fusion - Turco Inglés Diccionario
Historia

fusion

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Significados de "fusion" en diccionario turco inglés : 35 resultado(s)

Inglés Turco
Common Usage
fusion n. füzyon
General
fusion v. birleştirmek
fusion n. eriyip kaynaşma
fusion n. ergime
fusion n. erime
fusion n. kaynaştırma
fusion n. birleştirme
fusion n. erimiş kütle
fusion n. eritme
fusion n. birleşme
fusion n. kaynaşım
fusion n. mezc olma
Trade/Economic
fusion şirketlerin birleşmesi
fusion birleşme
fusion füzyon
Law
fusion birleştirme
fusion birleşme
Technical
fusion kaynaşma
fusion füzyon
fusion ergime
fusion birleştirme
Construction
fusion atom birleşmesi
fusion ergitme
Automotive
fusion ergime
Medical
fusion girişme
Physics
fusion birleşme
fusion ergime
fusion erime
fusion füzyon
fusion kaynaşma
fusion eritme
fusion kaynaşım
Biochemistry
fusion kaynama
Linguistics
fusion kaynaşma
Military
fusion füzyon

Significados de "fusion" con otros términos en diccionario inglés turco: 183 resultado(s)

Inglés Turco
General
fusion of horizons n. ufukların kaynaşması
controlled fusion n. kontrollü füzyon
fusion restaurant n. farklı ülke mutfaklarından örnekler sunan restoran
Technical
internal confinement fusion atalet kısıtlamalı nükleer sentez
latent heat of fusion erimenin gizli ısısı
fusion welded butt joints alın birleştirmesi yapılmış çelik
heat of fusion erime ısısı
sensor fusion duyucu tümleştirme
latent heat of fusion buzun erimesi için eklenmesi gereken ısı
fusion reactor füzyon reaktörü
internal confinement fusion atalet kısıtlamalı nükleer füzyon
fusion welding ergitme kaynağı
fusion heat ergime ısısı
heat of fusion kaynama ısısı
heat of fusion ergime ısısı
fusion bomb füzyon bombası
heat of fusion eritme ısısı
multisensor fusion çok duyucu tümleştirme
fusion temperature ergime noktası
fusion welded kaynaşma kaynaklı
fusion welding eritme kaynağı
fusion zone kaynaşma kesimi
fusion welding eritme kaynağı yapma
fusion voids kaynaşım boşlukları
fusion welding kaynaşma kaynağı yapma
fusion weld ergitme kaynağı
fusion welding füzyon kaynağı
fusion weld kaynaşma kaynağı
fusion voids füzyon boşlukları
incipient fusion başlangıç kaynaşması
multisensor fusion çok-duyucu tümleştirme
heat fusion joining ısı eritmeli birleştirme
fusion system birleşim sistemi
fusion node birleşim düğümü
fusion spot welded ergitme nokta kaynaklı
fusion-welded joint kaynak bağlantı
fusion welding method ergitme kaynak yöntemi
fusion-welded joints eritme kaynaklı bağlantılar
fusion welding process ergitme kaynak işlemi
welding-fusion welding of metallic materials metalik malzemelerinin ergitme kaynağı
sodium peroxide fusion method sodyum peroksitle eritiş yöntemi
fusion welding of metallic materials metalik malzemelerin ergitme kaynağı
vacuum fusion vakumda eritme
scanned laser fusion taramalı lazerli eritme
incipient fusion yeni başlayan erime
blast furnace fusion zone yüksek fırın erime bölgesi
oxidizing fusion yükseltgen erime
complete fusion tam kaynaşma
solid-state fusion katı durum erimesi
zone fusion bölgesel eritme
fusion unit erime birimi
fusion face erime yüzeyi
fusion voids erime boşlukcukları
fusion casting erimeli döküm
fusion weld erime kaynağı
fusion welded erime kaynaklı
fusion welded part erime kaynaklı parça
fusion cast refractory erimeli dökme refrakter
fusion test erime deneyi
entropy of fusion erime dağıntısı
entropy of fusion erime entropisi
fusion zone erime bölgesi
flame fusion yalazla eritme
fusion welded butt joints ergitme alın kaynaklı birleştirmeler
fluorescence-fusion method flüoresans-ergitme metodu
fusion process kaynaşım süreci
depth of fusion kaynaşma derinliği
oxidizing fusion oksitleyici erime
fusion process eritme süreci
fusion-welded coatings eritme kaynaklı kaplamalar
fusion welded pipes eritme kaynaklı borular
latent heat of fusion erime gizil ısısı
incomplete fusion yetersiz erime
butt fusion jointing alın kaynaklı bağlantı
fusion jointing polyethylene system ergitme bağlantılı polietilen sistem
lacks of fusion ergime noksanlıkları
automatic fusion welding of metallic materials metalik malzemelerin otomatik ergitme kaynağı
fusion flow test erime akış deneyi
slag fusion temperature curuf ergime sıcaklığı
slag fusion point curuf ergime noktası
fusion temperature ergime sıcaklığı
lack of fusion yetersiz ergime
cold fusion soğuk füzyon
ash fusion temperature külün ergime sıcaklığı
infrared method after fusion under inert gas inert gaz altında ergime sonrası kızıl ötesi metodu
fusion fittings eritmeli ekleme parçaları
laser fusion lazer füzyonu
multi-sensor fusion çoklu sensör füzyonu
multi-sensor fusion çoklu algılayıcı füzyon
infrared method after fusion under inert gas inert gaz altında ergitmeden sonra kızıl ötesi yöntem
lack of fusion ergime noksanlığı
fusion splicer fiber optik ek cihazı
Computer
sensor fusion duyaç tümleştirme
data fusion veri tümleştirme
multisensor fusion duyucuları tümleştirme
multisensor fusion çoklu duyaçlı tümleştirme
nuclear fusion nükleer kaynaşım
nuclear fusion çekirdeksel kaynaşım
multisensor fusion çok-duyucu tümleştirme
data fusion veri kaynaştırma
data fusion systems veri kaynaştırma sistemleri
Informatics
fusion system veri kaynaştırma sistemi
fusion frequency kaynaşma sıklığı
data fusion veri tümleştirme
fusion system veri tümleştirme sistemi
flicker fusion frequency erime frekansı
information fusion bilgi tümleştirme
sensor fusion duyucu tümleştirme
sensor fusion algılayıcı tümleştirme
multisource data fusion çok kaynaklı veri tümleştirme
Telecom
fusion frequency birleşme frekansı
fusion splicer birleştirme aleti
fusion system veri kaynaştırma sistemi
fusion splice lifleri birleştirme
fusion splice lifleri birleştiren cihaz
optical fusion splicer lif birleştirme aleti
fusion system veri tümleştirme sistemi
data fusion veri tümleştirme
Electric
fusion indicator ergime göstergesi
Mechanic
fusion welding erime kaynağı
Construction
fusion reactor atomsal birleşme tepkiyicisi
fusion thermonuclear ısılçekirdeksel kaynaşım
fusion-welded eritme kaynaklı
Lighting
fusion frequency erime frekansı
Automotive
fusion welding eritme kaynağı
fusion welding eriterek kaynak
incomplete fusion tamamlanmamış füzyon
predictive data fusion öngörücü veri tümleştirme
fusion line ergime çizgisi
depth of fusion ergime derinliği
fusion welding gaz ergitme kaynağı
Aeronautic
fusion welding ergime kaynağı
Mining
fusion piercing ergitmeli delme
Medical
spinal fusion spinal füzyon
fusion inhibitor füzyon inhibitörü
fusion seal kaynaştırma contası
spinal fusion devices omurga füzyonu cihazları
spinal fusion omurga füzyonu
fusion material füzyon materyali
posterior lumbar spinal fusion posterior lomber stabilizasyon ameliyatı
dorsal fusion of the cerebellar hemispheres serebellar hemisferlerin dorsal füzyonu
lateral and vertical fusion defects lateral ve vertikal füzyon defektleri
müllerian fusion and migration defect müllerian füzyon ve migrasyon anomalisi
fusion of haploid cells haploid hücrelerin füzyonu
anterior fusion anterior füzyon
minimally invasive spinal fusion minimal invaziv spinal füzyon
transforaminal lumbar interbody fusion transforaminal lumbar interbody füzyon
midline fusion defects orta hat kapanma kusurları
posterior interbody fusion posterior interbody füzyon
posterolateral fusion posterolateral füzyon
intermetacarpal fusion intermetakarpal füzyon
Psychology
binocular fusion binoküler kaynaşma
fusion rituals kaynaşma törenleri
critical fusion frequency kritik kaynaşma frekansı
Pathology
fusion of labia labial füzyon
Physics
heat of fusion erime sıcaklığı
heat of fusion füzyon ısısı
heat of fusion kaynaşım ısısı
nuclear fusion nükleer füzyon
nuclear fusion çekirdeksel kaynaşım
nuclear fusion çekirdeksel kaynaşma
fusion bomb termonükleer bomba
fusion energy füzyon enerjisi
fusion unit füzyon ünitesi
fusion reactor füzyon reaktörü
fusion unit kaynaşım birimi
fusion heat ergime ısısı
fusion bomb hidrojen bombası
atomic fusion atom füzyonu
atomic fusion atom kaynaşması
nuclear fusion çekirdek kaynaşımı
hydrogen fusion hidrojen füzyonu
heat of fusion erime ısısı
Chemistry
aqueous fusion su ile erime
Biology
cell fusion n. hücre füzyonu
cell fusion n. iki farklı tür hücre çekirdeğinin yeni ve farklı genetikte hücre oluşturmak için laboratuvarda birleştirilmesi
gene fusion gen füzyonu
Agriculture
fusion point erime derecesi
Environment
fusion reaction füzyon reaksiyonu
Meteorology
heat of fusion ergime ısısı
Military
sensor fusion post sensör işlem postası
fusion weapon füzyon silahı
sensor fusion post algılayıcı birleştirme postası