professional - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

professional

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "professional" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 23 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
professional adj. profesyonel
professional adj. mesleki
General
professional n. fikir işçisi
professional n. para için yapan kimse
professional adj. meslekten yetişme
professional adj. meslek
professional adj. azimli
professional adj. mütehassıs
professional adj. uzman
professional adj. ustalıklı
professional adj. para için yapan
professional adj. kararlı
professional adj. mesleğe ait
professional adj. fenni
professional adj. profesyonel
professional adj. mesleki
Trade/Economic
professional para kazanmak amacıyla yürütülen
professional meslek olarak yapılan
professional mesleki
Politics
professional mesleki
Computer
professional profesyonel
professional meslekle ilgili
Sport
professional profesyonel

Bedeutungen, die der Begriff "professional" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 280 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
be professional v. profesyonel olmak
become professional at (something) v. -e soyunmak
achieve professional level v. profesyonel bir seviyeye gelmek
reach a professional level v. profesyonel bir seviyeye gelmek
get to a professional level v. profesyonel bir seviyeye gelmek
become professional v. profesyonelleşmek
become professional at (something) v. (bir işe) soyunmak
receive professional help v. profesyonel yardım almak
get professional help v. profesyonel yardım almak
need professional care for the rest of one's life v. hayatının geri kalan kısmında profesyonel bakıma ihtiyaç duymak
become professional at (something) v. -de ustalaşmak/uzmanlaşmak
go professional v. profesyonel olmak
go professional v. profesyonel olarak yapmaya başlamak
professional journal n. meslek dergisi
professional employees n. profesyonel işçiler
health professional n. sağlık uzmanı
professional practice n. mesleki uygulama
professional person n. profesyonel kişi
insurance of occupational accidents and professional diseases n. iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası
professional experience n. mesleki tecrübe
professional ethics n. meslek ahlakı
microsoft office professional n. microsoft office professional
professional killer n. kiralık katil
professional school n. meslek okulu
professional associations n. mesleki dernekler
professional network n. mesleki bilgi sistem ağı
professional celebrity n. ünlü olmak dışında kaydedeğer herhangi bir meziyeti olmayan ünlü
professional licence n. meslek ruhsatı
professional firm n. uzmanlık firması
professional ability n. mesleki beceri
professional skill n. mesleki beceri
professional qualifications n. mesleki beceriler
professional qualifications n. mesleki kalifikasyonlar
professional competence n. mesleki yeterlilik
professional inadequacy n. mesleki yetersizlik
professional unqualification n. mesleki yetersizlik
professional inability n. mesleki yetersizlik
professional illiteracy n. mesleki yetersizlik
professional illiteracy n. mesleki bilgisizlik
professional unqualification n. mesleki bilgisizlik
professional inability n. mesleki bilgisizlik
professional inadequacy n. mesleki bilgisizlik
professional responsible person n. iş güç sahibi
responsible professional person n. iş güç sahibi
professional person n. iş güç sahibi
professional service firm n. profesyonel hizmet firması
professional team n. profesyonel ekip
professional english n. mesleki ingilizce
professional music career n. profesyonel müzik kariyeri
professional know-how n. mesleki beceri
working-occupational-professional life n. iş yaşamı
professional engineer n. profesyonel mühendis
professional manner n. profesyonel tavır
professional manner n. profesyonel anlayış
professional manner n. profesyonel tutum
professional support n. profesyonel destek
professional motorcycle rider n. profesyonel motosiklet sürücüsü
professional status n. mesleki durum
professional perception n. mesleki algı
professional help n. profesyonel yardım
professional motorcycle rider n. profesyonel motorsiklet sürücüsü
professional language n. mesleki dil
professional field n. uzmanlık alanı
professional field n. mesleki alan
professional photography n. profesyonel fotoğrafçılık
professional curiosity n. mesleki merak
professional competence certificate n. mesleki yeterlilik belgesi
professional whitening accelerator n. profesyonel beyazlatma hızlandırıcı
communication professional n. iletişimci
tourism professional n. turizmci
professional health problem n. mesleki sağlık sorunu
professional photographer n. profesyonel fotoğrafçı
professional foreign language n. mesleki yabancı dil
healthcare professional n. sağlık çalışanı
professional orientation n. mesleki yönlendirme
professional courtesy n. mesleki nezaket
professional degree n. meslek derecesi
professional degree n. profesyonel derece
professional degree n. mesleki derece
health care professional n. sağlıkçı
professional–amateur n. yarı profesyonel
semi-professional n. yarı profesyonel
professional career n. mesleki̇ kari̇yer
professional dancer n. profesyonel dansçı
professional coach n. profesyonel koç
professional fighter n. profesyonel dövüşçü
professional fighter n. profesyonel dövüşçü
pre-professional adj. meslek öncesi
non-professional adj. mesleki olmayan
non-professional adj. profesyonel olmayan
semi-professional adj. yarı profesyonel
in a professional way adv. profesyonel bir biçimde
Phrases
in my professional opinion profesyonel fikrimce
in my professional opinion mesleki fikrime göre
Colloquial
act like a professional bir profesyonel gibi davranmak
from a professional point of view profesyonel açıdan bakınca
Idioms
seek professional help profesyonel yardım aramak/istemek
need professional help profesyonel yardıma ihtiyacı olmak
Trade/Economic
professional management profesyonel yönetim
professional liability mesleki sorumluluk
professional confidentiality mesleki sır
professional accountant serbest muhasebeci
standard for professional training and expertise mesleki eğitim ve uzmanlık standardı
professional indemnity mesleki tazmin sigortası
professional morals meslek ahlakı
standard for professional attention and care mesleki dikkat ve özen standardı
professional accountant meslekten muhasebeci
professional services serbest meslek hizmetleri
professional association mesleki arkadaşlık
professional organizations meslek kuruluşları
professional liability insurance mesleki sorumluluk sigortası
professional life meslek yaşamı
professional care mesleki özen
professional services serbest meslek erbabının sağladığı hizmetler
professional relation iş ilişkisi
professional practice mesleki ve teknik uygulama
professional ethics iş ahlakı
professional ethical iş ahlakına uygun
professional association mesleki kuruluş
professional earnings serbest meslek kazançları
professional accountant profesyonel muhasip
professional accountant serbest muhasip
professional ethics meslek ahlakı
professional engineer yüksek mühendis
professional architect yüksek mimar
professional experience mesleki deneyim
professional education mesleki öğretim
professional expenses mesleki giderler
professional secret mesleki sır professional
professional tax meslek vergisi
professional sickness meslek hastalığı
professional incomes serbest meslek kazançları
violation of professional standards mesleki standartlara uymama
violation of professional standards mesleki kuralları çiğneme
professional secret meslek sırrı
professional secret mesleki sır
professional third party liabilities mesleki üçüncü şahıs sorumlulukları
code of professional ethics mesleki ahlak kuralları
professional magazine mesleki dergi
professional secrets mesleki sırlar
professional secrecy mesleki sır
professional secrecy meslek sırrı
professional time hizmet verme süresi
professional time çalışma süresi
professional association meslek kurumu
professional society meslek derneği
professional body meslek kurumu
professional society meslek kurumu
professional organization meslek derneği
professional association meslek derneği
professional organization meslek kurumu
professional body meslek derneği
professional activity mesleki faaliyet
professional organizations mesleki teşekküller
professional chamber meslek odası
basic professional skill temel mesleki beceri
professional solidarity mesleki dayanışma
professional flaw mesleki kusur
professional engineering profesyonel mühendislik
professional title meslek ünvanı
professional competency board mesleki yeterlilik kurumu
professional competency board mesleki yeterlilik kurulu
professional competency mesleki yeterlilik
professional secrecy mesleki gizlilik
professional experience mesleki tecrübeler
professional background mesleki tecrübeler
professional publication mesleki yayın
professional committee meslek komitesi
international federation of business and professional women uluslararası iş ve meslek sahibi kadınlar federasyonu
professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi
certificate for professional competence training mesleki yeterlilik eğitimi sertifikası
professional organisations with public institution status kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
zen-inspired professional pagans (zippies) zen felsefesi uyarınca iyimser ve stressiz yaşamaya çalışan profesyoneller
non-professional meslekten olmayan
tax professional mali müşavir
professional conduct mesleğe uygun davranış
continuing professional development sürekli mesleki gelişim
principles of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
code of professional conduct mesleki ahlak ilkeleri
moral code of professional ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional codes of ethics mesleki ahlak ilkeleri
professional exchange program mesleki değişim programı
professional seniority mesleki kıdem
professional deformation mesleki deformasyon
professional skepticism mesleki şüphecilik
professional community mesleki topluluk
professional community meslek topluluğu
professional community profesyonel topluluk
public professional organisations kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
professional association meslek örgütü
professional body meslek örgütü
professional society meslek örgütü
professional organization meslek örgütü
professional skepticism mesleki şüphecilik
professional confidentiality meslek sırrı
Law
professional dignity meslek onuru
professional penalty mesleki ceza
violation of professional secrecy mesleki hususiyetin ihlali
professional misconduct görevi suistimal
professional misconduct görevi kötüye kullanma
legal professional privilege avukatın müvekkili ile olan mesleki ilişkisinden kaynaklanan bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesi
legal professional privilege avukat-müvekkil gizliliği
professional negligence mesleki ihmal
public professional organisation kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
Politics
recognition of professional qualifications mesleki niteliklerin tanınması
professional occupation serbest meslek
professional secrecy meslek sırrı
professional disease list mesleki hastalıklar listesi
professional occupation profesyonel uğraşlar
professional classification recommendation mesleki tanzim kararı
committee on the recognition of professional qualifications mesleki yeterliliklerin tanınması komitesi
unedic (union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) (national professional union for employment in industry and trade) sanayi ve ticarette istihdam için mesleklerarası ulusal birlik
professional army profesyonel ordu
board of promotion and discipline of the professional personnel meslek mensuplan yükseltme ve disiplin kurulu
Institutes
professional eleectronics and research technology profesynel elektronik ve araştırma teknolojisi
professional association meslek birliği
professional society meslek birliği
professional body meslek birliği
health care professional sağlık hizmetleri çalışanı
health care professional sağlık hizmetleri uzmanı
Insurance
professional indemnity insurance mesleki sorumluluk sigortası
professional indemnity policy mesleki tazminat poliçesi
professional indemnity insurance mesleki tazminat sigortası
professional indemnity mesleki tazminat
Tourism
professional service profesyonel hizmet
professional marketing profesyonel pazarlama
professional firm profesyonel firma
professional advertising ticari reklamcılık
Technical
computer professional profesyonel bilgisayarcı
professional engineer profosyonel mühendis
computer professional bilgisayar profesyoneli
professional graphics adapter profesyonel grafik adaptörü
professional services profesyonel servisler
professional use profesyonel kullanım
professional applications profesyonel uygulamalar
two-and three-sensor professional cameras iki ve üç duyarlı profesyonel kameralar
non-professional use profesyonel olmayan kullanım
Computer
professional cv profesyonel özgeçmiş
professional organizations profesyonel organizasyonlar
computer professional bilgisayar profesyoneli
computer professional profesyonel bilgisayarcı
Informatics
professional graphis adapter profesyonel grafik adaptörü
Construction
design professional profesyonel tasarımcı
professional services profesyonel hizmetler
Aeronautic
professional development profesyonel gelişim
professional pilot profesyonel pilot
Medical
professional ethics mesleki etik
professional disease meslek hastalığı
physician-patient relations=professional-patient relations hekim-hasta ilişkileri
medical professional training tıbbi meslek eğitimi
certified clinical research professional sertifikalı klinik araştırma uzmanı
healthcare professional sağlık profesyoneli
professional voice profesyonel ses
medical professional ethics code tıp meslek ahlak tüzüğü
Optics
eye care professional göz bakım uzmanı
Education
professional education mesleki öğretim
professional school meslek okulu
professional teaching knowledge öğretmenlik meslek bilgisi
professional development day mesleki gelişim günü
Military
professional training meslek eğitimi
non-professional soldier profesyonel olmayan asker
professional service unit seyyar sıhhiye ekibi
Sport
professional wrestling profesyonel güreş
professional tennis player profesyonel tenisçi
professional golfer profesyonel golfçü
professional sports profesyonel sporlar
professional tennis profesyonel tenis
professional boxer profesyonel boksör
professional golfers association (pga) profesyonel golfçüler birliği
women international professional tennis council (wiptc) uluslararası kadınlar profesyonel tenis konseyi
united states professional tennis registery (usptr) birleşik devletler profesyonel tenis sicili
professional association of diving instructors (padi) profesyonel dalış eğitmenleri birliği
male international professional tennis council (miptc) uluslararası erkek profesyonel tenis konseyi
Football
professional soccer discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu
professional football discipline committee profesyonel futbol disiplin kurulu
semi-professional football league yarı profesyonel futbol ligi
professional football league profesyonel futbol ligi
professional football disciplinary board profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
professional football disciplinary committee profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
Cinema
non-professional amatör oyuncu