solid - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

solid

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"solid" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 57 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
solid s. sağlam
solid s. yekpare
solid s. sert
solid s. katı
solid s. katı cisim
General
solid i. yekpare ve içi dolu (madde)
solid i. üç boyutlu cisim
solid i. sıvı olmayan
solid i. metanet
solid i. katı madde
solid s. devamlı
solid s. tek parça
solid s. metin
solid s. bütün
solid s. sağlam karakterli
solid s. eksiksiz
solid s. kübik
solid s. som (metal)
solid s. türdeş
solid s. müstahkem
solid s. birleşik
solid s. cisimsel
solid s. masif
solid s. tam
solid s. sıkı
solid s. mücessem
solid s. fasılasız
solid s. pek
solid s. yoğun
solid s. aralıksız
solid s. gerçek
solid s. muteber
solid s. kunt
solid s. birlik olan
solid s. masif (ağaç/tahta)
solid s. güvenilir
solid s. katı cisim
solid s. birbirine bağlı
solid s. kesintisiz
solid s. berk
solid s. esaslı
solid s. mükemmel
solid s. som
Speaking
solid iyilik
solid yardım
Trade/Economic
solid katı cisim
Technical
solid kesiksiz
solid rijit
solid dayanıklı
solid som
solid üst tabaka
solid katı
Computer
solid dolu
solid düz çizgi
solid düz
Food Engineering
solid katı
Sport
solid iyi oyunculardan oluşan takım

"solid" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 492 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
solid wood parquets i. masif ahşap parkeler
Irregular Verb
solid earth i. yeryüzü
solid earth i. kara (yeryüzü)
General
become solid f. katılaşmak
build on a solid ground f. sağlam bir temele oturtmak
build on solid basis f. sağlam temeller üzerine kurmak
make solid f. katılaştırmak
start a baby on solid food f. bebeğe katı mama vermeye başlamak
a solid understanding i. sağlam bir anlayış
crystalline solid i. kristalin
domestic solid waste i. evsel katı atık
solid background i. sağlam altyapı
solid bases i. sağlam temeller
solid basis i. sağlam temeller
solid color i. tek renk
solid colour i. düz renk
solid density i. katı yoğunluğu
solid earth i. yeryüzündeki karalar
solid earth i. yeryüzü
solid earth i. kara
solid food i. katı yiyecek
solid foundation i. sağlam zemin
solid foundation i. sabit zemin
solid fuel i. katı yakıt
solid geometry i. katı geometri
solid gold i. som altın
solid grease i. katıyağ
solid infrastructure i. sağlam altyapı
solid load i. rüsup
solid paraffin i. mum
solid particle i. sert tanecik
solid performance i. iyi performans
solid performance i. sağlam performans
solid propellant i. katı yakıt
solid residue i. katı tortu
solid rocket fuel i. katı roket yakıtı
solid soap i. katı sabun
solid start i. iyi başlangıç
solid start i. sağlam başlangıç
solid state physics i. katı hal fiziği
solid steps i. somut adımlar
solid tissue i. sert doku
solid tyre i. dolma lastik
suspended solid content i. askıda madde
rock solid s. kırılmaz
rock solid s. taş gibi sağlam
rock solid s. çok sağlam
solid colored s. tek renkli
solid-colored s. tek renkli
Idioms
as solid as a rock kaya gibi sert
as solid as a rock semsert
get a solid grasp of something bir konuya tam anlamıyla hakim olmak
get a solid grasp of something bir konuyu iyice kavramak
have a solid grasp of something bir konuya tam anlamıyla hakim olmak
have a solid grasp of something bir konuyu iyice kavramak
Speaking
booked solid tamamıyla dolu
do me a solid bana bir iyilik/güzellik yap
Slang
do someone a solid birine yardımcı olmak
do someone a solid birine iyilik yapmak
Trade/Economic
solid fuel cooker katı yakıtlı pişirici
solid start sert başlangıç
solid start özellikle piyasalarda önemli bir olay sonrasındaki günün sabahında meydana gelen durum
solid structure sağlam yapı
solid waste katı atıklar
solid waste amount katı atık miktarı
Law
rock solid evidence kaya gibi sağlam deliller
solid evidence somut kanıt
solid evidence somut delil
Technical
alcohol-insoluble solid matter alkolde çözünmeyen katı madde
aluminum electrolytic capacitor with non-solid electrolyte katı olmayan elektrolitli alüminyum elektrolitik kondansatör
aluminum electrolytic capacitors with solid and non solid electrolyte katı ve katı olmayan elektrolitli aluminyum elektrolitik kondansatörler
amorphous solid amorf katı
apparent solid density görünür katı yoğunluk
beads in solid glass or vitreous enamel katı camda veya vitrifiye emayedeki boncuklar
brittle solid gevrek katı
capacitor with non-solid electrolyte katı olmayan elektrolitli kondansatör
ceramic solid solutions seramik katı çözeltiler
complete solid solution tam katı çözelti
constant mass solid sabit kütleli katı
continuous solid solubility kesintisiz katı çözünürlüğü
continuous solid solubility diagram kesintisiz katı çözletili çizge
continuous solid solubility diagram kesintisiz katı çözünürlük çizgesi
conventional solid konvansiyonel katı
critical surface tension of solid surface katı yüzeyin kritik yüzey gerilimi
crystalline solid kristalin
crystalline solid kristalin katı
crystalline solid kristal katı
disordered solid solution düzensiz katı çözelti
double solid brake block çift sıralı yekpare sabo
drawn solid product supplied in coil or on reel kangal veya makara halinde içi dolu çekilmiş mamul
elastic solid-like state esnek katı benzeri durum
electric strength of solid insulating material katı yalıtım malzemesinin elektrik dayanımı
eutectic solid ötektik solid
extruded solid dielectric insulated power cable ekstrüzyonla çekilmiş katı dielektrik yalıtımlı güç kablosu
filtrate solid particles katı partikülleri filtre etmek
fixed tantalum capacitor with non-solid and solid electrolyte katı ve katı olmayan elektrolitli sabit tantal kondansatör
fixed tantalum capacitors with solid electrolyte katı elektrolitli sabit tantal Kondansatör
flammability of solid non-metallic material when exposed to flame source alev kaynağına maruz kaldığında metalik olmayan katı malzemenin alevlenebilirliği
gas-solid reactions gaz-katı tepkimeleri
gas-solid separation gaz-katı ayırımı
gas-solid separation cyclone gaz-katı ayırımı siklonu
half-hard drawn solid round aluminium wire yarı sert çekilmiş som alüminyum tel
hookean solid hooke katısı
hookean solid hooke yasasına uyan katı
ideal solid ideal katı
ignitability of solid electrical insulating material katı elektrik yalıtım malzemesinin ateşlenebilirliği
intermediate solid solution ara katı çözelti
interstitial solid solution arayer atomlu katı çözelti
limited solid solubility kısıtlı katı çözünürlüğü
limited solid solubility diagram kısıtlı katı çözünürlüklü çizge
limited solid solution kısıtlı katı çözeltisi
liquid aerosols and solid particles sıvı aerosoller ve katı parçacıklar
liquid and solid chemicals sıvı ve katı kimyasal maddeler
liquid crystal and solid-state display device sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazı
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal- görüntü cihazları
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katıhal gösterme cihazları
liquid crystal and solid-state display devices sıvı kristal ve katı hal gösterge cihazları
liquid in glass solid-stem thermometer sıvılı cam çubuk termometre
liquid solid reactions sıvı-katı tepkimeleri
liquid-to-solid transformation sıvı-katı dönüşümü
liquid-to-solid transition sivik su sıvıdan katıya geçiş
long solid-stem thermometer uzun çubuk termometre
method for coding level of contamination by solid particles katı taneciklerle kirlenme seviyesinin kodlama metodu
method for shake extraction of solid waste with water katı atıkların su ile çalkalanarak ekstraksiyon yöntemi
nominal total solid matter percentage nominal toplam katı madde yüzdesi
noncrystalline solid biçimsiz katı
noncrystalline solid kristalsiz katı
noncrystalline solid amorf katı
non-fluxed solid solder pastasız katı lehim
non-solid electrolyte katı olmayan elektrolit
ordered solid solution düzenli katı çözelti
partial solid solubility kısmi katı çözünürlük
plastics in solid state/form katı haldeki plastikler
power cable with extruded solid insulation ektrüzyonla çekilmiş katı yalıtımlı güç kablosu
primary solid solution katı çözelti
quantities and units of solid state physics katı hal fiziği büyüklük ve birimler
random solid solution seçkisiz katı çözelti
reinforced concrete solid floor betonarme dolu döşeme
reinforced concrete solid slab betonarme dolu döşeme
resistivity of solid planar material sert düzlemsel malzemenin direnci
room heater fired by solid fuel katı yakıt yakan soba
saturated solid solution doymuş katı çözelti
semi-solid yarı katı
semi-solid bituminous material yarı katı bitümlü malzeme
semi-solid bituminous material yarı katı bitümlü madde
semi-solid coating materials yarı katı kaplama malzemeleri
sockets produced by forging or machining (from the solid) dövme veya talaş kaldırma yoluyla imal edilen soketler
solid abrasive sert aşındırıcı
solid and corrugated fibre-board sert ve oluklu mukavva
solid angle tam açı
solid angle üçten fazla düzlemin bir nokta üzerinde oluşturdukları açı
solid asphalt sert asfalt
solid bifocals çift mercekli gözlük camı
solid bituminous materials sert bitümlü malzemeler
solid block tek parça yan blok
solid body sert kısım
solid bond doğrudan bağlama
solid brick dolu tuğla
solid bronze sert bronz
solid cable dolu kablo
solid cable som kablo
solid carburizer katı karbonlayıcı
solid carburizing katı sementasyon
solid carburizing katı karbonlama
solid casting katı döküm
solid chemicals katı kimyasallar
solid conductor tek parça iletken
solid conductor yekpare iletken
solid conductor som iletken
solid connection kaynaklı bağlantı
solid constituents of soil zeminin katı bileşenleri
solid content katı içeriği
solid contraction katı çekmesi
solid coupling solit kavrama
solid coupling sabit kavrama
solid coupling sabit kaplin
solid covering katı örtü
solid cutters tek parça kesiciler
solid design katı tasarım
solid die tek parça kalıp
solid drum rotor masif rotor
solid drum turbine rotor masif türbin rotoru
solid electrical insulating material katı elektrik yalıtım malzemesi
solid electrical insulating material katı elektriksel yalıtkan malzeme
solid electrolyte katı elektrolit
solid electrolyte capacitors chips katı elektrolitli kondansatör kırmıkları
solid electrolyte sensors katı elektrolit algılayıcılar
solid error kalıcı hata
solid flat extruded sheet tam düz polistiren ekstrüde levha
solid flat extruded sheet ekstrüzyonla hazırlanan düz levha
solid flat extruded sheets of impact-modified polystyrene darbeye dayanıklı hale getirilmiş tam düz polistiren ekstrüde levhalar
solid food katı yiyecek
solid fossil fuels katı fosil yakıtlar
solid fuel katı yakıt
solid fuel burning device katı yakıt yakma ocağı
solid fuel burning device katı yakıt yakma cihazı
solid fuel-burning heater katı yakıtlı ısıtıcı
solid fuelled katı yakıtlı
solid geometry uzay geometri
solid glass katı cam
solid ground sağlam zemin
solid in suspension katı süspansiyon
solid ink density kalıptakı mürekkep yoğunluğu
solid ink density katı mürekkep yoğunluğu
solid insulating material katı yalıtkan malzeme
solid insulating material katı yalıtım malzemesi
solid insulating materials katı yalıtkan malzemeler
solid insulation material katı yalıtım malzemesi
solid line düz çizgi
solid lubricants katı yağlayıcılar
solid material sağlam malzeme
solid material sedimanlar
solid materials katı gereçler
solid matter katı madde
solid matter transport katı madde taşınışımı
solid matter/substance katılaşmış madde
solid mineral fuel katı mineral yakıt
solid mineral fuels katı mineral yakıtlar
solid mineral fuels katı fosil yakıtlar
solid model katı model
solid modelling katı cisim modellemesi
solid oxide fuel cells katı oksit yakıt pilleri
solid particle concentration in compressed air sıkıştırılmış havadaki katı parçacık derişimi
solid particle content katı parçacık muhtevası
solid paste adhesive katı yapıştırıcı
solid pattern tek parça model
solid phase katı faz
solid phase katı form
solid phase katı evre
solid phase condensation katı faz yoğuşması
solid phase extraction and derivatization katı faz özütleme ve türevlendirme
solid pipe sert boru
solid plain bearing som kaymalı yatak
solid planar material sert düzlemsel malzeme
solid precipitation katı çökelimi
solid propeller tek parça pervane
solid rock som kayaç
solid rocket propellant katı roket sevkedici
solid rod som çubuk
solid roller bucket dissipater yekpare yuvarlak uçlu enerji kırıcı
solid rotor masif rotor
solid shaft masif şaft
solid shrinkage katı çekinti
solid sintering katı sinterleme
solid sintering katı toplaklama
solid solubility katı çözünürlük
solid solution katı çözelti
solid solution ikiden fazla katı maddenin oluşturduğu homojen karışım
solid solution hardening katı çözelti sertleşmesi
solid solution strengthening katı çözelti sertleşmesi
solid state katı hal
solid state katıhal
solid state katı durum
solid state amplifier katıhal yükselteci
solid state component katı durum bileşeni
solid state components katıhal bileşenleri
solid state device katıhal aygıtı
solid state display katıhal ekran
solid state memory katıhal bellek
solid state photodiode arrays katı hal fotodiyot dizileri
solid state photodiodes katı hal fotodiyotları
solid state physics katıların fiziği
solid state physics katıhal fiziği
solid steel masif çelik
solid stem mercury in glass clinical thermometer yekpare cam gövdeli civalı klinik termometresi
solid stem mercury-in-glass yekpare cam gövdeli ve civalı
solid stone masif taş
solid suspension katı süspansiyon
solid tire havasız lastik (lastik)
solid type raiding masif tip korkuluk
solid volume katı hacim
solid volume boşluksuz hacim
solid waste burner katı atık yakma makinesi
solid waste compacting machine katı atık sıkıştırma makinesi
solid waste compactor katı atık sıkıştırma makinesi
solid waste disposal katı atıkları yok etme
solid waste disposal katı atık uzaklaştırma
solid wastes katı atıklar
solid web arch dolgu gövdeli kemer
solid webbed dolu gövdeli
solid wire tek telli direnç
solid wood poles masif ağaç tel direkleri
solid-covering substance katı örtü özdeğı
solid-forged rotor yekpare dövme rotor
solid-fuel rocket katı yakıtlı roket
solid-mount sabit monte edilmiş
solid-mounted sabit monte edilmiş
solid-phase condensation katı evre yoğunlaşması
solid-phase extraction method katı-faz ekstraksiyon metodu
solid-phase reaction katı evre tepkimesi
solid-state bond katı durum bağı
solid-state bonding katı durum bağlanması
solid-state component katı yapılı bileşen
solid-state computer katı yapılı bilgisayar
solid-state detector yarıiletkenli algılayıcı
solid-state diffusion bonding katı durumda yayınımlı bağlama
solid-state display device katı hal görüntü cihazı
solid-state display devices katı hal gösterge cihazı
solid-state excitation unit statik ikaz ünitesi
solid-state fusion katı durum erimesi
solid-state maser katı hal maşeri
solid-state physics katı durum fiziği
solid-state sintering katı durum sinterlemesi
solid-state transformations katı durum dönüşümleri
solid-stem blok gövdeli
substitutional solid solution yer değişimli katı çözelti
supersaturated solid solution aşırı doygun katı çözelti
suspended solid askıdaki katı madde
terminal solid solution uçsal katı çözelti
total solid matter toplam katı madde
total suspended solid matter toplam askıda katı madde
unit weight of the solid constituents katı bileşenlerin birim ağırlığı
unlimited solid solubility kısıtsız katı çözünürlüğü
water solid ratio su-katı oranı
water-solid ratio su-katı oranı
Computer
double solid çift kalın
inkjet solid ınkjet katı
pantone solid pantone temel renkleri
solid b/w kesin s/b
solid bar kalın çubuk
solid black and white kesin siyah ve beyaz
solid bond doğrudan bağlama kablo
solid color düz renk
solid diamond düz elmas
solid frame kalın çerçeve
solid state disk katı hal diski
solid-state katıhal
solid-state device katıhal aygıtı
solid-state drive katı hal diski
solid-state physics katıhal fiziği
Informatics
solid angle katı açı
solid bond doğrudan bağlama
solid error onulmaz hata
solid modeling üç boyutlu modelleme
solid state katı durum
solid-state camera katıhal kamerası
solid-state device katıhal aygıtı
solid-state laser katıhal lazer
solid-state memory yarıiletken bellek
solid-state physics katıhal fiziği
solid-state relay katıhal röle
Telecom
solid bond doğrudan bağlama
solid state data recorder katı hal veri deposu
solid-state device yarı iletkenli cihaz
solid-state scanning katı hal taraması
Electric
solid dielectric insulated power cable katı dieletrik yalıtımlı güç kablosu
solid state electronics katı hal elektroniği
solid tantalum electrolyte capacitor katı tantal elektrolitli çip kondansatör
Mechanic
solid tools yekpare takımlar
Textile
friction coefficient of yarn to solid material ipliğin katı maddeye sürtünme katsayısı
moving yarn in contact with a solid material katı madde ile temas ve hareket halindeki iplik
solid down coat anorak kaban
solid ring yekpare bilezik
Construction
casting solid dolu döküm
gypsum solid partition block dolu gövdeli alçı bölme blok
interstitial solid solution arayer katı eriyiği
ordered solid solution düzenli katı çözelti
residential independent boilers fired by solid fuel katı yakıtlı konut tipi kat kaloriferi
solid brick fabrika tuğlası
solid content katı madde oranı
solid putty som macun
solid solubility katı çözünürlük
solid vulcanized material katı vulkanize malzeme
substituional solid solution yeralan katı eriyiği
Lighting
colour solid renk katısı
Woodworking
natural durability of solid wood masif ahşabın doğal dayanıklılığı
oak solid hardwood meşe masif parke
preservative-treated solid wood koruyucu ile emprenye edilmiş masif ahşap
preservative-treated solid wood emprenye edilmiş masif ahşap
solid lamparquet products masif laminat parke ürünleri
solid oak masif meşe
solid pre-assembled hardwood board önceden hazırlanmış sert ağaç levha
solid pre-assembled hardwood board önceden birleştirilmiş (masif) sert ahşap tahta/pano
solid timber and glued laminated timber masif ahşap ve yapıştırılmış tabakalı ahşap
solid wood sert ahşap
solid wood overlay flooring elements masif ahşap yer döşeme elemanları
solid wood overlay flooring elements with an interlocking system rabıtalı (bindirmeli-geçmeli) masif ahşap yer döşemesi elemanları
solid wood panels masif ahşap levhalar
solid wood parquet masif ahşap parke
Automotive
conical base solid tire janta konik oturan dolgu lastik
cylindrical and conical base rubber solid tyres silindirik ve konik tabanlı kauçuk dolgu lastikler
cylindrical base solid tire janta düz oturan dolgu lastik
explosive solid patlayıcı madde
non-rubber solid tire kauçuk olmayan dolgu lastik
rubber solid tire kauçuk dolgu lastik
solid injection havasız püskürtme
solid paint mat boya
solid paint opak boya
solid section type seal dolu kesitli keçe
solid state electronics sabit durum elektroniği
solid state electronics katı hal elektroniği
solid tire dolgu lastik
solid tyre dolgu teker
Traffic
double solid yellow line yan yana iki devamlı sarı yol çizgisi
solid yellow line devamlı (kesintisiz/fasılasız) sarı yol çizgisi
Railway
solid core insulator som nüveli izolatör
solid wheel monoblok tekerlek
Marine
solid body surface katı cisim yüzeyi
solid body surface condition katı cisim yüzey şartları
suspended solid asılı haldeki katı madde
total mass of suspended solid asılı malzemenin toplam kütlesi
Petrol
crude petroleum and liquid or solid petroleum products ham petrol ve sıvı veya katı petrol ürünleri
Mining
solid material losses katı kayıpları
Medical
child with solid tumors solid tümörlü çocuk
dysphagia to solid and liquid foods katı ve sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü
pleural-based solid mass plevraya oturmuş solid kitle
semi solid yarı katı
semi solid mass yarı katı kütle
solid immunity kalıcı bağışıklık
solid mass solid kitle
solid organ malignancy solid organ tümörü
solid organ transplantation solid organ transplantasyonu
solid phase solid faz
solid state stability katı hal dayanıklılığı
solid tumors with mesothelial origin mezotel kökenli solid tümörler
total dissolved solid toplam çözülmüş katı miktarı
Psychology
color solid renk küpü
Food Engineering
bone dry solid kupkuru katı
bone-dry solid kupkuru katı
instant tea in solid form katı haldeki çözünebilir çay
moisture solid equilibrium yaş-katı dengesi
moisture-solid equilibrium yaş-katı dengesi
solid displacement method katı ile yer değiştirme yöntemi
solid pack technique kuru dolum tekniği
solid vegetable shortening katı bitkisel/nebati yağ
Gastronomy
a semi-solid molasses of boiled juice of grapes bulama
Math
geometric solid geometrik cisim
rectangular solid dikdörtgenler prizması
solid cylinder katı silindir
solid of revolution dönel katı cisim
volume of a solid of revolution düzlemsel bir alanın bir eksen çevresinde dönmesiyle oluşan katı cismin hacmi
Physics
solid phase extraction katı faz ekstraksiyonu
solid state chemistry katı hal kimyası
solid state physics katı hal fiziği
solid-state physics katı hal fiziği
Chemistry
amorphous solid amorf katı
dissolved solid çözülmüş katı madde
dissolved solid çözünmüş katı madde
mixed liquor suspended solid askıdaki katı maddeye karışan çözelti
mixed liquor suspended solid karışık sıvı askıda katı madde
molybdenum solid molibden katısı
saturated solid solution doygun katı çözelti
solid chemical katı kimyasal
solid composite katı bileşim
solid double-base iki bileşenli itici yakıt
solid fuel katı yakıt
solid solution katı çözelti
solid-fuel katı yakıt
solid-state katı hal
submerged and solid state fermentation batık ve katı faz fermentasyonu
substitutional solid solution ornatımlı katı çözelti
suspended solid askı katımadde
unsaturated solid solution doymamış katı çözelti
Biology
solid state fermentation katı faz fermantasyonu
Biochemistry
solid-state fermentation katı-durum fermentasyon
Marine Biology
solid oil katı yağ
Agriculture
solid fertilizer katı gübre
solid fertilizer broadcaster katı gübre yayıcı
Forestry
solid wood masif ağaç
Linguistics
solid compound birincil bileşik sözcük
Environment
domestic solid waste evsel katı atık
integrated solid waste entegre katı atık
municipal solid waste kentsel katı atık
solid waste katı atık
solid waste collector katı atık toplayıcısı
solid waste disposal katı atık imhası
solid waste disposal facilities katı atık imha tesisleri
solid waste disposal facility katı atık imha tesisi
solid waste disposal plants katı atık bertaraf tesisleri
solid waste disposal technologies katı atık imha teknolojileri
solid waste landfill katı atık depolama alanı
solid waste landfill katı atık depolama sahası
solid waste landfill facility katı atık depolama tesisi
solid waste landfill site katı atık depolama alanı
solid waste landfill site katı atık depolama sahası
solid waste management katı atık yönetimi
solid waste services katı atık hizmetleri
solid waste storage area katı atık depolama sahası
solid waste storage area katı atık depolama alanı
solid waste storage facility katı atık depolama tesisi
solid wastes katık atıklar
urban solid waste management kentsel katı atık yönetimi
Geography
municipal solid waste beledi katı atık
Geology
municipal solid waste belediyeye-ait katı atık
suspended solid askıda katı madde
suspended solid asılı katı madde
Military
solid modelling hacim modelleme
Hunting
solid gilding metal jacket metal parlak gömlekli çekirdek türü
Music
solid body katı ve içi dolu gövde (gitar)
solid body dolu gövde
Printery
solid bleached sulphate safi beyaz sülfat selülozuna dayalı kuşeli karton
solid unbleached sulphate board safi esmer sülfat kartonu