kredi - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

kredi"kredi" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 11 sonuç

Türkçe İngilizce
Common Usage
kredi loan i.
kredi credit i.
General
kredi trust i.
kredi cr i.
kredi credit i.
Trade/Economic
kredi tick
kredi facility
kredi credit
kredi trust
Law
kredi credit
Politics
kredi loan

"kredi" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

Türkçe İngilizce
General
kredi çıkmak be granted bank loan f.
kredi vermek give somebody a loan f.
kredi almak get loan f.
kredi vermek trust f.
kredi açmak give somebody a loan of money f.
kredi almak get credit f.
kredi vermek grant loan f.
kredi vermek credit f.
vermek (yardım/kredi vb) extend f.
kredi almak get a bank loan f.
kredi kartından almak charge f.
kredi açmak accredit f.
bankadan kredi almak take out a loan f.
kredi almak receive credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be deemed suitable for credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be creditworthy f.
kredi vermeye değer bulunmak be worthy of credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be considered creditworthy f.
kredi kartı ile ödemek pay by credit card f.
kredi temin etmek get loan f.
kredi almak borrow a loan f.
kredi vermeye değer bulunmak be considered credit-worthy f.
kredi vermeye değer bulunmak be deemed worthy of credit f.
kredi vermeye değer bulunmak be credit-worthy f.
kredi kartından para çekmek withdraw money from the credit card account f.
(kredi) temin etmek grant in aid f.
kredi açmak issue a credit f.
kredi borcu olmak have credit debt f.
kredi için başvurmak apply for a credit f.
kredi için başvurmak apply for a loan f.
kredi almak take on loan f.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend credit to someone or a company f.
(birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak extend someone or a company credit f.
(birisine/bir şirkete) kredi sağlamak extend someone or a company credit f.
(birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak extend credit to someone or a company f.
kredi notu iyi/yüksek olmak have a good credit rating f.
kredi kartlarını iptal ettirmek cancel one’s credit cards f.
parayı/ödemeyi kredi kartından çekmek/almak take one's credit cards f.
kredi kartı kabul etmek take credit cards f.
kredi kartından ödemeyi/parayı almak/çekmek take one's credit cards f.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak take credit cards f.
kredi kapamak pay off a loan f.
kredi kapatmak pay off a loan f.
kredi kartı kullanmak use a credit card f.
kredi kartı geçmek/geçerli olmak credit cards accepted f.
(kredi/borç) ödenmesini talep etmek call f.
(kredi/borç) ödenmesini istemek call f.
kredi veren creditor i.
verme (yardım/kredi vb) extension i.
vadeli senet ile kredi paper credit i.
batık kredi uncollectible account i.
kredi kartı plastic money i.
kredi sistemi credit system i.
kredi limiti credit limit i.
kredi büroları credit bureaus i.
acil kredi emergency service i.
kredi kartı ekstresi credit card receipt i.
kredi verme kurumu loan society i.
şahsi kredi firması personal loan company i.
kredi kurumu lending society i.
karşılıksız kredi unsecured credit i.
kredi servisleri credit departments i.
açık kredi blank credit i.
tasarruf ve kredi kurumları savings and loan associations i.
iata'nın yürüttüğü kredi kartı planı universal air travel plan i.
banka kredi kartları bank credit cards i.
kredi verme kurumu borrowing concern i.
kredi müdürü manager of credit i.
kredi hesabı credit account i.
kredi kartı bankcard i.
kredi veren kimse creditor i.
kredi verilebilir durumda olma creditworthiness i.
kredi kartları credit cards i.
kredi sağlayan creditor i.
tarım kredi kooperatifleri agricultural credit cooperatives i.
belgeli kredi documentary credit i.
kredi yönetimi credit management i.
tüccarlar adına kredi muameleleri yapan kuruluş acquirer i.
kredi açan (kişi/kurum) creditor i.
ipotekli kredi mortgage loan i.
tarım kredi kooperatifleri cooperative agricultural and credit associations i.
bir tür kredi mektubu circular note i.
kredi şartları credit terms i.
kredi koşulları credit terms i.
yumuşak kredi soft loan i.
kredi miktarı loan amount i.
kredi özeti loan summary i.
kredi hesaplayıcısı loan calculator i.
kredi kartı credit card i.
batık kredi sunk credit i.
kırsal kredi rural credit i.
kredi kooperatifleri credit unions i.
kredi kontrolü credit control i.
kredi kartı dolandırıcılığı credit card fraud i.
otomatik fatura ödemesi (kredi kartı ile) direct debit i.
düşük faizli kredi low interest loan i.
kredi kartı ile ödeme pay by credit card i.
kredi kartı slipi credit card slip i.
gerektiğinden fazla teminat gösterme (bir finans kurumundan kredi alırken) overcollateralization i.
kredi döngüsü credit cycle i.
genel kredi sözleşmesi general loan agreement i.
kullanılabilir nakit kredi available cash i.
kullanılabilir nakit kredi available cash credit line i.
kredi kontrol credit control i.
kredi kabul credit acceptance i.
kredi borcu credit debt i.
sosyal kredi social credit i.
kredi kartı charge plate i.
kredi kartı ekstresi credit card statement i.
kredi gereksinimi credit requirement i.
toplam kredi total credits i.
kredi durumu credit situation i.
kredi kartı bank card i.
kredi kartı hesabı charge account i.
(kumarda) borç/kredi rebuy i.
ucuz kredi cheap credit i.
düşük ödemeli kısa vadeli sabit faizli bir kredi balloon mortgage i.
önceden belirlenen dönemden sonra kalan tüm borçların ödenmesini gerektiren bir kredi türü balloon mortgage i.
kredi ile on credit zf.
Colloquial
peşin mi kredi kartıyla mı? cash or credit?
kredi veren money-loaning
nakit mi kredi kartı mı? cash or charge?
Idioms
kredi bulmak float a loan
kredi ayarlamak float a loan
Speaking
belli başlı tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz we accept all major credit cards
parayı kredi kartımdan çek put it on my credit card
harcamayı kredi kartımdan yap put it on my credit card
kredi çekmek take a loan out
kredi kart ekstrelerinizi ödeyemiyor musunuz? are you behind on your credit card bills?
Slang
kredi kartıyla ödemek slap your plastics
Trade/Economic
iade etme (kredi kartına yapılan ödemeyi vb) backcharge i.
ihracat kredi ve sigortası export credit and insurance
güvence aranmayan kredi credit in blank
fişek kredi bullet
donuk kredi non performing loan
kredi mektubu letter of credit
kredi sendikasyonu underwriting syndicate
1975'de arap olmayan afrika ülkelerine kredi ve teknik yardım sağlayarak onların kalkınmalarını desteklemek üzere arap ülkeleri tarafından kurulan kalkınma bankası arab bank for economic development in africa
toplam kredi maliyeti finance charge
kişisel gerekler için kredi veren şirket personal loan company
kısmen ödenmiş kredi partially amortized loan
bir kişinin finansal veya kredi değerliğini belirleme rating
paralel kredi parallel loan
bankalar arası kredi işlemlerinde uygulanan faiz oranı interbank rate
bankaların kredi işlemleri dolayısıyla müşteriden aldığı faiz agio
kredi sınırı line of credit
uluslararası kredi international loan
kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri commitment for use guaranteed credit allocation
kredi ve mevduat hacmi credit and deposit volume
kredi limiti line of credit
ferdi kredi individual credit
kredi belgesi credit instrument
kurumsal kredi kartları corporate credit cards
kredi açan kuruluş creditor
kredi veren resmi kuruluşlar official creditors
abd'de federal rezerv bankası'nın ticari bankaların kredi politikalarını etkilemek üzere yaptığı açıklamalar moral suasion
batık kredi bad debt
sert paralı kredi hard loan
kredi kartı sahibinin ve bu kartı veren bankanın kabul edilmeyen bir satın alma işlemi için geri ödeme talep etmesi chargeback
kredi marjı credit spread
kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü sub prime
kredi risk dereceleri credit rating
kredi karşılığında bloke mevduat compensatory balance
kayıp kredi önlemi loan loss provision
tarımsal kredi kooperatifleri agricultural credit corporations
temerrüt anında riske maruz kredi tutarı exposure at default
kredi aracı credit instrument
kredi şartları credit conditions
60 günden fazla vadeli kredi long credit
kredi tesisi loan awarding
açık kredi bank overdraft
açık kredi kullanma imkanları overdraft facilities
dönen kredi revolving credit
kredi sendikasyonları credit syndicates
henüz gerçekleşmemiş kredi paper profit
vadeli kredi term loan
döner nitelikte kredi anlaşması revolving credit agreement
taşınmaz mal ipoteği karşılığı kredi loan on real property
kredi kademeleri lines of credit
kredi gelirleri loan proceeds
az gelişmiş ülkelere kalkınma amaçlı uzun vadeli kredi sağlayan uluslararası finansal kuruluş international bank for reconstruction and development
tarımsal kredi agricultural credit
kredi açma extension
kredi derecelendirme kuruluşu credit rating agency
kredi şubesi lending office
kredi notu rating
taksitli kredi installment loan
akreditif açıldığında ithalatçının bir tür kredi niteliğinde yaptığı ödeme prefinancing
gelir getirmeyen kredi non performing loan
amerika'da kredi kartı alacak hesapları ile desteklenen dönen nitelikteki sertifikalar cards
sürekli yeşil kredi evergreen credit
mali kesime verilen kredi loan extended to financial sector
köprü kredi anlaşması subordination agreement
kullanımı koşullara bağlı kredi restricted credit
kredi çarpanı credit multiplier
kredi almaya layık olmak be worth of loan
kredi kriterleri credit standards
bir başka banka veya bankalar topluluğunca yönetilen bir kredi planına katılan banka associate member
kredi gücü credit strength
kredi sağlama credit extension
kredi alabilirlik credit worthiness
geçerli kredi teminat mektubu standby letters of credit
amortisman ve kredi sandığı amortization and credit fund
bir çeşit kredi kartı charge card
kredi derecelendirme credit rating
kredi kurumlarına borçlar amounts owed to credit institutions
kredi profili credit profile
kredi limiti credit line
kredi kartlarından borçlar payables to credit cards
bankalardan mevduat kabul eden ve onlara kredi açan banka banker's bank
düşük faizli kredi soft loan
şube başına mevduat ve kredi büyüklükleri deposit and loan amounts per branch
kredi ile on account
içinde bulunduğu ülkenin ulusal parası dışındaki paralardan mevduat kabul eden ve kredi açan banka eurobank
bağlı kredi tied loan
ticari kredi commercial credit
kredi açan lender
kredi verme loan
dönen varlıkların finansmanında kullanılan kısa süreli kredi self liquidating loan
senede bağlanmış kredi documentary credit
günlük kredi day loan
spot kredi spot loan
kredi düzenlemesi credit agreement
orta vadeli kredi medium term credit
küçük yatırımcılara şirket açmaları için sağlanan düşük miktarlı kredi microcredit
teminatsız kredi unsecured credit
kredi lehdan credit beneficiary
kişinin kredi itibarı personal credit
cayılabilir kredi tahsis taahhütleri revocable unused credit lines
seçici kredi denetim önlemleri selective credit controls
bağlı kredi ya da ikrazat tied loan
kredi politikası credit policy
kredi kart ile ödeme payment by credit card
kredi ile on loan
yurtiçi kredi domestic credit
uzun süreli sermaye oluşturuluncaya kadar işletmeye sunulan kısa süreli kredi bridging loan
net kredi kayıpları net loan losses
ihracat kredi sigortası export credit insurance
kredi açan kimse creditor
gayrinakdi kredi ve yükümlülükler contingencies
mevduat başına kredi ve menkul değer büyüklükleri loans and securities amounts per deposit
kolay geri ödemeli kredi soft loan
dış kredi sigortası kurumu foreign credit insurance association
kredi vermeye değer {banka müşterisi vb} creditworthy
bankadan alınan kredi bank loan
kredi sınırlandırması credit rationing
kredi taahhüdü loan commitment
ülkenin ihracatını artırmak için eximbank kanalıyla doğrudan yabancı alıcılara açılan kredi buyer's credit
kredi mektubu credit letter
yoğun satış mevsimi dışında sipariş veren alıcılara açılan kredi season datings
kredi notu iyi olmayan kişilerin birincil piyasa yerine faiz oranı diğerlerine göre daha yüksek bir imkandan ipotekli konut kredisi edinmesiyle ortaya çıkan kredi türü subprime
kredi kartı alacakları credit card receivables
kredi türevleri credit derivatives
kredi dağılımı loan distribution
kredi hesabı limitini aşmış overdrawn credit
kredi notu credit rating
ticari kredi ıskontosu trade credit discount
borçlu cari kredi debtors current credit
kredi stoku credit stock
amerika'da kredi kartı alacak hesapları ile desteklenen dönen nitelikteki sertifikalar certificates for amortizing revolving debt
kredi alan borrower
kredi kartları harcama limiti taahhütleri credit cards limit commitments
yetkilendirilmiş kredi authorised credit
kredi mektubu bill of credit
kredi derecelendirmesi credit scoring
uzun vadeli kredi anapara borç taksitleri ve faizleri repay installments and interests payable on long term loans
kısa vadeli kredi financial loan
kullandırma garantili kredi tahsisi use guaranteed credit allocation
kredi kayıpları rezervi loan loss reserve
kredi tavanı lending limit
ticari kredi trade credit
vesikalı kredi documentary credit
kredi kullandırma extension
bankaca seyahat edene verilen kredi mektubu traveller's letter of credit
kredi artışı ile sağlanan para arzındaki genişleme credit money
kredi değerlendirmesi credit rating
kredi veren kuruluş credit institution
kredi sendikasyonu selling group
faizlerin arttığı ancak yeteri kadar yükselmediği dolayısıyla krediye aşırı talebin bulunduğu bir ortamda bazı insanların cari faiz oranından ödünç alacak fon bulamamaları dolayısıyla bir tür kredi dağıtımı durumunun ortaya çıkması credit crunch
kişisel kredi personal credit
kredi vadesi credit period
kredi piyasası credit market
birkaç bankanın birleşerek bir firmaya açtıkları kredi consortium credit
güvence olmaksızın açılan kredi blank credit
kredi kartı dolandırıcılığı credity card fraud
alacakların rehnedilerek karşılığında kısa süreli kredi alınması pledging of accounts receivable
takipteki kurumsal kredi kartları corporate credit cards under follow up
yumuşak kredi soft credits
şirket içi kredi intercompany loan
kredi ile alınan menkul değerlerin piyasada değer kaybetmesi durumunda borsa bankerinin müşteriden hesaba ek para koyması çağırışında bulunması margin call
senetli kredi bill credit
kredi faizleri loan interest
geri ödemesiz kredi nonrecourse loan
dönüşümsüz kredi straight letter of credit
bankaların kredi mekanizması ile oluşmuş bulunmayan mevduat primary deposit
kredi sigorta poliçesi credit insurance contract
son kredi mercii lender of last resort
mevduat kuruluşlarının toplam mevduatlarından kredi vermeyip kasalarında veya merkez bankasında tuttukları pay reserves
taksitli ticari kredi installment commercial loan
ticari kredi kuruluşu commercial credit company
kredi kullandırmak make loan available
kredi alma loan contracted
uzatmak (kredi vb ) roll over
kredi limiti ceiling
kredi imkanı credit facility
tasarruf ve kredi birlikleri ve tasarruf bankaları için kullanılan genel isim thrifts
görüşmeleri sürmekte olan kredi loan in progress
kredi sendikasyonu loan syndication
kredi kartına uygulanan ücretler fees of the credit cards
uzun vadeli kredi long credit
açık kredi hesabı open credit account
vesaik mukabili kredi paper credit
uzun vadeli kredi long term credit
kredi kolaylıkları credit facilities
kredi değerliliği creditworthiness
senetsiz ya da her hangi başka bir belgeye dayanmayan kredi hesabı open account
kredi riskmi sınıflandırma rating
kredi dilimi credit tranche
tasarruf ve kredi sandığı saving and loan association
onaylı kredi çerçevesi confirmed line of credit
bankanın kredi vermesi placement
paravan kredi fronting loan
kredi derecelendirme kurumu credit rating agency
kredi veren şirket loan society
senet karşılığı kredi bill credit
kredi kartı başvuru ücreti application fee
kredi sınırı lending limit
dış kredi external loan
kredi tahsis credit granting
kredi kartlarından alacaklar receivables from credit cards
ipotekli kredi loan against mortgage
fon kaynaklı kredi loan of funds originated
b dilimi kredi tranche b loan
lehtarı belirtilmemiş akreditif veya kredi mektubu circular letter of credit
nakdi kredi cash credit
selektif kredi politikası selective credit policy
menkul kıymetler kredi kuruluşu credit corporation
kredi garanti fonu credit guarantee fund
kredi limitini aşma bank overdraft
abd'de çiftçilere ürettikleri tahıl karşılığında ipotekli kredi veren resmi kurum commodity credit corporation
borsa bankerlerinin müşterilerine açtıkları ve üst sınırı borsa yönetimi tarafından belirlenen kredi hesabı margin account
kısa vadeli kredi short credit
vesikalı kredi commercial documentary credit
kredi olanakları credit facilities
kredi itibarı credit standing
açık kredi credit in blank
limiti aşmış (kredi hesabı vb) overdrawn
ödünlü kredi concessional loan
şahsi kredi personal credit
kredi itibarı creditworthiness
kredi verenler creditors
iş kredi alanları business debtors
kredi alanlar debtors
açık kredi open credit
kredi açmak accredit
açık kredi book credit
açık kredi overdraft
açık kredi express trust
geçici kredi interim credit
açık kredi blank credit
açık kredi clean credit
ara kredi intermediate credit
ara kredi interim credit
zirai kredi bankası agricultural bank
zirai kredi agricultural credit
banka kredi faiz oranları bank rate for loans
otorize kredi authorized credit
bloke kredi blocked crei lit
banka kredi kartı bank credit card
kredi politikası lending policy
kredi limiti credit limit
kredi kurumu loan society
kredi depasmanı credit overdrawing
kredi başvurusu credit application
kredi hesabı loan account
kredi şartları credit terms
kredi açmak open a credit
kredi kontrolü credit control
kredi şartları loan terms
kredi değerlendirmesi credit evaluation
kredi lehdarı credit beneficiary
kredi değerliliğini belirleyen credit worthy
kredi riski karşılığı provision for loan loss
kredi sınırlaması credit rationing
kredi değerliliği credit rating
kredi sınırlaması credit squeeze
kredi değerliliği credit standing
kredi ile on credit
kredi sınırı credit ceiling
kredi faizi credit interest
kredi bankası credit bank
kredi kartına kaydettirmek charge something to a credit card
kredi hesabı credit account
kredi genişlemesi credit expansion
kredi mektubu circular note
kredi tranşı ctedit tranche
kredi kooperatifi credit cooperative
kredi dosyası credit file
kredi protokolü credit memorandum
kredi limiti lending limit
kredi sınırlaması credit restriction
kredi kurumu credit agency
kredi şekli credit form
kredi kalemi credit items
kredi değerliliği credit worthiness
kredi verme crediting
kredi stoku credit stock
kredi kabulü credit acceptance
kredi faiz oranı loan rate
kredi kartı credit card
kredi vermek give credit
kredi riski credit risk
kredi memuru credit man
kredi enflasyonu credit inflation
kredi tavanı credit ceiling
kredi dönemi credit period
kredi ekspansiyonu credit expansion
kredi üzerine çekilen poliçe credit bill
kredi analisti credit analyst
kredi darlığı tightness of credit
kredi darlığı credit squeeze
kredi sigortası credit insurance
kredi almaya yarayan mal security element
kredi transferi credit transfer
kredi kısma credit rationing
kredi komisyonu credit commission
kredi tahdidi credit restriction
kredi sistemi credit system
kredi istihbaratı credit report
kredi mektubu credit note
kredi servisi ctedit department
kredi kuruluşu credit institution
batık kredi dead loan
bankadan kredi almak take out a loan
bağlı dış kredi tied loan
belirli bir amacı olmayan kredi no purpose loan
para olarak verilen kredi cash credit
donatım kredi vesikası equipment trust certificate
dış kaynaklı kredi external loan
döner kredi revolving credit
donmuş kredi frozen credit
euro kredi eurocredit
geçici kredi interim loan
geri ödenmemiş kredi outstanding loan
gayri menkul karşılığı kredi credit on real property
iç kredi internal loan
ikinci kredi subordinated loan
hafızalı kredi kartları smart credit cards
ipotek karşılığı kredi conventional loan
ipotek karşılığı kredi loan on mortgage
kişisel nakit kredi small loan
kısa vadeli kredi short term credit
kıt kredi scarce credit
mevsimlik kredi seasonal loan
sınırlı kredi limited credit
tali kredi subordinated loan
taşınmaz mallar kredi kurumları land credit institutions
senet ve tahvil karşılığı kredi loan on securities
teminatlı kredi guaranteed credit
tercihli kredi preferential credit
teminatsız kredi unsecured loan
teminatlı kredi credit secured by collateral
teminatsız verilen kredi note loan
senedat karşılığı kredi paper credit
tavan kredi ceiling credit
rehin karşılığı kredi pledged loan
teminatsız kredi fiduciary loan
rotatif kredi revolving credit
teminatsız kredi straight loan
vadesiz kredi call money
yenilenebilen kredi revolving loan
yüksek maliyetli kredi high cost loan
topyekun kredi lump sum credit
karışık kredi mixed credit
kısa vadeli dış kredi swing credit
karşılıksız kredi unsecured loan
açılacak kredi ihbarnamesi notice of credit due
kredi transfer sistemi credit transfer system
ülke içi kredi domestic ererlif
banka kredi kartları bank credit cards
kırsal kredi rural credit
kalkınma kredi şirketleri development credit corporations
tasarruf ve kredi kurumları savings and loan associations
kredi enstrümanları credit instruments
kredi uzatmak extend credit
kredi enstrümanı credit instrument
yüksek kredi notu high credit score
kredi notu credit score
kredi çekmek obtain credit
kredi çekmek receive loan
kredi çekmek get credit
kredi ihtiyacı loan need
kredi kullanmak use credit
kredi işlemi credit transaction
kredi ödemesi loan repayment
kredi almak get loan
kredi ihtiyacı credit need
kredi başvurusu loan application
kredi çekmek take out loan
kredi geri ödemesi loan repayment