credit - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

credit

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"credit" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 53 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
credit i. kredi
General
credit f. bir krediyi hesabına geçirmek
credit f. inanmak
credit f. kredi vermek
credit f. alacaklandırmak
credit f. güvenmek
credit f. kredisine yazmak
credit f. itibar etmek
credit f. yatırmak
credit f. itimat etmek
credit f. para yatırmak
credit i. güven
credit i. şeref
credit i. karz
credit i. saygınlık
credit i. inanç
credit i. vade
credit i. puan
credit i. beğeni
credit i. nüfuz
credit i. hesaptaki para miktarı
credit i. ödeme
credit i. şöhret
credit i. telefon kontürü
credit i. itimat
credit i. emniyet
credit i. inanma
credit i. tesir
credit i. kredi
credit i. itibar
credit i. övgü
credit i. ödünç para
credit i. onur
credit i. sadakat
Trade/Economic
credit kredi
credit itibar
credit matlup
credit hesabın alacak tarafı
credit alacak
credit kredili alışveriş
credit banka hesabındaki para
credit plasman
credit kredi vermek
credit avans
credit matlup kaydetmek
credit alacaklandırmak
credit kredi garantisi
Law
credit alacak kaydı
credit itibar
credit borç
credit kredi
Politics
credit alacak
Education
credit kredi (üniversitede ders geçme sonucunda verilen)

"credit" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 500 sonuç

İngilizce Türkçe
General
get credit f. kredi almak
buy on credit f. taksitle satın almak
open letter of credit f. akreditif açtırmak
credit someone with f. sevilmeyen birinde olumlu bir niteliğin olduğunu kabul etmek
give someone credit for f. bir şeyden dolayı birini takdir etmek
sell on credit f. veresiye vermek
not have credit in one's phone f. telefonunda kontör olmamak
buy something on credit f. bir şeyi veresiye almak
give someone credit for f. hakkını vermek
credit an amount to someone's account f. bir miktar parayı birinin hesabına geçirmek
take credit f. övgü almak
buy on credit f. veresiye satın almak
receive credit f. kredi almak
be deemed suitable for credit f. kredi vermeye değer bulunmak
be worthy of credit f. kredi vermeye değer bulunmak
pay by credit card f. kredi kartı ile ödemek
be considered credit-worthy f. kredi vermeye değer bulunmak
be deemed worthy of credit f. kredi vermeye değer bulunmak
credit with f. -e sahip olduğunu sanmak
be credit-worthy f. kredi vermeye değer bulunmak
withdraw money from the credit card account f. kredi kartından para çekmek
lose the street credit f. karizmayı çizdirmek
prolong the credit f. krediyi uzatmak
take the credit for other people's work f. kendine pay çıkarmak
enjoy credit f. itibar görmek
buy on credit f. vadeli satın almak
extend the credit f. krediyi genişletmek
issue a credit f. kredi açmak
have credit debt f. kredi borcu olmak
apply for a credit f. kredi için başvurmak
apply for a credit f. krediye başvurmak
get credit f. beğeni toplamak
get credit f. beğenilmek
get credit f. takdir almak/edilmek
extend credit to someone or a company f. (birisine/bir şirkete) kredi sağlamak
extend credit to someone or a company f. (birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak
extend someone or a company credit f. (birisine/bir şirkete) kredi sağlamak
extend someone or a company credit f. (birisine/bir şirkete) kredi kullandırmak
have a good credit rating f. kredi notu iyi/yüksek olmak
cancel one’s credit cards f. kredi kartlarını iptal ettirmek
run out of credit f. kontörü bitmek
deserve all of the credit f. her türlü övgüyü hak etmek
give credit where it is due f. hakkını vermek
take credit cards f. kredi kartı kabul etmek
take one's credit cards f. kredi kartından ödemeyi/parayı almak/çekmek
take one's credit cards f. parayı/ödemeyi kredi kartından çekmek/almak
take credit cards f. kredi kartı geçmek/geçerli olmak
take credit f. iltifat almak
credit(ed) to f. yormak
credit(ed) to f. hamletmek
credit(ed) to f. atfetmek
credit(ed) to f. isnat etmek
give full credit f. haklarını tam olarak vermek
give full credit f. kaynak göstermek
be in credit f. (hesap) içinde para olmak
give credit where it is due f. hakkını teslim etmek
give someone credit for f. hakkını teslim etmek
give oneself credit f. Kendini ödüllendirmek
give oneself credit f. kendine itibar atfetmek
use a credit card f. kredi kartı kullanmak
credit cards accepted f. kredi kartı geçmek/geçerli olmak
credit side i. alacaklı taraf
credit management i. kredi yönetimi
study credit i. öğrenim kredileri
credit card receipt i. kredi kartı ekstresi
state credit i. devlet kredisi
blank credit i. açık kredi
credit departments i. kredi servisleri
paper credit i. vadeli senet ile kredi
export credit i. ihracat kredisi
dwelling credit i. konut kredisi
manager of credit i. kredi müdürü
credit account i. kredi hesabı
traveler's letter of credit i. seyahat çeki
sale on credit i. veresiye satış
unsecured credit i. karşılıksız kredi
letters of credit i. akreditif
credit bureaus i. kredi büroları
credit system i. kredi sistemi
purchase on credit i. veresiye alış
credit account i. açık hesap
credit limit i. kredi limiti
travelers letter of credit i. seyahat çeki
cooperative agricultural and credit associations i. tarım kredi kooperatifleri
documentary credit i. belgeli kredi
credit cards i. kredi kartları
agricultural credit cooperatives i. tarım kredi kooperatifleri
bank credit cards i. banka kredi kartları
credit terms i. kredi şartları
credit terms i. kredi koşulları
impaired credit i. zedelenmiş itibar
credit card i. kredi kartı
sunk credit i. batık kredi
rural credit i. kırsal kredi
letters of credit i. akreditif mektupları
credit unions i. kredi kooperatifleri
credit control i. kredi kontrolü
credit card fraud i. kredi kartı dolandırıcılığı
pay by credit card i. kredi kartı ile ödeme
commercial credit i. ticari itibar
credit card slip i. kredi kartı slipi
credit cycle i. kredi döngüsü
higher education credit i. yükseköğrenim kredisi
available cash credit line i. kullanılabilir nakit kredi
issue of a documentary credit i. itibar kredisi belgesi
credit acceptance i. kredi kabul
credit control i. kredi kontrol
credit debt i. kredi borcu
social credit i. sosyal kredi
credit card statement i. kredi kartı ekstresi
credit requirement i. kredi gereksinimi
award credit i. hediye puan
credit situation i. kredi durumu
cheap credit i. ucuz kredi
sold on credit s. veresiye satılmış
on credit zf. taksitle
on credit zf. kredi ile
on credit zf. krediyle
on credit zf. veresiye
acceptable letter of credit kabul edilebilir akreditif
Phrases
to the credit of someone birinin sayesinde
Proverb
give credit where credit is due yiğidin hakkını yiğide vereceksin
Colloquial
give credit to övmek
give credit to prim vermek
cash or credit? peşin mi kredi kartıyla mı?
give credit where credit is due sezar'ın hakkı sezar'a
give credit where credit is due hakedene hakettiğini vermek lazım
Idioms
do someone credit birisine onur vermek
do someone credit birinin göğsünü kabartmak
give credit for inanmak
give credit for güvenmek
give credit for prim vermek
give credit for inanç duymak
do (someone) credit birisine prim vermek
redound to one's credit takdire şayan
redound to one's credit övgüye değer
do credit prim vermek
do credit yüceltmek
count something to someone's credit alacağına yazmak
count something to someone's credit başarı hanesine yazmak
buy something on credit veresiye satın almak
buy something on credit vadeli satın almak
buy something on credit taksitle satın almak
deserve credit for something övgüyü hak etmek
deserve credit for something takdiri hak etmek
credit where credit's due yiğidi oldur hakkını ver
credit where credit's due doğruya doğru
take credit for something iyi bir şeyi kendine mal etmek
take credit for something kendine pay çıkarmak
take credit for something kendine yontmak
reflect credit upon something olumlu geri dönüşü olmak
reflect credit on something olumlu getirisi olmak
reflect credit on something olumlu geri dönüşü olmak
reflect credit upon something olumlu getirisi olmak
reflect credit upon something olumlu yansımak
reflect credit on something olumlu yansımak
Speaking
we accept all major credit cards belli başlı tüm kredi kartlarını kabul ediyoruz
give us a little credit güven bize biraz
I have run out of credit kontorüm bitti
you gotta give me a little credit for that bu konuda hakkımı teslim etmelisin
put it on my credit card harcamayı kredi kartımdan yap
put it on my credit card parayı kredi kartımdan çek
are you behind on your credit card bills? kredi kart ekstrelerinizi ödeyemiyor musunuz?
Trade/Economic
import letter of credit akreditif
sight credit belge mukabili akreditif
bill credit senet karşılığı kredi
land credit arazi kredisi
irrevocable letter of credit cayılmaz akreditif
green clause credit sevkiyattan önce lehtara avans ödeme yapılabilen akreditif
credit corporation menkul kıymetler kredi kuruluşu
revocable letter of credit rücu edilebilir akreditif geri dönülebilir tarihteki fiyatı
credit guarantee fund kredi garanti fonu
import credit akreditif
revocable credit kabili rücu akreditif
packing or anticipatory letter of credit sevkiyat yapılmadan peşin ödemeye red clause imkan veren akreditif
payables to credit cards kredi kartlarından borçlar
ancillary letter of credit bağlı akreditif
retail credit tüketici kredisi
purchase on credit kredili alış
credit line kredi limiti
debit credit borç alacak
line of credit çerçeve kredisi
credit sale veresiye satış
amounts owed to credit institutions kredi kurumlarına borçlar
line of credit bankanın müşterisine açtığı belirli bir üst sınırı olan ve birkaç defada kullanılabilen krediler
credit profile kredi profili
on credit kredili
credit rating kredi derecelendirme
customers account in credit müşteri alacak hesapları
amortization and credit fund amortisman ve kredi sandığı
confirmed irrevocable letter of credit onaylı dönülemez akreditif
projected unit credit method öngörülen yükümlülük yöntemi
import with acceptance credit kabul kredili ithalat
credit note alacak dekontu
retail credit perakende satış kredisi
credit extension kredi sağlama
credit worthiness kredi alabilirlik
revocable letter of credit dönülebilir akreditif
ancillary letter of credit tali akreditif
standby letters of credit geçerli kredi teminat mektubu
agricultural credit tarım kredisi
government credit devlet kredisi
exports on credit kredili ihracat
credit strength kredi gücü
credit rationing kredi sınırlandırması
credit insurance krediyi alan müşterilerin borcu ödeyememesi riskine karşı borç verenleri korumaya yönelik sigorta
unconfirmed credit tasdik edilmemiş akreditif
credit rating agency kredi derecelendirme kurumu
credit granting kredi tahsis
export letter of credit confirmation credit ihracat akreditif teyit kredisi
receivables from credit cards kredi kartlarından alacaklar
credit letter kredi mektubu
buyer's credit ülkenin ihracatını artırmak için eximbank kanalıyla doğrudan yabancı alıcılara açılan kredi
seller's credit satıcı kredisi
credit rating kredi notu
overdrawn credit kredi hesabı limitini aşmış
credit balance matlup bakiyesi
interim credit köprü kredisi
credit purchase kredili alış
red clause credit kırmızı kayıtlı akredif
commercial letter of credit akreditif
credit card receivables kredi kartı alacakları
credit derivatives kredi türevleri
transmissible credit devredilebilir akreditif
short credit kısa vadeli kredi
selective credit policy selektif kredi politikası
individual housing credit ferdi konut kredisi
nontransferable letter of credit gayri kabili devir akreditif
credit entry alacak kaydı
commercial documentary credit akreditif
cash credit nakdi kredi
letter of credit akreditif mektubu
credit purchase kredili satın alma
circular letter of credit lehtarı belirtilmemiş akreditif veya kredi mektubu
deferred letter of credit vadeli akreditif
counter credit ithalat karşılığı ihracat akreditifi
budget credit bütçe kredisi
uncollateralized letter of credit açık akreditif
credit rating kredi değerlendirmesi
credit institution kredi veren kuruluş
unrestricted letter of credit her hangi bir bankada kullanılabilen sınırsız akreditif
trade credit discount ticari kredi ıskontosu
divisible letter of credit bölünebilen akreditif
credit scoring güvenirlilik notu
export credit and insurance ihracat kredisi ve sigortası
credit on mortgage emlak kredisi
use guaranteed credit allocation kullandırma garantili kredi tahsisi
credit memorandum alacak dekontu
foreign credit insurance association dış kredi sigortası kurumu
domestic credit yurtiçi kredi
standby letters of credit sınırlı süreli teminat akredifi
revolving credit agreement belli bir sınırı olan ve kullanıldığında kendiliğinden yenilenen çerçeve kredisi
credit memo alacak faturası
programme credit program kredisi
holdover credit köprü kredisi
fixed letter of credit adi akreditif
supplier's credit satıcı kredisi
preshipment credit ihracata hazırlık kredisi
blank credit güvence olmaksızın açılan kredi
book credit defter kredisi
prefinancing credit prefinansman kredisi
consortium credit birkaç bankanın birleşerek bir firmaya açtıkları kredi
dollar credit dolar kredisi
personal credit kişisel kredi
sight letter of credit vesaikin ibrazında ödenebilen akreditif
credit period kredi vadesi
credit market kredi piyasası
corporate credit cards under follow up takipteki kurumsal kredi kartları
credit crunch faizlerin arttığı ancak yeteri kadar yükselmediği dolayısıyla krediye aşırı talebin bulunduğu bir ortamda bazı insanların cari faiz oranından ödünç alacak fon bulamamaları dolayısıyla bir tür kredi dağıtımı durumunun ortaya çıkması
personal credit şahsi kredi
clean letter of credit belge eklenmemiş akreditif ya da konşimento
bill credit senet kredisi
letter of credit on sight görüldüğünde ödemeli akreditif
working credit çalışma kredisi
commercial documentary credit vesikalı kredi
revocable letter of credit vazgeçilebilir akreditif
commodity credit corporation abd'de çiftçilere ürettikleri tahıl karşılığında ipotekli kredi veren resmi kurum
credit in blank açık kredi
letter of credit akreditif
credit facilities kredi olanakları
credit standing kredi itibarı
credit policy kredi politikası
credit items aktif alınanlar
discount credit ıskonto kredisi
rediscount credit reeskont kredisi
letters of credit akreditif mektupları
selective credit controls seçici kredi denetim önlemleri
deferred payment credit vadeli ödeme akreditifi
project credit proje kredisi
merchandise credit emtea kredisi
personal credit kişinin kredi itibarı
transferable letter of credit devredilebilir akreditif
revocable unused credit lines cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
individual automobile credit ferdi otomobil kredisi
on credit veresiye
for further credit to hesabına geçmek üzere
credit worthiness kredibilite
straight letter of credit dönüşümsüz kredi
pass to credit of hesabın alacağına kaydetmek
commercial credit ticari kredi
rural credit tarım kredisi
documentary credit senede bağlanmış kredi
credit agreement kredi düzenlemesi
medium term credit orta vadeli kredi
unsecured credit teminatsız kredi
public credit kamu kredisi
commodity credit emtia kredisi
quick credit hızlı kontör
payment by credit card kredi kart ile ödeme
business credit iş kredisi
costumers on credit müşterilere krediler
back to back credit karşılıklı akreditif
import credit akreditif kredisi
bill credit senetli kredi
confirmed letter of credit teyitli akreditif
letter of credit kredi mektubu
credit balance alacaklı bakiye
credit balance alacak bakiyesi
buyer's credit alıcı kredisi
letters of credit akreditifler
line of credit kredi limiti
total credit toplam krediler
confirmed letter of credit onaylı akreditif
development credit kalkınma kredisi
individual credit ferdi kredi
credit instrument kredi belgesi
irrevocable letter of credit dönüşümsüz akreditif
evergreen credit sürekli yenilenen
strain one's credit kredisini zorlamak
corporate credit cards kurumsal kredi kartları
deferred payment letter of credit ertelenmiş ödemeli akreditif
credit letter kabul kredisi
preshipment credit sevk öncesi kredisi
credit tranche kredi dilimi
assignable letter of credit temlik edilebilen akreditif
credit facilities kredi kolaylıkları
long term credit uzun vadeli kredi
credit derivative default product türev ürünün ödenmeme riski
credit entry alacaklı işlem
credit money itibari para yaratma
credit beneficiary kredi lehdan
fees of the credit cards kredi kartına uygulanan ücretler
long credit uzun vadeli kredi
open credit account açık kredi hesabı
paper credit vesaik mukabili kredi
credit insurance contract kredi sigorta poliçesi
tax credit vergi indirimi
credit facility kredi imkanı
credit derivative default product ödenmeme riskine karşı geliştirilen türev ürün
credit by way of guarantee aval kredisi
storage credit ardiye kredisi
mail credit kurye kredisi
revolving letter of credit yenilenebilen akreditif
applicant for the credit akreditif adayı
confirmed line of credit onaylı kredi çerçevesi
evergreen credit dönen krediler
commercial credit company ticari kredi kuruluşu
export credit insurance ihracat kredileri sigortası
bank credit banka kredisi
revolving credit dönen kredi
long credit 60 günden fazla vadeli kredi
on credit kredili (satış)
transferable letter of credit kabili devir akreditif
bridging credit satışta para almadan önce borçlanma
housing credit konut kredisi
acceptance credit kabul kredisi
credit conditions kredi şartları
evergreen credit sürekli yeşil kredi
to the credit of the account mahsup
import credit ithalat kredisi
credit syndicates kredi sendikasyonları
export l/c rediscounting credit ihracat akreditifi reeskont kredisi
collateralized letter of credit teminatlı akreditif
standby credit destek kredisi
credit balance hesabın alacak bakiyesi
documentary credit vesaik karşılığı ödeme
credit facilities kredilendirme araçları
credit rating kredi risk dereceleri
export credit and insurance ihracat kredi ve sigortası
credit rating mali güvenirlilik derecesi
agricultural credit corporations tarımsal kredi kooperatifleri
wholesale credit toptancı kredisi
credit instrument kredi aracı
documentary credit akreditif
transmissible letter of credit kabili nakil akreditif
confirmed irrevocable letter of credit teyitli gayrı kabili rücu akreditif
consumer credit tüketici kredisi
credit in blank güvence aranmayan kredi
evergreen credit belirli bir vadesi bulunmayan
installment credit tüketici kredisi
personal finance credit ihtiyaç kredisi
credit facility kredilendirme
credit spread kredi marjı
credit available kullanılabilir limit
swing credit swing kredisi
line of credit kredi sınırı
credit and debit alacak ve verecek
commitment for use guaranteed credit allocation kullandırma garantili kredi tahsis taahhütleri
credit and deposit volume kredi ve mevduat hacmi
single credit avans kredisi
revocable letter of credit açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditif
revolving credit döner akreditif
irrevocable letter of credit gayri kabili rücu akreditif
revocable letter of credit dönüşümlü akreditif
restricted credit kullanımı koşullara bağlı kredi
farm credit tarım kredisi
blank credit kabul kredisi
credit scoring ödeyememe riski esas alınarak şirketlere verilen not
credit multiplier kredi çarpanı
university student credit deposits account üniversiteli kredili mevduat hesabı
credit standards kredi kriterleri
credit rating agency kredi derecelendirme kuruluşu
projected unit credit method öngörülen tazminat yöntemi
foreign tax credit yurt dışı vergilerin mahsubu
sight letter of credit ibrazında ödemeli akreditif
sale on credit kredili satış
credit balance bir hesabın alacak bakiyesi
international finance corporation credit ıfc kredisi
revolving credit agreement döner nitelikte kredi anlaşması
lines of credit kredi kademeleri
agricultural credit tarımsal kredi
authorised credit yetkilendirilmiş kredi
credit account hesabın alacak tarafı
export credit agency ihracat kredisi kuruluşu
credit cards limit commitments kredi kartları harcama limiti taahhütleri
investment tax credit yatırım indirimi
irrevocable letter of credit gayrikabili rücu akreditif
credit stock kredi stoku
documentary credit vesikalı kredi
traveller's letter of credit bankaca seyahat edene verilen kredi mektubu
credit money kredi artışı ile sağlanan para arzındaki genişleme
trade credit ticari kredi
credit .balance alacak bakiyesi
debtors current credit borçlu cari kredi
credit scoring kredi derecelendirmesi
credit period ödünç verme süresi
paper credit senetli borç
bill of credit kredi mektubu
documentary letter of credit vesikalı akreditif
export credit insurance ihracat kredi sigortası
clean credit açık kredi
carry forward to credit alacağa kaydetmek
interim credit geçici kredi
acceptance credit akseptans kredisi
credit advice alacak dekontu
blank credit açık kredi
book credit açık kredi
intermediate credit ara kredi
ordinary credit alelade mahsup
open credit açık kredi
credit side alacak tarafı
credit account açık hesap
interim credit ara kredi
credit balance matlup bakiye
credit entry matlup maddesi
agricultural credit zirai kredi
banker's credit banker kredisi
authorized credit otorize kredi
bank credit card banka kredi kartı
credit limit kredi limiti
give credit kredi vermek
credit risk kredi riski
credit worthiness kredi değerliliği
credit restriction kredi sınırlaması
credit worthy kredi değerliliğini belirleyen
credit beneficiary kredi lehdarı
credit sale kredili satış
credit agency kredi kurumu
credit memorandum kredi protokolü
credit rationing kredi sınırlaması
extent of credit kredinin büyüklüğü
credit form kredi şekli
credit squeeze kredi sınırlaması
credit application kredi başvurusu
open a credit kredi açmak
credit terms kredi şartları
credit man kredi memuru
credit inflation kredi enflasyonu
credit acceptance kredi kabulü
credit stock kredi stoku
credit items kredi kalemi
credit card kredi kartı
credit file kredi dosyası
credit bill kredi üzerine çekilen poliçe
credit period kredi dönemi
credit ceiling kredi tavanı
credit cooperative kredi kooperatifi
credit system kredi sistemi
credit report kredi istihbaratı
credit note kredi mektubu
credit expansion kredi ekspansiyonu
sales on credit kredili satış
credit standing kredi değerliliği
credit ceiling kredi sınırı
on credit kredi ile
credit interest kredi faizi
credit bank kredi bankası
credit account kredi hesabı
credit expansion kredi genişlemesi
charge something to a credit card kredi kartına kaydettirmek