content - Turco Inglés Diccionario
Historia

content

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "content" en diccionario turco inglés : 40 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
content n. içerik
General
content v. mutlu etmek
content v. memnun etmek
content v. hoşnut etmek
content v. memnun kılmak
content v. tatmin etmek
content n. esas
content n. lehte oy kullananlar
content n. olumlu oy miktarı
content n. öz
content n. rahatlık
content n. içerik
content n. muhteva
content n. hazır
content n. (kıymetli madende) ayar
content n. kapsam
content n. memnuniyet
content n. anlam
content n. kapasite
content n. hoşnutluk
content n. muhteviyat
content n. içerik miktarı
content n. içindekiler
content n. miktar
content n. hacim
content n. tatmin
content n. doyum
content adj. hoşnut
content adj. rahat
content adj. doygun
content adj. memnun
content adj. razı
Law
content münderecat
Politics
content içerik
Technical
content katkı oranı
Telecom
content içerik
Math
content içerik
Linguistics
content düşünüm
content içerik
Art
content mana

Significados de "content" con otros términos en diccionario inglés turco: 500 resultado(s)

Inglés Turco
General
be content v. hoşnut olmak
be content v. memnun olmak
be content v. hayatından memnun olmak
be content with v. halinden memnun olmak
be content with one's life v. hayatından memnun olmak
be content with one's situation v. halinden memnun olmak
be content with what you have v. elindekiyle yetinmek
be not content with v. yetinmemek
buy content v. içerik satın almak
content oneself v. idare etmek
content oneself v. azla yetinmek
content oneself v. yetinmek
content oneself with v. aza kanaat etmek
content oneself with v. azla yetinmek
content oneself with v. ile yetinmek
content oneself with v. ile doyuma ulaşmak
content oneself with v. ile iktifa etmek
content oneself with v. yetinmek
content oneself with something v. iktifa etmek
delete site content v. site içeriğini silmek
enrich the content v. içeriği zenginleştirmek
make content v. hoşnut kılmak
accuracy of content n. içeriğin doğruluğu
being content with what one has n. kanaatkarlık
content analysis n. içerik çözümlemesi
content analysis n. içerik analizi
content development n. içerik geliştirme
content integrity n. anlam bütünlüğü
content list n. içerik listesi
content management n. içerik yönetimi
content marketing n. içerik pazarlama
content meter n. içerikölçer
content of the message n. mesaj içeriği
content of the message n. mesajın içeriği
content producer n. içerik üreticisi
content validity n. kapsam geçerliliği
content word n. içerik sözcüğü
critical moisture content n. değişim nem içeriği
cubic content n. küp hacmi
determination of acid content n. asit muhtevasının tayini
entire content n. tüm içerik
entire content n. içeriğin tamamı
explicit content n. sakıncalı içerik
factual content n. olgusal içerik
fake content n. sahte içerik
fat content n. yağ miktarı
heat content n. ısı miktarı
impressive content n. etkileyici içerik
information content n. bilgi içeriği
liquid water content n. sıvı su içeriği
mercury content n. cıva hacmi
rich content n. zengin içerik
salt content n. tuz muhtevası
salt content n. tuz içeriği
sexual content n. cinsel içerik
social content n. sosyal içerik
steam content n. buhar içeriği
suspended solid content n. askıda madde
table of content n. içindekiler
valuable content n. değerli içerik
(with) artistic content adj. sanatsal içerikli
content with adj. ile yetinen
content-related adj. içerikle ilgili
content-specific adj. içerik odaklı
without content adj. içeriksiz
Phrasals
content oneself with ile yetinmek
Colloquial
married and content evli ve mutlu
Idioms
talk to one's heart's content (dilediğince/gönlünce) konuşmak
to heart's content dilediği kadar
to one's heart's content doya doya
to one's heart's content gönlünün çektiği kadar
to one's heart's content istediği kadar
to one's heart's content canının istediği kadar
to one's heart's content kana kana
to one's heart's content ne kadar isterse
to one's heart's content dilediğince
to one's heart's content doyasıya
to one's heart's content paşa gönlünün istediği kadar
Trade/Economic
content marketing içerik pazarlaması
content of normative documents normatif (hüküm ifade eden) dokümanların içeriği
content of the guarantee garantinin içeriği
content standard içerik standardı
domestic content rules yurt içi katkı kuralı
factor content faktör yoğunluğu
factor content faktör içeriği
import content of exports ihracatta ithal girdilerin payı
informational content of dividends temettülerin bilgi verme içeriği
job content işin dışsal çevre ortamı yerine doğrudan doğruya işin kendisine ve işçinin o işi yerine getirmesine ait koşullar
job content iş kapsamı
local content law yerel katkı zorunluluğu
local content rate yerel katkı oranı
local content rate yerli katkı oranı
mobile content business mobil içerik sektörü
product content ürün içeriği
product content management ürün içerik yönetimi
standard content standart içeriği
Law
content acquisition içerik edinme
content and the summary of the subject mevzuun mahiyeti ve hülasası
content of a right hakkın içeriği
content provider içerik sağlayıcı
Politics
committee for the implementation of the directive on sulphur content in marine fuels deniz yakıtlarının kükürt içeriği direktifinin uygulanması komitesi
Institutes
department for educational publications and content management eğitim yayınlan ve içerik yönetimi daire başkanlığı
Tourism
travel content gezi içeriği
Media
content analysis kapsam analizi
Advertising
content network içerik ağı
content provider içerik sağlayıcı
mobile content mobil içerik
user-generated content kullanıcı katkılı içerik
Technical
acid content asit içerikli
acidic content asit muhtevası
active soluble salts content aktif çözünebilir tuz içeriği
aerosol oil content aerosol haldeki yağ muhtevası
air content hava muhtevası
air content hava içeriği
alcohol content alkol miktarı
antimony content antimon muhtevası
apparent resin content of material in the unmolded state kalıplanmamış malzemenin görünür reçine muhtevası
aromatic hydrocarbon content aromatik hidrokarbon muhtevası
ash content kül içeriği
ash content kül muhtevası
ash content kül miktarı
beryllium content meter berilyum içerik ölçer
binder content bağlayıcı miktarı
bound styrene content bağlı stiren muhtevası
carbon content karbon niceliği
carbon content karbon miktarı
carbonate carbon content karbonat halindeki karbon muhtevası
chloride content klorür içeriği
chlorine content klor miktarı
clay content kil muhtevası
clay content kil içeriği
coal ash content meter kül içerikölçeri
cobalt content kobalt muhtevası
combustible matter content yanabilir madde muhtevası
content analysis içerik tahlili
content analysis içerik analizi
content aware switching içerik anahtarlama
content aware switching içerik bilinçli anahtarlama
content awareness içerik hakkında bilgili olma
content awareness içerik hakkinda bilgili olma
content delivery networking içerik dağıtım ağı
content of non-metallic inclusion metalik olmayan inklüzyon miktarı
content validity içerik geçerliliği
content-address storage içerik adresli bellek
content-address storage değer erişimli bellek
content-addressed storage yardımcı bellek
content-addressed storage içerik adresli bellek
core carbon content göbek karbonu niceliği
core carbon content göbek karbon içeriği
crude fibre content ham lif içeriği
density and water content yoğunluk ve su muhtevası
determination of barium oxide content baryum oksit tayini
determination of barium sulfate content baryum sülfat muhtevası tayini
determination of calcium content kalsiyum içeriğinin tayini
determination of cement content and ash residue çimento ve kül muhtevası tayini
determination of chlorophyll content klorofil içeriği tayini
determination of free-formaldehyde content of amino resins amino reçinelerinde serbest formaldehit tayini
determination of halide content halojenür miktarının tayini
determination of hydrocarbon content by gravimetry gravimetri yöntemiyle hidrokarbon muhtevasının belirlenmesi
determination of hygroscopic moisture content in analytical sample analitik numunede higroskopik nem tayini
determination of moisture content in thermoplastics by coulometry termoplastiklerdeki rutubet muhtevasının kulometri ile belirlenmesi
determination of nitrogen content azot içeriğinin tayini
determination of organic content organik muhteva tayini
determination of oxygen content by reduction method indirgeme metoduyla oksijen muhtevası tayini
determination of oxygen content by reduction method indirgeme yöntemi ile oksiyen tayini
determination of oxygen content by reduction methods indirgeme metotları ile oksijen muhtevası tayini
determination of oxygen content in steel and iron çelik ve demirde oksijen tayini
determination of phosphorus content fosfor muhtevasının tayini
determination of potential hydrocarbon liquid content muhtemel sıvı hidrokarbon muhtevasının tayini
determination of size content dolgu muhtevasının tayini
determination of the oxygen content of non-oxides by thermal extraction with a carrier gas taşıyıcı gazlı termal ekstraksiyon metodu ile oksit halinde olmayan oksijen muhtevasının belirlenmesi
determination of the total iron content toplam demir muhtevasının tayini
determination of the volatile content uçucu madde muhtevasının tayini
determination of total nitrogen content after dry combustion kuru yanmadan sonra toplam azot muhtevası tayini
determination of total nitrogen content using an automatic analyser otomatik analizör ile toplam azot muhtevasının belirlenmesi
determination of total silicon content toplam silisyum içeriğinin tayini
determination of trace-element content by electrothermal atomic absorption spectrometric method elektrotermal atomik absorpsiyon spektrometrik yöntemle eser element içeriğinin belirlenmesi tayini
determination of vanadium content vanadyum muhtevası tayini
determination of water content at high pressure yüksek basınçta su muhtevasının tayini
dry rubber content kuru kauçuk muhtevası
dust content toz muhtevası
dust content toz miktarı
energy content enerji içeriği
enhanced content networking gelişmiş içerik şebekesi
enhanced content networking gelismis içerik ağı
equilibrium moisture content denge nem muhtevası
equivalent carbon content eşdeğer karbon içeriği
equivalent dry glue content eşdeğer kuru tutkal içeriği
eutectoid carbon content ötektoid karbon içeriği
evaluation report content değerlendirme raporu içeriği
evaluation report content değerlendirme raporu muhtevası
fat content yağ miktarı
fiber content lif içeriği
fluoride content florür içeriği
formal content analysis resmi içerik analizi
free monomer content in polymeric adhesives polimerik yapıştırıcılarda serbest monomer muhtevası
free residual hexane content serbest hekzan kalıntısı miktarı
gas content gaz içeriği
glass and mineral-filler content cam ve mineral dolgu muhtevası
glutamic acid content glutamik asit içeriği
gold content altın miktarı
grit content çakıl muhtevası
harmonic content harmonik içeriği
harmonic content harmonikler toplamı
heat content ısı içeriği
heat content iç enerji
heat content entalpi
high cobalt content yüksek oranda kobalt muhtevası
high sulfur content yüksek kükürt muhtevası
high-sodium-content fluoborate glass yüksek sodyumlu fluborat camı
humus content humus muhtevası
hydrogen content data hidrojen muhtevası verileri
identification colors for the content of piping systems boru sistemlerinin içeriği için tanıtım renkleri
identification colours for the content of piping systems boru sistemlerinin içeriği için tanıtım renkleri
impurity content katışkı içeriği
inclusion content kalıntı içeriği
indium content indiyum muhtevası
insoluble impurities content çözünmeyen safsızlık içeriği
internal moisture content measurement dahili nem muhtevasının ölçülmesi
isocyanate content izosiyonat muhtevası
lead content kurşun muhtevası
lime content kireç muhtevası
magnetic stripe data content manyetik şerit veri muhtevası
measurement of internal moisture content dahili nem muhtevasının ölçülmesi
method for assessment of the pvc content pvc içeriğini değerlendirme metodu
mica content mika muhtevası
minimum content minimum miktar
moisture and volatile matter content rutubet ve uçucu madde muhtevası
moisture content rutubet muhtevası
moisture content nem içeriği
moisture content nem niceliği
moisture content rutubet miktarı
moisture content nem miktarı
moisture content nem muhtevası
moisture content of a lot partinin rutubet muhtevası
moisture content of bulk material yığın malzemenin rutubet muhtevası
moisture content value rutubet içeriği değeri
moisture-content control nem muhtevası kontrolü
moisture-content control rutubet muhtevası kontrolü
natural moisture content tabii su muhtevası
natural moisture content tabii rutubet muhtevası
natural moisture content doğal su içeriği
natural water content tabii su muhtevası
nickel content nikel içeriği
nickel content nikel muhtevası
nitrogen content azot muhtevası
nitrogen content azot içeriği
noble metal content değerli metal muhtevası
noble metal content değerli maden muhtevası
optimum moisture content optimum rutubet muhtevası
optimum water content optimum su muhtevası
organically bound oxygen content organik olarak bağlı oksijen muhtevası
oxygen content oksijen içeriği
oxygen content oksijen miktarı
oxygen content in aluminium nitride alüminyum nitrürdeki oksijen muhtevası
paraffin wax content parafin mumu muhtevası
pore water content boşluk suyu muhtevası
relative water content nispi su muhtevası
residual binder content artık bağlayıcı içeriği
residual content tortu muhtevası
salt content tuz içeriği
salt content tuz muhtevası
sand content kum muhtevası
silt content silt muhtevası
silver content gümüş muhtevası
snow water content kardaki su muhtevası
solid content katı içeriği
solid particle content katı parçacık muhtevası
soluble solids content çözünebilir kuru madde içeriği
sulfur content sulfur içerik
surface carbon content yüzey karbon içeriği
tellurium content tellür muhtevası
thallium content talyum muhtevası
thorium content meter toryum içerik ölçeri
tin content kalay muhtevası
total chlorine content toplam klorür içeriği
total sulfur content of hard coal, brown coal, lignite and coke taş kömürü, kahverengi kömür, linyit ve kok kömürünün toplam kükürt muhtevası
unaltered water content sabit su muhtevası
unit water content birim su içeriği
unit water content birim su muhtevası
uranium content meter uranyum içerikölçeri
void content boşluk içeriği
volatile content uçucu miktarı
volumetric content hacimsel kapsam
water content su miktarı
water content su muhtevası
water content su içeriği
water-content profile su muhtevası profili
water-content profile su içeriği eğrisi
Computer
adult content yetişkinler için içerik
adult content yetişkinlere yönelik içerik
adult content yetişkin içeriği
album content albüm içeriği
always trust content from this publisher bu yayıncıdan aldığın tüm içeriklere güven
autotext content otomatik metin içeriği
browsable content taranabilir içerik
channel content kanal içeriği
community-created content kullanıcının geliştirdiği içerik
content address storage içerik adresli bellek
content addressable memory ilişkisel bellek
content addressed storage içerik adresli bellek
content advisor içerik danışmanı
content architecture içerik mimarisi
content area içerik alanı
content class içerik sınıfı
content delivery network içerik teslim ağı
content farm içerik çiftliği
content folder içerik klasörü
content index içerik dizini
content length içerik uzunluğu
content locked içerik kilitlendi
content module içerik modülü
content provider içerik sağlayıcı
content rating içerik derecelendirme
content ratings içerik derecelendirmeleri
content reuse içeriğin yeniden kullanımı
content should içerik
content source içerik kaynağı
content sources içerik kaynakları
content type içerik türü
content unread içerik okunmadı
content-addressable memory içeriği adreslenebilir bellek
custom content özel içerik
downloadable content (dlc) indirilebilir içerik
entire content of this website is copyrighted bu websitesinin tüm içeriği telif hakkı ile korunmaktadır
equivalent binary content eşdeğer ikili bilgi
executable content blocking yürütülebilir içerik engelleme
extra content ek içerik
free content bedava içerik
harmonic content katsıklık içeriği
inappropriate content uygun olmayan içerik
inappropriate content uygunsuz içerik
information content bilgi içeriği
karaoke content karaoke içeriği
learning content eğitim içeriği
learning content öğrenme içeriği
learning content development system eğitim içeriği geliştirme sistemi
letter content mektup içeriği
link to content içeriğe bağlan
link to content içerik bağlantısı
mature content yetişkin içerik
mature content yetişkin içeriği
mixed content karışık içerik
no content içerik yok
object content architecture nesne içerik mimarisi
original content orijinal içerik
original content özgün içerik
page content sayfa içeriği
quality content kaliteli içerik
secure content güvenli içerik
tree content ağaç içerik
user generated content kullanıcı tarafından oluşturulmuş içerik
user-generated content kullanıcının geliştirdiği içerik
we removed the content that was posted yazılan içeriği kaldırdık
web content web içeriği
web content accessibility guidelines web içeriği erişilebilirlik yönergeleri
Informatics
adult content yetişkinlere yönelik içerik
adult content yaş-sakıncalı içerik
content architecture içerik mimarisi
content delivery network (cdn) içerik dağıtım ağı
content distribution network (cdn) içerik dağıtım ağı
content management system (cms) içerik yönetim sistemi
content retention policy içerik saklama politikası
dynamic content dinamik içerik
equivalent binary content eşdeğer ikili bilgi içeriği
information content bilgi içeriği
joint information content ortak bilgi miktarı
ripple content dalgacıklanma oranı
Telecom
ad content service içerik servisi
advanced access content system gelişmiş erişimli içerik sistemi
content archive içerik arşivi
content copier içerik kopyalayıcısı
content copier içerik yedekleyicisi
content delivery network içerik teslim ağı
content delivery system içerik teslim sistemi
content distribution network içerik dağıtım ağı
content entity içerik kimliği
content heavy içerik yoğun
content management license administrator içerik yönetim lisans yöneticisi
content provider içerik sağlayıcı
digital transmission content protection sayısal iletim içerik koruması
picture content resim içeriği
retrieval of stored call content hafızadaki kayıtlı çağrının içeriğinin geri elde edilmesi
ripple content dalgacık içeriği
Electric
lamp mercury content lamba cıva içeriği
mercury content cıva içeriği
Textile
acid content of a wool sample bir yün numunesinin asit muhtevası
Construction
air content hava miktarı
air content hava içeriği
alkali content of admixtures katkıların alkali muhtevası
cement content çimento miktarı
cement content çimento dozajı
cement content çimento içeriği
cement content çimento muhtevası
cement content analysis çimento içeriği çözümlemesi
chloride content klorür içeriği
clay content kil muhtevası
effective water content etkili su içeriği
measurement of extremes of dimensional variations due to moisture content rutubet nedeniyle en büyük boyutsal değişimlerin ölçülmesi
paste content çimento hamuru içeriği
solid content katı madde oranı
total binder content toplam bağlayıcı miktarı
total water content toplam su içeriği
water content test device su hacim test cihazı
Automotive
petrol content gauge benzin göstergesi
Aeronautic
air content hava içeriği
ash content kul muhtevası
common core content of atco training hava trafik kontrolü eğitiminin temel içeriği
Marine
salinity content tuzluluk miktarı
salinity content rate tuzluluk miktarı oranı
Petrol
determination of lead content of gasoline benzinde kurşun muhtevası tayini
determination of nickel and vanadium content nikel ve vanadyum muhtevası tayini
Mining
cobalt content of iron ores demir cevherlerindeki kobalt muhtevası
moisture content of a lot bir partinin rutubet muhtevası
ore content meter cevherölçer
Medical
blood alcohol content kan alkol içeriği
content analysis method içerik analizi yöntemi
content of stem cells kök hücre içeriği
content uniformity içerik tekdüzeliği
high anticholinergic content yüksek dozda antikolinerjik içerik
moisture content nem içeriği
vitamin e content e vitamini içeriği
Psychology
content addressable memory içeriği adreslenebilir bellek
content validity içerik geçerliliği
latent content gizli içerik
manifest content açık içerik
poverty of content of speech konuşma içeriğinin fakirliği
Food Engineering
caffeine content kafein içeriği
calculation of fat content yağ içeriğinin hesaplanması
carboxyl group content of oxidized starch okside olmuş nişastanın karboksil grubu
centrifugable pulp content santrifüjlenebilen meyve özü içeriği
characteristic moisture content tipik nem içeriği
chelated micro-nutrient content şelatlı mikro besin maddesi muhtevası
chloramphenicol content kloramfenikol içeriği
crude protein content ham protein muhtevası
determination of citric acid content sitrik asit muhtevası tayini
determination of ethanol content etanol muhtevası tayini
determination of fat content yağ içeriği tayini
determination of free fat content serbest yağ muhtevası tayini
determination of free fatty acids content serbest yağ asitleri içeriğinin belirlenmesi
determination of hydroxypropyl content hidroksiprofil içeriğinin tayini
determination of iodide content iyodür içeriğinin tayini
determination of lactose content laktoz içeriğinin tayini
determination of lactose content laktoz içeriğinin belirlenmesi
determination of lactulose content laktuloz içeriğinin tayini
determination of moisture and volatile matter content rutubet ve uçucu madde tayini
determination of moisture content rutubet içeriğinin tayini
determination of nitrate and nitrite content nitrat ve nitrit içeriği tayini
determination of phosphorus content by inductively coupled plasma emission spectrometry indüktif olarak eşleşmiş plazma (icp) emisyon spektrometri ile fosfor içeriğinin belirlenmesi
determination of potassium content by atomic absorption spectrometry atomik absorpsiyon spektrometri ile potasyum içeriğinin belirlenmesi
determination of residual technical hexane content teknik heksan kalıntısı içeriğinin belirlenmesi
determination of sodium content by atomic absorption spectrometry atomik absorpsiyon spektrometri ile sodyum içeriğinin belirlenmesi
determination of sorbic acid content sorbik asit içeriğinin tayini
determination of total capsaicinoid content toplam kapsaisinoit içeriğinin tayini
determination of wet gluten content by mechanical means mekanik yollarla yaş gluten içeriğinin tayini
determination of zinc content çinko içeriği tayini
enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food for babies and infants sebze ihtiva eden bebek ve çocuk gıdalarında nitrat muhtevasının enzimatik belirlenmesi
enzymatic determination of sucrose content sakkaroz içeriğinin enzimatik tayini
equilibrium moisture content dengedeki nem içeriği
equilibrium-moisture content dengedeki nem içeriği
ester and linolenic acid methyl ester content ester ve linolenik asit metil ester içeriği
fat content of milk sütün yağ içeriği
free amino acids content serbest amino asit içeriği
free fatty acids content of meat and meat products et ve et ürünlerinde serbest yağ asitleri içeriği
hygroscopic moisture content nem çeken-yaş içeriği
hygroscopic-moisture content nem çeken-yaş içeriği
methanol content metanol içeriği
mineral impurities content mineral safsızlık içeriği
mineral impurity content mineral safsızlık içeriği
moisture content yaş içeriği
moisture content nem içeriği
mongliseride and free glycerol content monogliserid ve serbest gliserin içeriği
non-protein nitrogen content proteinden kaynaklanmayan azot içeriği
polymerized triglycerides content polimerleşmiş trigliserit içeriği
protein nitrogen content protein azotu içeriği
residual technical hexane content teknik heksan kalıntı muhtevası
starch with high amylose content yüksek amiloz muhtevalı nişasta
total fat content toplam yağ muhtevası
total fat content of starch nişastanın toplam yağ muhtevası
total phosphorus content toplam fosfor muhtevası
vitamin a content a vitamini içeriği
water content su içeriği
water content of milk fat products süt yağı ürünlerinin su içeriği
Math
jordan content jordan kapsamı
two dimensional content yüzölçü
Statistics
content validity kapsam geçerliliği
evidence based on test content test içeriği üzerine temellenmiş kanıt
Physics
cubic content unit hacim birimi
harmonic content harmonik içeriği
harmonic content harmonikler toplamı
Chemistry
acid content asit içeriği
acidic content asit içeriği
active oxygen content aktif oksijen muhtevası
alcohol content alkol miktarı
ammonium nitrate with high nitrogen content yüksek azotlu amonyum nitrat
carbon content karbon miktarı
content of chlorine by volume in the vaporized product buharlaşan üründe hacimce klor muhtevası
determination of secondary and tertiary amine group nitrogen content sekonder ve tersiyer amin grubu azot muhtevasının tayini
determination of silver content gümüş muhtevası tayini
determination of the content of non-ionic substances in anionic surface active agents by high performance liquid chromatography anyonik yüzey aktif maddelerdeki iyonik olmayan muhtevanın yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile belirlenmesi