transfer - Turkish English Dictionary
History

transfer

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Meanings of "transfer" in Turkish English Dictionary : 84 result(s)

English Turkish
Common Usage
transfer v. devretmek
transfer v. nakletmek
transfer v. aktarmak
transfer n. devir
transfer n. nakil
transfer n. havale
transfer n. devretme
transfer n. transfer
transfer n. aktarma
transfer n. aktarım
General
transfer v. aktarma yapmak
transfer v. taşımak
transfer v. kopya basmak
transfer v. taşınmak
transfer v. geçirmek
transfer v. temlik etmek
transfer v. aktarmak
transfer v. havale yapmak
transfer v. geçmek
transfer v. transfer etmek
transfer v. ihale etmek
transfer v. transfer olmak
transfer v. iletmek
transfer v. başka bir konuma geçmek
transfer n. baskı
transfer n. tayin edilen kimse
transfer n. bir yerden başka bir yere geçen
transfer n. gönderim
transfer n. bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirme
transfer n. çıkartma
transfer n. aktarma bileti
transfer n. bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
transfer n. bir yerden başka bir yere geçirme
transfer n. taşıma
transfer n. feragat
transfer n. tayin etme (bir yerden başka bir yere)
Trade/Economic
transfer nakletmek
transfer feragat
transfer bir yerden başka yere aktarmak
transfer iletme
transfer temlik
transfer transfer
transfer para nakli
transfer devretmek
transfer nakil
transfer havale
transfer nakletme
transfer aktarma
transfer devir
transfer aktarmak
transfer taşıma
transfer geçirme
transfer havale etmek
transfer döviz transferi
transfer virman
transfer devir ve temlik
Law
transfer devir
transfer devir
transfer transfer
Technical
transfer taşınma
transfer aktarım
transfer taşımak
transfer geçirme
transfer nakletmek
transfer aktarma
transfer taşıma
Computer
transfer aktar
transfer aktarım aktarmak
Telecom
transfer aktarım
transfer aktarma
Automotive
transfer geçiş
transfer iletim
Aeronautic
transfer transfer bagaj
Psychology
transfer intikal
transfer geçişim
Food Engineering
transfer aktarım
Gastronomy
transfer kaptan kaba aktarmak
Chemistry
transfer aktarım
Linguistics
transfer aktarım
Sport
transfer transfer olan kimse
transfer transfer etmek
transfer transfer olmak
transfer profesyonel bir sporcunun para karşılığı başka bir kulübe geçmesi
Ottoman Turkish
transfer münakale

Meanings of "transfer" in English Turkish Dictionary : 7 result(s)

Turkish English
Common Usage
transfer transfer n.
General
transfer transferral n.
transfer transferal n.
Trade/Economic
transfer transfer
Law
transfer transfer
Aeronautic
transfer handoff
Psychology
transfer transference

Meanings of "transfer" with other terms in English Turkish Dictionary : 500 result(s)

English Turkish
General
check on a wire transfer v. bir havaleyi kontrol etmek
make a bank transfer v. havale gerçekleştirmek
make a bank transfer v. banka havalesi yapmak
transfer abroad v. yurtdışına transfer etmek
transfer an item v. bir maddeyi nakletmek
transfer by deed v. senetle transfer etmek
transfer by indorsement v. ciro kanalıyla devretmek
transfer call to v. telefon bağlamak
transfer duty v. görev devretmek
transfer into account v. hesaba aktarmak
transfer into practice v. pratiğe aktarmak
transfer into practice v. gerçekleştirmek
transfer into practice v. pratiğe dönüştürmek
transfer into practice v. uygulamak
transfer into practice v. uygulamaya koymak
transfer money v. ödeme yapmak
transfer money v. para transfer etmek
transfer money v. para göndermeki ödeme çıkartmak
transfer money v. ödeme çıkartmak
transfer money v. para aktarmak
transfer money v. para transfer etmek
transfer money into wrong account v. yanlış hesaba para göndermek
transfer one's call to someone v. telefonu bağlamak (birisine)
transfer one's call to someone v. telefon aktarmak
transfer one's share v. hisseyi devretmek
transfer one's share v. hissesini devretmek
transfer one's shares v. hisselerini devretmek
transfer share v. hisse devretmek
transfer the call v. çağrı yönlendirmek
transfer the call to v. telefonu aktarmak
transfer the confidence v. itimadını devretmek
transfer the management to someone v. yönetimi devretmek
transfer to another track v. başka yola transfer etmek
transfer to the next generations v. gelecek kuşaklara aktarmak
airport transfer n. havaalanı transferi
astronomical transfer fee n. astronomik transfer ücreti
asynchronous transfer mode n. zamanuyumsuz transfer kipi
bank transfer n. virman
bulk transfer n. yüklü/yığın halinde aktarım
cable transfer n. kabloyla yapılan para transferleri
cable transfer n. telgraf havalesi
call transfer n. çağrı aktarımı
data transfer n. data transferi
date of transfer n. havale tarihi
date of transfer n. transfer tarihi
deed transfer n. tapunun devri
deed transfer n. tapu devri
destructive transfer n. bozunumlu aktarma
electronic funds transfer n. elektronik fon transferi
electronic payment systems see electronic fonds transfer n. elektronik ödeme sistemleri bkz elektronik fon transferleri
heat-transfer coefficient n. ısı aktarım katsayısı
heat-transfer flux n. ısı aktarım akışı
heat-transfer flux n. ısı aktarım akısı
inheritance and transfer tax n. veraset ve intikal vergisi
language transfer n. dil transferi
mandatory transfer n. zorunlu aktarım/transfer
mass-transfer coefficient n. kütle aktarım katsayısı
mass-transfer flux n. kütle aktarım akışı
momentum transfer n. moment transferi
money transfer n. para transferi
money transfer fee n. havale bedeli
phony wire transfer n. sahte para transferi
power transfer n. güç aktarımı
pulse transfer function n. vurgulu aktarım fonksiyonu
radiative heat-transfer coefficient n. ışınım ısı aktarım katsayısı
radiative transfer n. yayılıcı transfer
registration and transfer n. tescil ve devir
share transfer n. hisse devri
sky-high transfer fee n. astronomik transfer ücreti
social transfer n. sosyal transfer
technology transfer n. teknoloji aktarımı
technology transfer n. teknoloji transferi
technology transfer director n. teknoloji transfer direktörü
telegraphic transfer n. telgraf havalesi
telex transfer (tt) n. teleks havalesi
thermal transfer printer n. termal transfer yazıcı
transfer a call n. telefon aktarma
transfer address n. aktarma adresi
transfer between customs n. gümrükler arasında transfer
transfer by inheritance n. intikal
transfer date n. devir tarihi
transfer date n. transfer tarihi
transfer earnings n. tranfer gelirleri
transfer fee n. transfer ücreti
transfer flux n. aktarım akışı
transfer flux n. aktarım akısı
transfer functions n. devir işleri
transfer inheritance n. intikal
transfer of a factory n. bir fabrikanın devri
transfer of administration n. idarenin devredilmesi
transfer of interest n. menfaatin devri
transfer of operating rights n. işletme haklarının devri
transfer of technology n. teknoloji transferi
transfer of the seat of a company n. bir şirketin merkezinin yer değiştirmesi
transfer of the seat of a firm n. bir firmanın merkezinin yer değiştirmesi
transfer paper n. transfer belgesi
transfer payments n. transfer ödemeleri
transfer point n. aktarma yeri
transfer pricing n. transfer fiyatlandırması
transfer tax n. intikal vergisi
transfer ticket n. aktarma bilet
transfer ticket n. aktarma bileti
transfer to debit n. borca geçirme
transfer warrant n. devir senedi
water transfer n. deniz taşımacılığı
wire transfer n. elektronik transfer
by transfer adv. naklen
by transfer adv. devren
Colloquial
bank transfer has not arrived yet havale henüz gelmedi
bank transfer has not arrived yet havale henüz ulaşmadı
money transfer has not arrived yet havale henüz gelmedi
money transfer has not arrived yet havale henüz ulaşmadı
wire transfer has not arrived yet havale henüz ulaşmadı
wire transfer has not arrived yet havale henüz gelmedi
Trade/Economic
(bank) transfer order virman talimatı
addendum of transfer devir zeyilnamesi
amount of transfer havale tutarı
asset transfer agreement varlık devir sözleşmesi
automatic transfer from savings to demand deposit accounts otomatik transfer sistemi hesapları
balance transfer bilançonun transferi
bank transfer banka havalesi
bank transfer banka transferi
bank wire transfer banka havalesi
blank transfer beyaz temlik
build operate transfer model yap işlet devret modeli
build-operate-and transfer yap-işlet-devret modeli
build-operate-transfer yap-işlet-devret
business transfer payments işletmelerin transfer ödemeleri
business transfer payments silinen çürük alacakları
business transfer payments işletmelerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara yaptıkları yardımlar
by transfer virman
by transfer hesaptan hesaba transfer
cable transfer telgraf havalesi
cable transfer telgrafla döviz transferi
cable transfer tele havale
capital transfer sermaye transferi
capital transfer tax sermaye aktarımı vergisi
cashless transfer elektronik para transferi
cashless transfer elektronik ödeme
cashless transfer elektronik ortamda ödeme
cashless transfer elektronik olarak ödeme
certificate of transfer devir belgesi
certified transfer belgeli devir
conditional cash transfer şartlı nakit transferi
contractual transfer akden devir
credit transfer kredi transferi
credit transfer system kredi transfer sistemi
cross-border transfer sınır ötesi transfer
data transfer veri transferi
deed of transfer devir senedi
deed of transfer devir anlaşması
departmental transfer bölümsel nakil
departmental transfer departmansal nakil
depository transfer check banka transfer çeki
electronic benefit transfer sosyal güvenlik ödemelerinin elektronik olarak dağıtılması
electronic fund transfer elektronik fon transferi
electronic fund transfer elektronik para aktarımı
electronic funds transfer eft
electronic funds transfer elektronik fon transferi
electronic funds transfer system elektronik fon transfer sistemi
electronic transfer of securities elektronik menkul kıymet transferi
electronics funds transfer elektronik fon tranferleri
elektronic funds transfer (eft) elektronik fon transferi (eft)
equitable transfer intifa hakkının devri
european credit transfer and accumulation system avrupa kredi transfer ve toplanması sistemi
external transfer exam dikey geçiş sınavı
finnish transfer time fin hissesi devir süresi
first transfer time ilk devir süresi
football transfer futbol transferi
funds transfer kaynak transferi
funds transfer fon transferi
funds transfer kaynak aktarımı
funds transfer pricing şubeler cari hesabı
get money transfer havale almak
get money transfer havaleyi almak
government transfer payments hükümetin transfer harcamaları
government transfer payments hükümetin cari mal ve hizmet üretimi karşılığı olmayan harcamaları
import transfer ithalat bedelinin transferi
import transfer ithalat transferi
in kind transfer mal cinsinden yapılan yardım
in kind transfer ayni transfer
innovation and technology transfer yenilik ve teknoloji transferi programı
intellectual property transfer fikri mülkiyet transferi
inter-account transfer hesaplararası havale
interdepartmental transfer kısımlararası personel nakli
interdepartmental transfer departmanlararası malzeme transferi
interfund transfer fonlar arası transfer
interfund transfer fonlararası transfer
interfund transfer bir fondan diğerine para nakletme
interfund transfer bir fondan diğerine yapılan aktarma
interfund transfer fonlararası (para) transferi
internal risk transfer işletme içi risk transferi
internal transfer account aktarma hesabı
internal transfer account dahili transfer hesabı
internal transfer account virman hesabı
internal transfer exam yatay geçiş sınavı
internal transfer-account virman hesabı
internal transfer-account aktarma hesabı
intra-agency transfer daire içi nakil
intra-agency transfer kurum içi nakil
issue, sell, pledge, dispose of, grant, transfer, lease, license, guarantee, encumber ihracı, satışı, rehine verilmesi, elden çıkarılması, devredilmesi, kiralanması, lisansının verilmesi, teminat gösterilmesi, ipotek edilmesi
ledger transfer defterikebir nakli
ledger transfer defteri kebir devri
ledger transfer defterikebir devri
license transfer agreement lisans devir sözleşmesi
lump sum transfer götürü meblağ havalesi
lump sum transfer toplu ödeme transferi
marked transfer devir temlik belgesi
marked transfer tasdikli devir
marketing securities transfer difference menkul kıymetler ihraç farkı
money transfer between accounts hesaplararası havale
net transfer net transfer
payment by mail transfer mektup havalesiyle ödeme
payment by telegraphic transfer telgraf havalesiyle ödeme
portfolio transfer portföy transferi
portfolio transfer portföy aktarımı
pre-closing tailoring transfer kapanış öncesi özel devir
production transfer üretim transferi
profit transfer kar transferi
profit transfer kar transferi
property transfer tax mal devir vergisi
receive a wire transfer havale almak
receive a wire transfer havaleyi almak
receive money transfer havale almak
receive money transfer havaleyi almak
remedial transfer düzeltici nakil
remedial transfer çözüme dayalı transfer
remedial transfer iyileştirici nakil
replacement transfer çıkan elemanların yerine yenilerinin nakli
replacement transfer işten ayrılmalar dolayısıyla boşalan işe yapılan nakil
resource transfer kaynak transferi
resource transfer kaynak transferi
risk transfer risk deviri
risk transfer risk transferi
risk transfer risk devri
securities transfer tax menkul kıymetler devir vergisi
share transfer agreement hisse devir temlik sözleşmesi
share transfer agreement hisse devir sözleşmesi
share transfer/assignment agreement pay devri sözleşmesi
shift transfer vardiya transferi
south african transfer time güney afrika devir süresi
staff expenses transfer personel gider transferi
stock transfer hisse senedi transferi
stock transfer hisse senedi devri
stock transfer book hisse senedi transfer defteri
stock transfer book hisse senedi devir defteri
stock transfer books hisse senedi devir defterleri
tax-transfer disincentives vergi ve transfer gelirlerinin caydırıcılığı
technology transfer teknoloji transferi
telegraphic transfer telgraf havalesi
telegraphic transfer telgrafla para havalesi
transaction transfer taxes işlem devir vergileri
transfer a debt borç devretmek
transfer agent devir acentası
transfer agent şirkete ait hisse senetlerinin alım ve satımına aracılık yapan kurum
transfer agent nakliye acentası
transfer agent devirden sorumlu temsilci
transfer and assignment devir ve temlik
transfer and distributive cost nakliye ve dağıtım maliyeti
transfer balance sheet devir bilançosu
transfer bank havale yapılan banka
transfer book senet defteri
transfer business ciro muameleleri
transfer by judgement kazai temlik
transfer by law yasal temlik
transfer certificate devir belgesi
transfer certificate transfer sertifikası
transfer commission havale komisyonu
transfer contract devir sözleşmesi
transfer credit temlik kredisi
transfer credit transfer kredisi
transfer credit devir kredisi
transfer day havale günü
transfer days transfer günleri
transfer deed devir belgesi
transfer duty transfer vergisi
transfer duty intikal vergisi
transfer entry transfer kaydı
transfer entry intikal kaydı
transfer expenditures transfer giderleri
transfer expenditures transfer harcamaları
transfer expense havale masrafı
transfer fee transfer ücreti
transfer fee devir ücreti
transfer housing loan transfer konut kredisi
transfer in kind halen yapılan bir üretimin karşılığı durumunda olmadan devletin kişi veya ailelere mal ve hizmet biçimindeki ödemeleri
transfer income transfer geliri
transfer money para transferi
transfer of a provision ihtiyatın temliki
transfer of a provision ihtiyatın devri
transfer of a reserve ihtiyatın devri
transfer of a reserve ihtiyatın temliki
transfer of an entry kaydın nakli
transfer of assets varlıkların nakli
transfer of assets aktiflerin devri
transfer of claim alacağın devri
transfer of claim alacağın temliki
transfer of company firmanın devri
transfer of company şirket devri
transfer of company firma devri
transfer of company şirketin devri
transfer of contract sözleşmenin devri
transfer of firm şirket devri
transfer of firm firma devri
transfer of firm firmanın devri
transfer of firm şirketin devri
transfer of foreign exchange döviz transferi
transfer of funds fon transferi
transfer of funds kaynak transferi
transfer of funds kaynak aktarımı
transfer of funds fon nakli
transfer of goods mal transferi
transfer of income gelirin devri
transfer of know-how teknik bilgi transferi
transfer of land arazi devri
transfer of liabilities borcun nakli
transfer of liability borcun temliki
transfer of liability devri
transfer of liability borcun nakli
transfer of losses zarar nakli
transfer of mortgage ipoteğin devri
transfer of operating rights işletme hakkının el değiştirmesi
transfer of operating rights (toor) işletme hakkı devri
transfer of operational rights işletme hakkı devri
transfer of portfolio portföy devri
transfer of proceeds hisse senetlerinin satışı karşılığında elde edilen gelirin devri
transfer of resources kaynakların transferi
transfer of risk risk deviri
transfer of risk risk transferi
transfer of risk risk devri
transfer of securities menkul kıymetlerin deviri
transfer of securities tahvil transferi
transfer of securities tahvil devir ve temliki
transfer of shares hisse senetlerinin devri
transfer of stock hisse senedi devri
transfer of stock hisse senedi temliki
transfer of stock hisse senedi transferi
transfer of stock menkul değer mülkiyetinin devri
transfer of technology teknoloji transferi
transfer of the company firmanın devri
transfer of the company firma devri
transfer of the company şirket devri
transfer of the company şirketin devri
transfer of title mülkiyet hakkının devri
transfer office transfer bürosu
transfer payment transfer ödemesi
transfer payments transfer ödemeleri
transfer price transfer fiyatı
transfer price el değiştirme fiyatı
transfer pricing transfer fiyatlamasi
transfer pricing şubeler cari hesabı
transfer pricing transfer fiyatları
transfer pricing transfer fiyatlandırması
transfer pricing transfer fiyatlaması
transfer problem transfer sorunu
transfer receipts transfer gelirleri
transfer received transfer makbuzu
transfer register transfer defteri
transfer request transfer talebi
transfer request date transfer talep tarihi
transfer risk transfer riski
transfer seeking transfer kollama
transfer shares hisse devri yapmak
transfer stamp transfer damga pulu
transfer standard transfer standardı
transfer tax devir vergisi
transfer tax hisse senedi satışlarından alınan vergi
transfer tax hisse senetleri satışından alınan vergi
transfer tax satım vergisi
transfer tax intikal vergisi
transfer tax temlik vergisi
transfer taxes devir vergileri
transfer the rights hakları devretmek
transfer time devir süresi
transfer title deeds into one's name tapuyu üzerine geçirmek
transfer title deeds into one's name tapuyu üzerine almak
transfer to credit alacağa geçirme
transfer to the legal reserve yasal yedeklere transfer
transfer to the pension fund emekli sandığı fonuna devir
transfer to untaxed reserves vergilendirilmemiş yedeklere transfer
transfer transactions devir işlemleri
transfer value devir değeri
transfer warrant devir senedi
unilateral transfer karşılıksız transfer
unilateral transfer tek yanlı transfer
unrequited transfer karşılıksız transfer
value transfer değer aktarımı
value transfer değer transferi
warehouse transfer permit antrepo makbuzunun başkasına devrini sağlayan belge
wealth transfer tax servet transfer vergisi
wire transfer teletransfer
wire transfer telehavale
wire transfer request form banka havalesi istek formu
Law
acquisition by transfer of title devren kazanma
assign and transfer devir ve temlik etmek
build operate transfer yap işlet devret
build operate transfer agreement yap işlet devret sözleşmesi
certificate of transfer temlik senedi
certified transfer onaylı devir
contract for the transfer of ownership mülkiyetin devri amacı güden sözleşme
contract for transfer of ownership mülkiyeti nakleden akit
effect of transfer devir işleminin etkisi
effect of transfer on corporation devir işleminin anonim ortaklığa etkisi
effects of transfer of shares payın devrinin etkileri
electronic fund transfer crimes elektronik fon transfer suçları
electronic fund transfer crimes elektronik fon transferi suçları
inheritance and transfer tax veraset ve intikal vergisi
legal transfer kanuni devir
nonprobate transfer vesayet dışı devir
restrictions on transfer devirde sınırlandırmalar
right to transfer devir hakkı
transfer a right hak devretmek
transfer any good or right to any third party ahara temlik
transfer by inheritance miras yoluyla intikal etme
transfer by judgment kazai temlik
transfer by law kanuni temlik
transfer by law yasal temlik
transfer by law kanuni devir
transfer by law yasal devir
transfer of a right temlik
transfer of accessory right feri hakkın devri
transfer of actual possession zilyetliğin devri
transfer of an action davanın nakli
transfer of case dava nakli
transfer of claim alacağın temliki
transfer of copyright telif hakkının nakli
transfer of estate mirasın mirasçılara geçişi
transfer of legal action davanın nakli
transfer of liability mesuliyetin nakli
transfer of loss hasarın nakli
transfer of ownership mülkiyet hakkının devri
transfer of ownership mülkiyetin nakli
transfer of possession zilyetliğin devri
transfer of proceedings yargılamaların nakli
transfer of rights hakların devri
transfer of rights and operation agreement imtiyaz ve işletme haklarının devri sözleşmesi
transfer of shares payın devri
transfer of shares payların devri
transfer of technology teknoloji transferi
transfer of the sentenced persons hükümlülerin nakli
transfer the domicile ikametgahı nakletmek
validity of transfer devir işleminin geçerliliği
wire transfer banka havalesi
Politics
agreement on the transfer of corpses cenazelerin nakli anlaşması
cash transfer program nakit transfer programı
conditional cash transfer for education şartlı eğitim yardımı
conditional cash transfer program koşullu nakit transferi programı
convention on the transfer of sentenced persons hükümlülerin nakline dair sözleşme
data transfer veri transferi
european convention on the transfer of proceedings in criminal matters ceza koğuşturmalarının aktarılmasına dair avrupa sözleşmesi
european credit transfer and accumulation system avrupa kredi transfer ve biriktirme sistemi
social transfer sosyal transfer
temporary transfer geçici devir
transfer of financial risk finansal riskin aktarımı
transfer of knowledge bilginin aktarımı
transfer of knowledge and skills bilgi ve beceri aktarımı
transfer of operating rights işletme hakkı devri
transfer of the seat merkezinin yer değiştirmesi (bir şirket)
transfer of the seat of a company or firm bir şirketin ya da firmanın merkezin yer değiştirmesi
transfer of undertaking işletmenin el değiştirmesi
Institutes
bureau of extradition and transfer of the sentenced persons suçluların iadesi ve hükümlülerin nakli bürosu
electronic data transfer system elektronik veri aktarım sistemi
european credit transfer system avrupa kredi transfer sistemi
european pollutant release and transfer register avrupa kirletici salınım ve taşınım kaydı
strategic programme for innovation and technology transfer yenileme ve teknoloji transferi stratejik programı-buluşlar ve teknoloji transferi için stratejik program
Insurance
portfolio transfer portföyün devri
premium transfer prim transferi
transfer of accumulations in life insurance to individual pension system birikimli hayat sigortalarından bireysel emeklilik sistemine aktarım
transfer of pension account to another pension company birikimlerin başka emeklilik şirketine aktarımı
transfer of portfolio portföy transferi
transfer risk transfer rizikosu
Tourism
airport transfer hava alanı transferi
transfer agent yerel incoming acentası
transfer and accommodation ulaşım ve konaklama
transfer man transfer görevlisi
transfer officer transfer memuru
transfer price transfer fiyatı
Technical
asynchronous transfer mode eş zamansız aktarma modu
automated transfer machine otomatik aktarma makinesi
automatic selective control/transfer relay otomatik seçim kontrol/transfer rölesi
automatic transfer switching equipment otomatik aktarma anahtarlama cihazı
block transfer öbek aktarma
block transfer blok aktarma
block transfer blok transferi
buffered transfer tamponlu aktarım
carrier transfer filter taşıyıcı transfer filtresi
carrier-transfer filter taşıyıcı transfer filtresi
chain transfer zincir aktarımı
charge transfer şarj transferi
charge transfer yük aktarımı
charge transfer efficiency yük aktarım verimliliği
charge-transfer device yük aktarma cihazı
compression and transfer moulding presses sıkıştırma ve aktarma kalıplı presler
conditional transfer koşullu aktarım
conditional transfer koşullu aktarma
conditional transfer of control denetimin koşullu aktarımı
conductive heat transfer iletimli ısı aktarımı
control transfer denetim aktarımı
control transfer kontrol transferi
control transfer instruction denetim aktarım komutu