deficit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

deficit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"deficit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 20 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
deficit s. açık (hesaplarda)
General
deficit i. kasa açığı
deficit i. açık hesap
deficit i. açık (bütçe/hesap vb'nde)
deficit i. eksiklik
deficit i. eksik
deficit i. zarar
deficit i. açık
deficit i. açık (mali)
Trade/Economic
deficit zarar
deficit bütçe açığı
deficit ödemeler bilançosu açığı
deficit açık
deficit dış ticaret bilançosu açığı
deficit noksan
deficit hesap açığı
deficit sermaye açığı
Law
deficit açık
deficit eksiklik
Politics
deficit gelir ve giderler arasındaki olumsuz fark

"deficit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 181 sonuç

İngilizce Türkçe
General
(economy, budget) to have a deficit f. açık bulunmak
close the deficit f. açığı kapamak
have a deficit f. açık vermek
have budget deficit f. bütçe açığı olmak
have deficit f. açığı çıkmak
meet the deficit f. açığı kapatmak
meet the deficit f. açık gidermek
not to have a deficit or shortage f. açık vermemek
attention deficit i. dikkat eksikliği
attention-deficit-disordered children i. dikkat eksikliği bozukluğu olan çocuklar
current account deficit i. cari işlem açığı
current account deficit i. cari hesap açığı
deficit financing i. bütçe açığının kapatılması
deficit spending i. bütçe açığı
fiscal deficit i. mali açık
incipient deficit i. yeni başlamış açık
incipient deficit i. yeni çıkmış açık
perceptual deficit i. algısal kusur
public deficit i. kamu açığı
skill deficit i. beceri açığı
skill deficit i. beceri yetersizliği
skill deficit i. beceri eksikliği
skill deficit i. yetenek açığı
trade deficit i. ticaret açığı
Phrases
deficit-ridden borç batağına saplanmış
Trade/Economic
(a budget) have a deficit açık vermek
accumulated deficit (bilançoda) geçmiş yıllar zararları
actual deficit hükümet bütçesinde belli bir yılın uygulamasında ortaya çıkan açık veya fazla
actual deficit gerçekleşen açık
actuarial deficit aktuaryal açık
annual deficit yıllık açık
balance of payments deficit dış açık
balance of payments deficit ödemeler bilançosu açığı
basic balance deficit temel denge açığı
budget deficit bütçe açığı
budget deficit bütçe açığı
budgetary deficit bütçe açığı
ca deficit cari hesap açığı
capital account deficit sermaye bilançosu açığı
cash deficit kasa sayım noksanı
cash deficit kasa açığı
cash deficit kasa farkı
close a deficit açık kapamak
close the budget deficit bütçe açığını kapatmak
cumulative net liquidity deficit kümülatif net likidite açığı
current account deficit cari açık
current account deficit cari açık
current account deficit cari işlem açığı
current accounts deficit cari işlemler açığı
current deficit cari açık
deficit account borç bakiyesi veren kar zarar hesabı
deficit account eksi bakiye veren hesap
deficit account borçlu bakiye veren hesap
deficit balance ters bakiye
deficit balance ödemeler dengesi
deficit country dış ödemeler dengesi açık veren ülke
deficit financing açık finansman
deficit financing açık kapama
deficit spending açık bütçe harcamaları
deficit spending açığa dayalı harcama
deficit spending telafi edici kamu harcaması
deficit spending bütçe açığına dayalı devlet harcaması
deficit spending tazmin harcaması
deficit trade balance pasif ticaret bilançosu
definite deficit kati açık
double deficit hypothesis ikiz açık hipotezi
excessive deficit çok büyük açık
export deficit ihracat açığı
external deficit dış açık
final deficit nihai açık
finance the deficit açığı karşılamak
finance the deficit cari açığı finanse etmek
financing the deficit kapatma
financing the deficit açığı finanse etme
fiscal deficit bütçe açığı
foreign trade deficit dış ticaret açığı
foreign trade deficit dış ticaret açığı
full employment budget deficit tam istihdam bütçe açığı
full employment deficit tam istihdam açığı
full employment deficit tam istihdam fazlasının tersi
government deficit kamu açığı
government deficit bütçe açığı
growing deficit büyüyen açık
growth deficit büyüme açığı
have a deficit in the budget bütçe açığı olmak
have a deficit in the budget bütçe açık vermek
housing deficit konut açığı
incipient deficit yeni ortaya çıkan açık
international balance of payments deficit ödemeler bilançosu açığı
liquidity deficit likidite açığı
manpower deficit işgücü açığı
merchandise trade deficit dış ticaret açığı
narrow the (foreign) trade deficit dış ticaret açığını kapatmak
narrow the (foreign) trade deficit dış ticaret açığını kapamak
negligible deficit önemsiz açık
negligible deficit küçük açık
net deficit net açık
net liquidity deficit according to the maturity segments vade dilimlerine göre net likidite açığı
noninterest deficit faiz dışı açık
operational budget deficit işlevsel bütçe açığı
operational deficit işletme açığı
overall deficit tüm olarak açık
overall deficit toplam açık
payment deficit dış ticaret bilançosu açığı
petty cash deficit küçük kasa açığı
potential deficit potansiyel açık
potential foreign deficit büyük açık
potential foreign deficit potansiyel dış açık
primary deficit faiz dışı açık
primary deficit financing cari açık finansmanı
primary surplus/deficit inflows/outflows faiz dışı fazla/açık giriş/çıkışları
public sector deficit kamu sektörü finansman açığı
public sector deficit kamu sektörü açığı
reduce the budget deficit bütçe açığını azaltmak
removal of deficit açığın giderilmesi
revenue deficit vergi açığı
rising deficit artan açık
settling the deficit dış açığın kapatılması
structural deficit yapısal açık
supply deficit arz açığı
tax deficit vergi açığı
trade balance deficit ticari işlemler açığı
trade deficit ticaret açığı
trade deficit dış ticaret açığı
trade deficit dış ticarette pasif bakiye
trade deficit pasif dış ticaret bilançosu
treasury deficit hazine açığı
visible deficit görünen açık
Law
budget deficit bütçe açığı
deficit balance ters bakiye
Politics
advanced deficit country açık veren gelişmiş ülke
balance-of-payments deficit ödemeler dengesi açığı
budget deficit bütçe açığı
deficit funding hesap açığı fonu
democratic deficit demokrasi açığı
democratic deficit problem demokrasi açığı sorunu
external deficit dış açık
fiscal deficit bütçe açığı
fiscal deficit mali açık
overall deficit toplam cari işlemler açığı
social security deficit sosyal güvenlik açığı
trade balance deficit dış ticaret açığı
Insurance
actuarial deficit aktuaryal açık
underwriting deficit sigorta açığı
Technical
oxygen deficit oksijen eksiği
power deficit güç açığı
saturation deficit doyma açığı
Telecom
access deficit erişim eksikliği
access deficit erişim açığı
access deficit charge erişim açığı ücreti
access deficit contribution erişim eksiklik katkısı
Construction
housing deficit konut açığı
housing deficit mesken açığı
Medical
attention deficit disorder dikkat eksikliği bozukluğu
attention deficit disorder with hyperactivity dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
attention deficit hyperactivity disorder dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
base deficit baz açığı
base deficit levels baz açığı düzeyleri
cholinergic deficit kolinerjik defisit
correction of magnesium deficit magnezyum eksikliğinin düzeltilmesi
long-lasting neurological deficit uzun süreli nörolojik tutulum
naming deficit isimlendirme eksikliği
patient with focal neurological deficit fokal nörolojik defisitli hasta
permanent neurologic deficit kalıcı nörolojik defisit
severe neurological deficit ciddi nörolojik kayıp
transient neurologic deficit geçici nörolojik yetersizlik
Psychology
attention deficit dikkat zorluğu
attention deficit dikkat eksikliği
attention deficit and hyperactivity dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite
attention deficit hyperactive disorder dikkat özrü hiperaktiflik rahatsızlığı
attention-deficit hyperactivity disorder dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
awareness deficit ayrımsama özürü
memory deficit hafıza yitimi
memory deficit bellek yitimi
word retrieval deficit kelime hatırlama özürü
Physics
mass-deficit kütle azalması
Agriculture
deficit irrigation kısıntılı sulama
Linguistics
verbal deficit hypothesis sözel eksiklik kuramı
Environment
water deficit su açığı
Meteorology
soil moisture deficit toprak nemi açığı
Latin
conditio deficit akıbeti belli olmuş şart