loan - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

loan

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"loan" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 32 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
loan i. ödünç para
loan i. kredi
loan i. borç
General
loan f. özellikle faiz karşılığında ödünç para vermek
loan f. ödünç vermek
loan f. borç vermek
loan i. karz
loan i. borçlanma
loan i. ödünç
loan i. ariyet
loan i. ödünç alma
loan i. ödünç verilen şey
loan i. ödünç verme
Trade/Economic
loan istikraz
loan kredi verme
loan ikraz
loan borç
loan ödünç para verme
loan ödünç verme
loan borçlanma
loan borç verme
loan avans
loan ikraz etmek
loan ödünç vermek
Politics
loan ödünç
loan kredi
loan borç
Technical
loan inek sağağı
loan inek sağma yeri
Linguistics
loan aktarma
loan alıntı
Football
loan kira

"loan" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
loan shark i. tefeci
General
be granted bank loan f. kredi çıkmak
put out to loan f. ödünç vermek
grant loan f. kredi vermek
give somebody a loan of money f. kredi açmak
raise a loan f. ödünç almak
get a bank loan f. kredi almak
give somebody a loan f. kredi vermek
get loan f. kredi almak
make a loan f. ödünç vermek
take out a loan f. bankadan kredi almak
provide something as collateral for (a loan) f. teminat olarak göstermek
get loan f. kredi temin etmek
borrow a loan f. kredi almak
take out a loan f. istikraz akdetmek
grant a loan f. ödünç vermek
grant a loan f. ikraz etmek
issue a loan f. tahvil çıkarmak
apply for a loan f. krediye başvurmak
apply for a loan f. kredi için başvurmak
take on loan f. kredi almak
take on loan f. ödünç almak
repay a loan f. bir borcu geri ödemek
repay a loan f. bir krediyi geri ödemek
pay off a loan f. kredi kapatmak
pay off a loan f. kredi kapamak
savings and loan associations i. tasarruf ve kredi kurumları
demand loan i. ödünç para isteği
personal loan company i. şahsi kredi firması
building loan i. inşaat kredisi
mortgage loan i. ipotekli kredi
loan administration i. borç yönetimi
financial loan i. finansman kredisi
loan society i. kredi verme kurumu
soft loan i. yumuşak kredi
loan amount i. kredi miktarı
loan summary i. kredi özeti
loan calculator i. kredi hesaplayıcısı
low interest loan i. düşük faizli kredi
health loan i. sağlık kredisi
interest-free loan i. faizsiz borç
loan in islam i. karz-ı hasen
general loan agreement i. genel kredi sözleşmesi
a woman loan shark i. kadın tefeci
a loan of money i. borç para
mortgage loan i. konut kredisi
on loan zf. borç harç
as a loan zf. ariyeten
as a loan zf. ödünç
as loan zf. borç olarak
Phrasals
loan something to someone borç/ödünç vermek
Idioms
float a loan kredi ayarlamak
float a loan kredi bulmak
ask someone for a loan of money birinden borç para istemek
Speaking
take a loan out kredi çekmek
Trade/Economic
precious metals loan kıymetli maden kredisi
consumer loan tüketici kredisi
civil loan kamu sektörünün çıkardığı tahviller
loan society kredi veren şirket
loan capital borç kaynak
loan coefficient borçlanma katsayısı
external loan dış kredi
stop gap loan köprü kredisi
public loan kamu kredisi
bridging loan uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar işletmeye sunulan kısa süreli kredi
net loan losses net kredi kayıpları
unsecured loan kişisel itibar kredileri
collateral loan aynı teminat karşılığı verilen borç
loan value poliçe değeri
tranche b loan b dilimi kredi
loan of funds originated fon kaynaklı kredi
loan against mortgage ipotekli kredi
bank loan banka ikrazatı
soft loan kolay geri ödemeli kredi
loan to industry sanayi kredisi
loan to purchase security for customer müşteri adına menkul değer alım kredisi
forced loan cebri istikraz
stable value loan indekse bağlanmış tahvil
auto loan araç kredisi
gap loan köprü kredisi
take loan borçlanmak
loan loss reserve kredi kayıpları rezervi
financial loan kısa vadeli kredi
term loan orta vadeli borç
concessional loan ödünlü kredi
housing loan with decreasing term azalan taksitli konut kredisi
unsecured loan güvencesiz borç
produce loan mal kredisi
term loan uzun vadeli borç
loan capital borç sermaye
total amount of each type of advance and loan granted in the current period cari dönemde verilen her çeşit avans veya borcun toplam tutarı
intercompany loan şirket içi kredi
shares, loan stock or other interest in or assets of any company şirketin hisse, tahvil ve borç senetleri veya sair pay veya malvarlığı
short term loan kısa vadeli borç
the balance of advance or loan granted at the end of the period cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi
loan fund ikraz fonu
building loan yapı kredisi
bank loan banka kredisi
intercompany loan aynı şirketin bir biriminden diğer birimine verilen ödünç
working capital loan işletme kredisi
bank loan bankadan alınan kredi
loan accounting ikraz muhasebesi
loan extended to financial sector mali kesime verilen kredi
residential loan konut kredisi
be worth of loan kredi almaya layık olmak
demand loan vadesiz borç
home loan konut kredisi
installment loan taksit taksit geri ödenecek borç
loan distribution kredi dağılımı
bridging loan koprü kredisi
loan default borç ödeme aczi
call loan talep üzerine ödenen horç
loan commitment kredi taahhüdü
loan proceeds kredi gelirleri
amortized loan amortismanlı borçlar
loan on real property taşınmaz mal ipoteği karşılığı kredi
non performing loan gelir getirmeyen kredi
directed loan ihtisas kredisi
term loan vadeli kredi
export loan ihracat kredisi
commodity loan emtia kredisi
call loan vadesiz borç
fronting loan paravan kredi
saving and loan association tasarruf ve kredi sandığı
bridging loan köprü kredisi
forced loan zorunlu borç
agricultural loan tarım kredisi
syndication and securitization loan sendikasyon ve seküritizasyon kredisi
tied loan bağlı kredi ya da ikrazat
loan interest kredi faizleri
nonrecourse loan geri ödemesiz kredi
student loan öğrenci kredisi
bridge loan köprü kredisi
non performing loan takipteki krediler
syndicated loan sendikasyon kredisi
loan shark murabahacı
soft loan düşük faizli kredi
installment commercial loan taksitli ticari kredi
call loan talep edildiği anda geri ödenmesi gereken borç
loan fund borçların ödenmesi için ayrılan fon
transfer housing loan transfer konut kredisi
business loan iş kredisi
loan in progress görüşmeleri sürmekte olan kredi
consumer loan ihtiyaç kredisi
loan shark kanuni orandan daha yüksek faiz talep eden
reconstruction loan imar kredisi
land loan arazi kredisi
loan contracted kredi alma
loan contracted borçlanma
make loan available kredi kullandırmak
forced loan zorunlu borçlanma
interim loan ara kredisi
installment loan taksitli kredi
loan loss provision kayıp kredi önlemi
loan awarding kredi tesisi
loan on goods mal karşılığı borç
trade loan emtia kredisi
vehicle loan taşıt kredisi
farm loan tarım kredisi
public loan devlet kredisi
loan capital borç alınan para
personal loan company kişisel gerekler için kredi veren şirket
hard loan sert paralı kredi
international loan uluslararası kredi
housing loan konut kredisi
demand loan alacaklının talebi üzerine derhal ödenecek borç
deposit and loan amounts per branch şube başına mevduat ve kredi büyüklükleri
common bond loan ortak tahvil kredisi
loan participations sendikasyon kredilerine katılım
partially amortized loan kısmen ödenmiş kredi
parallel loan paralel kredi
fully amortized loan tamamen ödenmiş borç
time loan vadeli borç
national loan devlet kredisi
non performing loan donuk kredi
import loan ithalat kredisi
tied loan bağlı kredi
day loan günlük kredi
self liquidating loan dönen varlıkların finansmanında kullanılan kısa süreli kredi
spot loan spot kredi
loan value yapılan sigorta poliçesi gereğince sigortadan alınabilecek para miktarı
export guaranteed investment loan ihracat garantili yatırım kredisi
on loan kredi ile
construction loan yapı kredisi
concessional loan kalkınma kredisi
loan syndication kredi sendikasyonu
on loan ödünç olarak
amortizable loan amortize edilebilir istikraz
broker's loan simsar istikrazı
loan repayment kredinin geri ödenmesi
loan rate kredi faiz oranı
loan society kredi kurumu
loan account kredi hesabı
loan terms kredi şartları
provision for loan loss kredi riski karşılığı
loan value borçlanma değeri
tied loan bağlı dış kredi
no purpose loan belirli bir amacı olmayan kredi
dead loan batık kredi
loan service borç servisi
title deed of loan borçlanma senedi
take out a loan bankadan kredi almak
gratuitous loan ariyet
seasonal loan çevirme kredisi
foreign loan dış istikraz
marine loan deniz ödüncü
external loan dış kaynaklı kredi
inventory loan envanter kredisi
loan on stock esham karşılığı borç
real estate loan gayri menkul kredisi
interim loan geçici kredi
outstanding loan geri ödenmemiş kredi
loan on interest faizli borç
internal loan iç kredi
loan office ikraz sandığı
subordinated loan ikinci kredi
internal loan iç istikraz
period of the loan ikraz müddeti
government loan hükümet borçlanması
loan repayable on demand istenildiğinde ödenebilen borç
conventional loan ipotek karşılığı kredi
stable value loan indeksli tahvil
public loan kamu istikrazı
loan on mortgage ipotek karşılığı kredi
collateral loan karşılık teminatlı ikraz
small loan kişisel nakit kredi
loan on collateral maddi teminat karşılığı ikrazat
seasonal loan mevsimlik kredi
loan on movables menkul değer kredisi
loan on policy poliçe karşılığı ikrazat
real estate loan taşınmaz kredisi
loan on debentures tahvilat karşılığı ikrazat
pledged loan rehin karşılığı kredi
war loan savaş istikrazı
land loan toprak ikrazı
note loan teminatsız verilen kredi
loan shark tefeci
straight loan teminatsız kredi
fiduciary loan teminatsız kredi
subordinated loan tali kredi
industrial loan sınai ikraz
installment loan taksitle geri ödenecek borç
unsecured loan teminatsız kredi
loan on securities senet ve tahvil karşılığı kredi
inventory loan stok kredisi
permanent government loan sürekli hükümet borcu
high cost loan yüksek maliyetli kredi
loan in local currency ülke parası ile ikrazat
revolving loan yenilenebilen kredi
long dated loan uzun vadeli istikraz
national loan ulusal istikraz
long term loan uzun vadeli borç
unsecured loan karşılıksız kredi
external loan dış borç
savings and loan associations tasarruf ve kredi kurumları
loan participation note ikraz iştiraki senedi
loan need kredi ihtiyacı
loan repayment kredi geri ödemesi
take out loan kredi almak
take out loan kredi çekmek
receive loan kredi çekmek
loan application kredi başvurusu
loan repayment kredi ödemesi
get loan kredi almak
personal loan bireysel kredi
loan agreement ariyet sözleşmesi
loan to value kredi tutarının gayrimenkulün değerine oranı
loan to value ratio kredi tutarının gayrimenkulün değerine oranı
loan base kredi tabanı
loan agreement kredi alma sözleşmesi
installment loan taksitli borç
adjustable-rate loan değişken oranlı kredi
adjustable-rate loan piyasa faiz oranına göre uyum sağladıkları için bu tür krediler ödünç alıcı ve ödünç vericileri bu değişmeler karşısında zarara uğramaktan kurtarır
adjustable-rate loan faiz oranı piyasa faiz oranlarıyla yükseltilen veya düşürülen krediler
foreign-currency loan döviz kredisi
long-dated loan uzun vadeli istikraz
fixed-interest housing loan sabit faizli konut kredisi
non-performing loan ödenmeyen kredi
non-performing loan volume geri dönmeyen kredi hacmi
non-performing loan volume takipteki krediler hacmi
self-liquidating loan kendi kendini ödeyen borç
non-paying loan batık kredi
non-performing loan batık kredi
loan against credit bill poliçe rehini karşılığı kredi
mortgage loan ipotekli kredi
commercial loan ticari kredi
short dated loan kısa vadeli istikraz
secured loan teminatlı kredi
overnight loan günlük borç para
money loan nakdi kredi
loan agreement ödünç sözleşmesi
loan bond ikraz tahvili
discount loan iskontolu kredi
long date loan uzun vadeli istikraz
national loan milli istikraz
loan account ikraz hesabı
funding loan konsolidasyon istikrazı
loan at notice istenilince geri verilen borç
excess loan yasaca öngörülenden çok banka kredisi
loan at call istenildiğinde geri verilen borç para
marine loan deniz ikrazı
personal loan kişisel kredi
forced loan mecburi istikraz
national farm loan association ulusal tarım istikraz kuruluşu
personal loan department kişisel kredi servisi
perpetual loan sürekli borç
state loan devlet istikrazı
external loan dış yardım
short loan kısa vadeli istikraz
participation loan sendikasyon kredisi
indirect mortgage loan dolaylı ipotek kredisi
loan fee kredi muamele harcı
loan interest kredi faizi
financial loan finansman kredisi
loan conversion borcun hisse senedine dönüştürülmesi
loan application kredi talebi
loan at interest faizle borç
loan department kredi servisi
loan capital borçlanılan fonlar
loan ceiling kredi tavanı
loan contract kredi sözleşmesi
consumption loan tüketim kredisi
make a loan borç vermek
loan bank kredi bankası
loan business kredi verme işi
loan tracking kredi takibi
obtaining loan kredi temini
capital loan sermaye ikrazı
call loan vadesiz istikraz
savings and loan association tasarruf ve borç verme kurumları
housing loan with increasing installment artan taksitli konut kredisi
housing loan with descreasing installment azalan taksitli konut kredisi
housing loan with payment periods dönemsel ödemeli konut kredisi
car loan araba kredisi
loan fund ikraz faizi
loan bank ikraz müessesesi
education loan eğitim kredisi
loan bank rehin bankası
loan fund sermaye faizi
loan certificate rehin senedi
loan value maksimum hisse değeri
loan interest sermaye faizi
public loan devlet istikrazı
loan in foreign currency dövizle ikrazat
loan against documents belgeler karşılığı ikraz
loan on security esham üzerine ikraz
bank loan bankanın açtığı kredi
government loan devlet istikrazı
loan against merchandise mal karşılığı ikraz
advance loan ikraz
collateral loan teminatlı ikraz
mortgage loan ipotekli ikraz
collateral loan ayni teminat karşılığında verilen borç
loan business ikraz işlemi
period of the loan ikraz süresi
advance loan avans
period of the loan istikraz süresi
loan society kredi şirketi
loan society ödünç para veren şirket
loan to customers müşterilere verilen kredi
call loan çok kısa vadeli borç
call loan istenildiğinde ödenmesi gereken borç
call loan talep edildiğinde geri ödenmesi gereken borç
loan in local currency ülke parasıyla ikrazat
self liquidating loan getirdiği kazançlarla kendi kendini ödeyen kredi
secured loan teminatlı borçlanma
loan for consumption tüketim kredisi
long run loan uzun vadeli borçlanma
provide loan facilities kredi kullandırmak
make loan credit facilities available kredi kullandırmak
commodity collateral loan emtia teminatlı ikrazat
commodity loan emtia karşılığı kredi
commodity collateral loan emtianın teminat olarak gösterildiği kredi
commodity loan emtia karşılığı ikrazat
conversion of public loan borçların değiştirilmesi
conversion of public loan tahvili düyun
unsecured loan teminatsız borç
unsecured loan garantisiz borç
unsecured loan teminatsız ikrazat
building and loan association inşaat kredisi şirketi
consumer loan department tüketici kredisi servisi
personal loan department tüketici kredisi servisi
internal loan iç borç
internal loan dahili istikraz
morning loan günlük borç
morning loan günlük işlemlerinin gerçekleştirilmesi için borsa acentelerine verilen borç
mortgage loan ipotek karşılığı kredi
forced loan mecburi borçlanma
personal loan company ihtiyaç kredisi şirketi
loan of interest faizli borç
term loan uzun vadeli ikraz
time loan vadeli kredi
time loan vadeli istikraz
amortization of a loan bir borcun amortismanı
loan amortization borç amortismanı
building and loan association yapı ve kredi kurumu
amortizable loan itfası mümkün istikraz
amortisable loan itfası mümkün istikraz
amortisable loan amortize edilebilir istikraz
carryback loan ipoteği mülkü satan mal sahibince finanse edilen kredi
grant a loan kredi tesis etmek
lifeline loan cansuyu kredisi
apply for a loan krediye başvurmak
precarious loan alacaklının istediğinde ödenecek olan vadesiz borç
foreign loan yabancı kredi
foreign exchange loan dövize endeksli kredi
risky loan riskli kredi
take a loan in foreign currency döviz üzerinden borçlanmak
collateralized home loan teminatlı konut kredisi
loan supply kredi arzı
tied loan borç alana borç veren ülkeden bazı ürünleri almasını şart koşan kredi
secured loan consolidation teminat karşılığı borç konsolidasyonu
secured loan consolidation teminatlı borç konsolidasyonu
broker's loan komisyoncu kredisi
non-performing loan tahsili gecikmiş kredi
non-performing loan sorunlu kredi
provide loan kredilendirmek
provide loan kredi sağlamak
provide loan kredi vermek
corporate loan kurumsal kredi
corporate loan şirket kredisi
small loan company küçük ölçüde kredi vermek üzere kurulmuş şirket
small loan company tüketici kredisi vermek üzere kurulmuş şirket
loan on overdraft kredi limitini aşan borç
small loan law küçük borçlar kanunu
loan facility kredi imkanı
loan-to-deposit ratio kredi-mevduat oranı
short-dated loan kısa vadeli kredi
short-dated loan kısa vadeli borçlanma
short loan kısa vadeli kredi
short loan kısa vadeli borçlanma
loan guarantee mechanism kredi garanti mekanizması
receive a bank loan banka kredisi almak
extension on the loan kredi kullanım süresinin uzatılması
loan extension kredi kullanım süresinin uzatılması
loan approval kredi onayı
loan support kredi desteği
loan support kredi yardımı
source of loan borç kaynağı
source of loan kredi kaynağı
second portion of the loan kredinin ikinci dilimi
home loan ev kredisi
amortising loan amortisman kredisi
instalment loan taksitli kredi
long-term loan uzun vadeli kredi
loan contract borç sözleşmesi
loan issue expenses and reimbursement premiums kredi verme masrafları ve geri ödeme primleri
loan cost borçlanma maliyetleri
depreciation of loan issue expenses and reimbursement premiums kredi (borç) verme giderlerinin ve geri ödeme primlerinin amortismanı
bond loan tahvil borcu
long-term loan uzun-vadeli kredi
back-to-back loan karşılıklı kredi
long-term loan uzun vadeli borç
call in a loan bir kredinin geri istenmesi
loan protection insurance kredi koruma sigortası
bridging loan köprü kredi
mortgage loan ipotek kredisi
fixed-rate loan sabit oranlı kredi
fixed-rate loan sabit faizli kredi
end of the loan term (kredi) vadenin bitimi
end of the loan term kredi vadesinin bitimi
bridge loan agreement köprü kredisi anlaşması
repayment of loan kredinin geri dönmesi
loan offer kredi teklifi
interest free loan faizsiz kredi
current loan interest rate cari kredi faizi oranı
two-year term loan iki yıl vadeli kredi
amount of loan kredi tutarı
amount of loan kredi miktarı
amount of loan kredi meblağı
loan usage kredi kullanımı
loan use kredi kullanımı
loan demand kredi talebi
bank loan demand banka kredisi talebi
apply for a loan kredi başvurusunda bulunmak
apply for a loan kredi için başvurmak
loan sharking tefecilik
loan application form kredi başvuru formu
two-year term loan 2 yıl vadeli kredi
high interest rate loan yüksek faizli kredi
low interest rate loan düşük faizli kredi
loan with low interest rate düşük faizli kredi
balloon loan balon kredisi
loan-to-value ratio değere kıyasen kredi oranı
bullet loan tek ödemeli kredi
adjustable rate mortgage loan değişken oranlı ipotek teminatlı kredi
reverse mortgage loan ters ipotek teminatlı kredi
second-lien mortgage loan ikinci dereceden ipotek teminatlı kredi
subprime mortgage loan subprime ipotekli kredi
alternative a loan alternatif a kredisi
collateralized loan obligation (clo) teminatlı kredi senedi
cash-out refinance mortgage loan ipotek teminatlı kredinin yeniden finanse edilmesi
line-of-credit mortgage loan kredi-limitli ipotekli ödünç para
secured loan teminatlandırılmış kredi
overdue loan vadesi geçen/geçmiş kredi
guarantor loan kefilli kredi
surety credit/ loan kefilli kredi
loan against documents vesaik karşılığı kredi
club loan kulüp kredisi
build-and-sell loan yap-sat kredisi