamic host configuration protocol dinamik bilgisayar yapılandırma protokolu
cable host interface licensing agreement kablo ana arayüz lisans anlaşması
sending host gönderen ana bilgisayar
sending host gönderen ana sistem
host name internet sunucu adresi
host-based instrusion prevention kullanıcı tabanlı saldırı engelleme
mobile host mobil sunucu
host name internet sunucu adı
host file taşıyıcı dosya
local host yerel hizmet bilgisayarı
remote host uzaktaki ana bilgisayar
remote host uzaktaki ana sistem
Automotive
chain host motor kaldırma zinciri
chain host ceraskal
Traffic
host country evsahibi ülke
Aeronautic
air host/hostess uçuş görevlisi
air host/hostess uçuş hostesi
air host/hostess kabin memuru
air host/hostess uçuş memuru
air host/hostess kabin hostesi
air host/hostess hostes
Medical
immunocompromised host immünitesi zayıflamış konakçı
host factor konak faktörü
host cell konak hücre
host-parasite relations konak-parazit ilişkileri
host animal hayvan konağı
host immun system konak immun sistemi
underlying host characteristics hastanın altta yatan karakteristik özellikleri
graft-versus-host disease graft versus host hastalığı
host genes konakçı genleri
immuncompromised host immunkompromize konak
host defense mechanisms against bacterial infections bakteriyel enfeksiyonlara karşı konağın savunma mekanizması
host tissue konakçı doku
chronic graft-versus-host disease kronik graft versus host hastalığı
the response of host tissue konakçı dokunun verdiği yanıt
host defense konak savunması
host defense status konak savunma durumu
union of the autoclaved bone graft-host bone otoklavize kemik grefti-alıcı kemik bütünleşmesi
graft versus host diseas yama kökenli konak hastalığı
graft versus host reaction yamaya karşı konak reaksiyonu
graft versus host reaction yamanın konağa tepkisi
Dentistry
defense response of the host konağın savunma cevabı
Parasitology
final host son konakçı
auxiliary host yardımcı konakçı
Physics
host atoms konukcu atomlar
Chemistry
host-guest compounds konuk-konak bileşikleri
Biology
host resistance konukçu dayanıklılığı
host susceptibility konukçunun hastalıklara duyarlılığı
host resistance konukçu direnci
host susceptibility konakçı hassaslığı
host susceptibility konukçu hassasiyeti
host susceptibility konukçu duyarlılığı
host response konukcu tepkisi
host organism konak/konakçı organizma
host switching konukçu değişimi
host switching konakçı değişimi
host-induced konaktan doğan / oluşan
Marine Biology
intermediate host arakonak
one-host life cycle tekkonaklı
Zoology
primary host başkonakçı
secondary host arakonakçı
Botanic
host plant konukçu bitki
Agriculture
host insect bitki zararlısı
Social Sciences
host society ev sahibi/konakçı toplum
Environment
host area radyasyon güvenli alan
Geology
host-rock ana kayaç
Military
host nation post ev sahibi ülkeye ayrılmış görev yeri
Football
co-host birlikte evsahipliği yapmak