resource - Türkisch Englisch Wörterbuch
Verlauf

resource

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Bedeutungen von dem Begriff "resource" im Türkisch Englisch Wörterbuch : 30 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
Common Usage
resource n. kaynak
General
resource v. kaynak sağlamak
resource n. beceriklilik
resource n. dayanak
resource n. uğraş
resource n. olanak
resource n. yetenek
resource n. çare
resource n. beceri
resource n. vasıta
resource n. yardımına başvurulacak kimse
resource n. oyalayıcı şey
resource n. kuvvet
resource n. eğlence
resource n. çözüm bulma yeteneği
resource n. güç
resource n. kaynak
resource n. zenginlik
resource n. özkaynak
Trade/Economic
resource varlık
resource aktif
resource finansal kaynak
Politics
resource kaynak
Technical
resource özkaynak
resource kaynak
Computer
resource kaynak kaynak yazılım
resource kaynak yazılım
Telecom
resource kaynak
Food Engineering
resource kaynak
Military
resource müracaat vasıtası

Bedeutungen, die der Begriff "resource" mit anderen Begriffen im Englisch Türkisch Wörterbuch erhalten hat: 251 Ergebniss(e)

Englisch Türkisch
General
allocate resource v. kaynak ayırmak
be a resource v. kaynak olmak
create resource v. kaynak yaratmak
create resource v. kaynak oluşturmak
additional resource n. ek kaynak
ample resource n. bol kaynaklar
common property resource n. topluma ait kaynak
domestic resource n. yerli kaynak
human resource planning n. insan kaynakları planlaması
manufacturing resource planning n. imalat kaynak planlaması
mineral resource n. maden kaynağı
monetary resource n. parasal kaynak
primary resource n. ana/temel kaynak
protein identification resource n. protein tanımlama kaynağı
resource allocation n. özkaynak atama
resource allocation n. özkaynak ayırtımı
resource allocation n. kaynak ayrımı
resource allocator n. kaynak dağıtıcı
resource allocator n. kaynak ayırıcı
resource competition n. kaynak (erişimi/kullanımı) rekabeti
resource isolation n. kaynak yalıtımı
resource management n. kaynak yönetimi
resource requirements n. kaynak gereksinimleri
resource shortage n. kaynak yetersizliği
resource value n. kaynak değer
supplementary resource n. yardımcı kaynak
water resource n. su kaynağı
wonderful resource n. harika kaynak
resource-efficient adj. kaynağında verimli
resource-incentive adj. kaynak arttırıcı
resource-incentive adj. kaynağa dayalı
resource-poor adj. kaynak yönünden fakir
resource-poor adj. az kaynaklı
resource-poor adj. kaynak yönünden zayıf
resource-rich adj. zengin kaynağa sahip
resource-rich adj. kaynak yönünden zengin
resource-rich adj. kaynakça zengin
as a resource adv. kaynak olarak
Trade/Economic
allocatable resource tahsis edilebilir kaynak
budget resource bütçe kaynağı
cash resource nakit kaynağı
cash resource nakit kaynak
economic resource ekonomik kaynak
economic resource iktisadi kaynak
enterprise resource planning kurumsal kaynak planlaması
enterprise resource planning işletme kaynak planlaması
enterprise resource planning kurumsal kaynak planlama
enterprise resource planning (erp) kurumsal kaynak planlaması
exhaustible resource doğada arzı sınırlı olan herhangi bir kaynak
exhaustible resource tükenebilir kaynak
financial resource mali kaynak
free resource serbest kaynak
human resource base insan kaynakları temeli
human resource budget insan kaynağı bütçesi
human resource development (hrd) insan kaynakları geliştirme
human resource development policy insan kaynaklarını geliştirme politikası
human resource forecast beşeri kaynak tahmini
human resource management insan kaynaklarının yönetimi
human resource manager insan kaynakları sorumlusu
human resource manager insan gücü yöneticisi
human resource manager insan kaynakları yöneticisi
human resource planning insan kaynakları planlaması
human-resource allocation insan kaynağı tahsisi
human-resource planning insan kaynağı planlaması
inadequate resource yetersiz kaynak
industrial resource base sanayi kaynakları temeli
integrated resource management bütünleşik kaynak yönetimi
intra-household resource allocation hane-halkı kaynak paylaşımı/dağılımı
legal aspects of human resource management insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları
manufacturing resource planning imalatın kaynak planlaması
marginal resource cost marjinal kaynak maliyeti
monetary resource para kaynağı
monetary resource parasal kaynak
monetary resource mali kaynak
natural resource doğal kaynak
natural resource doğal kaynak
optimum resource allocation en etkin kaynak dağılımı
optimum resource allocation optimal kaynak tahsisi
optimum resource allocation optimum kaynak tahsisi
optimum resource distribution optimum kaynak dağılımı
pecuniary resource maddi kaynak
pecuniary resource para kaynağı
performance evaluation in human resource management İnsan kaynakları yönetiminde performans değerlendirmesi
renewable resource yenilenebilen kaynak
renewable resource arzı tükenmeyen kaynak
resource allocation kaynak ayrımı
resource allocation özkaynak atama
resource allocation kaynak tahsisi
resource allocation özkaynak ayırtımı
resource allocation kaynak dağılımı
resource allocation kaynak dağılımı
resource allocation view kaynak ayırma görünümü
resource allocative efficiency kaynak dağılımı etkinliği
resource cost kaynak maliyeti
resource curse bolluk paradoksu/ikilemi
resource curse kaynak laneti
resource curse kaynakların laneti
resource dependence kaynak bağımlılığı
resource depletion kaynakların tükenmesi
resource endowment kaynak donatımı
resource management kaynak yönetimi
resource market üretim faktörleri piyasası
resource mobilisation kaynak seferberliği
resource mobilization kaynak seferberliği
resource procurement kaynak temini
resource productivity kaynak verimliliği
resource rent tax yenilenemeyen kaynakların madenciliğinden elde edilen kara uygulanan vergi
resource rent tax kaynak kira vergisi
resource rent tax doğal kaynak kullanma vergisi
resource slack kaynak fazlalığı
resource slack kaynak bolluğu
resource slack theory kaynak fazlalığı teorisi
resource slack theory kaynak bolluğu teorisi
resource transfer kaynak transferi
resource transfer kaynak transferi
resource utilisation support fund kaynak kullanımı destek fonu
resource utilisation targets kaynak kullanım hedefleri
resource utilization kaynak kullanımı
resource utilization and support fund kaynak kullanımı ve destekleme fonu
resource utilization support fund kaynak kullanımını destekleme fonu
resource utilization support fund (rusf) kaynak kullanım destekleme fonu (kkdf)
resource-based kaynak tabanlı
resource-based kaynak temelli
resource-oriented industries kaynağa yönelimli endüstriler
without resource rücu etme hakkı olmaksızın
Law
development of forest management and resource information systems project orman yatırımının geliştirilmesi ve kaynak bilgi sistemleri projesi
Politics
counseling and resource centre danışma ve kaynak merkezi
domestic resource yurt içi kaynak
domestic resource mobilization yurt içi kaynakların harekete geçirilmesi
human resource development foundation insan kaynağını geliştirme vakfı
natural resource wealth doğal kaynaklar zenginliği
public resource kamusal kaynak
renewable energy resource yenilenebilir enerji kaynağı
resource planning kaynak planlanma
resource schedule kaynak planı
Institutes
department of resource management and fisheries structures kaynak yönetimi ve balıkçılık yapılan daire başkanlığı
department of resource management and fishing structures kaynak yönetimi ve balıkçılık yapıları daire başkanlığı
resource utilization support fund kaynak kullanımı destekleme fonu
Technical
allocatable resource ayrılabilir özkaynak
energy resource enerji kaynakları
manufacturing resource planning yapım kaynak planlaması
resource meter kaynak ölçer
technology resource teknoloji kaynağı
uniform resource locator birörnek kaynak konumlayıcı
universal resource locator evrensel kaynak adresi
Computer
access to this resource on the server is denied! sunucudaki bu kaynağa erişim engellendi!
allocatable resource ayrılabilir kaynak
close resource kaynağı kapat
data resource management veri kaynakları yönetimi
dma resource dma kaynağı
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
dynamic resource allocation dinamik kaynak ayırma
edit resource setting kaynak ayarını düzenle
error allocating timer resource zamanlayıcı kaynağını ayırma hatası
i/o resource g/ç kaynağı
initialization and resource loading başlatma ve kaynak yükleme
irq resource irq kaynağı
memory resource bellek kaynağı
new resource yeni kaynak
offline resource çevrimdışı kaynak
port resource bağlantı noktası kaynağı
printer resource yazıcı kaynağı
quorum resource yetersayı kaynağı
resource conflict kaynak çakışması
resource conflict notification kaynak çakışma uyarısı
resource conflict warning kaynak çakışma uyarısı
resource dll kaynak dll
resource error kaynak hatası
resource id kaynak no
resource kit kaynak kiti
resource lists kaynak listeleri
resource name kaynak adı
resource saving kaynak koruma
resource settings kaynak ayarları
resource status kaynak durumu
resource table kaynak tablosu
resource type kaynak türü
resource types kaynak türleri
shared resource paylaştırılmış kaynaklar
system resource meter sistem kaynak ölçeri
system resource problem sistem kaynak sorunu
system resource report sistem kaynak raporu
the resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable aradığınız kaynak kaldırılmış, adını değiştirmiş veya geçici olarak kullanılamıyor
uniform resource identifier tekdüzen kaynak tanımlayıcısı
uniform resource locator tekdüzen kaynak konum belirleyicisi
uniform resource locator birörnek kaynak bulucu
uniform resource locators birörnek kaynak konumlandırıcıları
uniform resource locators url
uniform resource name birörnek kaynak adı
uniform resource name tekdüzen kaynak adı
universal resource identifier evrensel kaynak tanımlayıcı
using resource kaynak kullanma
Informatics
allocatable resource atanabilir kaynak
allocatable resource ayrılabilir kaynak
data resource veri özkaynağı
dynamic resource allocation devingen kaynak ayırma
information resource bilgi özkaynakları
internet resource internet özkaynağı
optimal resource allocation kaynakların en iyi dağıtımı
physical resource fiziksel özkaynak
protected resource erişimi kısıtlı özkaynak
resource allocation özkaynak ayırma
resource manager özkaynak yöneticisi
resource reservation setup protocol rsvp protokolü
resource sharing özkaynak paylaşımı
system resource manager sistem özkaynak yöneticisi
uniform resource locator tekbiçimli kaynak konumlayıcı
uniform resource name tekbiçimli kaynak adı
Telecom
access-resource and admission control function erişim-kaynak ve kabul denetim fonksiyonu
attached resource computer network ekli kaynak bilgisayar ağı
edge resource manager gelişmiş kaynak yöneticisi
electronic resource management initiative elektronik kaynak yönetim teşebbüsü
global resource manager evrensel kaynak yöneticisi
international numbering resource uluslararası numaralandırma kaynağı
limited resource link sınırlı kaynak bağlantısı
radio resource  radyo kaynağı
resource controller kaynak denetleyicisi
resource rent kaynak kiralama
resource reservation protocol kaynak tahsis protokolü
scarce resource kıt kaynak
scarce resource kit kaynaklar
uniform resource identifier tekbiçimli kaynak tanımlayıcısı
uniform resource locater tek biçimli kaynak bulucusu
uniform resource locator internetteki resmi adres sistemi
universal resource locator evrensel kaynak yeri bulucu
Construction
natural resource doğal kaynak
resource leveling kaynak seviyelendirme
resource-limited schedule kaynak-sınırlı program
water resource management su kaynakları yönetimi
Aeronautic
cockpit resource management kokpit kaynaklarının idaresi
crew resource management ekip kaynak yönetimi
Marine
resource management kaynak yönetim
Medical
learning resource center eğitim kaynağı merkezi
Marine Biology
fishery resource balıkçılık kaynağı
renewable resource yenilenebilir kaynak
Education
learning resource centers eğitim kaynağı merkezleri
Environment
available groundwater resource (agr) mevcut yeraltı suyu kaynağı
excessive resource consumption aşırı kaynak tüketimi
natural resource doğal kaynak
nonrenewable resource yenilenemez kaynak
renewable resource yenilenebilir doğal kaynak
resource conservation and recovery act kaynakları koruma ve kurtarma yasası
resource overconsumption aşırı kaynak tüketimi
underground resource yeraltı kaynağı
water resource su kaynağı
Military
individual resource protection sensor bireysel kaynak koruyucu algılayıcısı
information resource management bilgi kaynağı yönetimi
learning resource centre öğrenim öğretim kaynakları merkezi
resource allocation kaynak tahsisi
senior resource board üst kaynak kurulu
universal resource locator evrensel kaynak konumlandırıcı