kredi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kredi"kredi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kredi loan i.
kredi credit i.
General
kredi trust i.
kredi cr i.
kredi credit i.
Trade/Economic
kredi tick
kredi facility
kredi credit
kredi trust
Law
kredi credit
Politics
kredi loan

"kredi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kredi vermek trust f.
kredi açmak give somebody a loan of money f.
kredi almak get credit f.
kredi vermek credit f.
vermek (yardım/kredi vb) extend f.
kredi kartından almak charge f.
kredi almak get a bank loan f.
kredi açmak accredit f.
kredi çıkmak be granted bank loan f.
kredi vermek give somebody a loan f.
kredi almak get loan f.
kredi vermek grant loan f.
bankadan kredi almak take out a loan f.
kredi almak receive credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be deemed suitable for credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be worthy of credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be creditworthy f.
kredi vermeye değer bulunmak be considered creditworthy f.
kredi kartı ile ödemek pay by credit card f.
kredi temin etmek get loan f.
kredi almak borrow a loan f.
kredi vermeye değer bulunmak be considered credit-worthy f.
kredi vermeye değer bulunmak be deemed worthy of credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be credit-worthy f.
kredi kartından para çekmek withdraw money from the credit card account f.
(kredi) temin etmek grant in aid f.
kredi açmak issue a credit f.
kredi borcu olmak have credit debt f.
kredi için başvurmak apply for a credit f.
kredi için başvurmak apply for a loan f.
kredi almak take on loan f.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend credit to someone or a company f.
(birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak extend credit to someone or a company f.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend someone or a company credit f.
(birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak extend someone or a company credit f.
kredi notu iyi/yüksek olmak have a good credit rating f.
kredi kartlarını iptal ettirmek cancel one’s credit cards f.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak take credit cards f.
parayı/ödemeyi kredi kartından çekmek/almak take one's credit cards f.
kredi kartı kabul etmek take credit cards f.
kredi kartından ödemeyi/parayı almak/çekmek take one's credit cards f.
kredi kapamak pay off a loan f.
kredi kapatmak pay off a loan f.
kredi kartı kullanmak use a credit card f.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak credit cards accepted f.
kredi yönetimi credit management i.
kredi açan (kişi/kurum) creditor i.
kredi kartı ekstresi credit card receipt i.
kredi veren creditor i.
kredi verme kurumu loan society i.
kredi servisleri credit departments i.
açık kredi blank credit i.
iata'nın yürüttüğü kredi kartı planı universal air travel plan i.
kredi kartı bankcard i.
verme (yardım/kredi vb) extension i.
kredi veren kimse creditor i.
vadeli senet ile kredi paper credit i.
kredi kurumu lending society i.
karşılıksız kredi unsecured credit i.
şahsi kredi firması personal loan company i.
kredi hesabı credit account i.
kredi müdürü manager of credit i.
tasarruf ve kredi kurumları savings and loan associations i.
kredi sağlayan creditor i.
tarım kredi kooperatifleri agricultural credit cooperatives i.
kredi kartları credit cards i.
ipotekli kredi mortgage loan i.
belgeli kredi documentary credit i.
kredi verme kurumu borrowing concern i.
kredi verilebilir durumda olma creditworthiness i.
bir tür kredi mektubu circular note i.
banka kredi kartları bank credit cards i.
tarım kredi kooperatifleri cooperative agricultural and credit associations i.
tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş acquirer i.
kredi büroları credit bureaus i.
acil kredi emergency service i.
batık kredi uncollectible account i.
kredi kartı plastic money i.
kredi sistemi credit system i.
kredi limiti credit limit i.
kredi koşulları credit terms i.
kredi şartları credit terms i.
yumuşak kredi soft loan i.
kredi miktarı loan amount i.
kredi özeti loan summary i.
kredi hesaplayıcısı loan calculator i.
kredi kartı credit card i.
batık kredi sunk credit i.
kırsal kredi rural credit i.
kredi kartı dolandırıcılığı credit card fraud i.
kredi kooperatifleri credit unions i.
kredi kontrolü credit control i.
otomatik fatura ödemesi (kredi kartı ile) direct debit i.
düşük faizli kredi low interest loan i.
kredi kartı ile ödeme pay by credit card i.
kredi kartı slipi credit card slip i.
gerektiğinden fazla teminat gösterme (bir finans kurumundan kredi alırken) overcollateralization i.
kredi döngüsü credit cycle i.
genel kredi sözleşmesi general loan agreement i.
kullanılabilir nakit kredi available cash i.
kullanılabilir nakit kredi available cash credit line i.
kredi kabul credit acceptance i.
kredi kontrol credit control i.
kredi borcu credit debt i.
sosyal kredi social credit i.
kredi kartı charge plate i.
kredi kartı ekstresi credit card statement i.
kredi gereksinimi credit requirement i.
toplam kredi total credits i.
kredi durumu credit situation i.
kredi kartı bank card i.
kredi kartı hesabı charge account i.
(kumarda) borç/kredi rebuy i.
ucuz kredi cheap credit i.
kredi ile on credit zf.
Colloquial
peşin mi kredi kartıyla mı? cash or credit?
kredi veren money-loaning
nakit mi kredi kartı mı? cash or charge?
Idioms
kredi bulmak float a loan
kredi ayarlamak float a loan
Speaking
belli başlı tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz we accept all major credit cards
parayı kredi kartımdan çek put it on my credit card
harcamayı kredi kartımdan yap put it on my credit card
kredi çekmek take a loan out
kredi kart ekstrelerinizi ödeyemiyor musunuz? are you behind on your credit card bills?
Slang
kredi kartıyla ödemek slap your plastics
Trade/Economic
iade etme (kredi kartına yapılan ödemeyi vb) backcharge i.
ihracat kredi ve sigortası export credit and insurance
kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü sub prime
temerrüt anında riske maruz kredi tutarı exposure at default
kredi marjı credit spread
batık kredi bad debt
bankalar arası kredi işlemlerinde uygulanan faiz oranı interbank rate
güvence aranmayan kredi credit in blank
kredi risk dereceleri credit rating
fişek kredi bullet
kredi sendikasyonu underwriting syndicate
kredi karşılığında bloke mevduat compensatory balance
kayıp kredi önlemi loan loss provision
tarımsal kredi kooperatifleri agricultural credit corporations
kredi aracı credit instrument
60 günden fazla vadeli kredi long credit
açık kredi kullanma imkanları overdraft facilities
açık kredi bank overdraft
kredi şartları credit conditions
kredi tesisi loan awarding
amerika'da kredi kartı alacak hesapları ile desteklenen dönen nitelikteki sertifikalar cards
sürekli yeşil kredi evergreen credit
köprü kredi anlaşması subordination agreement
vadeli kredi term loan
kredi sendikasyonları credit syndicates
henüz gerçekleşmemiş kredi paper profit
dönen kredi revolving credit
kredi notu rating
taksitli kredi installment loan
akreditif açıldığında ithalatçının bir tür kredi niteliğinde yaptığı ödeme prefinancing
gelir getirmeyen kredi non performing loan
tarımsal kredi agricultural credit
az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı uzun vadeli kredi sağlayan uluslararası finansal kuruluş international bank for reconstruction and development
döner nitelikte kredi anlaşması revolving credit agreement
taşınmaz mal ipoteği karşılığı kredi loan on real property
kredi kademeleri lines of credit
kredi tavanı lending limit
kredi veren kuruluş credit institution
kredi sendikasyonu selling group
kredi kullandırma extension
bankaca seyahat edene verilen kredi mektubu traveller's letter of credit
kredi artışı ile sağlanan para arzındaki genişleme credit money
kredi değerlendirmesi credit rating
ticari kredi trade credit
vesikalı kredi documentary credit
borçlu cari kredi debtors current credit
kredi derecelendirmesi credit scoring
uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar işletmeye sunulan kısa süreli kredi bridging loan
net kredi kayıpları net loan losses
kredi mektubu bill of credit
ticari kredi ıskontosu trade credit discount
kredi alan borrower
kredi kartları harcama limiti taahhütleri credit cards limit commitments
yetkilendirilmiş kredi authorised credit
amerika'da kredi kartı alacak hesapları ile desteklenen dönen nitelikteki sertifikalar certificates for amortizing revolving debt
kredi stoku credit stock
kredi kriterleri credit standards
bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka associate member
kredi almaya layık olmak be worth of loan
ihracat kredi sigortası export credit insurance
kredi açan kimse creditor
kredi açma extension
kredi derecelendirme kuruluşu credit rating agency
kredi gelirleri loan proceeds
mali kesime verilen kredi loan extended to financial sector
kredi şubesi lending office
kullanımı koşullara bağlı kredi restricted credit
kredi çarpanı credit multiplier
bağlı kredi ya da ikrazat tied loan
kişinin kredi itibarı personal credit
cayılabilir kredi tahsis taahhütleri revocable unused credit lines
seçici kredi denetim önlemleri selective credit controls
vesaik mukabili kredi paper credit
açık kredi hesabı open credit account
kredi sendikasyonu loan syndication
kredi kartına uygulanan ücretler fees of the credit cards
uzun vadeli kredi long credit
kredi faizleri loan interest
geri ödemesiz kredi nonrecourse loan
dönüşümsüz kredi straight letter of credit
kredi politikası credit policy
bankaların kredi mekanizması ile oluşmuş bulunmayan mevduat primary deposit
bağlı kredi tied loan
ticari kredi commercial credit
kredi açan lender
günlük kredi day loan
kredi verme loan
dönen varlıkların finansmanında kullanılan kısa süreli kredi self liquidating loan
senede bağlanmış kredi documentary credit
spot kredi spot loan
kredi düzenlemesi credit agreement
orta vadeli kredi medium term credit
küçük yatırımcılara şirket açmaları için sağlanan düşük miktarlı kredi microcredit
kredi limiti line of credit
ferdi kredi individual credit
kredi belgesi credit instrument
kurumsal kredi kartları corporate credit cards
donuk kredi non performing loan
kredi mektubu letter of credit
kredi ile alınan menkul değerlerin piyasada değer kaybetmesi durumunda borsa bankerinin müşteriden hesaba ek para koyması çağırışında bulunması margin call
senetli kredi bill credit
teminatsız kredi unsecured credit
kredi kart ile ödeme payment by credit card
kredi ile on loan
bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz agio
uluslararası kredi international loan
kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri commitment for use guaranteed credit allocation
kredi ve mevduat hacmi credit and deposit volume
kredi sınırı line of credit
kredi kartı sahibinin ve bu kartı veren bankanın kabul edilmeyen bir satın alma işlemi için geri ödeme talep etmesi chargeback
sert paralı kredi hard loan
kredi açan kuruluş creditor
kredi veren resmi kuruluşlar official creditors
abd'de federal rezerv bankası'nın ticari bankaların kredi politikalarını etkilemek üzere yaptığı açıklamalar moral suasion
paravan kredi fronting loan
kredi kolaylıkları credit facilities
kredi dilimi credit tranche
tasarruf ve kredi sandığı saving and loan association
bankanın kredi vermesi placement
ticari kredi kuruluşu commercial credit company
onaylı kredi çerçevesi confirmed line of credit
kredi değerliliği creditworthiness
kredi lehdan credit beneficiary
uzun vadeli kredi long term credit
senetsiz ya da her hangi başka bir belgeye dayanmayan kredi hesabı open account
kredi riskmi sınıflandırma rating
kredi limiti ceiling
kredi kullandırmak make loan available
kredi alma loan contracted
uzatmak (kredi vb ) roll over
görüşmeleri sürmekte olan kredi loan in progress
kredi imkanı credit facility
tasarruf ve kredi birlikleri ve tasarruf bankaları için kullanılan genel isim thrifts
mevduat kuruluşlarının toplam mevduatlarından kredi vermeyip kasalarında veya merkez bankasında tuttukları pay reserves
taksitli ticari kredi installment commercial loan
son kredi mercii lender of last resort
kredi sigorta poliçesi credit insurance contract
kredi veren şirket loan society
dış kredi sigortası kurumu foreign credit insurance association
senet karşılığı kredi bill credit
kredi kartı başvuru ücreti application fee
kredi sınırı lending limit
dış kredi external loan
şirket içi kredi intercompany loan
yurtiçi kredi domestic credit
gayrinakdi kredi ve yükümlülükler contingencies
mevduat başına kredi ve menkul değer büyüklükleri loans and securities amounts per deposit
kolay geri ödemeli kredi soft loan
alacakların rehnedilerek karşılığında kısa süreli kredi alınması pledging of accounts receivable
takipteki kurumsal kredi kartları corporate credit cards under follow up
yumuşak kredi soft credits
güvence olmaksızın açılan kredi blank credit
şahsi kredi personal credit
kredi itibarı creditworthiness
kredi kartı dolandırıcılığı credity card fraud
kişisel kredi personal credit
kredi vadesi credit period
kredi piyasası credit market
birkaç bankanın birleşerek bir firmaya açtıkları kredi consortium credit
kredi vermeye değer {banka müşterisi vb} creditworthy
bankadan alınan kredi bank loan
ödünlü kredi concessional loan
limiti aşmış (kredi hesabı vb) overdrawn
faizlerin arttığı ancak yeteri kadar yükselmediği dolayısıyla krediye aşırı talebin bulunduğu bir ortamda bazı insanların cari faiz oranından ödünç alacak fon bulamamaları dolayısıyla bir tür kredi dağıtımı durumunun ortaya çıkması credit crunch
kredi taahhüdü loan commitment
kredi gücü credit strength
kredi sınırlandırması credit rationing
kredi hesabı limitini aşmış overdrawn credit
kredi notu credit rating
kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü subprime
kredi kartı alacakları credit card receivables
kredi türevleri credit derivatives
kredi dağılımı loan distribution
ülkenin ihracatını artırmak için eximbank kanalıyla doğrudan yabancı alıcılara açılan kredi buyer's credit
kredi mektubu credit letter
yoğun satış mevsimi dışında sipariş veren alıcılara açılan kredi season datings
borsa bankerlerinin müşterilerine açtıkları ve üst sınırı borsa yönetimi tarafından belirlenen kredi hesabı margin account
kısa vadeli kredi short credit
abd'de çiftçilere ürettikleri tahıl karşılığında ipotekli kredi veren resmi kurum commodity credit corporation
vesikalı kredi commercial documentary credit
açık kredi credit in blank
kredi olanakları credit facilities
kredi itibarı credit standing
fon kaynaklı kredi loan of funds originated
b dilimi kredi tranche b loan
kredi tahsis credit granting
kredi kartlarından alacaklar receivables from credit cards
ipotekli kredi loan against mortgage
kredi derecelendirme kurumu credit rating agency
lehtarı belirtilmemiş akreditif veya kredi mektubu circular letter of credit
nakdi kredi cash credit
selektif kredi politikası selective credit policy
kredi kayıpları rezervi loan loss reserve
kısa vadeli kredi financial loan
kullandırma garantili kredi tahsisi use guaranteed credit allocation
uzun vadeli kredi anapara borç taksitleri ve faizleri repay installments and interests payable on long term loans
kredi sağlama credit extension
kredi alabilirlik credit worthiness
geçerli kredi teminat mektubu standby letters of credit
kredi derecelendirme credit rating
kısmen ödenmiş kredi partially amortized loan
bir kişinin finansal veya kredi değerliğini belirleme rating
paralel kredi parallel loan
1975'de arap olmayan afrika ülkelerine kredi ve teknik yardım sağlayarak onların kalkınmalarını desteklemek üzere arap ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankası arab bank for economic development in africa
toplam kredi maliyeti finance charge
kişisel gerekler için kredi veren şirket personal loan company
menkul kıymetler kredi kuruluşu credit corporation
kredi limitini aşma bank overdraft
kredi garanti fonu credit guarantee fund
kredi kartlarından borçlar payables to credit cards
bankalardan mevduat kabul eden ve onlara kredi açan banka banker's bank
düşük faizli kredi soft loan
şube başına mevduat ve kredi büyüklükleri deposit and loan amounts per branch
kredi limiti credit line
kredi ile on account
içinde bulunduğu ülkenin ulusal parası dışındaki paralardan mevduat kabul eden ve kredi açan banka eurobank
kredi kurumlarına borçlar amounts owed to credit institutions
kredi profili credit profile
amortisman ve kredi sandığı amortization and credit fund
bir çeşit kredi kartı charge card
kredi alanlar debtors
iş kredi alanları business debtors
kredi verenler creditors
açık kredi blank credit
açık kredi book credit
açık kredi clean credit
açık kredi express trust
geçici kredi interim credit
ara kredi interim credit
ara kredi intermediate credit
açık kredi open credit
kredi açmak accredit
açık kredi overdraft
zirai kredi bankası agricultural bank
zirai kredi agricultural credit
bloke kredi blocked crei lit
banka kredi faiz oranları bank rate for loans
banka kredi kartı bank credit card
otorize kredi authorized credit
kredi sınırlaması credit restriction
kredi kurumu credit agency
kredi limiti lending limit
kredi riski karşılığı provision for loan loss
kredi değerliliğini belirleyen credit worthy
kredi lehdarı credit beneficiary
kredi vermek give credit
kredi riski credit risk
kredi değerliliği credit worthiness
kredi şekli credit form
kredi protokolü credit memorandum
kredi sınırlaması credit rationing
kredi şartları credit terms
kredi açmak open a credit
kredi sınırlaması credit squeeze
kredi stoku credit stock
kredi kabulü credit acceptance
kredi verme crediting
kredi kalemi credit items
kredi başvurusu credit application
kredi faiz oranı loan rate
kredi kartı credit card
kredi memuru credit man
kredi enflasyonu credit inflation
kredi servisi ctedit department
kredi ile on credit
kredi sınırı credit ceiling
kredi değerliliği credit standing
kredi faizi credit interest
kredi bankası credit bank
kredi kartına kaydettirmek charge something to a credit card
kredi tranşı ctedit tranche
kredi hesabı credit account
kredi genişlemesi credit expansion
kredi mektubu circular note
kredi dönemi credit period
kredi üzerine çekilen poliçe credit bill
kredi tavanı credit ceiling
kredi kooperatifi credit cooperative
kredi dosyası credit file
kredi mektubu credit note
kredi istihbaratı credit report
kredi ekspansiyonu credit expansion
kredi sistemi credit system
kredi kuruluşu credit institution
kredi darlığı tightness of credit
kredi darlığı credit squeeze
kredi şartları loan terms
kredi değerliliği credit rating
kredi kontrolü credit control
kredi depasmanı credit overdrawing
kredi kurumu loan society
kredi hesabı loan account
kredi limiti credit limit
kredi politikası lending policy
kredi değerlendirmesi credit evaluation
kredi kısma credit rationing
kredi sigortası credit insurance
kredi analisti credit analyst
kredi komisyonu credit commission
kredi tahdidi credit restriction
kredi almaya yarayan mal security element
kredi transferi credit transfer
bağlı dış kredi tied loan
belirli bir amacı olmayan kredi no purpose loan
bankadan kredi almak take out a loan
batık kredi dead loan
para olarak verilen kredi cash credit
döner kredi revolving credit
donatım kredi vesikası equipment trust certificate
dış kaynaklı kredi external loan
donmuş kredi frozen credit
euro kredi eurocredit
geçici kredi interim loan
geri ödenmemiş kredi outstanding loan
gayri menkul karşılığı kredi credit on real property
ikinci kredi subordinated loan
hafızalı kredi kartları smart credit cards
iç kredi internal loan
ipotek karşılığı kredi loan on mortgage
ipotek karşılığı kredi conventional loan
kişisel nakit kredi small loan
kıt kredi scarce credit
kısa vadeli kredi short term credit
mevsimlik kredi seasonal loan
tercihli kredi preferential credit
sınırlı kredi limited credit
taşınmaz mallar kredi kurumları land credit institutions
tali kredi subordinated loan
senet ve tahvil karşılığı kredi loan on securities
teminatsız verilen kredi note loan
rotatif kredi revolving credit
tavan kredi ceiling credit
teminatlı kredi guaranteed credit
teminatsız kredi straight loan
rehin karşılığı kredi pledged loan
senedat karşılığı kredi paper credit
teminatlı kredi credit secured by collateral
teminatsız kredi unsecured loan
teminatsız kredi fiduciary loan
yenilenebilen kredi revolving loan
yüksek maliyetli kredi high cost loan
vadesiz kredi call money
topyekun kredi lump sum credit
kısa vadeli dış kredi swing credit
karışık kredi mixed credit
karşılıksız kredi unsecured loan
açılacak kredi ihbarnamesi notice of credit due
kredi transfer sistemi credit transfer system
ülke içi kredi domestic ererlif
banka kredi kartları bank credit cards
kırsal kredi rural credit
kalkınma kredi şirketleri development credit corporations
tasarruf ve kredi kurumları savings and loan associations
kredi enstrümanları credit instruments
kredi uzatmak extend credit
kredi enstrümanı credit instrument
kredi notu credit score
yüksek kredi notu high credit score
kredi çekmek take out loan
kredi başvurusu loan application
kredi almak get loan
kredi ödemesi loan repayment
kredi ihtiyacı loan need
kredi çekmek get credit
kredi kullanmak use credit
kredi işlemi credit transaction
kredi çekmek receive loan
kredi ihtiyacı credit need
kredi çekmek obtain credit
kredi geri ödemesi loan repayment
kredi almak take out loan
bireysel kredi personal loan
kredi riski credit exposure
kredi geçmişi olumsuz olan kişilere sağlanan yüksek vadeli krediler second chance lending