rating - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

rating

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"rating" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 47 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
rating i. derecelendirme
rating i. derece
General
rating i. sınıf
rating i. kategori
rating i. tasnif
rating i. güç
rating i. tayfa
rating i. oran
rating i. fırça
rating i. sınıflandırma
rating i. izlenirlilik
rating i. sınıflama
rating i. seviye
rating i. vergi oranı
rating i. değerlendirme
rating i. fiyatlandırma
rating i. tahmin
rating i. (tv'de) izlenme oranı
rating i. değerleme
rating i. oranlama
rating i. verim
rating i. takdir
rating i. tekdir
rating i. azarlama
Trade/Economic
rating takdir
rating bir kişinin finansal veya kredi değerliğini belirleme
rating kredi riskmi sınıflandırma
rating vergi matrahı
rating rating
rating kredi notu
rating değerlendirme
rating kredi riskini sınıflandırma
rating vergi oranı
rating derecelendirme
rating reyting
rating tasnif
rating değerlendirme notu
rating kredi değerliliği
rating kredi değerliliğin belirlenmesi
Insurance
rating fiyatlandırma
Technical
rating dereceleme
rating sınıflama
rating güç
rating izlenme oranı
Computer
rating izin seviyelendirme
rating izlenme oranı tv
Lighting
rating ayırdedici veriler

"rating" teriminin İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 2 sonuç

Türkçe İngilizce
Trade/Economic
rating rating
Media
rating gross rating point

"rating" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 254 sonuç

İngilizce Türkçe
General
get rating f. reyting almak
get rating f. rating almak
have a good credit rating f. kredi notu iyi/yüksek olmak
have rating f. rating almak
job evaluation-rating i. iş değerleme
job evaluation-rating i. iş değerlendirmesi
military rating i. rütbe
overall rating i. genel derecelendirme/değerlendirme
points rating method i. puan değerlendirme metodu
power rating i. doğrusal özgül güç
rating battle i. rating savaşı
rating label i. sınıflama etiketi
rating label i. derecelendirme etiketi
rating record i. izlenme rekorları
rating record i. izlenme rekoru
rating system i. değerlendirme sistemi
rating war i. rating savaşı
self-rating of i. özbeğeni
semiskilled rating i. kalfalık derecesi
single global rating method i. tek/yegane küresel değerlendirme yöntemi
single global rating method i. tek küresel derecelendirme yöntemi
skill rating i. sanatkarlık derecesi
skilled rating i. sanatkarlık derecesi
success rating i. başarı sıralaması
10-point numerical rating scale 10'luk nümerik derecelendirme ölçeği
Trade/Economic
bond quality rating tahvil güvenirlilik derecesi
bond rating tahvil sıralaması
bond rating tahvillerin getiri ve risk yapılarına göre derecelendirilmesi
camel rating bir mevduat kuruluşunun sermaye, varlıklar, yönetim, kazançlar ve likiditesinin ölçülmesine dayanan bir derecelendirme sistemi
capital market auditing and rating sermaye piyasası denetim ve derecelendirme
capital rating sermaye değerliliğin saptanması
credit rating kredi notu
credit rating kredi değerlendirmesi
credit rating kredi derecelendirme
credit rating kredi notu
credit rating kredi değerliliği
credit rating mali güvenirlilik derecesi
credit rating kredi risk dereceleri
credit rating agencies kredi derecelendirme kuruluşları
credit rating agency kredi derecelendirme kuruluşu
credit rating agency kredi derecelendirme kurumu
credit rating agreement kredi derecelendirme sözleşmesi
current rating güncel derecelendirme
current rating güncel oran
customer importance rating müşteri önem derecesi
efficiency rating etkinlik değerlendirmesi
efficiency rating ehliyet değerlendirmesi
efficiency rating yeterlilik değerlendirmesi
efficiency rating verim derecelendirilmesi
efficiency rating liyakat derecelendirmesi
employee rating chart işçi derecelendirme çizelgesi
employee rating chart çalışan derecelendirme çizelgesi
employee rating system işçi derecelendirme sistemi
employee rating system çalışan derecelendirme sistemi
experience rating deneyim değerlendirme
experience rating deneyime göre değerlendirme
experience rating deneyim değerlendirmesi
experience rating deneyime göre yapılan değerleme
forced choice rating zorunlu cevaplama yöntemi
internal rating iç derecelendirme
internal rating dahili derecelendirme
internal rating dahili derecelendirme
issue credit rating kredi derecesinin verilmesi
issuer credit rating (icr) ihraççı kuruluş kredi derecelendirmesi
long-term foreign currency issuer default rating yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notu
long-term foreign currency issuer default rating uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu
long-term local currency issuer default rating uzun dönem yerel para cinsinden kredi notu
long-term local currency issuer default rating yerel para cinsinden uzun vadeli kredi notu
manner of performance rating iş derecelendirme şekli
merit rating liyakat derecelendirilmesi
merit rating liyakat derecelendirmesi
merit rating liyakat değerlemesi
merit rating liyakat değerlendirmesi
merit rating system liyakat derecelendirme sistemi
merit rating system liyakat değerlendirme sistemi
monadic rating tekli derecelendirme
paired comparison rating eşleştirilmiş karşılaştırma puanı
performance rating işteki başarının derecelendirilmesi
performance rating performans derecelendirmesi
performance rating iş değerlendirmesi
performance rating iş başarısı notu
performance rating performans derecelendirme
point-factor rating faktör-puan derecelendirme
rating scale değerlendirme cetveli
rating scale değerlendirme ölçeği
rating surveyor derecelendirme uzmanı
rating system derecelendirme sistemi
rating system değerlendirme sistemi
rating system sıralama
rating system derecelendirme
rating system sonuçları değerlendirme sistemi
rating watch derecelendirme gözlemi
retrospective rating mevcut zarara göre primin ayarlanması
risk rating officer risk derecelendirme memuru
risk rating officer risk derecelendirme görevlisi
service rating liyakat derecelendirme
service rating hizmet değerlendirmesi
service rating hizmet derecelendirme
sovereign credit rating devlet kredi derecelendirmesi
sovereign rating ülke derecelendirmesi
sovereign rating ülke kredi notu
sovereign rating devlet kredi notu
upgrade the long-term foreign currency issuer default rating (idr) to 'bbb-' from 'bb+' uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu bb+'dan bbb-'ye yükseltmek
vendor rating satıcı sıralaması
zero-rating katma değer vergisi uygulanmayan mallar
Politics
accident rating committee kaza tarife komitesi
credit rating kredi derecelendirmesi
credit rating agency kredi derecelendirme kuruluşu
service rating hizmet değerlendirmesi
Media
gross rating point rating
rating record reyting rekoru
rating record izlenme rekoru
Technical
accuracy rating doğruluk derecesi
application rating uygulama oranı
asa film rating asa film nitelendirmesi
boiler rating kazan kapasitesi
bridge rating köprü taşıma kapasitesi tayini
cet rating setan oranı
cet rating filtration ability filtreleme setan oranı
contact rating temas gücü
contact rating temas derecesi
continuous rating sürekli nominal güç
current rating akım oranı/derecelendirme
current rating akım derecesi
determination of maximum propulsion power rating azami hareket kuvveti derecesinin belirlenmesi
din film rating dın film nitelendirmesi
electric rating voltaj bilgileri
fire-resistance rating yanmaya dayanırlık derecesi
fuel rating yakıt özgül gücü
graphic rating scale grafik değerlendirme ölçeği
gross vehicle weight rating yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi
heat transmission rating ısı geçirim derecesi
inclusion rating kalıntı değerlendirme
ingress protection rating ip koruma sınıfı
ingress protection rating giriş koruma kodu
ingress protection rating elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için avrupa komisyonu (tarafından geliştirilmiş bir standart
ingress protection rating uluslararası koruma standartı
international protection rating elektriksel bir muhafazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için avrupa komisyonu (tarafından geliştirilmiş bir standart
international protection rating uluslararası koruma standartı
international protection rating ip koruma sınıfı
international protection rating giriş koruma kodu
maximum economic rating en verimli güç
motor rating motor gücü
numerical rating scale sayısal derecelendirme ölçeği
numerical rating scale nümerik derecelendirme ölçeği
objective rating tarafsız sınıflandırma
observer-rating surveys gözlemci değerlendirme anketleri
octane rating oktan sayısı
octane rating oktan değeri
operating rating işletme değerlendirmesi
particle rating partikül değeri
performance rating procedure using indoor test methods iç ortam deney metotları kullanılarak performans değerlendirme işlemi
ply rating dış lastik kat sayısı
pressure rating basınç oranı
pressure rating basınç kademesi
rating conditions beyan şartları
rating conditions tolerances değer şartları toleransları
rating curve anahtar eğrisi
rating curve boşaltım-düzey eğrisi
rating of degree of chalking by tape method tebeşirlenme derecesinin yapışkan bant metoduyla değerlendirilmesi
rating plate anma değeri plakası
rating plate anma değerleri plakası
rating scale değerleme ölçeği
sediment rating curve sediment anahtar eğrisi
short-circuit rating kısa devre dayanımı
spillway rating curve dolusavak anahtar eğrisi
station rating curve istasyon anahtar eğrisi
system voltage rating sistem gerilim değeri
tail water rating curve mansap suyu anahtar eğrisi
turbine rating türbin gücü
type rating course uçak tip kursu
type rating course tip kursu
voltage rating gerilim değeri
Computer
accuracy rating doğruluk derecesi
application rating uygulama oranı
content rating içerik derecelendirme
manner of performance rating veri derecelendirme şekli
pics rating pıcs derecelendirme
rating scale değerleme ölçeği
rating service derecelendirme hizmeti
rating systems derecelendirme sistemleri
Informatics
accuracy rating doğruluk derecesi
short-time rating kısa süreli yükleme rejimi
Telecom
accuracy rating hassasiyet derecesi
brand rating index marka derecelendirme endeksi
call detail rating point arama detayı derecelendirme noktası
coincidental rating rastlantısal oran
comparison category rating karşılaştırma kategori derecelendirmesi
junction loudness rating bağlantı gürlük yüksekliği
receive loudness rating alınan ses yüksekliğinin derecelendirmesi
receive objective loudness rating alma amaçlı gürültü derecelendirme
send loudness rating göndermedeki ses şiddeti seviyesi
sidetone masked loudness rating yanton maskeli ses yüksekliği derecelendirmesi
transmit objective loudness rating gönderme amaçlı gürültü derecelendirme
Electric
fuse rating sigorta değeri
short circuit maximum tempareture rating of electric cable elektrik kablosunun maksimum kısa devre sıcaklık anma değeri
Mechanic
machinability rating işlenebilirlik oranı
Textile
electric rating elektrik gereksinimleri
Construction
rating of sound insulation in buildings binalarda ses yalıtımının değerlendirilmesi
Automotive
amp rating amper değeri
battery ampere hour rating akü amper saat oranı
coil spring rating helezon yay katsayısı
coil spring rating helezon yay sertliği
coil spring rating sarmal yay sertliği
gross axle weight rating brüt aks yükleme değeri
heat rating sıcaklık katsayısı
hour rating nominal değer
nominal temperature rating nominal sıcaklık oranı
nominal temperature rating nominal sıcaklık değeri
octane rating oktan derecesi
ply rating kat muadili
speed rating hız değeri
speed rating hız değerlendirme
speed rating devir değeri
Aeronautic
aerodrome control rating meydan kontrol derecesi
behaviour anchored rating scales harekete dayalı değerlendirme ölçekleri
behaviour-anchored rating scale harekete dayalı değerlendirme ölçeği
composite noise rating uçak içi bileşik gürültü seviyesi
composite noise rating bileşik gürültü seviyesi
contingency rating fazla güç
engine rating motor anma gücü
instrument rating aletli uçuş yetkisi
intermediate rating motorun en yüksek gücü
night rating gece derecelendirmesi
rating training derece eğitimi
visual aerodrome control rating görerek meydan kontrol derecesi
Marine
acceptance rating maksimum gemi gücünün % 80'inden büyük olmayan beygirgücü
maximum propulsion power rating azami itme güç değeri
Medical
verbal rating scale sözel ağrı skalası
Psychology
behaviorally anchored rating scale davranışa dayalı sıralama ölçeği
hamilton depression rating scale hamilton depresyon değerlendirme ölçeği
self-rating scales kendini bildirim ölçekleri
summated rating toplamlı oranlama
trait-rating özellik oranlama
Physics
fuel rating yakıt özgül gücü
fuel rating yakıt oranı
Biochemistry
beta rating of a cartridge or element bir kartuş ya da elementin beta oranı
mean filtration rating ortalama filtrasyon oranı
Education
academic rating of learners öğrencilerin akademik derecelendirmesi
Linguistics
global rating genel sınıflandırma
rating scale notlandırma ölçeği
Environment
composite noise rating bileşik gürültü ölçümü
total noise rating toplam gürültü değerlendirmesi
Meteorology
national fire danger rating system ulusal yangın tehlikesi sıralama sistemi
rating curve izleme eğrisi
Military
facility rating tesis test kıymetlendirmesi
floor load rating döşeme mukavemeti
military rating askerlik rütbesi
proficiency rating ehliyet derecelendirmesi
proficiency rating designator ehliyet derecesi rozeti
semiskilled rating depanörlük derecesi
specialist rating erat sanatkarlık derecesi
specialist rating erat uzmanlık derecesi
Cinema
motion picture association of america film rating system amerika sinema birliği film sınıflandırma sistemi/yöntemi