routine - Türkçe İngilizce Sözlük
Geçmiş

routine

Play ENTRENus
Play ENTRENuk
Play ENTRENau


"routine" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 42 sonuç

İngilizce Türkçe
Common Usage
routine s. rutin
General
routine i. adet
routine i. hergünkü işler
routine i. şablon
routine i. boş laf
routine i. alışkanlık
routine i. program
routine i. usul
routine i. sıradan işler
routine i. basmakalıp laflar
routine i. rutin
routine i. alışılmış çalışma yöntemi
routine i. alışkanlık haline gelmiş şey
routine i. teamül
routine s. iş programı
routine s. alışılagelmiş
routine s. basmakalıp
routine s. her zamanki
routine s. değişmeyen
routine s. klişeleşmiş
routine s. alışılmış
routine s. her günkü
routine s. sıradan
routine s. olağan
routine s. alışılagelen
routine s. düzenli
Trade/Economic
routine rutin iş
Politics
routine rutin
Technical
routine i. alışılmış yöntem
routine yordam
routine olağan
routine sıradan
routine rutin
routine yapılagelen
routine mutad
Computer
routine program parçası
routine yordam
Informatics
routine yordam
Biochemistry
routine genel
routine yapılagelen
Marine Biology
routine günel
Linguistics
routine kalıp söz

"routine" teriminin diğer terimlerle kazandığı İngilizce Türkçe Sözlükte anlamları : 293 sonuç

İngilizce Türkçe
General
become a routine f. rutinleşmek
become routine f. rutinleşmek
get out of the routine f. rutin dışına çıkmak
do a routine investigation f. rutin/olağan bir soruşturma yürütmek
break out of the routine f. rutinin dışına çıkmak
be becoming a slave to routine f. düzenin bir parçası olmak
close down routine i. kapanış yordamı
diagnostic routine i. tanılayıcı yordam
diagnostic routine i. tanılayıcı izlence
routine inspection i. olağan denetim
library routine i. kütüphane işleri
library routine i. kitaplık programı
routine calibration i. birincil kalibrasyon
master routine i. ana yordam
minimum access routine i. en az erişim süreli yordam
master control routine i. ana denetim programı
monitor routine i. denetlik yordamı
routine work i. rutin iş
routine work i. her zamanki iş
daily routine i. günlük sıradan işler
daily routine i. günlük rutin işler
daily routine i. günlük işleri
routine maintenance i. günlük bakım
regular sleep routine i. uyku düzeni
routine matters i. rutin meseleler
everyday work routine i. günlük iş rutini
everyday work routine i. günlük çalışma rutini
routine events i. rutin olaylar
routine events i. rutin etkinlikler
daily routine i. günlük yaptığımız işler
my daily routine i. günlük rutinim
dance routine i. dans rutini
Phrases
a matter of routine i. standart prosedür
Colloquial
go into one's routine f. bilinen şeyleri yinelemek
with his type this is fairly routine onun gibiler için bu normal
Idioms
break the routine f. alışılmışın dışına çıkmak
go beyond a routine f. alışılmışın dışına çıkmak
break the routine ezber bozmak
Speaking
my weekly routine haftalık rutinim
Trade/Economic
routine consumer decision making i. alışılmış tüketici kararları
office routine ticari teamül
routine operations normal işler
routine operations normal faaliyetler
routine operations günlük faaliyetler
routine operations günlük işler
routine of business iş veya ticaret geleneği
daily routine günlük normal işler
Technical
open routine i. açık yordam
serially reusable routine i. ardı ardına yeniden kullanılabilir yordam
routine fire procedures i. alışılmış yangın söndürme yöntemleri
master control routine i. ana denetim yordamı
main routine i. ana yordam
direct-insert routine i. açık yordam
malfunction routine i. arıza yordamı
routine method using combustion i. akma işleminin kullanıldığı alışılmış yöntem
independent routine i. bağımsız yordam
simulator routine i. benzeteç yordamı
maintenance routine i. bakım yordamı
generalized routine genelleştirilmiş yordam
service routine servis yordamı
input routine girdi yordam
control routine denetim yordamı
complete routine tam yordam
diagnostic routine tamlayıcı yordam
checking routine çek etme yordamı
simulator routine simülatör yordamı
tape bootstrap routine şerit ilk yükleme yordamı
error routine hata yordamı
test routine deneme yordamı
specific routine özel yordam
floating point routine gezer nokta yordamı
routine test tek tek sınama
diagnostic test routine hata bulucu deneme yordamı
sorting routine sıralama yordamı
checking routine sınama yordamı
checkout routine hata bulma yordamı
relocatable routine yerdeğişir yordam
duplicate routine tıpkılama yordamı
monitor routine denetleme yordamı
automatic routine otomatik yordam
interrupt control routine kesilme denetim yordamı
loading routine yükleme yordamı
housekeeping routine hazırlık yordamı
interpretive routine yorumlamalı yordam
routine test parça deneyi
skeletal routine iskelet yordam
executive routine yönetici yordam
stored routine depolanmış yordam
error recovery routine hata kurtarma yordamı
malfunction routine yanlış işlev yordamı
service routine hizmet yordamı
iterative routine yineleme yordamı
assembly routine çevirici yordam
executive routine uygulayıcı yordam
incomplete routine tamamlanmamış yordam
compiling routine derleme yordamı
output routine generator çıktı yordamı üreteci
library routine kitaplık yordamı
assembly routine çevirme yordamı
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
supervisory routine yönetimci yordam
utility routine destek yordamı
condensing routine yoğunlaştırma yordamı
resident routine yerleşik yordam
routine maintenance olağan bakım
sequence checking routine sıralanım denetim yordamı
error detection routine hata bulma yordamı
initializing routine ilklendirme programı
input routine giriş yordamı
duplicate routine kopya yordamı
priority routine öncelik yordamı
resident routine kalıcı yordam
benchmark routine hedef işareti yordamı
sorting routine generator sıralama yordamı üreteci
generating routine üretme yordamı
auxiliary routine yardımcı yordam
tracing routine izleme yordamı
utility routine donatım yordamı
test routine test yordamı
output routine çıktı yordamı
monitor routine izleme yordamı
loader routine yükleyici yordam
diagnostic routine hata bulucu yordam
relocatable routine yeniden yerleştirilebilir yordam
routine maintenance time olağan bakım zamanı
iteration routine yineleme yordamı
fire security routine inspection olağan yangın güvenliği denetimi
end-of-file routine dosya sonu yordamı
end-of-tape routine şerit sonu yordamı
end-of-run routine koşum sonu yordamı
in-line routine programa doğrudan sokulan altyordam
error-correction routine hata düzeltme yordamı
end-of-file routine kütük sonu yordamı
minimum-access routine en az erişim süreli yordam
interrupt service routine kesme hizmet yordamı
routine inspection olağan denetim
routine method rutin yöntem
routine adjustments rutin ayarlar
routine analytical cigarette-smoking machine rutin analitik sigara içme makinesi
non-routine test method rutin olmayan deney yöntemi
routine control rutin kontrol
methods for routine sampling rutin numune alma metotları
routine electrical safety testing in production üretimde rutin elektriksel güvenlik deneyi
routine work olağan iş
routine electrical safety test olağan olarak yapılan elektriksel emniyet deneyi
routine electrical safety test rutin elektriksel emniyet deneyi
routine electrical safety test rutin yapılan elektriksel emniyet deneyi
routine controls rutin kontroller
routine inspection rutin bakım
routine maintenance rutin bakım
routine maintenance periyodik bakım
routine inspection olağan bakım
routine inspection periyodik bakım
routine inspection rutin muayene
Computer
master control routine i. ana denetim yordamı
main routine i. ana yordam
open routine i. açık yordam
malfunction routine i. arıza yordamı
independent routine i. bağımsız yordam
initializing routine i. başlatma yordamı
maintenance routine i. bakım yordamı
data routine i. bilgi rutini
nonresident routine yerleşik olmayan yordam
transient routine gelip geçici program
user exit routine kullanıcı çıkış yordamı
recovery routine kurtarma yordamı
resident routine yerleşik altprogram
bootstrap routine önyükleme yordamı
closed routine kapalı yordam
executive routine yürütücü altprogram
exit routine çıkış altprogramı
auxiliary routine yardımcı yordam
automatic routine özdevimli yordam
automatic routine otomatik yordam
benchmark routine hedef işareti yordamı
checking routine sınama yordamı
assembly routine çevirici yordam
checkout routine hata bulma yordamı
checking routine çek etme yordamı
complete routine tam yordam
compiling routine derleme yordamı
condensing routine yoğunlaştırma yordamı
assembly routine çevirme yordamı
test routine deneme yordamı
tape bootstrap routine şerit ilk yükleme yordamı
test routine test yordamı
control routine denetim yordamı
priority routine öncelik yordamı
debugging aid routine hatadan arındırmaya yardımcı yordam
diagnostic routine hata bulucu yordam
diagnostic trace routine hata bulucu izleme yordamı
diagnostic test routine hata bulucu deneme yordamı
duplicate routine tıpkılama yordamı
diagnostic routine tamlayıcı yordam
duplicate routine kopya yordamı
error detection routine hata bulma yordamı
executive routine yönetici yordam
executive routine uygulayıcı yordam
error recovery routine hata kurtarma yordamı
error routine hata yordamı
floating point routine gezer nokta yordamı
generating routine üretme yordamı
generalized routine genelleştirilmiş yordam
housekeeping routine hazırlık yordamı
utility routine donatım yordamı
utility routine destek yordamı
incomplete routine tamamlanmamış yordam
input routine girdi yordamı
library routine kitaplık yordamı
interrupt control routine kesilme denetim yordamı
interpretive routine yorumlamalı yordam
iterative routine yineleme yordamı
iteration routine yineleme yordamı
loading routine yükleme yordamı
loader routine yükleyici yordam
malfunction routine yanlış işlev yordamı
monitor routine denetleme yordamı
monitor routine izleme yordamı
output routine generator çıktı yordamı üreteci
output routine çıktı yordamı
postmortem routine son durum inceleme yordamı
routine maintenance time olağan bakım zamanı
supervisory routine yönetimci yordam
stored routine depolanmış yordam
relocatable routine yeniden yerleştirilebilir yordam
tracing routine izleme yordamı
resident routine yerleşik yordam
routine maintenance olağan bakım
resident routine kalıcı yordam
relocatable routine yerdeğişir yordam
Informatics
error-correcting routine hata düzeltme yordamı
diagnostic routine tanılama yordamı
closed routine kapalı yordam
exit routine çıkış yordamı
recursive routine özyineli yordam
routine test yordam sınama
loader routine yükleme yordamı
routine entry point yordam giriş noktası
resident routine yerleşik yordam
restart routine yeniden başlatma yordamı
initialization routine ilklendirme yordamı
Telecom
service routine hizmet yordamı
safe and fast encryption routine güvenli ve hızlı şifreleme yordamı
routine communication rutin haberleşme
Electric
heuristic routine deneme ve yanılma rutini
housekeeping routine formalite rutini
copiling routine derleyici rutin
assembly routine çevirme rutini
closed routine kapalı rutin
Automotive
check routine rutin kontrol
Medical
routine analysis rutin analiz
routine diagnostic tests rutin tanısal testler
routine quality control testing rutin kalite kontrol testi
validation and routine control of sterilization by irradiation ışınlamayla sterilizasyonun rutin kontrol ve geçerliliği
determination of total and nicotine-free dry particulate matter using a routine analytical smoking machine rutin analitik sigara içme makinesi kullanarak toplam ve nikotinsiz kuru parçacık madde tayini
clinical routine klinik rutini
routine monitoring of the performance of sterilizers sterilizatörlerin performansının rutin izlenmesi
routine cardiac monitoring rutin kardiyak izleme
routine office visits rutin muayenehane ziyaretleri
routine risk assessment rutin risk değerlendirmesi
routine examinations rutin muayeneler
routine clinical practice rutin klinik uygulama
routine pelvic examination rutin pelvis muayenesi
routine gynaecological operation rutin jinekolojik operasyon
routine orthopaedic operation rutin ortopedik operasyon
routine abdominal operation rutin abdominal operasyon
routine hematologic and biochemical tests rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkikler
routine chest radiography rutin akciğer grafisi
routine spiral chest computed tomography rutin spiral toraks bilgisayarlı tomografi
routine laboratory evaluation rutin laboratuvar incelemesi
routine vaccination rutin aşılama
routine vaccination rutin aşılanma
routine seminal leukocyte analysis rutin semen lökosit analizi
routine papanicolaou smear test rutin papanicolaou smear tarama testi
evaluation and routine testing değerlendirme ve rutin deneyler
routine treatment rutin tedavi
routine early operation rutin erken operasyon
routine care rutin bakım
routine histopathology and immuno-histochemical staining rutin histopatoloji ve immunohistokimyasal boyama
routine urinalysis rutin idrar analizi
routine immunization program rutin bağışıklama programı
routine immunization programme rutin bağışıklama programı
Psychology
routine activities theory rutin etkinlikler teorisi
Pathology
routine and ritual circumcision rutin ve dini sünnet
routine postpartum follow-up rutin doğum sonrası takip
Agriculture
routine reference method rutin referans metodu
routine reference method rutin referans metot
Environment
routine calibration rurin kalibrasyon
Military
routine message i. adi haber
routine message i. adi mesaj
routine ammunition maintenance günlük mühimmat bakımı
routine order günlük emir
Music
tempo routine i. tekrar eden tempo