pollution - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

pollution

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "pollution" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 19 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
pollution n. kirlilik
General
pollution n. bozulma
pollution n. kirletme
pollution n. kirlenme
pollution n. pislik
pollution n. çevre kirliliği
Trade/Economic
pollution çevre kirlenmesi
pollution kirlenme
pollution hava, su ve ses kirlenmesi
Technical
pollution kirlilik
pollution pislenme
pollution kirletilmiş
Medical
pollution polüsyon
Marine Biology
pollution pollusyon
Environment
pollution atık, gürültü gibi zararlı etkenler yoluyla çevrenin bozulması
pollution kirlenme
pollution pislik
pollution kirli olma durumu
pollution kirletme

Bedeutungen, die der Begriff "pollution" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 242 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
abate pollution v. kirliliği azaltmak
cause visual pollution v. görüntü kirliliği yaratmak
cause visual pollution v. görüntü kirliliğine neden olmak
lead to visual pollution v. görüntü kirliliğine neden olmak
lead to visual pollution v. görüntü kirliliği yaratmak
minimize the pollution v. kirliliği en aza indirmek
prevent marine pollution v. deniz kirliliğini önlemek
prevent marine pollution v. deniz kirliliğini engellemek
aesthetic pollution n. estetik kirlilik
air pollution n. hava kirlenmesi
causes of water pollution n. su kirliliğinin nedenleri
electromagnetic pollution n. elektromanyetik kirlilik
environmental pollution n. çevre kirliliği
environmental pollution n. çevre kirlenmesi
general directorate of environmental pollution prevention and control n. çevre kirliliğini önleme ve kontrol genel müdürlüğü
indoor air pollution n. ev içi hava kirliliği
info pollution n. bilgi kirliliği
information pollution n. bilgi kirliliği
integrated pollution prevention and control directive n. entegre kirlilik önleme ve kontrolü direktifi
land pollution n. toprak kirliliği
liability for oil pollution damages n. petrol kirliliği zararlarında sorumluluk
light pollution n. ışık kirliliği
major source of pollution n. başlıca kirlilik kaynağı
marine pollution n. deniz kirlenmesi
mercury pollution n. civa kirlenmesi
noise pollution n. ses kirliği
noise pollution n. gürültü kirliliği
pollution control n. kirlenme kontrolü
pollution control n. kirlenme denetimi
pollution control n. kirlilik kontrolü
pollution control equipment n. kirlenme kontrol donanımı
pollution control industry n. kirlenme kontrol endüstrisi
pollution from agriculture n. tarımsal kaynaklı kirlenme
pollution prevention n. kirliliği önleme
pollution prevention n. kirlenme önlemesi
pollution problem n. kirlilik sorunu
pollution problem n. kirlilik problemi
power pollution n. güç kirlenmesi
radioactive pollution n. radyoaktif kirlenme
river pollution n. nehir kirlenmesi
sound pollution n. gürültü kirliliği
stream pollution n. akarsu kirliliği
tobacco smoke pollution n. sigara dumanı kirliliği
urban pollution n. kentsel kirlilik
visual pollution n. görüntü kirliliği
water pollution n. su kirlenmesi
water pollution n. su kirliliği
water pollution control regulations n. su kirliliği kontrol yönetmeliği
pollution-related adj. kirlilik ile ilgili
Speaking
we should use public transport in order to prevent air pollution hava kirliliğini önlemek için toplu taşıma kullanmalıyız
Trade/Economic
pollution charge çevre kirliliği vergisi
pollution tax çevre kirliliği vergisi
pollution trade-offs kirlenme dengeleri
transboundary air pollution sınır ötesi hava kirliliği
Politics
committee on safe seas and prevention of pollution from ships güvenli denizler ve gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi komitesi
convention for the protection from marine pollution of the mediterranean akdenizin korunması sözleşmesi
convention on long-range transboundary air pollution uzun menzilli sınır ötesi hava kirliliği kongresi
pollution prevention kirliliğin önlenmesi
regional marine pollution emergency response centre for the mediterranean sea akdeniz bölgesel deniz kirliliği acil müdahale merkezi
the commission on the protection of the black sea against pollution karadeniz'in kirliliğe karşı korunması komisyonu
urban pollution kentsel kirlenme
water pollution suların kirlenmesi
Institutes
international convention for the prevention of pollution from ships gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi uluslararası sözleşmesi
Insurance
marine pollution deniz kirliliği
pollution hazard clause kirlenme tehlikesi klozu
Technical
air pollution hava kirliliği
air pollution concentration hava kirliliği konsantrasyonu
air pollution measurement vehicle hava kirliliği ölçüm aracı
artificial pollution test yapay kirlenme deneyi
atmospheric pollution hava kirliliği
atmospheric pollution atmosfer kirlenmesi
dust pollution toz kirletmesi
exhaust pollution reduction egzoz gazı arıtma
harmonic pollution harmonik kirlenmesi
iron pollution demir kirliliği
noise pollution gürültü pisliği
noise pollution gürültü kirliliği
organic pollution organik kirlenme
pollution by backflow geri akış nedeniyle oluşan su kirliliğini
pollution control kirlilik denetimi
pollution source kirlilik kaynağı
protection against pollution of potable water in drinking water installations içme suyu tesisatlarındaki su kirliliğinin önlenmesi
radiactive pollution ışınetkin kirlenme
surface pollution yüzey kirlenmesi
surface pollution yüzeyde kirlenme
use of coating or moulding for protection against pollution kirlenmeye karşı koruma amacıyla kaplama ve kalıp kullanımı
vertical zone of pollution düşey kirlenme zonu
water pollution su kirlenmesi
water pollution su kirliliği
Telecom
noise pollution gürültü kirliliği
Automotive
exhaust pollution reduction egzoz gazlarının filtre edilmesi
measures to be taken against air pollution by emission from motor vehicles motorlu taşıtlardan yayılan emisyonların oluşturduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler
measures to be taken against air pollution by gases from positive-ignition engines of motor vehicles motorlu araçların pozitif ateşleme sisteminden çıkan gazların neden olduğu hava kirliliğine karşı alınacak tedbirler
Marine
basic law for environmental pollution control çevre kirliliği kontrolü temel kuralı
heavy metal pollution ağır metal kirlenmesi
international air pollution prevention certificate uluslararası hava kirliliğini önleme sertifikası
international oil pollution prevention certificate uluslararası petrol kirliliği önleme sertifikası
international sewage pollution prevention certificate uluslararası atık su kirliliği önleme sertifikası
law concerning marine pollution and prevention of marine act deniz kirlenmesi ve deniz kazalarının önlenmesi ile ilgili yasa
law on the prevention of marine pollution deniz kirliliğinin önlenmesi için kanun
marine pollution deniz kirliliği
oil pollution prevention petrol kirliliği önlenmesi
pollution free chemical kirliliğe yolaçmayan kimyasallar
pollution protection fence kirliliği önleme çiti
port pollution control facilities liman kirliliğini engelleme çalışmaları
prevention of marine pollution yat limanı kirliliğinin engellenmesi
sea pollution deniz kirlenmesi
thermal pollution termal kirlilik
Petrol
international oil pollution compensation funds uluslararası petrol kirliliği tazminat fonları
Mining
mine pollution maden ocakları kirliliği
oil pollution petrol kirliliği
Medical
hazardous air pollution tehlikeli hava kirliliği
Psychology
air pollution adaptation hava kirliliğine uyum
air pollution syndome hava kirliliği sendromu
Chemistry
air-pollution hava kirliliği
Biology
genetic pollution genetik kirlenme
Marine Biology
genetic pollution genetik kirlilik
point source pollution nokatasal kirlilik
pollution load kirlilik yükü
soil pollution toprak kirlenmesi
water pollution su kirlilği
Agriculture
agricultural pollution tarımsal kirlilik
agricultural pollution tarımsal artıkların çevreyi kirletmesi
Environment
air pollution hava kirliliği
air pollution caused by sulfur dioxide kükürt diyoksitten kaynaklanan hava kirliliği
air pollution concentration hava kirliliği konsantrasyonu
air pollution control hava kirliliği denetimi
air pollution epidose hava kirliliği olayı
air pollution filter hava kirliliği süzgeci
air pollution forecasting system hava kirliliği tahmin sistemi
air pollution from emission from motor vehicles motorlu taşıtlardan yayılan emisyonlardan kaynaklanan hava kirliliği
air pollution measurement hava kirliliğinin ölçülmesi
air pollution measurement hava kirliliği ölçümü
airborne pollution hava yoluyla taşınan kirlilik
artificial pollution test yapay kirlilik deneyi
asbestos pollution asbest kirliliği
atmospheric pollution atmosfer kirliliği
atmospheric pollution atmosferik kirlilik
bacterial water pollution bakteriyel su kirliliği
carry out studies on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
chemical pollution kimyasal kirlilik
coarse pollution kaba kirlilik
conduct researches on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
conduct studies on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
environmental pollution çevre kirlenmesi
environmental pollution çevre kirliliği
environmental pollution control çevre kirliliği kontrolü
exhaust pollution egzoz kirliliği
ground water pollution yeraltı suyu kirliliği
groundwater pollution yer altı suyu kirliliği
groundwater pollution yeraltı suyu kirlenmesi
heavy metal pollution level ağır metal kirlilik seviyesi
high seas pollution açık deniz kirliliği
hydrocarbon pollution hidrokarbon kirliliği
indoor radon pollution kapalı ortamda radon kirliliği
industrial air pollution endüstriyel kaynaklı hava kirliliği
industrial air pollution endüstriyel hava kirliliği
industrial air pollution sanayi kaynaklı hava kirliliği
industrial air pollution control regulation sanayi kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği
industrial pollution endüstriyel kirlenme
lake pollution göl kirliliği
level of pollution kirlilik seviyesi
level of pollution kirlilik düzeyi
light pollution ışık kirliliği
liquid pollution sıvı kirlilik
make studies on prevention of noise pollution gürültü kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak
marine pollution denizel kirlenme
marine pollution deniz kirliliği
marine pollution convention deniz kirliliği sözleşmesi
marine pollution inspector deniz kirliliği denetçisi
marine pollution monitoring programme marpolmon
marine pollution monitoring programme deniz kirliliğini izleme programı marpolmon
marine pollution monitoring programme deniz kirliliğini özleme programı
measurement of pollution kirliliğin ölçülmesi
mining pollution madencilik kirliliği
nature protection against pollution kirlenmeye karşı doğanın korunması
noise pollution ses kirliliği
noise pollution gürültü kirliliği
nonpoint source pollution yayılı kaynaklı kirlilik
non-point source pollution nokta kaynaklı olmayan kirlenme
non-point source pollution yayılı kaynaklı kirlilik
open sea pollution açık deniz kirliliği
performance of the pollution control systems integrated in machines makinelere entegre kirlenme kontrol sistemlerinin performansı
photochemical air pollution fotokimyasal hava kirliliği
point source pollution nokta kaynaklı kirlenme
point source pollution noktasal kaynaklı kirlilik
pollution abatement kirlenme azaltılması
pollution by backflow of potable water içilebilir suların geri kaçmasıyla oluşan kirlenme
pollution caused by certain dangerous substances belirli tehlikeli maddelerden kaynaklanan kirlenme
pollution control kirlilik denetimi
pollution control kirlenme kontrolü
pollution control costs kirlilik denetim faaliyetleri
pollution control equipment kirlenme kontrol donanımı
pollution control industry kirlenme kontrol endüstrisi
pollution control system kirlilik kontrol sistemi
pollution in the aquatic environment sucul ortamdaki kirlilik
pollution indicator kirlenme indikatörü
pollution load kirlilik yükü
pollution source kirlilik kaynağı
pollution-induced kirlenme kaynaklı
protection and pollution of the soil toprak kirlenmesi ve korunması
radioactive pollution radyoaktif kirlilik
regional marine pollution emergency response centre bölgesel deniz kirliliği acil müdahale merkezi
river pollution nehir kirlenmesi
river pollution ırmak kirlenmesi
river pollution nehir kirliliği
sea pollution deniz kirliliği
smoke pollution area duman kirlilik bölgesi
soil pollution toprak kirlenmesi
soil pollution toprak kirliliği
sound pollution ses kirliliği
source of pollution kirlilik kaynağı
sources of water pollution sularda kirlilik kaynakları
specific pollution load spesifik kirlilik yükü
sulphur dioxide pollution kükürt dioksit kirliliği
thermal pollution sıcak su kirliliği
thermal pollution termik kirlenme
tobacco smoke pollution sigara dumanı kirliliği
traffic pollution trafik kirliliği
transboundary pollution sınır ötesi kirlilik
transfrontier pollution sınır ötesi kirlilik
vehicular pollution taşıtların neden olduğu kirlilik
vehicular pollution taşıt kirliliği
vehicular pollution araçlardan kaynaklanan kirliliği
vehicular pollution araç kirliliği
visual pollution görsel kirlilik
visual pollution görüntü kirliliği
water pollution su kirlenmesi
water pollution control su kirliliği kontrolü
water pollution control regulation su kirliliği kontrolü yönetmeliği
water pollution control regulations su kirliliği kontrol yönetmeliği
water pollution sources su kirliliği kaynakları
zinc water pollution çinkolu su kirliliği
Geography
marine pollution convention marpol
stream pollution akarsu kirliliği
tanker owners' voluntary agreement concerning liability for oil pollution tovalop
Meteorology
air pollution hava kirliliği
atmospheric pollution atmosferik kirlilik
Geology
chemical pollution kimyasal kirlenme
groundwater pollution yeraltı suyu kirliliği
pollution model kirlenme modeli
transmedia pollution birden fazla ortamı etkileyen kirlenme