acquired - Turc Anglais Dictionnaire
Historique

acquired

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


Sens de "acquired" dans le Dictionnaire Turc-Anglais : 19 résultat(s)

Anglais Turc
General
acquired adj. elde edilmiş
acquired adj. edinsel
acquired adj. kazanılmış
acquired adj. belirli
acquired adj. kazanılan
acquired adj. elde edilen
acquired adj. edinilen
acquired adj. sonradan kazanılan
acquired adj. zamanla kazanılan
Trade/Economic
acquired müktesep
acquired elde edilen
acquired kazanılan
Law
acquired iktisap edilmiş
acquired müktesep
Politics
acquired iktisap edilen
Technical
acquired kazanılmış
Medical
acquired akiz
Psychology
acquired edinilmiş
Ottoman Turkish
acquired müktesep

Sens de "acquired" avec d'autres termes dans le Dictionnaire Anglais-Turc : 117 résultat(s)

Anglais Turc
General
acquired immunity n. kazanılmış bağışıklık
knowledge acquired by listening n. kulak dolgunluğu
acquired agraphia n. elde edilmiş agrafi
acquired characteristics n. kazanılmış özellikler
acquired distinctiveness n. edinilmiş ayırt edicilik
acquired taste n. edinilmiş tat
acquired taste n. edinilmiş zevk
acquired disability n. edinilmiş engellilik
acquired taste n. sonradan beğenilen tad
acquired taste n. zamanla kazanılan zevk
acquired characteristic n. zamanla kazanılan nitelik
acquired characteristic n. sonradan kazanılan özellik
experiences gained/acquired over time n. zaman içinde elde edilen tecrübeler
Trade/Economic
share acquired satın alınan hisse
contractor acquired property yükleniciden temin özelliği
assets acquired edinilen varlıklar
acquired company devralınan şirket
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti
capital acquired satın alınan sermaye
acquired surplus devralınan kar
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti
services acquired alınan hizmetler
acquired surplus bir işletme ile birleşen başka bir işletmenin getirdiği kar
acquired firm devralınan firma
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen varlığın maliyeti
acquired rights edinilmiş haklar
acquired surplus elde edilen kar
after-acquired clause of mortgage bond ipotekli tahvil ihracında sonradan iktisap etme hükmü
acquired surplus devrolan kar bakiyesi
immovable property acquired for resale yeniden satışa yönelik taşınmaz mallar
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset benzer olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset benzer bir varlıkla tamamen veya kısmen takas edilen/değiştirilen varlığın maliyeti
immovable property acquired or constructed for resale edinilen veya yeniden satış için inşa edilen gayrimenkuller
commercial earnings acquired on simple earnings basis basit usülde ticari kazanç
acquired assets edinilen varlıklar
Law
acquired right müktesep hak
acquired rights kazanılmış haklar
acquired right kazanılmış hak
acquired surplus müktesep kar
acquired by prescription zaman aşımı ile iktisap edilmiş
acquired rights müktesep hak
acquired rights kazanılmış hak
regime of participation in acquired property edinilmiş mallara katılma rejimi
acquired right kazanılmış hak
Politics
acquired nationality kazanılmış vatandaşlık
Computer
date acquired alım tarihi
Medical
acquired immuno deficiency syndrome kazanılmış immun yetmezlik sendromu
acquired immunodeficiency syndrome edinsel immun yetmezlik
acquired immunodeficieney syndrome immunodefisiter akiz sendrom
acquired immune deficiency syndrome aids
acquired cystic disease edinsel kistik hastalık
hospital acquired infection hastanede kazanılmış infeksiyon
acquired immunodeficiency syndrome edinilmiş immün yetmezlik sendromu
acquired alexia edinilmiş aleksi
acquired dyslexia edinilmiş disleksi
hospital-acquired infection hastanede kazanılmış infeksiyon
hospital-acquired infections hastane kökenli enfeksiyonlar
hospital-acquired infection hastanede kazanılmış enfeksiyon
acquired epileptic aphasia landau-kleffner sendromu
acquired epileptic aphasia çocuklarda daha önceden başlayan kazanılmış konuşma ve dil yeteneklerinin bozulduğu edinsel epileptik afazi
infantile acquired aphasia çocuklarda daha önceden başlayan kazanılmış konuşma ve dil yeteneklerinin bozulduğu edinsel epileptik afazi
acquired epileptic aphasia infantil edinsel afazi
infantile acquired aphasia landau-kleffner sendromu
acquired epileptic aphasia edinsel epileptik afazi
infantile acquired aphasia infantil edinsel afazi
infantile acquired aphasia edinsel epileptik afazi
acquired epileptic aphasia edinilmiş epileptik afazi
infantile acquired aphasia edinilmiş epileptik afazi
community-acquired pneumonia toplumdan edinilmiş pnömoni
hospital-acquired infection hastane kaynaklı enfeksiyonlar
community-acquired urinary tract infections toplum kaynaklı üriner sistem enfeksiyonları
community-acquired pneumonia toplumsal kökenli pnömoni
acquired immune deficiency syndrome kazanılmış immün yetmezlik sendromu
acquired lesion sonradan kazanılmış lezyon
community-acquired pneumonia toplum kökenli pnömoni
acquired pediatric airway diseases edinsel pediatrik hava yolu hastalıkları
acquired tracheoesophageal edinsel trakeoözefageal fistül
community-acquired pneumonia in adult population erişkin popülasyonda toplum kökenli pnömoni
hospital-acquired pneumonia hastane kökenli pnömoni
acquired torticollis edinsel tortikollis
aids (acquired immunedeficiency syndrome) edinsel bağışıklık eksikliği sendromu
hospital-acquired acute kidney failure hastanede yatan hastalarda gelişen akut böbrek yetmezliği
bilateral acquired external auditory canal stenosis iki taraflı kazanılmış dış kulak yolu stenozu
acquired cystic kidney disease akkiz kistik böbrek hastalığı
community-acquired pathogens toplum kökenli infeksiyon etkenleri
community acquired urinary tract infection toplum kökenli üriner sistem enfeksiyonu
acquired laryngeal stenosis edinsel larinks stenozu
acquired immunodeficiency syndrome (aids) edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu
acquired immune deficiency syndrome (aids) edinilmiş immün yetmezlik sendromu
acquired immune deficiency syndrome (aids) edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu
acquired immunodeficiency syndrome (aids) edinilmiş immün yetmezlik sendromu
community-acquired methicillin-resistant staphylococcus aureus infection toplumdan kazanılmış metisiline dirençli staphylococcus aureus enfeksiyonu
community acquired urosepsis toplum kökenli ürosepsis
Psychology
acquired knowledge edinilmiş bilgi
inheritance of acquired characteristics edinilmiş özelliklerin kalıtımı
acquired immunity edinilmiş bağışıklık
acquired folie morale edinilmiş ahlaki delilik
acquired deafness edinilmiş sağırlık
acquired agraphia edinilmiş agrafi
acquired drive edinilmiş itki
acquired mutation edinilmiş mutasyon
acquired dyslexia edinilmiş disleksi
acquired characteristics edinilmiş özellikler
theory of acquired characteristics edinilmiş özellikler teorisi
Dentistry
acquired jaw defect edinilmiş çene defekti
Pathology
acquired atrophy of ovary and fallopian tube ovaryum ve fallopian tüpün kazanılmış atrofisi
acquired periventricular cysts of newborn yenidoğanın kazanılmış periventriküler kistleri
acquired ichthyosis kazanılmış iktiyoz
acquired keratosis kazanılmış keratoz
acquired epidermolysis bullosa kazanılmış epidermoliz bülloza
acquired cyst of kidney kazanılmış böbrek kisti
acquired pure red cell aplasia kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi
acquired keratosis follicularis kazanılmış keratoz folikülariz
Optics
acquired astigmatism kazanılmış astigmatizm
acquired ocular motor apraxia kazanılmış oküler motor apraksi
acquired astigmatism edinsel astigmatizma
Military
target acquired hedef görüldü/belirlendi/tespit edildi