depo - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

depo"depo" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 70 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
depo storehouse i.
depo depot i.
depo storage i.
depo storeroom i.
depo store i.
depo warehouse i.
General
depo storage bin i.
depo silo i.
depo stockroom i.
depo depository i.
depo goods yard i.
depo storeroom i.
depo entrepot i.
depo wareroom i.
depo packing house i.
depo cellarage i.
depo magazine i.
depo bunker i.
depo chandler i.
depo repertory i.
depo warehouse i.
depo inventory i.
depo storage i.
depo storage room i.
depo cellar i.
depo store i.
depo repository i.
depo reservoir i.
depo depot i.
depo goods shed i.
depo receptacle i.
depo storage building i.
depo tank i.
depo arsenal i.
depo storage locker i.
depo receipt [obsolete] i.
depo reconditory [obsolete] i.
Trade/Economic
depo stock room
depo storage
depo storeroom
depo depot
depo entrepot
depo safe custody
depo depositary
depo warehouse
depo depository
depo tank
depo store-house
depo storehouse
depo store
Technical
depo receptacle
depo sediment
depo store
depo cellar
depo storage room
depo bin
depo collecting tank
depo reservoir
depo auxiliary storage
depo tank
depo vault
Computer
depo spike
depo repository
Textile
depo stock
depo warehouse
Automotive
depo tank
Medical
depo ware house
Food Engineering
depo storage
Gastronomy
depo warehouse, store
Apiculture
depo stores

"depo" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 254 sonuç

Türkçe İngilizce
General
depo etmek store f.
depo etmek lay something up f.
depo etmek reservoir f.
depo mevcudunu saymak take stock f.
depo etmek instore f.
depo etmek store up f.
depo alanı staging area i.
depo alanı storage area i.
depo malları stock i.
depo hesabı warehouse account i.
açık havadaki depo yard i.
depo alanı storage space i.
depo ücreti storage i.
umumi depo etape i.
depo sigortası stock policy i.
depo binası storage building i.
açık depo yard i.
ikincil depo secondary storage i.
depo preparat depot preparation i.
depo kirası warehouse rent i.
özel depo key depot i.
kiralık depo self storage i.
depo tortusu tankage i.
depo çalışanları warehouse employees i.
depo muhasebesi warehouse accounting i.
toprak depo earth tank i.
depo teslimi ex-store i.
üstü açık depo yard i.
küçük depo bin i.
terk edilmiş depo abandoned warehouse i.
boş depo empty tank i.
(garaj/depo için) yukarı açılır-kapanır kapı up-and-over-door i.
depo yangını warehouse fire i.
lojistik depo logistic warehouse i.
depo savaşları storage wars i.
depo görevlisi warehouse attendant i.
depo adresi warehouse address i.
depo malzemesi warehouse material i.
depo malzemesi storage material i.
ufak depo şeklindeki bisiklet saklama yeri bike shed i.
ufak depo şeklindeki bisiklet saklama yeri bicycle shed i.
depo edilmiş stock s.
depo benzin sızdırıyor the gas tank is leaking expr.
Trade/Economic
depo ücreti store charges
çıkacak depo borcu due out
kamuya açık depo public warehouse
depo ücreti storage cost
depo kararı depository injunction
depo edilen menkul kıymet sertifikaları depository receipt
kamuya ait depo veya mağaza public store
depo sertifikası depositary receipt
depo makbuzu karşılığında finansman field warehouse financing
kıymetli maden depo hesapları precious metal deposit accounts
depo ücreti storage interest
depo ardiye ambar warehouse
meblağı mahkeme veznesine depo etme deposit an equivalent amount to the court's cashier
depo ücreti depot charges
depo etme storage
depo ya da antrepoda teslim exwarehouse
depo defteri warehouse books
depo bankası custodian bank
depo rizikosu warehouse risk
depo memuru warehouse keeper
depo ücreti safe custody charge
depo mevcudunu saymak take stock
depo hesabı warehouse account
depo kirası warehouse rent
depo teslimi ex-works
depo etme warehousing
depo memuru ware keeper
gümrükten depo memuruna teslim veya tesellüm için yazılan emir warehouse keeper's order
depo sorumlusu storehouse supervisor
fiktif depo fictive bonded warehouse
depo defteri stock book
vergisi ödenmiş gümrük malların durduğu depo bonded warehouse
depo satış fiyatı warehouse selling price
merkez depo main warehouse
ana depo main depot
ana depo master depot
depo sayımı stock-taking
depo yönetim sistemi warehouse management system
depo malı stock
yüksek raflı depo high bay warehouse
altın depo hesabı gold deposit account
depo stoku stock warehouse
gümrüksüz depo unbonded warehouse
lojistik depo sorumlusu logistics warehouse manager
lojistik depo müdürü logistics warehouse manager
Law
gümrüğe tabi malların depo edildiği yer legal quay
Politics
birleşmiş milletler insani müdahale depo ağı united nations humanitarian response depot network
Institutes
avrupa birliği depo kütüphanesi european depository library
Industry
depo yönetimi warehouse management
Insurance
asgari ve depo primi minimum and deposit premium
depo primi deposit premium
Technical
tek bir depo ile alınan yol radius i.
soğuk depo cold store
kule tipinde soğuk depo high rise cold store
depo bağlantı kayışı rubber belt
soğuk depo cool storage
depo etme reserve
depo bağlantı kayışı rubber strap
üst depo upper tank
tabanı kum veya ince çakıl kaplı depo filter bed
yedek depo feed tank
benzin motoruna yakıt sağlayan depo gasoline supply tank
depo edilen yedek mal stockpile
çok amaçlı soğuk depo multipurpose cold store
yedek depo auxiliary storage
depo çemberi fuel tank strap
depo kapağı yağ doldurma ağzı oil level plug
ana depo main store
depo kapağı yağ doldurma ağzı filler cab
harici depo outside storage
ön depo boşluğunda front valve package
toprağa gömülü depo underground tank
depo kaldırıcısı storecrane
açık depo alanı open storage ground
soğuk depo cold storage
depo boşaltma musluğu collector drain cock
silindirik depo cylindrical tank
yüksek depo elevated storage
yükseltilmiş depo elevated storage
soğuk depo tesisi cold-storage plant
soğuk depo kapısı cold-storage door
yatay depo horizontal tank
depo hacmi tank storage
ana depo borusu main reservoir pipe
çelik depo steel tank
harici tip depo outside storage
ek depo supplementary reservoir
tartılı depo weigh hopper
depo oylumu tankage
depo edilmiş mal stockpile
depo doldurma tankage
tartılı depo weighing hopper
depo rafı storage shelf
depo sahası storage area
üst depo head tank
depo basıncı tank pressure
(hazne/depo) doluluk innage
depo ömrü storage life
Computer
depo adı store name
depo klasörü store folder
depo adı repository name
Electric
depo elemanı storage element
depo edilmiş program stored program
depo cihazı storage device
depo tahsis etmek allocate
depo doldurma storage fill
depo kapasitesi storage capacity
dinamik depo tahsisi dynamic allocation
dinamik depo dynamic storage
elektrostatik depo electrostatic storage
depo yeri storage location
dış depo external storage
depo çevrimi süresi storage cycle time
çabuk depo rod storage
depo hücresi storage cell
depo etmek store
depo erişme süresi storage access time
depo boşaltma storage dump
depo kayıt yeri storage register
Construction
gömme depo built-in tank
açık depo alanı open storage ground
Woodworking
depo alanında kurumuş kereste yard-dried lumber
Automotive
tek depo ile kat edilebilen azami mesafe range i.
depo benzin sızdırıyor the petrol tank is leaking expr.
mazot depo kapağı fuel tank plug
ağır hizmet çelik depo muhafazası heavy duty steel tank guard
depo borusu tank pipe
plastik uç depo plastic end tank
ana depo main tank
depo doldurma boğazı reservoir filler neck
sekonder depo secondary container
yardımcı depo sub tank
depo kapağı fuel lid
yakıt depo kapağı fuel tank cap
separatör depo ve dolma algılama separator tank and fill sensing
depo çantası (motosiklet) tank bag
depo basınç kontrol valfı tank pressure control valve
depo içi yakıt ısıtıcı in-tank fuel heater
depo sevk elemanı service dispatcher
depo silindiri inner cylinder
depo süzgeci sock
yedek depo reserve tank
kaldır aç depo kapağı flip top filler cap
tam depo doldurmak fill up
basınçlı ve vakumlu yakıt depo kapağı pressure vacuum cap
basınç-vakum çek valflı yakıt depo kapağı pressure vacuum filler cap
depo kapağı gas cap
Railway
ana depo borusu main reservoir pipe
ana depo main reservoir
kullanılmayan lokomotiflerin saklandığı depo motive power depot
depo sahası depot area
depo hatları uzunluğu depot tracks length
depo alanı depot area
Aeronautic
bagaj depo alanı baggage-storage area
Marine
depo rizikosu warehouse risk
Medical
depo ampul depot ampoule
bir vücut sıvısı için depo görevini gören boşluk cisterna
depo enjeksiyon depot injection
depo hastalığı depot disease
depo içi intracisternal
lizozomal depo hastalığı lysosomal storage disease
glikojen depo hastalıkları glycogen storage diseases
glikojen depo hastalığı tip vi glycogen storage disease type vi
lizozomal lipid depo bozukluğu lysosomal lipid storage disorder
lizozomal lipid depo hastalığı lysosomal storage disorder
lizozomal lipid depo bozukluğu lysosomal storage disorder
lizozomal lipid depo hastalığı lysosomal lipid storage disorder
depo penisilin repository penicillin
kas glikojen depo hastalıkları glycogen storage diseases of muscle
Psychology
depo-provera depo-provera
Pathology
tip c otozomal resesif geçişli bir nöro-viseral lipid depo hastalığı niemann-pick disease i.
lipid depo bozuklukları lipid storage disorders
glikojen depo hastalıkları glycogen storage disease
lipid depo bozukluğu lipid storage disorder
Food Engineering
depo takip kodu stock keeping unit code
Biology
depo yağ hücreleri adipocytes
Biochemistry
tohum depo protein elektroforezi seed storage protein electrophoresis
Marine Biology
ön depo bunker
Tobacco
ön depo discharger
Environment
depo-hedef sıralaması stockpile to target sequence
depo alanı reservoir area
Geography
alüvyal depo alluvial deposit
Military
tali depo subdepot
üs depo bölüğü base depot company
yedek depo auxiliary storage
muhtemel boş depo sahası potential vacant space
sıralanmış depo inline reservoir
seyyar depo mobile depot
depo mal transfer emri depot transfer order
depo seviyesi bakım depot level maintenance
depo onarımı depot repair
depo seviyesi bakım desteği depot-level maintenance support
depo borcu due out
depo yedek parçaları depot spare parts
depo bakım tamir fabrikası depot maintenance shop
depo bakımı base maintenance
depo seviyesi bakım depot-level maintenance
depo planı planograph
depo desteği depot support
depo ikmali depot supply
depo eğitimi armoury training
depo sembolü depot symbol
depo seviyesi bakım yönergesi depot maintenance work requirements
depo bakımı depot maintenance
depo kapasitesi reservoir capacity
depo hizmet subayı depot quartermaster
genel depo general depot
havada atılabilir depo drop tank
kısmi depo muayenesi partial storage monitoring
askeri depo arsenal
aylık depo sahası ve işletme raporu monthly depot space and operating report